Odluka o visini naknada za usluge iz djelokruga rada finansijsko-informatičke agencije

U “Službenim novinama Fedearcije Bosne i Hercegovine”, broj 20/22 od 16.03.2022. godine je objavljena je Odluka o visini naknada za usluge iz djelokruga rada finansijsko-informatićke agencije.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknada za usluge iz djelokruga rada Finansijsko-informatičke agencije  koje se naplaćuju u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 80/11) , Zakonom o Registru finansijskih izvještaja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 7/21) i uslovima utvrđenim ovom odlukom.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (“Službene novine Federacije BiH”, br. 34/18, 16/20 i 66/20).

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Odluku možete preuzeti ovdje: Odluka o visini naknada za usluge iz djelokruga rada finansijsko-informatičke agencije