Obavezno podnošenje PDV prijave za septembar 2022. godine u decimalnim iznosima

UINO obavještava sve PDV obveznike da se iznosi u PDV prijavi za septembar 2022. godine, upisuju u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.

Navedeno postupanje predstavlja primjenu izmijenjenog člana 78. stav 3) Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, u kojem se navodi: ”(3) Iznosi u PDV prijavi se iskazuju u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.”