PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

U „Službenim novinama TK“, broj 8/13 od 03.07.2013. godine objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o naknadi plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koje stupaju na snagu 11.7.2013. godine.

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD NA TERET SREDSTAVA ZAVODA

 

Član 1.

Član 9. Pravilnika o naknadi plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 3/13 – u daljem tekstu: Pravilnik), mijenja se i glasi:

“Najviši iznos naknade plate iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika ne može biti viši od 80% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plata osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika.

Najviši iznos naknade plate iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika ne može biti viši od 100% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plata osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika.

Najviši iznos naknade plate za osiguranika koji je upućen na ocjenu preostale radne sposobnosti, od momenta upućivanja do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti, utvrđuje se u iznosu najniže plate koja se isplaćuje u Federaciji BiH.

Ukoliko je nadležni organ donio odluku “liječenje nije završeno” najviši iznos naknade se obračunava u skladu sa odredbama stava 3. ovog člana sve do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti.

U slučaju kada osiguranik nije ostvario plate u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, najviši iznos naknade plate, ne može biti veći od 80% od osnovice koju čini prosječna isplaćena plata na nivou Kantona za odgovarajući mjesec.”

 

Član 2.

Iza člana 9. Pravilnika dodaje se novi član 9a. koji glasi:

“Član 9a.

Zahtjev za povrat isplaćene naknade plate, može se osporiti u cijelosti ili djelimično, ukoliko obračun i isplata naknade plate nije izvršena u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Ukoliko se osporava zahtjev iz stava 1. ovog člana, o razlozima osporavanja obavještava se podnosilac zahtjeva za povrat isplaćene naknade plate, pismeno, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat.”

 

Član 3.

Prelazne odredbe

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

 

IZVOR: „Službene novine TK“ broj 8/13 od 03.07.2013. godine