Časopis septembar 2014

casopis septembar 2014

S A D R Ž A J

 

1. Fuad Balta, dipl. oec; Džavida Hadžić, dipl. oec

Učinkovitost nekolicine propisa FBiH o saniranju posljedica nakon skorašnjih poplava

 2. Edin Glogić dipl. oec

Obračun plate rezidenta Federacije BiH uposlenih u RS u poslovnoj jedinici pravnog lica sa sjedištem u FBiH

 3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Pribavljanje potvrde o rezidentnosti od Porezne uprave FBiH

 4. Marijana Rendić, dipl. oec

Postupanje kod promjene cijena duvanskih proizvoda

 5. Persa Paić, dipl. oec

Novine u fiskalizaciji u Republici Srpskoj

 6. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Efektivno porezno opterećenje potrošnje

 7. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec

Raspodjela javnih prihoda u Federaciji BiH po novim zakonskim rješenjima

 8. Sanela Agačević, dipl. oec

Office bez papira – III dio (Sigurnost u poslovanju)

 9. Safija Žilić, dipl. oec

Dopuštenost ugovora o zajmu između privrednih subjekata

 10. Mr. sci. Mukelefa-Ćefa Pavlović

Bonitet

 11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Interpersonalna komunikacija i značaj u poslovnom svijetu – komunikacija i rad u timu

 12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Prestanak radnog odnosa sa posebnim osvrtom na navršene godine života odnosno staž osiguranja

 13. Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz ugovora o socijalnom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije – I dio

 14. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Neki aspekti sporazuma o socijalnom osiguranju sa Republikom Slovenijom

 15. Savjetodavni servis

Primjena Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

 16. Saopštenja za primjenu propisa