ZAVRŠENE PRIJAVE ZA 19.05.2020. GODINE

Dragi korisnici naših usluga. Zbog velikog interesovanja za online webinar u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d. obavještavamo vas da otvaramo novi krug prijava za 19.05.2020. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ZAKON O UBLAŽAVANJ NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA (CORONA-ZAKON)
 • SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA
 • PROPISI O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA
 • U RS-u, SA POSEBNIM OSVRTOM MEĐUENTITETSKO POSLOVANJE
 • INTERNET TRGOVINA
 • UTICAJ POSLJEDICA PANDEMIJE NA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAJMOVA I POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA, PRIMJENA MSFI-a 16 I MSFI-a 9

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 19.05.2020. godine

Na seminaru će vam se pored predavača iz Konsultantske kuće FEB obratiti i predstavnici Porezne uprave FBiH, kao i konsultanti iz revizorske kuće Deloitte.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA (CORONA-ZAKON) (predavači: predstavnik PUFBiH i Denis Zukić)

 • Subvencioniranje doprinosa (visina subvencije, pravo na subvenciju, period korištenja…)
 • Subvencija/refundacija doprinosa za aprilsku plaću
 • Obaveze tražioca subvencije i postupanja Porezne uprave FBiH
 • Propisani obrasci za predaju zahtjeva za subvenciju doprinosa
 • Obustava obračuna i plaćana zateznih kamata na javne prihode i kamata na dužničko-povjerilačke odnose
 • Ukidanje obaveze plaćanja poreza na dobit i poreza na dohodak
 • Prekid rokova zastare
 • Održavane stabilnosti pojedinih isplata
 • Odgoda primjene propisa
 • Uspostava garancijskog fonda

SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA (predavač: Denis Zukić)

 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na suzbijanje negativnih ekonomski posljedica
 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na refundaciju plaća

PROPISI O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA U RS-u, SA POSEBNIM OSVRTOM MEĐUENTITETSKO POSLOVANJE (predavač: Edin Glogić)

 • Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-a
 • Obračun i uplata doprinosa za mjesec April 2020. godine
 • Odgođeno plaćanje poreskog duga
 • Plaćanje poreskih obaveza u ratama
 • Produženje rokova za iznmirenje poreskih obaveza
 • Rokovi za podnošenje poreskih prijava u 2020. godini za 2019. godinu
 • Obrasci i uputstva

INTERNET TRGOVINA (predavač: Sanela Agačević)

 • Prednosti i osnovne karakteristike online trgovine
 • Zakonski okvir za obavljanje online trgovine
 • Obavezni akti na web shopu
 • Isticanje cijena veleprodaja i maloprodaja
 • Status online trgovine u propisima o trgovini
 • Online trgovina u propisima o zaštiti potrošača
 • Računovodstveno evidentiranje
 • Vođenje trgovačke knjige
 • Fiskalizacija i polog pazara u ovom obliku prodaje

UTICAJ POSLJEDICA PANDEMIJE NA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAJMOVA I POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA, PRIMJENA MSFI-A 16 I MSFI-A 9 (predavači: Adnan Bahtanović i Muhamed Semić)

 • Računovodstveno evidentiranje najmove u poslovnim knjigama najmoprimaca u slučajevima: smanjenja cijena zakupa, odgode plaćanja zakupa, raskida ugovora o zakupu…
 • Najnovije izmjene MSFI-a 16 (posljedice COVID 19)
 • Porezni tretman besplatno datih najmova (PDV i porez na dobit)
 • Računovodstveno evidentiranje gubitaka od potraživanja prema kupcima, kao posljedica povećane nelikvidnosti povjerilaca
 • Izračun gubitaka shodno MSFI-u 9
 • Porezni tretman ostvarenih gubitaka od umanjenja vrijednosti potraživanja

PITANJA I ODGOVORI

 PRIJAVA NA WEBINAR

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na našoj web stranici 19.5.2020. godine u 9h. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da do 19h neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 9h – 19h.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna, kako bi mogli blagovremeno svim učesnicima dostaviti pristupne podatke za pregled video materijala.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Irma Borovac, Porezna uprava FBiH
 • Adnan Bahtanović, Deloitte BiH
 • Muhamed Semić, Deloitte BiH

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :