Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj10/23 od 10.02.2023. godine objavljene su izmjene Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Najznačajnija izmjena se odnosi na prihode od doprinosa za obavezno i dodatno osiguranje. Prihodi se uplaćuju u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica i budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.

Izmjene Pravilnika donosimo u nastavku.

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22 i 94/22) u tački 6.1.2. u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 14. dodaje se novi redni broj 15. koji glasi:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
15. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica osiguranih u određenim okolnostima 712127

2. Iza tačke 6.1.7. dodaje se nova tačka 6.1.8. koja glasi:

“6.1.8. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 15. ovog pravilnika plaćaju se u skladu sa članom 17. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. br. 13/18, 90/21 i 19/22) i uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica i budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.”

3. U tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 74. Grad Sarajevo, naziv banke: “Raiffeisen Bank d.d. BiH”, zamjenjuje se nazivom: “Bosna Bank International BH d.d.”, a broj računa: “161-000-0017920-082” zamjenjuje se brojem: “141-196-0000000-698”.

4. U tački 12.1.8. Računi upravitelja cesta, kod Tuzlanski kanton, naziv banke: ” UniCredit Bank d.d ” zamjenjuje se nazivom: ” NLB banka d.d.”, a broj računa: “338-440-2252094-054” zamjenjuje se brojem: “132-010-2026124-122”.

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.