PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJE ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a, IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19, ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UGOSTITELJSTVO, OSTALE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do 31.12.2020. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJE ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a
 • IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19
 • ZAKON O ZAŠTITI NA RADU
 • POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • UGOSTITELJSTVO
 • OSTALE AKTUELNOSTI

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR OTVOREN DO 31.12.2020. GODINE

PROGRAM WEBINARA

PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJA ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a (predavač: Denis Zukić)

 • Video prikaz praktičnog unosa podataka o elektronskom KIF-u i KUF-u
 • Razlike između e-KIF/KUF i ”obični” KIF/KUF
 • Pojednostavljena obrada podataka kroz korištenje dostupnih aplikacija i softvera
 • Obaveza dostave elektronske evidencije KIF-a i KUF-a
 • Lica ovlaštena za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Sadržaj dokumenta elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Mogućnosti za testiranje ispravnosti kreiranih fajlova prije konačnog slanja na e-Portal
 • Izmjena već podnešenih elektronskih KIF i KUF evidencija
 • Najčešća pitanja i dileme prilikom evidentiranja dokumenata u e-Evidencije:
  • Evidencija gotovinskih računa,
  • Nabavka od neobveznika,
  • Prodaja neobveznicima,
  • “Vozanje PDV-a” kod ino usluga
  • Izvoz/Uvoz
  • Krajnja potrošnja…

IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19 (predavač: Edin Glogić)

 • Transformacija, razvoj i pravac kretanja računovodstva
 • Pregled aktuelnih izmjena i dopuna MRS/MSFI
 • Izmjene i dopune koje važe za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune čija je primjena planirana za naredne godine
 • Modifikovana primjena MRS/MSFI pri uticaju krize
 • Amandman MSFI-ju 16 za COVID 19

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (predavač: Elma Peštović)

 • Opća pravila i mjere zaštite na radu
 • Obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu
 • Primjena mjera zaštite na radu
 • Obaveze poslodavca u pogledu organizovanja poslova zaštite na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu
 • Obaveza zdravstvenog pregleda radnika prije zasnivanja radnog odnosa
 • Zabrana davanja finansijske naknade
 • Obaveza upoznavanja sa propisima iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
 • Izrada internog akta o zaštiti na radu
 • Evidencije o ljekarskim pregledima radnika
 • Izvještavanje o povredama na radu i profesionalnim bolestima
 • Postupak raspoređivanja radnika i postupak skraćivanja radnog vremena
 • Posebna obaveza prema radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
 • Inspekcijski nadzorni interni akti u ugostiteljskoj djelatnosti

POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (predavač: Sanela Agačević)

 • Osnovne karakteristike neprofitnih organizacija
 • Udruženje i fondacije, razlike
 • Projektno poslovanje neprofitnih organizacija
 • Šta treba da rade neprofitne organizacije kada obavljaju profitnu djelatnost?
 • Obaveze po osnovu PDV-a
 • Obaveze po osnovu poreza na dobit
 • Obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa
 • Angažmani fizičkih lica
 • Isplate fizičkim licima u okviru projektnih aktivnosti
 • Blagajničko poslovanje

UGOSTITELJSTVO (predavač: Sanela Agačević)

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Računovodstvo ugostiteljske djelatnosti
 • Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti
 • Djelatnost ugostiteljstva u pravnom licu
 • Zatvaranje djelatnosti (samostalna radnja i pravno lice)
 • Prevazilaženje problema likvidnosti u doba pandemije COVID-19
 • Normativi u ugostiteljstvu, praćenje utroška sirovina u proizvodnji hrane i pića
 • Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića – proizvodnja ili …?
 • Zalihe pića u ugostiteljstvu, trgovačka roba ili proizvodi?
 • Kalkulacija zaduženja zaliha u ugostiteljstvu
 • Knjiga šanka, (ne)postojanje obaveze vođenja vs potreba za istom
 • Obavezni interni akti u ugostiteljskoj djelatnosti

OSTALE AKTUELNOSTI (predavač: Elma Peštović)

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati do 31.12.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu do 31.12.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :