Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

U “Službenim novinama FBiH” broj 99/19 od 31.12.2019. godine, objavljene su Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Izmjene se odnose na produženje roka za uplatu dugovanja po osnovu javnih prihoda i otpisa zateznih kamata po tom osnovu.

 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Član 1.

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14, 86/15 i 34/18), u članu 2. stav (2) u zadnjem redu riječi: “na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.” zamjenjuju se riječima: “do 31.12.2020. godine”.

Član 2.

U članu 2b. stav (1) riječi: “do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona,” zamjenjuju se riječima: “do 31.12.2020. godine,”.
U stavu (2) riječi: “u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine,” zamjenjuju se rječima: “do 05.05.2019. godine,”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.