Časopis Decembar 2020

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.
1
U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 12/20
1

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 1. Nermin Hafizagić

Primjena poreza po odbitku u Federaciji BiH               

Porez po odbitku se, u kontekstu poreza na dobit, obračunava na prihod koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, osim prihoda koji se može pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta u Federaciji. Međutim, pored lokalnog propisa, za pravilno postupanje u pogledu obračuna predmetnog poreza na konkretne prihode, odnosno naknade je neophodno ispravno primijeniti i odredbe odgovarajućeg međudržavnog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ukoliko je isti zaključen i ukoliko je u primjeni. Obračun, obustavu, plaćanje i prijavu ovog poreza vrši rezident FBiH u okvirima iznosa prihoda obveznika – nerezidenta koji će općenito, uz obezbjeđenje vjerodostojne dokumentacije, u skladu sa nadležnim lokalnim poreznim zakonodavstvom ostvarivati pravo na porezni kredit za iznos poreza koji mu je obustavljen u FBiH. U slučaju da iz bilo kojeg razloga, rezident FBiH propusti izvršiti obavezu obračuna i obustave poreza po odbitku u okviru prihoda nerezidenta, biće obavezan izvršiti obračun poreza po odbitku na svoj teret (primjenom preračunate stope).

 2. Hajrudin Hadžimehanović

Aktuelni trenutak reformi direktnih poreza

Sadašnje poslovno okružnje u turbulentnom recesijskom vremenu veliki je izazov za sve nivoe vlasti i mnoge privredne subjekte. Brojni faktori (politički, ekonomski, socijalni) i posebno širenje pandemije Covid-19, direktno utiču na poslovanje privrednih subjekata i u Federaciji BiH. Svi ovi negativni trendovi su se negativno odrazili i na ostvarenje javnih prihoda posebno prihoda od indirektnih poreza što ukazuje na veoma ozbiljne probleme s kojima se susreće bosanskohrecegovača privreda. Reformama u oblasti oporezivanja dohotka i doprinosa sigurno bi se smanjivao interes za zapošljavanje radnika bez ugovora i na taj način vršio utaju plaćanja obveznih poreza i doprinosa. Predložene mjere proširenja porezne osnovice i smanjenja stopa doprinosa u kombinaciji sa inicijalnim sredstvima za novo upošljavanje, pokretanje privatnog biznisa i druga, imao bi veliki efekat na smanjenje broja zaposlenih u Federaciji BiH. Novi efekat bi bio i povećanje javnih prihoda kroz povećanje zaposlenosti, povećana primanja zaposlenika, smanjenje sive ekonomije, kao i povećanja lične, investicione i opšte potrošnje. Za uspješnu realizaciju ovog velikog projekta, velika je odgovornost, zadaci i poslovi koji stoje pred Parlamentom Federacije BiH kako bi se što prije utvrdila predložena rješenja o oporezivanju dohotka fizičkih lica i smanjenje doprinosa.

 3.Irma Subašić

Oporezivanje i dokumentovanost usluga sa povezanim pravnim licima u FBiH prilikom kontrole Porezne uprave

Usluge među povezanim pravnim licima predstavljaju jedan od obaveznih elemenata prilikom poreznih kontrola pravnih lica. S usvajanjem novog Zakona o porezu na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o transfernim cijenama Federacije Bosne i Hercegovine od 2016. godine pravna lica su za usluge koje su imale sa povezanim pravnim licima dužna izraditi Studiju o transfernim cijenama kao dokaz da su usluge koje su pružene između povezanih pravnih lica van dohvata ruke zaključno sa 31.12 predmetne godine. Izrada Studija o transfernim cijenama o tada predstavlja jedan od bitnih segmenata iz oblasti poreznog savjetovanja. Međutim iako je Studija o transfernim cijenama obavezna za sva pravna lica koja su imala promet usluga sa povezanim licima ona ne predstavlja dovoljno pokriće prilikom Porezne kontrole. Naime, osim obaveze izrade Studije o transfernim cijenama pravna lica su dužna prilikom porezne kontrole obezbjediti inspektorima adekvatnu prateću dokumentaciju uz pružene usluge koje će poduprijeti rezultate izrađene studije. Upravo svrha ovog članka jeste upoznati relevantne osobe u pravnim licima o načinima na koji će u slučaju porezne kontrole osigurati dovoljnu dokumentovanost vezanu za transakcije sa povezanim pravnim licima.

  4.Dr. sci. Jasmina Hurić

Različita zakonska rješenja imovinskih poreza u Bosni i Hercegovini

Porez na imovinu je veoma star porezni oblik i prisutan je u svim poreznim sistemima. U razvijenijim zemljama ne zauzima veliko učešće u ukupno naplaćenim prihodima, dok manje razvijenije zemlje u strukturi ukupnih prihoda imaju veću zastupljenost ovog poreznog oblika. Pod oporezivanjem imovine se podrazumijeva oporezivanje nekretnina u smislu građevina i zemljišta, kao i različiti oblici stjecanja nekretnina (promet nekretnina, uključujući nasljeđivanja i darove), primitke koji se ostvaruju od imovine (iznajmljivanje stambenih i poslovnih prostora) i kapitalnu dobit što proizlazi iz porasta vrijednosti imovine (neovisno o obliku u kojemu se pojavljuje, npr. finansijska imovina, nekretnine, pokretnine itd.) U BiH se oporezivanje imovine vrši na nivou entiteta i Brčko Distrikta, odnosno u Federaciji na nivou 10 kantona. Kada je u pitanju Federacija BiH nadležnost za primjenu propisa kojima se oporezuje imovina ima Porezna uprava Federacije BiH, a u Republici Srpskoj, Porezna uprava RS. Po osnovu ovih vrsta poreza u Federaciji se godišnje prikupi značajan iznos prihoda. Ovako kompleksno i različito oporezivanje imovine od strane entiteta, kantona u Federaciji i Brčko Distrikta, na jednom prilično malom poreznom prostoru kao što je BiH samo još više ukazuje na složenost i neharmoniziranost poreznog sistema BiH.

5. Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2021. godine

6.Dr. sc. Dinka Antić

Pojednostavljene PDV fakture u EU

Reforma fakturiranja, koja se u Uniji implementira od 2013. godine, kreirana je i s primarnim ciljem da se smanji troškovni aspekt fakturiranja na poslovanje kompanija. PDV fakture, kao vrijednosni dokumenti, od ključne su važnosti za poslovanje kompanija svih veličina. Pravila fakturiranja proizvode različite implikacije na poslovnu zajednicu, ovisno o veličini kompanije. Postoje dva područja  utjecaja pravila  fakturiranja na  troškove administriranja PDV-om u mikro, malim i srednjim poduzećima. Jedno područje se odnosi na primjenu pojednostavljene PDV fakture, a drugo područje na  troškovne implikacije primjene različitih tehničkih rješenja u vezi sa e-fakturama i e-arhiviranjem. Članice i obveznici zahtijevaju daljnje pojednostavljenje fakturiranja, u smislu smanjenja broja elemenata standardne fakture i smanjenja minimalnog broja elemenata pojednostavljene fakture.

7. Dr.sc. Jozo Piljić

 Podsjetnik za sastavljanje financijskih izvještaja za 2020. godinu

U skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 1 –Prezentiranje financijskih izvještaja (tačka 25. – 26.) potrebno je razmotriti temeljnu pretpostavku da će poduzetnik vremenski neograničeno poslovati, odnosno, da će poslovati u doglednoj budućnosti. Ova pretpostavka razrađena je u MRS 1 prema kojem (tačka 25.) poduzetnik je dužan sastaviti financijske izvještaje na osnovi neograničenog vremena poslovanja. Međutim, ako menadžment: (1) namjerava likvidirati subjekt, (2) prestati poslovati ili (3) ako nema drugih realnih alternativa, tada neće sastavljati financijske izvještaje na osnovu pretpostavke neograničenosti vremena poslovanja. Kada je menadžment na temelju procjene svjestan neizvjesnosti vezane uz poslovne događaje kao i osnovanog postojanja sumnji u nastavak poslovanja na pretpostavci neograničenog vremena poslovanja tada tu neizvjesnost mora objaviti. Također, poduzetnik mora objaviti i razloge zašto izvještaje ne može sastaviti na pretpostavci neograničenosti vremena poslovanja. Za ocjenu primjerenosti ove pretpostavke uzimaju se sve relevantne informacije u budućnosti, a uzima se razdoblje najmanje za 12 mjeseci od datuma bilance. Također, ako je poduzetnik poslovao u prošlosti profitabilno i ako ima trenutni pristup resursima može bez daljnje analize konstatirati da je ispunjena pretpostavka neograničenosti vremena poslovanja.Kvalitetne pripremne radnje su važna pretpostavka izrade kvalitetnih financijskih izvještaja kao osnove odlučivanja korisnika izvještaja o poslovnim aktivnostima.

 8.Mr oec Elman Nadžaković

Oportunitenti trošak – datim mogućnostima do najbolje kombinacije

Kako bi se planirale i kontrolirale aktivnosti poduzeća, menadžment mora imati informacije o troškovima koji nastaju pri obavljaju različitih poslovnih aktivnosti, a u skladu s tim može se zaključiti da se sve ekonomske odluke temelje na troškovima, pa se upravljanju troškovima treba posvetiti posebna pozornost. Troškovi predstavljaju okosnicu ekonomije i svi ostali problemi poslovanja na njih se nadovezuju ili iz njih proizlaze, jer tržišnoj ekonomiji troškovi predstavljaju gotovo jedino područje gdje menadžment poduzeća optimalnom kombinacijom inputa može steći određenu komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju i tako ostvariti tržišnu prednost. Iz navedenog razloga upravljanju troškova se pridaje izuzetno velika pažnja u svim svjetskim kompanijama, a isto tako je poznato da je upravljanje troškovima kvalitetnije što stručniji kadrovi upravljaju troškovima. Prilikom izbora najbolje kombinacije treba imati na umu koncept oportunitetnog troška, koji je posljedica činjenica da su: faktori proizvodnje oskudni i da je moguća alternativna upotreba faktora proizvodnje. U okviru proizvodnih mogućnosti neke privrede kao date veličine, postojeće oskudne faktore proizvodnje moguće je alternativno upotrijebiti.

 9.Doc. dr. sc. Semina Škandro

Metodologija revizije ciklusa prodaje

Cilj revizije ciklusa prodaje jeste da se utvrdi da su prodaje, onako kako su navedene u bilansu korektno prikazane u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima. Račun prodaje direktno je vezan za račun potraživanja od kupaca i račun blagajne.Testiranje ciklusa prodaje vrši se radi provjere da li su revizorski ciljevi u vezi sa poslovnim događajima ostvareni, tj. da li su ostvareni: postojanje, potpunost, vlasništvo, vrednovanje, razgraničenje, prezentiranje i objelodanjivanje. Revizor  kod revizije prodaje treba da obrati pažnju na glavne vrste poslovnih događaja koji su vezani za ciklus prodaje, da pregleda račune iz finansijskih izvještaja koji su povezani sa ciklusom prodaje i dokumentaciju po osnovu koje je vršeno knjigovodstveno evidentiranje. Također potrebno je da utvrdi podjelu dužnosti i glavne postupke, a sve u cilju utvrđivanja inherentnog i kontrolnog rizika. Na osnovu dobijenih rezultata formiraju se testovi vezano za račune koji su povezani sa ciklusom prodaje (prihodi, potraživanja od kupaca..).

 10.Nedim Čustović

Implementacija Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola sa ključnim rizicima u BiH (II dio)

Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2020- 2025. (Strategija) je nastavak opredjeljenja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za daljnje jačanje preduslova za zakonski usklađeno, efikasno, transparentno i odgovorno upravljanje javnim finansijama (UJF). Djelotvoran sistem internih finansijskih kontrola (engl. PIFC) doprinosi jačanju fiskalne discipline, većoj transparentnosti i odgovornosti, te primjeni principa „vrijednost za novac“ u upravljanju javnim sredstvima. Obaveza uspostave i razvoja sistema PIFC-a u institucijama BiH u skladu s međunarodnim standardima i dobrom praksom ujedno proizlazi i iz potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te predstavlja jednu od oblasti za usklađivanje pravne stečevine u Poglavlju 32-Finansijske kontrole u procesu pristupnih pregovora s Evropskom unijom (EU). U tu svrhu, Strategija je usaglašena i s preporukama nadležnih tijela Evropske komisije. Iako postoji zakonsko utemeljenje za upravljačku odgovornost rukovodilaca na svim nivoima, nisu uvedeni mehanizmi za njenu primjenu u konkretnim poslovnim procesima. Rukovodioci trebaju imati jasna uputstva šta kontroliraju, u kojim rokovima i kako se dokazuje djelotvornost provedenih kontrola. Međutim, procedure koje uređuju ključne procese upravljanja javnim finansijama na nivou pojedinačnih institucija ne  sadrže jasna uputstva o suštinskim kontrolama koje su rukovodioci dužni provoditi u svrhu kvalitetnijeg upravljanja resursima i rezultatima.

11.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Osnovne odrednice društveno odgovornog poslovanja

Društveno odgovorno poslovanje ima dugu historiju i iako se možda nije definisalo pojmom „društveno odgovorno poslovanje“ (dalje: DPO) itekako je prisutno još od vremena Mezopotamije preko početka 19-tog vijeka pa sve do danas kada je sastavni dio poslovnih strategija preduzeća. Definicije pojma DPO razvijale su se kroz vrijeme pa se pojam naizmjenično koristio s pojmovima „korporacijska društvena odgovornost“ odnosno „održivi razvoj“. Nerazvijena DPO velika je opasnost za poslovni ugled preduzeća što u uslovima jake konkurencije i slobodnog tržišta nijedno preduzeće sebi ne može priuštiti. S druge strane razvijena društvena odgovornost  je prednost i prepoznat dobar glas „goodwill“ koji je dokazano najbolja praksa koja značajno osigurava lojalnost kupaca i partnera. Za preduzeće, biti društveno odgovoran znači više od samog ispunjavanja zakonskih obaveza, ono znači da preduzeće stalno treba investirati u ljudski kapital, životnu sredinu i brigu o zajednici i svojim dobavljačima. Dodatnoj konkurentskoj prednosti može pridonijeti i investiranje u tehnologije koje nisu opasne za okolinu unutar kojeg djeluju, kao i ulaganje u edukaciju zaposlenih, radne uslove u kojima zaposleni djeluju te općenito u dobre odnose sa zaposlenima ali i dobavljačima. Cjeloživotno učenje, bolji protok informacija unutar preduzeća, bolja uravnoteženost rada, porodica i slobodno vrijeme zaposlenih, jednake plaće i sigurnost na poslu samo su neke od bitnih komponenti koncepta DPO.

 12.Jasmin Omeragić

Korona – „pogoduje“ li sivoj ekonomiji i ona?

Siva ekonomija je prije pojave pandemije Covid 19 bila, a jeste i dalje teško rješiv problem svakog, pa i našega državnog sistema, kakav god da je on, no ako pandemija donekle i jeste „viša sila“, onda siva ekonomija ipak to nije, što znači da se ista može smanjiti, odnosno eliminirati kao faktor opće destrukcije. Pošast zvana siva ekonomija, sama od sebe ne nastaje niti će kao takva nestati, te se na nju mora djelovati korektivno. Stoga, sve što se oko nas dešava ukazuje nam na to da uz borbu sa aktuelnom pandemijom moramo raditi na stalnom unapređivanju makroekonomske stabilnosti i stvaranja uslova za ekonomski rast u periodu koji nas očekuje, što predstavlja važnu komponentu uspješne strategije za smanjenje sive ekonomije. To podrazumijeva kako opće, tako i ciljane reformske aktivnosti, koje utiču na smanjenje sive ekonomije, podsticajne mjere neposredno usmjerene na sivu ekonomiju i jačanje administrativnih sposobnosti države, kao i razvijanje sistema preventivnih i podsticajnih mjera za formalizaciju sive ekonomije, posebno iz oblasti poreske politike, institucija tržišta rada, finansijskog sektora, itd. Svako društvo, bez obzira na dostignuti stupanj svoga razvoja samosvijesti i društvene odgovornosti, susreće se u većoj ili manjoj mjeri s problemom sive ekonomije, tako da postoji stalna potreba da se sve takve transakcije posebno istražuju i da se procjenjuje njihov obim i uticaj na veličinu i strukturu bruto domaćeg proizvoda, državnog budžeta, što i s koronom ali i bez nje u konačnici udara po džepu građana.

13.Safeta Lukačević

Implementacija e-learning (učenja) u korporativnom okruženju

Brz napredak tehnologije i razvoj i primjena informatičkih tehnologija u sve većem broju poslovnih organizacija znatno su uticali na promjene dosadašnjeg načina poslovanja. Poslovne organizacije koje žele zadržati svoju konkurentnost i opstati na sve konkurentnijem tržištu moraju biti spremne na promjene i konstantno prilagođavanje zahtjevima koje postavlja razvoj informacijskih tehnologija. U današnjim uslovima, organizacije mogu biti uspješne samo ako su spremne na prilagođavanje, konstantno ulaganje u svoje uposlenike, prilagođavanje njihovih znanja i vještina promjenama u okruženju te ukoliko rade na pronalasku novih i efikasnijih načina obučavanja i usavršavanja svojih uposlenika. E-learning se sve više prepoznaje kao važno sredstvo za djelotvorno učenje na radnom mjestu. Zahvaljujući financijskim prednostima kompanije se suočavaju s izazovima kako osigurati pravu primjenu te tehnologije kako bi dala očekivane rezultate. Zato je važno sistematski pristupiti tom procesu imajući na umu trenutne potrebe i kontekst u kojemu uposlenici uče i rade.Poslovno e-learning (učenje) postavlja se kao jedinstveni odgovor na ključne faktore iz okruženja organizacija kao što su sveobuhvatne globalne promjene, tržište rada i produktivnost organizacija. Poslovno e-learning (učenje) premošćuje jaz između učenja i posla te predstavlja opciju svakoj organizaciji koja nastoji poboljšati vještine i sposobnosti svojih uposlenika posebno u današnjim uslovima poslovanja kada postoji konstantna potreba za ubrzanim obučavanjem i osposobljavanjem uposlenika, bilo za primjenu novih tehnologija, bilo o novim proizvodima i uslugama organizacije.

 14.Bernard Iljazović

Pravo na rad i penziju povodom odluke Ustavnog suda FBiH

U današnjim ekonomskim okolnostima, osobe starije životne dobe, odnosno penzioneri posebice su na udaru, što se negativno odražava na njihovu financijsku situaciju. Radi toga jedan dio penzionera se i nakon stjecanja prava na penziju ponovno vraća na tržište rada, umjesto da uživaju u blagodatima penzionerskog života. No, problemi koji su se pojavili u praksi je da im se nakon zasnivanja radnog odnosa obustavlja pravo na penziju, odnosno isplata penzije. Stoga je pred Ustavnim sudom  Federacije BiH pokrenuto ustavno pitanje koje se odnosi na utvrđivanje ustavnosti članka 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, povodom čega je donesena presuda Ustavnog suda Federacije BiH, te regulirala sporna pravna situacij. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o predočenom donio je Presudu temeljem koje se utvrđuje da članak 116. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/18) nije sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Sukladno navedenome, prema presudi Ustavnog suda FBiH penzioneri koji su u radnom odnosu ili će zasnovati radni odnos imati će istovremeno i pravo na penziju i na plaću.

15.Džana Kadribegović

Uticaj sindikata u zaštiti prava radnika

Zakonom o radu predviđeno je pravo radnika da osnivaju organizacije (sindikate) koje će predstavljati i zastupati njihove intereser u cilju ostvarivanja jednog od temeljnih prava za stvaranje jakih i pouzdanih organizacija u sistemu industrijskih odnosa. U tom smislu pomenuti zakon promovira principe kao što su: sloboda udruživanja, dobrovoljnost članstva kao i zabrana poslodavcima, odnosno udruženjima poslodavaca da se miješaju u funkcioniranje udruženja. U svakom slučaju, interes radnika i poslodavca je da imaju jake predstavnike koji će biti njihovi legitimni predstavnici u ekonomskim i socijalnim procesima, a također i u uspostavljanju i razvijanju socijalnog dijaloga kao najpoželjnijeg i najefikasnijeg načina za usklađivanje interesa svih socijalnih partnera (sindikata, udruženja poslodavaca i vlade).

16.Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.