Objavljene izmjene Pravilnika o PDV-u

U ”Službenom glasniku BiH” broj 87/22 od 29.12.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Izmjene se odnose na prolongiranje roka za predaju PDV prijava sa elektronskim potpisom. Novi rok je porezni period juni 2023. godine.

 

U nastavku donosimo izmjenu u cjelosti:

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 70. stav (2) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na sjednici, održanoj dana 28.12.2022. godine, donio je

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 65/10,100/07, 35/08, 85/17, 44/20 i 47/22) u članu 78. stav (5) mijenja se i glasi:
” (5) Porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika indirektnih poreza” su dužni PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine.”

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.