Objavljene izmjene Zakona o doprinosima

U “Službenim novinama FBiH” broj 99/19 od 31.12.2019. godine, objavljene su Izmjene Zakona o doprinosima.  Izmjene se odnose na usaglašavanja u vezi sa uplatama doprinosa za PIO/MIO  na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH.

Izmjene donosimo u nastavku…

 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Član 1.

U Zakonu o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18) član 3. briše se.

Član 2.

U članu 11b. iza riječi: “korisnicima” zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta briše se.

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.