SEMINAR: Praktična primjena poreznih i računovodstvenih propisa

SEMINAR – Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 

 • seminar novembar 2014PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
  • PDV TRETMAN USLUGA
  • ZASTARA I OTPIS SPECIFIČNIH POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
  • KAKO EFIKASNO I PROFESIONALNO ORGANIZOVATI RAČUNOVODSTVO U DRUŠTVU?
  • OBAVEZA PRIMJENE ZAKONA IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA

.

MOSTAR 17.11.2014., Hotel Ero

BIHAĆ 18.11.2014., Hotel Park

TUZLA 19.11.2014., Hotel Tuzla

ZENICA 20.11.2014., Hotel Zenica

SARAJEVO 21.11.2014., UNITIC Amfiteatar

 

CILJ SEMINARA

seminarnaslovnaNovembarski seminar u organizaciji FEB-a ima za cilj da učesnicima ponudi odgovore na mnoge dileme vezane za primjenu poreznih i računovodstvenih propisa.

Svjedoci smo niza nepravilnosti kod načina evidentiranja i praćenja prometa usluga. Inspektori pri kontrolama posebnu pažnju obraćaju na porezni tretman usluga, te ćemo detaljno pojasniti PDV tretman usluga, sa aspekta primaoca i davaoca usluge.

Struktura potraživanja i obaveza je šarolika, a naš cilj jeste da rješavanje nedoumica i dilema nastalih riješimo na što lakši način. Usaglašavanje, zastara, otpis, sve su to radnje koje zahtijevaju značajnu pažnju i znanje.

Zbog različitog postupanja poreskih inspektora jedna od tema na ovom seminaru je u vezi sa poreznim i računovodstvenim tretmanom zajmova i kredita sa posebnim osvrtom na problematiku pozajmica, počev od pravilnog knjiženja, tretmana kamate i koristi, transfernih cijena, oprosta pozajmice i dr.

S obzirom na česte dileme i pitanja u praksi o načinu organizovanja računovodstva (interno i eksterno računovodstvo), računovodstvene agencije kao obrta, pravnog lica, slobodnog zanimanja potrebno je pojasniti određena pitanja vezana za (ne)mogućnosti registracije djelatnosti kao osnovne, dopunske ili dodatne djelatnosti, rada po ugovoru o djelu itd.

Računovodstvo neminovno prati i trendove u informacionim tehnologijama, pa stoga ovaj put želimo da ukažemo na značajne mogućnosti uštede, povećanje efikasnosti i profesionalnosti njihovom ispravnom upotrebom, naročito sa aspekta pohrane, čuvanja i zaštite podataka u slučajevima elementarnih nepogoda, krađe i sl.

Skrećemo pažnju na zakonsku obavezu primjene propisa iz oblasti zaštite okoliša sa posebnim akcentom na obveznike plaćanja, način izvještavanja i sankcije. U tu svrhu će i predstavnici ovlaštenog operatera za sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom ponuditi odgovore i dati rješenja vezana za probleme kod primjene „ekoloških“ zakona.

.

PROGRAM

PDV TRETMAN USLUGA

 • Šta se sve smatra prometom usluga?
 • Korištenje usluga u vanposlovne svrhe
 • Nastanak porezne obaveze na pružanje usluga
 • Usluge povezane sa uvozom/izvozom dobara
 • Prefatkurisanje troškova usluga
 • Oporezivanje usluga u skladu sa članom 15. Zakona o PDV-u
 • Mjesto prometa usluga
 • Usluge primljene od stranih lica
 • Praktična primjena Instrukcije o postupanju pri podnošenju PDV prijave primaoca usluge od lica koje nema sjedište u BiH
 • Obaveza evidentiranje konta 273 i 474 – PDV obračunat na usluge stranih lica
 • Konta 273 i 474 kroz PDV i DPDV prijavu
 • Usluge izvršene stranim licima koje nisu oporezive (potrebna dokumentacija za dokazivanje oslobađanja)
 • Obaveza neobveznika za obračun PDV-a na primljene usluge

 ZASTARA I OTPIS SPECIFIČNIH POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

 • Zastara potraživanja i obaveza, rokovi i mogućnost otpisa
 • Potraživanja i obaveze od subjekata koji su poslovali na područjima ugroženim poplavama
 • Potraživanja i obaveze od subjekata koji su u postupku stečaja i likvidacije
 • Potraživanja po osnovu kamata, penala i šteta
 • Obračun potraživanja po osnovu kamata
 • Otpis knjižene obaveze po osnovu kamata na javne prihode koje su otpisane – odbitna stavka u Poreznom bilansu, da ili ne?
 • Potraživanja od zaposlenika, potraživanja od „bivših“ zaposlenika, da li je otpis oporeziv ili ne?
 • Ukidanje obaveze po osnovu rezervisanja za rashode koji nisu porezno priznati u Poreznom bilansu
 • Zajmovi i krediti
  • Dati i primljeni zajmovi i krediti – računovodstveni aspekt
  • Ugovaranje kamate prilikom pozajmiljivanja pravnim i fizičkim licima
  • Pozajmice zaposlenicima i kamatna stopa 10,03%
  • Tretman i knjiženje beskamatne pozajmice i koristi zaposlenika
  • Povezana lica i transferne cijene vs porezni bilans
  • Otpis pozajmica u odnosima sa (ne)povezanim licima
  • Pozajmice u naturi – PDV tretman

 KAKO EFIKASNO I PROFESIONALNO ORGANIZOVATI RAČUNOVODSTVO U DRUŠTVU?

 • Kako organizovati računovodstvenu službu?
 • Ko i šta može raditi u finansijsko – računovodstvenoj službi?
 • Interno vs eksterno organizovano računovodstvo – uslovi sa aspekta Zakona o računovodstvu
 • Računovodstvena djelatnost: osnovna, dopunska ili dodatna djelatnost – dileme?
 • Mogu li se računovodstveni poslovi raditi po osnovu Ugovora o djelu?
 • Posljedice za pravna lica i računovođe koji su angažovani „na crno“
 • Obavljanje računovodstvene, revizijske i srodnih djelatnosti u jednom društvu
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih poslova, sadržaj i problemi u praksi i posljedice neadekvatno sačinjenog ugovora
 • Pojašnjenje primjera Ugovora o obavljanju računovodstvenih poslova
 • Dokumentacija u računovodstvu – sačinjavanje, vrsta, nadležnosti i podjela prava
 • Kako uštediti drugačijom organizacijom računovodstva i biti efikasniji i profesionalniji računovođa?
 • Povratna informacija od klijenta?
 • Obrada dokumentacija – podjela prava
 • Elektronska obrada dokumentacije – gdje se pohranjuju podaci?
 • Značaj IT infrastrukture i integracija u računovodstvu
 • Sigurnost podataka (pohrana, arhiviranje, prenošenje, geosigurnost), da li je obezbijeđena?
 • Sigurnost slanja dokumentacije (lično, poštom, internetom,…) je li obezbijeđena?
 • Šta se dešava kada nam podaci iz računovodstva „nestanu“? Kako ih „vratiti“?

 OBAVEZA PRIMJENE ZAKONA IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
  • Zakonski obveznici
  • Vrste ambalaže
  • Obaveze, aktivnosti i izvještavanje ovlaštenih operatera
  • Naknade i kaznene odredbe
 • Uredba o naknadama za plastične kese tregerice
  • Obveznici plaćanja naknade
  • Visina i način obračuna i plaćanja naknade
  • Evidencija i izvještavanje (obrazac PK-1)
  • Kaznene odredbe

OSTALE AKTUELNOSTI

PITANJA, ODGOVORI I DISKUSIJA

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
Za učesnike bez materijala                     80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14