Smanjena stopa naknade za općekorisne funkcije šuma u Kantonu Sarajevo

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 10/21 0d 11.03.2021. godine objavljene su izmjene Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Izmjena se odnosi na naknade za općekorisne funkcije šuma koje se smanjuju za 50 % sa dosadašnjih 0,07 % na 0,035 % i to svim pravnim licima čije je sjedište u Kantonu Sarajevu, ali i onima čije je sjedište izvan KS, a koji obavljaju djelatnost na području Kantona.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.