Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa teritoriju FBiH

U “Službenim novinam Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine je objavljen Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa teritoriju FBiH.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika u djelatnosti cestovnog prometa na teritoriji FBiH kao i djelovanje i uvjeti rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavca i radnika u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Poslodavci su dužni pravilnike o radu i ugovore o radu, ukoliko nisu u skladu sa ovim ugovorom, uskladiti u roku od 90 dana od dana njegovog objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu 01.01.2022. godine.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa teritoriju FBiH