Izmjena Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

U ”Službenim novinama FBiH” broj 86/22 od 28.10.2022. godine, objavljena je izmjena Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Izvršene su izmjene člana 18c. Uredbe u dijelu koji se odnosi na rokove za isplatu pomoći nezaposlenima. Rok za isplatu pomoći na transakcijske račune korisnika produžen do 20. decembra 2022. godine.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izmjene Uredbe donosimo u nastavku.

UREDBA
O IZMJENI UREDBE O POMOĆI STANOVNIŠTVU USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

Član 1.

U Uredbi o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/22 i 77/22), član 18c. se mijenja i glasi:

“Član 18c.

(Finansiranje isplate jednokratne novčane naknade)

(1) Ukupna sredstva za isplatu iznosa iz člana 18b. ove uredbe osigurat će se u Budžetu Federacije za 2022. godinu.

(2) Kantonalne službe za zapošljavanje su obavezne, najkasnije do 21. novembra 2022. godine, Vladi Federacije BiH dostaviti zahtjev za isplatu sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade, uz konačni spisak korisnika jednokratne novčane naknade za koje imaju valjan podatak o transakcijskom računu.

(3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana, Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade koji će biti uplaćen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje.

(4) Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu iz člana 18b. ove uredbe, uplatom na transakcijski račun licima iz člana 18a. ove uredbe, najkasnije do 20. decembra 2022. godine.

(5) Ukoliko nadležna kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu za lice iz člana 18a. ove uredbe ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj transakcijskog računa ili je transakcijski račun u međuvremenu zatvoren), lice koje polaže pravo na naknadu je dužno, najkasnije do 4. novembra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje valjan podatak o svom transakcijskom računu.

(6) Ukoliko lice iz stava (5) ovog člana ne dostavi valjan podatak o transakcijskom računu u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu iz člana 18b. ove uredbe.

(7) Kantonalna služba za zapošljavanje je obavezna, najkasnije do 15. januara 2023. godine, izvršiti povrat sredstava koja ne budu utrošena u svrhu isplate naknada iz člana 18b. ove uredbe.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.