ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 12/21 od 25.03.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

Član 1.
(Dopuna člana 1.)
U Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 18/20 i 46/20), u članu 1. iza riječi “pomoći privrednim subjektima” dodaju se riječi “i studentima”, a iza riječi “naknade za općekorisne funkcije šuma” dodaju se riječi “oslobađanje od plaćanja dijela uplate školarine”.
Član 2.
(Dopune člana 2.)

U članu 2. iza stava (4) dodaju se novi st. (5), (6) i (7) koji glase:
“(5) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom coronavirusa, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima.
(6) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (5) ovog člana.
(7) Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona, Vlada može odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja ove zabrane.”
Član 3.
(Izmjena člana 3.)

U članu 3. u stavu (6) riječ “Banke” zamjenjuje se riječju “banaka”.
Član 4.
(Novi član 9a.)

Iza člana 9. dodaje se član 9a. koji glasi:
“(Član 9a.)
(Oslobađanje od plaćanja dijela školarine u 2020./2021. godini)
(1) Studente prvog i drugog ciklusa studija, kao i studente integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu koji finansiraju svoj studij, a imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00 i položili su sve ispite iz prethodne godine i ne obnavljaju studij u 2020./2021. godini, Kanton Sarajevo u skladu sa ovim zakonom, oslobađa plaćanje dvije trećine školarine za 2020./2021. godinu.
(2) Studenti iz stava (1) ovog člana, dužni su preostale rate školarine uplatiti do završetka akademske 2020./2021. godine.”
Član 5.
(Izmjena člana 10.)

Član 10. mijenja se i glasi:
“Član 10.
(Period neplaćanja)
Takse, članarina i naknade iz čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati za vrijeme proglašenog stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljem tekstu: nesreća).”
Član 6.
(Izmjena i dopuna člana 12.)

U članu 12. stav (4) mijenja se i glasi:
“(4) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana kantonalna ministarstva i resorna kantonalna ministarstva koja u svom resoru imaju potrošačke jedinice mogu donijeti posebnu odluku za svoje ministarstvo i za potrošačke jedinice iz svog resora, a za samostalne kantonalne uprave, samostalne kantonalne upravne organizacije, stručne i druge službe koje osniva Vlada, odluku može donijeti Vlada.”
Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:
(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo može donositi podzakonske akte koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budžet”.
Član 7.
(Dopuna člana 13.)

U članu 13. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
“(3) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene i dopune programa iz stava (1) ovog člana radi provođenja finansiranja iz člana 2. stav (5) ovog zakona i u slučaju potrebe provođenja drugih mjera.”
Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Prečišćen Zakon možete preuzeti OVDJE.