INSTRUKCIJA O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

postotak downU “Službenim novinama FBiH” br. 15/14, objavljena je Instrukcija o primjeni odredaba zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Ovom instrukcijom preciznije se propisuju prava i obaveze poreznih obveznika u vezi sa rokovima za uplatu glavnog duga i ispunjavanje uslova za otpis kamate, utvrđenim Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Ova Instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”. U nastavku dajemo instrukciju u cjelosti:

.

Na osnovu Odluke o davanju ovlaštenja za donošenje instrukcije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/14), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

 

INSTRUKCIJU

O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O VISINI STOPE

ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

(“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/01, 52/01, 42/06 i 28/13)

 

1. Ovom instrukcijom preciznije se propisuju prava i obaveze poreznih obveznika u vezi sa rokovima za uplatu glavnog duga i ispunjavanje uslova za otpis kamate, utvrđenim Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/01, 52/01, 42/06 i 28/13, u daljem tekstu: “Zakon”).

2. Otpis zatezne kamate po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda, može se vršiti u punom iznosu pod uslovom da porezni obveznik podnese zahtjev za otpis kamata i izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga do 31.03.2014. godine.

3. Poreznim obveznicima, koji do 30.06.2014. godine podnesu zahtjev za otpis kamata i izmire obaveze po osnovu glavnog duga u periodu od 01.04.2014. do 30.06.2014. godine, otpis kamate će se izvršiti u iznosu 50% od punog iznosa kamate.

4. Pod punim iznosom kamate iz tačke 2. podrazumijeva se i kamata nastala na neblagovremeno plaćene javne prihode do dana uplate istih prihoda.

5. Porezna uprava Federacije BiH će u svakom konkretnom slučaju rješavajući o pravovremeno podnesenom zahtjevu, cijeniti da li su ispunjeni uslovi za otpis kamate u skladu sa Zakonom i ovom Instrukcijom.

6. Ova Instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Izvor: „Službene novine FBiH“, broj 15/14 od 26.02.2014. godine