Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO za lica osigurana u određenim okolnostima

doprinosiU „Službenim novinama FBiH“ broj 26/14 od 04.4.2014. godine, objavljena je Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima. Izdvajamo izmjenu iz tačke 3., doprinos za PIO/MIO za lica koja obavljaju poslove bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu. Dosadašnjom odlukom doprinos za PIO/MIO uplaćivao se isključivo za volontere i to u iznosu od 22 KM, novom odlukom visina doprinosa iznosi 30 KM uz naznaku da se sada isti uplaćuje kako za volonere, tako i za pripravnike sa kojima se sklapa ugovor o obavljanju pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa.

Ova odluka stupa na snagu od 05.4.2014. godine, a u nastavku je dajemo u cjelosti.

 

Na osnovu člana 117b. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/98 do 55/12) i člana 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01 i 18/05), Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, na 17. sjednici održanoj 28.08.2013. godine u Mostaru, donosi

 

ODLUKU

O VISINI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO

OSIGURANJE ZA LICA OSIGURANA U ODREĐENIM

OKOLNOSTIMA

 

Član 1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem  tekstu: doprinos) za osigurana lica iz čl. 14 i 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se i plaća u mjesečnim iznosima, za vrijeme:

1. rada u drugom preduzeću i drugom pravnom licu, u smislu propisa o radnim odnosima

60,00 KM

2. obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika i studenata u toku sticanja obrazovanja i odgoja

3,00 KM

3. obavljanja poslova bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu

30,00 KM

4. prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije koju organizira ustanova za  zapošljavanje

3,00 KM

5. društveno organiziranog omladinskog radnog angažiranja – oblici  zadrugarstva učenika, studenata i nezaposlene omladine

30,00 KM

6. obavljanja javnih radova

3,00 KM

7. učestvovanja na organiziranim sportskim takmičenjima

3,00 KM

8. obavljanja privremenih i povremenih poslova, u smislu propisa o  radu

60,00 KM

9. stručnog osposobljavanja za rad djece sa teškoćama u razvoju

2,00 KM

10. izdržavanja kazne zatvora

3,00 KM

11. učestvovanja u akcijama spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća

3,00 KM

12. učestvovanja u društveno organiziranim radnim akcijama u Federaciji BiH pri obnovi i izgradnji zemlje

3,00 KM

13. obavljanja poslova vojne ili odgovarajuće civilne zaštite ili obučavanja za vršenje ovih poslova

4,00 KM

14. izvršavanja naloga Ministarstva odbrane BiH, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i uprava civilne zaštite

4,00 KM

15. obavljanja javne i druge društvene funkcije ili građanske dužnosti na poziv državnih ili drugih ovlaštenih organa

60,00 KM

16. obavljanja poslova operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija u vršenju poslova gašenja požara i zaštite od drugih nesreća

4,00 KM

17. obavljanja poslova gorske službe spašavanja i ronjenja prilikom učestvovanja u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno imovine ili učestvovanja u spašavanju ljudi, odnosno imovine

3,00 KM

Ako okolnosti iz stava 1. ovog člana traju kraće od mjesec dana, iznos doprinosa utvrđuje se srazmjerno broju dana za koji se plaća doprinos.

Član 2.

Obveznici obračuna i uplate doprinosa iz člana 1. stav 1. ove odluke su:

  1. za lica iz tač. 1., 4. i 8. – isplatilac plaće, odnosno novčane naknade,
  2. za lica iz tačke 2. – obrazovno-odgojne ustanove,
  3. za lica iz tačke 3. – poslodavci kod kojih rade,
  4. za lica iz tačke 5. – omladinske zadruge,
  5. za lica iz tačke 6. – investitori radova,
  6. za lica iz tačke 7. – organizatori sportskih takmičenja,
  7. za lica iz tačke 9. – poduzeća i druga pravna lica kod kojih se nalaze na stručnom osposobljavanju,
  8. za lica iz tačke 10. – kazneno-popravne ustanove,
  9. za lica iz tač. 11. do 17. – preduzeća i druga pravna lica koji ih pozivaju.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 26/14 od 04.4.2014. godine