Časopis Septembar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Fuad Balta

Oporezivanje poklona

 • Pravi „šok iznenađenja“ izazvalo je zvanično obavještenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 12. jula 2018. godine objavila Javni poziv poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva da prijave dohodak, pored ostalog, za poklone u novcu. Na temelju svega navedenog, potrebno je konstatovati da porez na poklone u gotovo svim kantonima ne plaćaju: srodnici u prvoj liniji, bračni drug, braća i sestre, a oporezivanje dobijenih poklona u gotovini (bar za tekuću godinu) uopće nije regulirano niti u jednom kantonu, a ni u kom slučaju se ne može tretirati kao oporezivi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Sve dok se odgovarajućim kantonalnim zakonima (kao što je to uredio Kanton Sarajevo sa početkom primjene od 1. januara 2019. godine) decidirano ne propiše u kojim slučajevima i iznad kojeg iznosa je oporezivo primanje poklona u vidu gotovine – ne postoji ZAKONSKA mogućnost oporezivanja iste, tako da Javni poziv o kojem je bilo riječi u navedenom smislu ne bi mogao da proizvodi pravno dejstvo. Očigledno je, međutim, da postoji potreba da se oblast oporezivanja poklona (bilo da se radi o nepokretnostima, pokretninama ili gotovom novcu) harmonizirano uredi u svim kantonalnim propisima u pogledu propisivanja limitiranih iznosa, istih poreznih stopa, olakšica i oslobađana, što se odnosi i na oporezivanje naslijeđa i nekretnina, tim prije što su ovi pojmovi često u doticaju jedan s drugim. Oporezivanje poklona, uključujući i doznake gotovog novca fizičkim licima/građanima od porodice i prijatelja iz inostranstva ne može se izjednačavati sa oporezivanjem dohotka…

Bernard Iljazović

Prijedlog EU o oporezivanju digitalnih aktivnosti

 • Imajući u vidu značaj prihoda od digitalnih aktivnosti, uspostavljanjem novog pravnog standarda i privremenog poreza na digitalne aktivnosti žele se iskoristiti sve beneficije koje pruža digitalno gospodarstvo, a da se pri tome osigura održivost javnih financija na razini EU i očuvaju nacionalne porezne osnovice, zaštiti cjelovitost jedinstvenog tržišta EU, preveniraju agresivna porezna planiranja, te u konačnici poduzeća pravedno doprinesu svojim udjelima u porezu. Stoga će za uspješnu implementaciju predloženih rješenja biti potrebna suglasnost svih ključnih aktera kako bi se postigao usklađeni pristup na razini EU, i kako bi taj model mogao pridonijeti međunarodnim raspravama za rješavanje te problematike na svjetskoj razini.

Dr. sc. Jozo Piljić

Metode obračuna troškova proizvodnje

 • Trošak, u najširem smislu riječi, predstavlja novčani izraz upotrijebljenih resursa koji se koriste u svrhu postizanja određenog cilja ili ostvarivanja učinka (npr. proizvodnja proizvoda ili pružanje usluga). Međutim, troškovi se mogu definirati na različite načine ovisno o ciljevima ili informacijskim potrebama korisnika računovodstvenih informacija. Veliki je broj računovodstvenih teoretičara radio na klasificiranju ili razvrstavanju troškova gdje je sastavljen čitav niz kriterija za klasifikaciju troškova. Razlike se uočavaju u nijansama kod definiranja kriterija, ali i u samome broju kriterija, a manifestiraju se u kategorijama troškova. Analizom različitih kriterija i klasifikacija troškova kod različitih autora može se utvrditi da kod najvažnijih kriterija i kategorija troškova ne postoje bitne razlike, što je za računovodstvo troškova od bitnog značaja. Jedan općeprihvatljiv koncept u definiranju kriterija za klasificiranje troškova i definiranju kategorija troškova može se prikazati na sljedeći način:Troškovi prema vremenu nastanka, Troškovi prema reagiranju ili ponašanju na promjenu aktivnosti (opsega proizvodnje ili stupnja iskorištenja kapaciteta),Troškovi prema položaju u financijskim izvještajima i Troškovi prema utjecaju na donošenje poslovnih odluka.

Dr. sc. Amir Karalić

Procjena poslovnog uspjeha kompanije

 • Analiza finansijskih pokazatelja je važna determinanta u kreiranju poslovne politike kompanije. Pravilno tumačenje datih parametara može pomoći u donošenju kako tekućih i operativnih tako i strateških odluka svih aktera koji su vezani za kompaniju. Menadžment, vjerovnici, porezni organi kao i kupci te potencijalni investitori koristit će finansijske pokazatelje kako bi na najbolji način odredili svoje interese u odnosu na ciljanu kompaniju. Sistemskim mjerama, u kojima je potrebno da učestvuju svi nivoi vlasti kao i privredni subjekti te finansijske institucije, potrebno je pospješiti ekonomske prilike kako bi pokazatelji domaćih kompanija bili indikator za povećanje, kako stranih tako i domaćih investicija, te povećane kapitalizacije i broja transakcija na tržištu kapitala.

Marija Brkan, magistar ekonomije

Evidentiranje stalnih sredstava kod budžetskih korisnika

 • Na temelju Pravilnika o knjigovodstvu, proračunski korisnici dužni su na kraju godine izvršiti usklađivanje podataka iz pomoćnih knjiga s podacima u Glavnoj knjizi.
  Prije popisa (inventure) i prije sastavljanja godišnjeg obračuna obavezno se usuglašavaju potraživanja i obveze sa stanjem na dan 31.12.
  Za potraživanja sa stanjem na dan 31.12. dužniku se dostavlja konfirmacija – izvod otvorenih stavki (Obrazac IOS) na usuglašavanje, na koju je dužnik dužan odgovoriti u roku od 8 dana od dana prijema. Proračunski korisnici dužni su donijeti akt kojim će propisati organizaciju i tehniku popisa (određivanje povjerenstava, način i rokove popisa, kao i način usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Jasmin Omeragić

Smisao i značaj poslovne dokumentacije s računovodstvenog aspekta

 • Poslovna dokumentacija je stanovita (uglavnom ogromna) količina pisanih i/ili elektronskih isprava, iz kojih se nedvosmisleno može zaključiti da je „nastao“ određeni poslovni događaj. Smisao računovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja upravo i jeste u tome da su te promjene potvrđene (dokumentirane) realnim i stvarnim poslovnim promjenama. Za obračun i iskazivanje rezultata poslovanja neophodno je sačiniti procedure kretanja poslovne dokumentacije vezane za proizvode, poluproizvode, robu i usluge. U tom smislu sistem kretanja poslovne dokumentacije predstavlja pretpostavku i polazište obračuna između organizacionih cjelina i obračuna ostvarenja svake organizacione cjeline pojedinačno, kao i cjelokupne firme. Kreiranje poslovne dokumentacije i dobro osmišljavanje njenog toka kretanja temelj je kvaliteta računovodstvenih evidencija. Smisao i značaj poslovne dokumentacije sa računovodstvenog aspekta ima svoj poseban ciljni efekat prilikom provođenja interne računovodstvene kontrole jer doslovce omogućuje zadovoljavajuće ispunjavanje sve opsežnijih zakonskih zahtjeva koji su nametnuti računovodstvenoj funkciji.

Haladin Salihović

 Upravljanje rizikom likvidnosti banaka

 • Banke se u svom poslovanju susreću s rizikom likvidnosti, koji je jedan od najznačajnijih rizika jer može u kratkom roku izazvati velike probleme za banku te u konačnici i za bankovni sistem.U bilansima banaka mogu se pojaviti značajni gubici ako banke dobro ne upravljaju svim rizicima kojima su izložene. Osim toga, banke se danas suočavaju sa sve više tipova rizika i njihovih pojavnih oblika jer su u savremenim uslovima postale „finansijske holding kompanije“ koje svoje poslovanje realizuju na svim segmentima globalnog finansijskog tržišta. Stoga je zadatak svih banaka održavanje likvidnosti. Naime, banke u svakom trenutku trebaju biti u mogućnosti ispuniti zahtjeve svojih klijenata i deponenata. Potrebna sredstva za ispunjenje svojih obaveza mogu pribaviti korištenjem pohranjenih i/ili kupljenih rezervi likvidnosti koje predstavljaju metode upravljanja rizikom likvidnosti. Zbog važnosti rizika, banke trebaju svakodnevno mjeriti izloženost riziku te imati adekvatnu politiku upravljanja likvidnošću koju određuje uprava. Sistem osiguranja depozita i diskontni prozor kao mehanizmi zaštite od rizika likvidnosti koriste se u sprječavanju navale na banke koja izaziva kolaps u bankovnom sistemu, a rezultat je velikog i neočekivanog odliva depozita. Upravljanje rizicima kod bankarskih plasmana i zaštiti depozita jeste preduslov za uspješno poslovanje bankarskog sistema. Rizici u bankarstvu jesu bili i ostali vječita tema svakog bankarskog posla i oni podrazumijevaju vjerovatnoću da može uvijek posao donijeti gubitak za banku zbog dejstva neizvjesnih i nepredvidivih događaja.

Dr Dragan S. Jović

Kvalitet ekonomskog modela Republike Srpske sa aspekta investicionog bankarstva i primarnog tržišta javnog duga bosanskohercegovačkih entiteta

 • Finansijsko tržište je izvor informacija o karakteristikama dužničkih i vlasničkih hartija od vrijednosti. Za razliku od informacija mikroekonomskog karaktera, jedan dio informacija sa finansijskog tržišta daje širu, makroekonomsku perspektivu. Na osnovu podataka o elementima emisije, emisionim kamatnim stopama, ročnosti emisija, tražnji za emisijama, stopi prinosa do dospjeća trezorskih zapisa na primarnom tržištu, može se doći do zaključka o makroperformansama nekog društveno-ekonomskog sistema i indirektno o kvalitetu njegovog ekonomskog modela. U istraživanju dajemo ocjenu održivosti ekonomskog modela Republike Srpske na bazi uporedne analize elemenata javnog duga Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Investiciono bankarstvo je stavljeno u funkciju ocjene ekonomskog modela i njegove perspektive.

Safija Žilić

Finansiranja preduzeća putem tržišta kapitala

 • Finansiranje preduzeća je značajan segment upravljanja poslovanjem. Velika preduzeća, posebno ona koja su organizirana kao dionička društva, imaju pristup tržištu kapitala. To im osigurava mogućnost prikupljanja vlasničkih i dužničkih sredstava putem emisije dionica i obveznica. Glavna prednost dionica kao vrijednosnih papira za ulagače, što ih i čini privlačnima jest likvidnost na sekundarnom tržištu kapitala. Investitori u dionice ulažu zbog zarade na dividendi i razlike u cijeni. Obveznice imaju prednosti jer su izvor finansiranja s najmanjim rizicima. Emisija obveznica je olakšana jer je sami plasman obveznica lakši kao plasman vrijednosnih papira koji garantira isplatu kamata i nominale po dospijeću. Osim nižeg troška i jednostavnijeg plasmana obveznice, za razliku od dionica, imaju niže troškove izdavanja. Preduzeća se finansiraju u periodu prosperiteta ipak više dugom, dok se u periodu krize finansiraju vlastitim sredstvima.

Emina Mešić

Tehničke rezerve u društvima za osiguranje

 • Novim Zakonom o osiguranju koji je stupio na snagu 06.04.2017. godine je za razliku od prethodnog Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju  mnogo više pažnje posvećeno tehničkim rezervama, kao posebnim kategorijama karakterističnim za  djelatnost osiguranja. Stupanjem  na snagu odredaba novog  Zakona o osiguranju u značajnoj mjeri  su mnogo preciznije  propisana pravila poslovanja  u svakom segmentu rada osiguravajućeg društva, a posebno u dijelu koji se odnosi na formiranje i upravljanje tehničkim rezervama. Dakle, društvo za osiguranje je dužno imovinom u koju su uložena sredstva tehničkih rezervi upravljati na način koji u svakom trenutku osigurava mogućnost izmirenja svih dospjelih obaveze, a posebno onih koje proizilaze iz ugovora o osiguranju.

Nedim Čustović

Uloge i odgovornosti upravljačkog rukovodstva i interne revizije za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava

 • Upravljanje rizikom je prije svega logičan i dinamičan proces preduzimanja svih potrebnih koraka kako bi se otklonili rizici koji utiču na postavljene  ciljeve institucije, organizacije, preduzeća. Većina organizacija iz javnog sektora i javnih preduzeća do sada  se nije  bavila pitanjem upravljanja rizicima na konzistentan i metodološki način, te samim tim nije imala ni efektivnu internu kontrolu, tako da su se pitanjem upravljanja rizikom u organizacijama i preduzećima uglavnom bavili  interni revizori u okviru svojih strateških planova, standarda i metodologija. U takvim okolnostima revizori su morali donositi vlastite procjene u vezi sa rizicima i upravljanju rizicima, u okviru date institucije, organizacije, preduzeća, jer upravljačke strukture i zaposlenici nisu bili neposredno uključeni u proces upravljanja rizicima. Donošenjem  prvo Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH i Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, između ostalog, propisuje se, da se sistem finansijskog upravljanja i kontrola (skraćeno FUK) zasniva  na upravljanju rizicima i daje razumno uvjeravanje da će ciljevi organizacije biti ostvareni na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način. Ključna stvar je da se primjenom ova dva zakona u FBiH i formalno/pravno započelo upravljati rizicima,kao „prvom linijom odbrane“, organizacije, institucije, preduzeća na način da su svi zaposlenici uključeni u proces upravljanja rizicima, nakon čega  interna revizija ima dosta „lakši posao“, nego ranije, jer  prije svega interna revizija ima zadatak da ispituje adekvatnost uspostavljenog sistema internih kontrola, što je i jedna od osnovnih funkcija interne revizije.

Emsud Muhadžić

Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva

 • Odluke skupštine društva kapitala (dioničko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću) su način izražavanja i oblikovanja volje društva koje su upravljene ka postizanju određenih pravnih ciljeva odnosno učinaka. Odluke se donose glasanjem dioničara ili udjeličara kao članova društva o određenim prijedlozima koji moraju imati uporište u zakonu, podzakonskim aktima i statutu društva, odnosno u društvenom ugovoru, bez obzira je li riječ o redovnoj ili vanrednoj skupštini. Svaka odluka skupštine je pravni akt kojim se uređuje organizacija i poslovanje pojedinog privrednog društva kapitala. Pravni učinci donesenih odluka upravljeni su na promjenu postojećeg stanja, na stvaranje, ukidanje i promjenu prava i obaveza koje prije odluka nisu postojale ili su bile drugačije. Zato su odluke skupštine višestrani pravni posao kojim društvo kapitala izražava svoju volju.

Elvis Bebaković

Rodno odgovoran budžet

 • Iako je skandinavska socijalna politika pod snažnim pritiskom trendova globalizacije, skandinavske zemlje i dalje imaju specifičan model socijalne politike koji se odlikuje visokim izdvajanjima javnog novca za implementaciju socijalnih mjera, kao i preventivnim djelovanjem u odnosu na socijalne rizike. Ekonomska teorija i praksa se slažu u činjenici da bez punog zapošljavanja žena nije moguće ostvarit ekonomski rast i razvoj zemlje. Međutim, i dalje je rodna nejednakost prisutna u većoj ili manjoj mjeri u svim zemljama svijeta.  U Bosni i Hercegovini se nejednakosti među spolovima ogleda prije svega kroz određene oblike diskriminacije zasnovane na spolu. Ovaj oblik diskriminacije najčešće nalazimo u najznačajnijim društvenim sferama koje se odnose na javni prostor u kojem se donose konačne odluke, zatim u oblastima rada i zapošljavanja, zdravstvenog i obrazovnog sistema. Budžeti u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dovoljno kreirani prema principu koji bi potpuno uvažavao potrebe oba spola.

Džana Kadribegović

Pravo radnika na  odmore  i odsustva na osnovu Zakona o radu

 • Polazeći od mnogih radno-pravnih instituta propisanih Zakonom o radu, a koji su u funkciji zaštite života i zdravlja radnika, pravo na odmore i odsustva, svakako, spada u jedno od osnovnih prava radnika.  S tim u vezi, treba naglasiti da je  Bosna i Hercegovina ratificirala, između ostalog,  Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) koje se odnose na odmore i odsustva. U Zakonu o radu predviđeni su i odmori u toku radnog dana, između dva uzastopna radna dana, sedmični odmor i godišnji odmor.  Pored odmora, propisano je i pravo radnika na plaćeno i neplaćeno  odsustvo.  Razlika između ova dva instituta je u tome što svaki radnik ima pravo na navedene odmore, dok pravo na odsustvo sa rada, radnici ostvaruju samo u slučajevima propisanim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Alan Vajda, mag. iur.

Zakon o strancima i utvrđivanje godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2018. godinu u RH

 • Navedeni tekst daje prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Narodne novine br. 46/2018) koji se primjenjuje od 26. lipnja 2018. godine  i  Odluke o izmjenama Odluke utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2018. godinu (Narodne novine br. 53/2018.), koje je u primjeni počevši od 9. lipnja 2018. godine. Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11., 74/13., 69/17 i 46/18.) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2012. godine propisani su uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja i državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te uvjeti rada i prava upućenih radnika u Republici Hrvatskoj.

Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa