Izmjene i dopune Odluke o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 36/23 od 17.5.2023.. godine objavljena je Izmjena i dopuna Odluke o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.
Nakon ovih izmjena promijenjene su osnovice za obračun godišnje članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH i po osnovu realiziranog uvoza i po osnovu bruto plaće zaposlenih.
Izmjene Uredbe donosimo u nastavku.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

Član 1.
(Članarina po osnovu realiziranog uvoza)

U Odluci o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 2/23) u članu 6. riječi: “ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2022. godini” brišu se i dodaju se riječi: “ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2021. godini uvećana za 10%”.

Član 2.
(Članarina po osnovu bruto plaće)

Član 7. stav (3) mijenja se i glasi:

“Osnovica za obračun članarine iz ovog člana je iznos bruto plaće iskazan u završnom računu kod nadležne institucije za 2021. godinu uvećan za 10% (Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH, Agencija za posredničke, informatičke i financijske usluge Republike Srpske i distrikta Brčko).”

Član 3.
(Stupanje na snagu i objava)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”, “Službenim novinama Federacije BiH” “Službenom glasniku RS” “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH” i na internetskoj stranici Komore.

 

Prečišćena Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.