Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 18/21 od 05.03.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza.

Član 1.

Izmjene i dopune Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza donosimo u nastavku.

U Pravilniku o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza (“Službene novine Federacije BiH”, br. 50/02, 54/03, 31/11, 38/16 i 69/17) u članu 64. stav (6) tačka 5) mijenja se i glasi:

“5) Pravnu obavezu da se položi depozit od 10% najniže cijene. U obavijesti se navodi da se depozit u gotovom novcu uplaćuje na dan aukcije, a depozit čija se uplata vrši putem računa će se uplatiti najkasnije dan prije aukcije. Obavijest izričito upozorava da će se depozit uplatiti Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), ako ponuđač ne podmiri svoju obavezu da plati cijenu koju je prihvatio za vrijeme aukcije.”

Član 2.

U članu 65. stav (4) riječi “u gotovom novcu” brišu se.

Stav (6) mijenja se i glasi:

“(6) Depoziti se mogu uplatiti u gotovom novcu do 5.000 KM, a iznosi preko 5.000,00 KM se uplaćuju na račun u skladu sa instrukcijom Porezne uprave. Depoziti u gotovom novcu se vraćaju odmah nakon aukcije svim ponuđačima koji ne dobiju nikakvu robu, a depoziti koji su uplaćeni na račun se vraćaju u roku do 5 dana.”

Član 3.

U članu 69. iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

“(10) Ukoliko kupac ne položi depozit iz člana 65. stav (6) ovog pravilnika u roku od 24 sata i dostavi dokaz, Odbor može odlučiti da robu proda drugom najboljem ponuđaču.”

Dosadašnji st. (10) i (11) postaju novi st. (11) i (12).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 1.4.2021. godine.

Broj 05-02-2-1325/21                                                                                                     Ministrica
Jelka Milićević, s. r.                                                                                                     Jelka Milićević, s. r.
Februara 2021. godine
Sarajevo

Prečišćen Pravilnik možete preuzeti OVDJE.