WEBINAR: Sastavljanje Poreznog bilansa i prijava poreza na dobit za 2022., Izmjene kolektivnih ugovora, Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od datuma prijave do 31.12.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od datuma prijave do 31.12.2023. godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

PROGRAM WEBINARA

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2022. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena
 • Korištenje poreznih poticaja
  • poticaj po osnovu investiranja
  • potica po osnovu zapošljavanja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Porezni kredit
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Mogućnost izmjene akontacije poreza na dobit
 • Podnošenje poreznih prijava

IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE

 • Prezentacija izmjena kolektivnih ugovora
 • Novi minimalni iznosi plaća po granama
 • Obaveza primjene minimalne plaće po Odluci Vlade FBiH
 • Primjena najpovoljnijeg prava

IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • Oporezivanje isplata naknade licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
 • Porezni tremtan isplaćenih naknada volonterima, praktikantima i licima angažovanim po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Obrazac APR-1036
 • Porezne obaveze nerezidentnih poreznih obveznika zaposlenih kod inostranih pravnih lica
 • Neoporezive naknade po osnovu smještaja i odvojenog života
 • Izmjene u obrascu MIP-1023

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Izmjene Zakona o doprinosima

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od datuma prijave do 31.12.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od datuma prijave do 31.12.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14