Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

U “Službenom glasniku BiH” broj 44/20 od 24.7.2020. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.  Izmjene i dopune se odnose na povrat PDV-a za strane obveznike i strane državljanine.

Ove izmjene stupaju na snagu osmog dana od objave u ”Službenom glasniku BiH”, tj. od 01.8.2020. godine.

Izmjene i dopune vam donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 53. stav (3) i člana 70. stav (2) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05 i 100/08), a u vezi sa članom 14. stav (3) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 44. sjednici održanoj dana 18.05.2020. godine, donio je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17) član 93. mijenja se i glasi:

“Član 93.

(Uvjeti za povrat PDV stranom poreznom obvezniku)

(1) Strani porezni obveznik ima pravo na povrat PDV iz člana 53. Zakona, pod uvjetom da:

a) je porezni obveznik u smislu člana 12. Zakona, ali u zemlji u kojoj ima uspostavljeno poslovanje, kao i da je registriran za plaćanje PDV u toj zemlji,

b) nije registriran ili nema obavezu da se registrira za plaćanje PDV u Bosni i Hercegovini,

c) nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik stalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini,

d) ne vrši promet dobara i pružanje usluga u Bosni i Hercegovini, izuzev usluga iz člana 53. stav (2) tačka 2. od a) do c) Zakona,

e) je imenovao zastupnika, koji je registriran za plaćanje PDV kod UIO, a koji će ga zastupati pred UIO s ciljem vršenja povrata PDV,

f) je upisan u evidencije UIO i posjeduje evidencioni broj za svrhe povrata PDV iz člana 53. Zakona,

g) povrat PDV traži za nabavke za koje bi postojalo pravo na odbitak ulaznog poreza, kada bi tu djelatnost obavljao u BiH,

h) povrat PDV traži za nabavke za koje postoji pravo na odbitak u zemlji u kojoj obavlja djelatnost i ima uspostavljeno poslovanje,

i) posjeduje originale poreznih faktura o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama u Bosni i Hercegovini, koje su izdate u skladu sa članom 55. Zakona.

(2) Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat PDV, zastupnik stranog poreznog obveznika podnosi popunjen upitnik za svrhe evidentiranja iz stava (1) tačka f) ovog člana.”

Član 2.

Član 94. mijenja se i glasi:

“Član 94.

(Zahtjev za povrat PDV)

(1) Strani porezni obveznik ostvaruje pravo na povrat iz člana 53. Zakona putem zahtjeva za povrat PDV koji se podnosi na obrascu “PDV-SPO”, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Zahtjev za povrat PDV u ime stranog poreznog obveznika podnosi njegov zastupnik.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana strani porezni obveznik prilaže originale poreznih faktura iz člana 93. stav (1) tačka i) ovog pravilnika.

(3) Zahtjev za povrat PDV se podnosi za period koji obuhvata najmanje tri mjeseca, a najviše kalendarsku godinu. Ukoliko se zahtjev podnosi za period od tri mjeseca, isti se podnosi kvartalno, i to za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. aprila do 30. juna, od 1. jula do 30. septembra i od 1. oktobra do 31. decembra. Zahtjev za povrat PDV može se podnijeti za period manji od tri mjeseca ako se odnosi na period koji obuhvata zadnji kvartal kalendarske godine.

(4) Zahtjev za povrat PDV podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu kalendarsku godinu na koju se zahtjev odnosi.

(5) Zahtjev za povrat PDV podnosi se samo za iznose PDV-a veće od 800 konvertibilnih maraka.

(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, ukoliko se zahtjev za povrat PDV podnosi za period od jedne kalendarske godine, iznos PDV-a za koji se traži povrat ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka.”

Član 3.

Član 95. mijenja se i glasi:

“Član 95.

(Provođenje postupka povrata PDV)

Uprava će bliže urediti način i postupak evidentiranja, uvjete za zastupanje, uključujući način i provođenje postupka povrata PDV stranim poreznim obveznicima.”

Član 4.
Iza člana 95. dodaje se novi član 95a., koji glasi:

“Član 95a.

(Postupanje po zaprimljenim zahtjevima)

Zahtjevi za povrat PDV iz člana 94. Pravilnika, zaprimljeni, a neriješeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rješavat će se u skladu sa tada važećim propisima.”

Član 5.

U članu 97. iza stava (1) dodaje se novi stav koji glasi:

“(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, zahtjev za povrat PDV-a može se podnijeti i na dokumentu operatera kojeg je prodavac prije prodaje dobara ovlastio za povrat PDV-a stranom državljaninu, pod uvjetom da taj dokument sadrži sve podatke koje sadrži “PDV-SL-2” obrazac. Operaterom se smatra lice registrirano za plaćanje PDV-a, prijavljeno UIO za obavljanje ove vrste djelatnosti, a koje posjeduje potpuni sistem za neposredno provođenje postupka povrata PDV-a stranim državljanima u elektronskom obliku.”

Član 6.

U članu 104. stav (3) broj “15” zamjenjuje se rječju “trideset”.

Iza stava (5) dodaje se novi stav koji glasi:

“(6) Ako se povrat PDV-a stranom državljaninu vrši putem operatera, shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika, s tim da operater ima pravo naplatiti naknadu (proviziju), tako da stranom državljaninu vraća ukupan iznos PDV-a umanjen za iznos naknade (proviziju) operatera. Operater dostavlja prodavcu potvrdu da je izvršio povrat PDV stranom državljaninu, a prodavac doznačava povrat ukupnog iznosa PDV-a na račun operatera.”

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.