Izmjena Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 12/23 od 17.02.2023. godine objavljena je izmjena Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu.

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23), federalni ministar finansija – federalni ministar financija objavljuje

IZMJENU OSNOVICA
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2023. GODINU

1. U Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 100/22), tačka 3. mijenja se i glasi:

“3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 510,00 KM.”

2. Ova izmjena osnovica će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.