PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: „NOVI ZAKONI I DRUGE AKTUELNOSTI“

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do 31.12.2020. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH
 • PREZENTACIJA ODGOVORA UINO U VEZI SA PODNOŠENJEM e-KIF i e-KUF
 • IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I OSVRT NA UČESTALA PITANJA U VEZI SA GOTOVINSKIM POSLOVANJEM
 • FORENZIKA I TEHNIKE OTKRIVANJA KRIMINALNIH RADNJI U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: webinar možete pregledati od dana prijave do 31.12.2020. godine

PROGRAM WEBINARA

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH (predavač: Elma Peštović)

 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Akt o organizaciji računovodstvenog informacionog sistema
 • Obaveza procjene vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica
 • Odgovorna lica za vođenje poslovnih knjige i sastavljanja finansijskih izvještaje
 • Tko može voditi poslovne knjige?
 • Tko može potpisivati finansijske izvještaje?
 • Kvalificirana lica
 • Vođenje knjiga povezanih pravnih lica
 • Ograničenje broja sačinjenih i potpisanih finansijskih izvještaja
 • Registar pravnih lica i poduzetnika
 • Uvođenje kontrole kvaliteta rada u računovodstvu
 • Obveznici revizije
 • Uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • Izbor društva za reviziju
 • Interna revizija

PREZENTACIJA ODGOVORA UINO U VEZI SA PODNOŠENJEM e-KIF i e-KUF (predavač: Milica Vidović, UINO)

 • Kako odrediti tip dokumenta?
 • Kako evidentirati fakturu koja zadovoljava uslove za više od jednog tipa dokumenta?
 • Šta se smatra vanposlovnom potrošnjom i pripada tipu dokumenta 02?
 • Kako evidentirati ino usluge?
 • Kako evidentirat PDV SL 2 obrasce i koji tip dokumenta odrediti?
 • Kako evidentirati knjižnja odobrenja?
 • Kako evidentirati nabavke iz uvoza?
 • Kako evidentirati isporuke u inostranstvo?
 • Kad je obavezno dostaviti ispravljeni fajl?
 • Da li dostavljanje izmijenjene PDV prijave za sobom povlači dostavljanje izmijenjenog fajla i obrnuto?
 • Druga pitanja…

IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I OSVRT NA UČESTALA PITANJA U VEZI SA GOTOVINSKIM POSLOVANJEM (predavač: Denis Zukić)

 • Ograničenja u visini bankarskih naknada
 • (Ne)obaveza otvaranja transakcijskih računa za poslovne jedinice
 • Obaveze banaka kod otvaranja računa za fizička lica
 • Mogućnost otvaranja računa i bankarskog poslovanja sa nerezidentnim licima
 • Obaveze FIA-e
 • Proširene kaznene odredbe za nepoštivanje Zakona
 • Gotovinsko poslovanje – primjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

FORENZIKA I TEHNIKE OTKRIVANJA KRIMINALNIH RADNJI U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA (predavač: Edin Glogić)

 • Pojam, ciljevi i značaj forenzičke revizije
 • Vrste kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima
 • Postupci revizora za ottkrivanje protivpravnog prisvajanja gotovine
 • Lažno finansijsko izvještavanje
 • Korupcija, kriminalne radnje i tehnike revizije pomoću računara
 • Sprječavanje kriminalnih radnji
 • Interne kontrole za kriminalne radnje

OSTALE AKTUELNOSTI (predavač: Elma Peštović)

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od dana prijave do 31.12.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od dana prijave do 31.12.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Milica Vidović
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :