Časopis Mart 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 03/22

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

1.Mirela Mašić

Porezni poticaji u Federaciji BiH

Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, br. 15/16 i 15/20), koji je u primjeni od početka 2016. godine, donio je značajne izmjene u sistemu oporezivanja dobiti pravnih lica u Federaciji BiH uključujući i u dijelu koji se odnosi na porezne poticaje koje porezni obveznici na teritoriji Federacije mogu ostvariti, tj. po kojem osnovu mogu biti oslobođeni od obaveze plaćanja poreza na dobit. Najznačajnija izmjena koju je donio trenutno važeći Zakon o porezu na dobit, kada su u pitanju porezni poticaji, jeste ukidanje oslobađanja od obaveze plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza. Ova porezna olakšica se mogla koristiti zaključno sa 2015. godinom, što znači da pravna lica već po predaji poreznog bilansa za 2015. godinu nisu više imala osnov da se oslobode obaveze plaćanja akontacija poreza na dobit za 2016. godinu. Također, osim izvoznika koji više nisu oslobođeni poreza na dobit, Zakonom o porezu na dobit, koji je u primjeni od početka 2016. godine, ukinuto je oslobađanja od poreza na dobit i po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom ili posebnim potrebama. Također, ovo oslobađanje se moglo koristiti zaključno sa 2015. godinom. S druge strane, u „novom“ Zakonu o porezu na dobit zadržano je pravo na porezne poticaje po osnovu investicija, s tim da je pravo na ovakvo oslobađanje uređeno na drugačiji način nego što je to bio slučaj ranije. Pri tome, ona pravna lica koja su do 2015. godine započela sa korištenjem ovog poreznog oslobađanja, isto su mogla nastaviti koristiti po “starom” Zakonu do kraja započetog petogodišnjeg ciklusa, što je bilo moguće najkasnije do kraja 2019. godine.

2.Jasenko Hadžiahmetović

Porez na dobit za 2021. godinu poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH 

Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH, koja djelatnost obavlja na području RS ili BD, obveznik je poreza na dobit koju ostvari isključivo na području RS/BD. Stoga je  dužna da Poreskoj upravi RS/BD podnese Godišnju prijavu poreza na dobit za 2021. godinu najkasnije do 31.03.2022. godine, te u istom roku plati obračunati godišnji porez na dobit.Godišnja prijava se sastavlja na osnovu istoimenih zakona o porezu na dobit RS i BD, koji se po svojoj strukturi i sadržaju značajno razlikuju. Tokom 2021. godini nije bilo izmjena propisa tako da će, prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit za 2021. godinu, porezni obveznici primjenjivati iste propise kao kod sastavljanja prijave za prethodnu godinu.Obveznici iz RS dužni su godišnju prijavu poreza na dobit za 2021. godinu podnijeti Poreskoj upravi RS isključivo u elektronskom obliku, dok obveznici iz BD prijavu mogu podnijeti u papirnom ili elektronskom obliku. Ukoliko se obveznik iz BD registruje za korištenje e-portala, poreznu prijavu podnosi Poreznoj upravi BD isključivo elektronskim putem.

3.Dr.sc. Dinka Antić

Nova politika oporezivanja energenata u EU

Protekom vremena i postavljanjem novih ciljeva EU pokazalo se da treba prilagoditi i oporezivanje energenata novim okolnostima, posebno pravnom okviru i međunarodne konvencije vezano za klimatske promjene i korištenje energenata. Novi model oporezivanja energenata i električne energije, kojeg predlaže Evropska komisija, trebao bi doprinijeti smanjenju korištenja fosilnih goriva na dva načina. Propisivanjem viših stopa akcize na fosilna goriva, a nižih stopa akciza na obnovljiva goriva, smanjuje se cjenovna prednost fosilnih goriva nad alternativnim gorivima koja manje zagađuju. Ovo bi trebalo destimulirati povećanu upotrebu fosilnih goriva u narednim godinama. Predlaže se ograničavanje postojećih oslobađanja ili sniženih stopa za fosilna goriva, kao  za upotrebu dizela u poljoprivredi, uglja za zagrijavanje u domaćinstvima ili korištenja fosilnih goriva od  strane energetski intenzivnih industrija, te potpuno ukidanje obaveznih oslobađanja avijacije, riječne i morske plovidbe transporta i sektora ribarstva. Navedene porezne mjere nove akcizne politike trebale bi podstaknuti korištenje ekološki prihvatljivih energenata i postepeno smanjivanje upotrebe fosilnih goriva, na prvom mjestu, dizela i benzina za pogon motora.

4.Mehmed Budić

Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine

 Amortizacija je sustavni raspored amortizacijskog iznosa imovine tokom njenog korisnog vijeka upotrebe. Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine i priznavanje troška amortizacije u poslovnim knjigama subjekta uređen je računovodstvenim standardom MRS – om 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Iznos amortizacije se za svako razdoblje treba priznati kao rashod u računu dobitka ili gubitka, osim ako je iznos amortizacije uključen u knjigovodstveni iznos neke druge imovine. Osim računovodstvenih propisa, obračun amortizacije uređuju i porezni propisi i to Zakon o porezu na dobit i Pravilnik o primjeni Zakona poreza na dobit. Razlika u obračunu između iznosa amortizacije po računovodstvenim propisima i amortizacije po poreskim propisima, predstavlja privremenu poresku razliku koja se u poslovnim knjigama subjekta iskazuju kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Izbor metode obračuna amortizacije treba da bude zasnovana na stvarnim karakteristikama imovine i njenog korištenja, a ne da se koristi linearni metod za svaku imovinu (ili grupu imovine) zbog toga što je najčešće korištena i najjednostavnija metoda za obračun amortizacije.

 5.Dr. sc. Jozo Piljić

 Postupak konsolidiranja financijskih izvještaja

 Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi između tih osoba na temelju kapitala, potraživanja i obveza, prihoda i rashoda, gdje određena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Glavni cilj konsolidiranih financijskih izvještaja je dobiti jasnu sliku cijele grupe. Poslovne banke najčešće traže konsolidaciju i reviziju kon­solidiranih izvještaja u cilju uvida u cjelokupnu imovinu, a posebno obveze grupe koju kontrolira matica ko­joj se odobrava kredit. Konsolidiranje financijskih izvještaja se sastoji od više faza, gdje se na prvom mjestu vrši priprema za konsolidiranje, zatim se vrši sabiranje istovjetnih pozicija financijskih izvještaja grupe pravnih lica. Nakon toga se vrši eliminacija pozicija koje se odnose na transakcije između pravnih lica koja pripadaju grupi i na kraju se vrši sastavljanje samih konsolidiranih financijskih izvještaja.

 6. Bernard Iljazović

Što donosi Novi Zakon o fiskalizaciji u Republici Srpskoj

Novi zakonodavni okvir o fiskalizaciji u Republici Srpskoj donijeti će pozitivne učinke u svakodnevnoj primjeni. Naime, novi sistem fiskalizacije i novi fiskalni uređaji biti će suvremeniji i sigurniji u pogledu probijanja sigurnosnog sistema i mogućnosti izbjegavanja dostavljanja podataka Poreskoj upravi, što će omogućiti povećanje tržišne ravnopravnosti svih obveznika fiskalizacije i smanjenje neprijavljenog prometa u gotovini.Također, uvođenjem novog sistema fiskalizacije i novih fiskalnih uređaja, prestati će obaveza pojedinačne fiskalizacije svake kase prije stavljanja u upotrebu, te time i obaveza redovnog godišnjeg servisa. Ujedno će prestati i obaveza pribavljanja rješenja o fiskalizaciji, čime će se pojedostaviti proces fiskalizacije. Smanjiti će se operativni troškovi poslovanja, a što je osobito značajno za poslovne subjekte, prije svega male preduzetničke radnje, s obzirom daneće snositi incijalne troškove nabavke novih uređaja.

8. Dr.sci.Jasmina Hurić

Finansijsko upravljanje i kontrola javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Cjelokupan sistem javnih internih finansijskih kontrola (PIFC[1]) – je nastao u svrhu unapređenje transparentnosti, finansijske discipline, odgovornosti i namjenskog korištenja javnog novca. Cilj PIFC-a je osigurati usklađenost zakonodavstva, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima te eksternu i internu kontrolu njihovog korištenja. U tome centralnu ulogu ima upravljačka odgovornost, koju Evropska komisija definira kao „proces na osnovu kojeg su rukovodioci na svim nivoima odgovorni i po potrebi dužni da obrazlože odluke i postupke poduzete u pravcu ostvarivanja ciljeva organizacije kojom upravljaju”. Upravljačka odgovornost podrazumijeva odgovornost za dobro finansijsko upravljanje na svim nivoima, odnosno odgovarajuću organizaciju, procedure i izvještavanje o rezultatima organizacije.Analizirajući dosadašnje konsolidovanje izvještaja o FUK-u na nivou Federacije BiH može se zaključiti da sistem unutrašnjih kontrola kod korisnika u javnom sektoru u Federaciji nije na odgovarajućem nivou i da od samog početka primjene Zakona o FUK-u nije postignut značajniji pozitivan efekat. Za realizaciju zacrtanih ciljeva biće potrebna jaka međuinstitucionalna saradnja u izmjeni postojećih i donošenju novih propisa, nove i ciljane edukacije.

7. Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Javna zaduženost Bosne i Hercegovine u vrijeme pandemije COVID-19

Svaka država bi trebala da vodi računa  o visini svog javnog duga, i o mogućnosti njegove otplate. Korištenje javnog duga radi finansiranja trenutnog deficita ili investicijskih projekata od strane države, negativno utiče na fleksibilnost državnih finansija i uglavnom podrazumijeva usporeni razvoj privrede i u idućim godinama. Glavni cilj države bi trebao biti da javni dug svede na određene optimalne granice. U Bosni i Hercegovini javni dug se dijeli na: unutrašnji javni dug, vanjski javni dug i restituciju. Pokazatelji zaduženosti Bosne i Hercegovine ukazuju da se posmatrani indikatori duga i dalje zadržavaju u okvirima definisanih granica upravljanja duga radi ekonomskog razvoja, međutim opće stanje ekonomije, te privrede u cjelini, upućuju na neophodnost sistemske kontrole daljeg zaduživanja, kao i aktivniju politiku upravljanja dugom. Veoma je važno stalno nadgledanje rizika povezanih sa upravljanjem javnim dugom, a u cilju pravovremenog poduzimanja mjera na suzbijanju negativnih efekata i osiguranju efikasnijeg korištenja kreditnih sredstava.

9.Nedim Čustović

Zakonska obaveza budžetskih korisnika donošenja Pravilnika o internim kontrolama

Shodno članu 86. Zakona o budžetu u FBiH „Službene novine FBiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, budžetski korisnici obavezni su urediti sistem interne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti, te  donijeti Pravilnik o internim kontrolama.Naime, ova preporuka se kod većine budžetskih korisnika konstanto ponavlja.Cilj sistema internih kontrola je da osigura razumno uvjerenje da Ministarstvo u poslovanju upravlja javnim sredstvima zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno, odnosno da interne kontrole funkcionišu u skladu s važećom regulativom.Ministarstvo finansija donosi instrukcije za uspostavu i održavanje sistema interne kontrole, a budžetski korisnici obavezni su donijeti Pravilnik o internim kontrolama. Sistem interne kontrole osigurava uspostavu organizacije, politika i procedura koje se koriste za postizanje namjeravanih rezultata u vladinim programima. Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna revizija u skladu sa propisima kojima se regulira oblast interne revizije.

10.Jasmin Omeragić

Strane investicije uvijek su dobrodošle, ali interna ekonomija jedini je neiscrpni izvor poslovnog prosperiteta

Upravljanje troškovima poslovanja, zapravo je bavljenje planiranjem i kontrolom troškova, i ono mora biti jedna od prioritetnih aktivnosti svake firme. Cilj ove aktivnostije reduciranje troškova poslovanja u okvire optimuma, a da bi se postigao ovaj cilj, firma mora imati jasnu strategiju, i to strategiju s epitetom – ključna i/ili glavna. U ostvarenju ovoga cilja moraju koalirati svi kadrovski resursi firme, jer menadžment jednostavno ne može široko i duboko preispitivati bazne poslove i procese u firmi bez uključivanja svih sudionika.Menadžment jeste odgovoran za stalnu analizu i mjerenje svakog troška pojedinačno, jer ovdje se zapravo i radi o promjenama u obimu i strukturi poslovnih aktivnosti, adaptaciji motivacionih faktora i konstantnom prilagođavanju organizacije potrebama firme. Stavljanje troškova pod kontrolu je imperativ nauke i struke, svijesti i savjesti, kako menadžmenta tako i posljednjeg (ali ne manje važnog) radnika svake firme.

11.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Investicijski fondovi kao oblik ulaganja (štednje) i dugoročni izvor finansiranja privrednog društva

Investicijski fondovi su nebankarske finansijske institucije koje prikupljaju štednju pojedinačnih investitora, a zatim prikupljena sredstva plasiraju na finansijskom tržištu (tržištu novca i tržištu kapitala). Fondovi predstavljaju i alternativu štednji u bankama i kao takvi postaju značajan instrument za prikupljanje i plasiranje viškova kapitala koji postoje i u našoj zemlji. Tako prikupljen kapital, koji je neophodan sektoru privrede, postaje jeftiniji i lakše dostupan alokacijom preko vrijednosnih papira. Investicijski fondovi omogućavaju svima koji imaju višak sredstava da ih plasiraju na tržite kapitala, bez visokog znanja o investiranju i truda oko analiziranja investicijskih mogućnosti, što inače kao prethodnu aktivnost, zahtjeva svaka investiciona odluka. Naime  s obzirom da postoji veliki potencijal za širenje i korištenje privateequity tržišta, potrebno je prepoznati i potaknuti korištenje ovakvog načina finansiranja provođenjem odgovarajućih reformi i prilagođavanjem zakonske regulative, što bi moglo privući veći broj investitora kako bi privreda rasla, a  država postala atraktivna za ulaganje.

12. Dr. sc. Samir Sabljica

Neke specifičnosti sistema inspekcijskih uprava u Bosni i Hercegovini

Inspekcijski nadzor predstavlja oblik kontrole nad zakonitošću rada i postupanja fizičkih i pravnih osoba (i fizičkih osoba – obrtnika). Radi se o izuzetno širokom području određenom kao posao državne uprave, u kojem država, odnosno oni kojima je država prenijela javnu ovlast, osiguravaju da se svi koji obavljaju određene djelatnosti pridržavaju zakonskih odredaba koje reguliraju obavljanje te djelatnosti. Uloga  inspekcijskog nadzora je prisutna u našem svakodnevnom životu, a da nekada i ne obraćamo pažnju, dok se ne stvori situacija da je prekršen propis i zatražimo inspekcijski nadzor. Različite su vrste inspekcija kojima se možemo obratiti ovisno od razloga obraćanja,  zbog sanitarne i zdravstvene ispravnosti (sanitarna inspekcija), građevinske ispravnosti (građevinska inspekcija), zaštite na radu (inspekcija zaštite na radu), itd. Inspekcijski nadzor je od izuzetnog značaja pri osiguravanju kvalitetnog i zakonitog korištenja općih dobara. S finansijskog aspekta je bitno naglasiti da inspekcijski nadzor osigurava i punjenje državnog budžeta. Na osnovu godišnjih izvještaja o radu inspekcija može se uočiti da u manjoj mjeri postoji nedovoljna aktivnost inspekcijskih tijela u različitim oblastima djelovanja zbog nedovoljnog broja inspektora. Inspekcije ističu da su poteškoće, koje se pojavljuju prilikom nadzora nad primjenom propisa, nedovoljna preciznost odnosno dvosmislenost pojedinih odredbi zakona i podzakonskih akata zbog čega postoji potreba za izmjenama važeće regulative.

13.Džana Kadribegović

Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom dužan je da odredi jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika. Ukoliko ima takvih radnika, poslodavac je dužan da im osigura uvjete za rad, potrebnu opremu i pomoć drugog stručnog osoblja, kao i sredstva za obavljanje i organizovanje preventivnih i zaštitnih mjera.U cilju konkretnijeg uređivanja ovog pitanja, a na osnovu  pomenutog zakona, Federalni ministar rada i socijalne politike donio je pravilnik kojim se propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH