Časopis April 2014

casopis april 2014S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Uvođenje blanko-mjenice kao instrumenta obezbjeđenja naplate eventualnog carinskog duga u postupku unutrašnje obrade po osnovu lohn posla

2. Hajrudin Hadžimehanović,dipl.oec

Osnovni principi raspodjele javnih prihoda u SR Njemačkoj i Bosni i Hercegovini

3. Dr. sc. Dinka Antić

Trendovi u naplati prihoda od akciza na duhan

4. Mr oec Mirna Pajević

PDV aspekt prodaje dobara i usluga međunarodnim organizacijama, predstavništvima i realizatorima IPA projekata

5. Dr. sc. Jozo Piljić

Kapital i revalorizacijske rezerve

6. Sanela Agačević, dipl. oec

Finansijski izvještaji u BiH – Potreba ili forma?

7. Dr. sci Ramiz Kikanović; Mr. sci Emina Žunić

MRS 8 i računovodstvene manipulacije

8. Safija Žilić,dipl. oec

Repo ugovori kao kratkoročni vrijednosni papir

9. Mr oec Emina Imamović

Interna revizija u upravljanju rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje

10. Doc. dr. Seakif Omerčić

Međunarodni monetarni sistem pod uticajem liberalizacije svjetske ekonomije

11. Dr. sci. Almir Alihodžić

Sedmi okvirni program EU – FP7

12. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Kontroling

13. Mr. oec Semina Škandro

Trgovački znak – Marka

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Osnivanje privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Fizička onesposobljenost zaposlenih osoba sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa