OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 31.5.2023. GODINE: PDV – odgovori na sporna pitanja!

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE KROZ PRIMJERE, SA POSEBNIM OSTVRTOM NA POLJA KRAJNJE POTROŠNJE
 • ISPORUKE OSLOBOĐENE OBRAČUNA PDV-a
 • OBRAČUN PDV-A U SLUČAJU PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PO NOVOM PRAVILNIKU O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U
 • PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KROZ PRIMJERE
 • INSTRUKCIJA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CARINE I POREZA – IPA III
 • PLAĆANJE I ODGODA PLAĆANJA PDV-a
 • PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA U POSTUPKU KONTROLE
 • PROMOCIJA KNJIGE: „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 31.05.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

TEME

POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE KROZ PRIMJERE, SA POSEBNIM OSTVRTOM NA POLJA KRAJNJE POTROŠNJE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • Podnošenje izmijenjene/dodatne PDV prijave (razlike i sugestije);
 • Poređenje podataka iz PDV prijave i eEvidencija (primjeri i sugestije);
 • Popunjavanje polja nabavki i isporuka (npr. klasične nabavke od PDV obveznika i neobveznika, reexport, avans i sl);
 • Popunjavanje polja krajnje potrošnje:
  • Popunjavanje podataka o krajnjoj potrošnji u poljima PDV prijave kod obveznika koji koriste pravo na srazmjerni odbitak ulaznog poreza
  • Potreba za ispravku krajnje potrošnje u PDV prijavi zbog neslaganja sa eKUF-om (eNabavke) i eKIF-om (eIsporuke)
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi kod obveznika koji ima poslovne jedinice u oba entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za primljene ino usluge
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih faktura po kojima obveznik nema pravo na odbitak ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju retroaktivne PDV registracije
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi na osnovu tipa dokumenta u eNabavkama i eIsporukama
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za nabavke goriva sipane na pumpama u oba entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za promete prema fizičkom licu u drugom entitetu
  • Popunjavanje krajnje potrošnje za pružene usluge ino licu koje su oporezive u BiH
  • Kako ispraviti grešku, ako se pogrešno popuni krajnja potrošnja
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih avansa
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju prometa usluga vezanih za nepokretnu imovinu između dva lica u različitim entitetima
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju prometa dobara prema kupcu iz drugog entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju PDV deregistracije
  • Evidentiranje krajnje potrošnje u slučaju obračuna PDV-a na manjak dobara
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju ispravke odbitka ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju nabavki dobara bez prava na odbitak ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje za nabavku usluga i dobara u poslovne svrhe koji se finansiraju iz kreditnih sredstava za koju se ostvaruje pravo na povrat PDV-a po članu 29. Zakona o PDV-u
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju prometa dobara stranim fizičkim licima za koje se izdaju PDV SL 2 obrasci
  • Kako provjeriti podatak o registrovanim PDV obveznicima
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju projektovanja, prodaje i montaže solarnih panela
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih faktura za nabavku goriva i servisiranja putničkog auta po kojima obveznik nema pravo na odbitak ulaznog PDV-a
ISPORUKE OSLOBOĐENE OBRAČUNA PDV-a (Prezentant: Sedin Mešinović, UINO)
 • Mjesto prometa usluga (član 15. stav 2) tačke 4 i 5 Zakona o PDV-u)- primjeri i dokazna sredstva za oslobađanje od obračuna PDV-a;
  • Šta ukoliko ino dobavljač nije PDV obveznik u svojoj državi?
  • Šta ukoliko primalac usluge iz BiH nije PDV obveznik?
  • Šta ukoliko je ino dobavljač obračunao PDV na uslugu koja je po propisima BiH oporeziva prema mjestu primaoca usluge?
  • Šta ukoliko je usluga oporeziva prema mjestu izvršenja (izvan BiH), ali ino dobavljač ne želi da obračuna PDV po navedenoj fakturi?
  • PDV treman nabavke sofvera koji se koristi za dalju prodaju
 • Prenos poslovne cjeline (član 7. stav 2. Zakona o PDV-u)- primjeri i obaveze poreskih obveznika u slučaje prenosa poslovne cjeline prema UIO;
 • Isporuke dobara/usluga u slobodne zone (novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u „Službeni glasnik BiH“ broj:47/22);
  • oslobađanje od plaćanja PDV-a (nulta stopa)
  • uslovi za oslobađanje kod isporuka dobara
  • uslovi za oslobađanje kod isporuka usluga
  • isporuke koje se i dalje oporezuju PDV-om
OBRAČUN PDV-A U SLUČAJU PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PO NOVOM PRAVILNIKU O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U („Službeni glasnik BiH“ broj. 47/22) (Prezentant: Sedin Mešinović, UINO)
 • oporezivanje objekata u svim fazama izgradnje;
 • oporezivanja završenih i još nekorištenih objekata;
 • oporezivanje završenih, a korištenih objekata;
 • dokazna dokumentacija o početku korištenja objekta;
 • postupanje za promete izvršene prije ovih izmjena
PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KROZ PRIMJERE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a na nabavku putničkog auta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za investiciono održavanje i zanavljanje infrastrukturnih vodnih i kanalizacionih objekata;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a na iznajmljena putnička auta od povezanog lica;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju pješačke staze;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod uvoza dobara;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za renoviranje devastiranog objekta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za ulaganja u zakupljeni prostor;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za dogradnju postojećeg objekta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku stana koji će se iznajmljivati na kraći period;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku vozila i njihov kasniji izvoz;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavke u svrhu istraživanja koje neće dovesti do dalje proizvodnje;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku reklamnog materijala;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a po računima koje obveznik nije prihvatio;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku testnog vozila;
 • Prava na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku teretnog vozila kod obveznika koji ima pravo na srazmjerni PDV odbitak;
 • Ispravku iznosa PDV-a sadržanog u neiskorištenom avansu.
INSTRUKCIJA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CARINE I POREZA – IPA III (Prezentant: Denis Zukić)
 • Izdavanje i ovjeravanje Potvrde IPA III DEU i Potvrde IPA III MFT i postupak oslobađanja od plaćanja  carine, poreza na dodatu vrijednost i drugih indirektnih poreza pri uvozu robe,
 • Oslobađanja od plaćanja carine i drugih indirektnih poreza u carinskom postupku
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a  pri isporukama dobara i usluga u Bosni i Hercegovini
 • Obaveze registracije za PDV za strano lice, koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini
 • Izdavanje fakture uz propisanu klauzulu o oslobađanju
 • Povrat plaćenog PDV-a
 • Povrat plaćene akcize i putarine plaćene na naftne derivate
PLAĆANJE I ODGODA PLAĆANJA PDV-a (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • prag ulaska u sistem PDV-a
 • (ne)mogućnost dobrovoljne registracije u sistem PDV-a,
 • Šta ukoliko lice koje nije PDV obveznik izda fakturu na iznos preko 50.000,00 KM? Kako se postupa sa fakturom sa kojom se prelazi prag za ulazak u sistem PDV-a?
 • posljedice neblagovremenog plaćanja;
 • grupe računa na koje se plaćaju različite vrste indirektnih poreza;
 • šta u slučaju pogrešno izvršene uplate:
 • kako tražiti preknjižavanje uplate;
 • kako tražiti uparivanje uplate;
 • kako zahtjevati povrat pogrešno uplaćenih sredstava.
 • uslovi za odgađanje plaćanja duga (odgađanje izvršenja rješenja);
 • uslovi za plaćanje duga u ratama;
 • mogućnost namirenja poreskih obaveza iz poreskog kredita i iz zahtjevanog povrata PDV-a (razlike između poreskog kredita i zahtjevanog povrata).
PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA U POSTUPKU KONTROLE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • pravo na ulaganje prigovora na zapisnik o kontroli (rokovi, sadržaj prigovora);
 • pravo na ulaganje žalbe na rješenje inspektora (rokovi i sadržaj žalbe);
 • pravo na ulaganje žalbe drugostepenom organu (rokovi i sadržaj žalbe);
 • pravo na pokretanje upravnog spora (tužba protiv rješenja UIO);
 • dokazna sredstva u postupcima indirektnog oporezivanja;
 • pravo na zahtjevanje izuzeća inspektora iz postupka kontrole (uslovi za traženje izuzeća, rokovi za rješavanje);
 • pravo na zahtjevanje obavezujućeg mišljenja u pojedinim poreskim situacijima;
 • pravo na dobijanje informacija od UIO i sl…
PROMOCIJA KNJIGE: „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“, autora: Mire Džakule, Milice Vidović, Vinka Skoke i Sedina Mešinovića:
 • predgovor i uvod;
 • mišljenje recenzenta;
 • sadržaj knjige;
 • kome je knjiga namjenjena;
 • kako se može naručiti.
DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 17.05. do 21.05.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović
 • Sedin Mešinović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14