Novi Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije BiH

Zaključen je Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije BiH koji je objavljen u “Službenim novinama FBiH” br. 49/18 od 22.6.2018. godine. Predmet ovog Ugovora su međusobna prava,  obaveze i odgovornosti Poslodavca i radnika koja proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi ugovornih strana, postupak izmjena i dopuna ovog Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za radnike i Poslodavca.

Pod pojmom Poslodavac u smislu ovog Kolektivnog ugovora smatra se Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, u skladu sa Zakonom o radu i drugim važećim zakonskim propisima. Pod pojmom radnik u smislu ovog Kolektivnog ugovora smatra se fizičko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu kod Poslodavca.

Ovaj Kolektivni ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih stranaca stupa na snagu danom potpisivanja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH” od strane Poslodavca. Posljednjim članom ovog Ugovora je predviđeno da stupanjem na snagu ovog Kolektivnog ugovora prestaje da važi Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/17).