Časopis April 2014

casopis april 2014S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Uvođenje blanko-mjenice kao instrumenta obezbjeđenja naplate eventualnog carinskog duga u postupku unutrašnje obrade po osnovu lohn posla

2. Hajrudin Hadžimehanović,dipl.oec

Osnovni principi raspodjele javnih prihoda u SR Njemačkoj i Bosni i Hercegovini

3. Dr. sc. Dinka Antić

Trendovi u naplati prihoda od akciza na duhan

4. Mr oec Mirna Pajević

PDV aspekt prodaje dobara i usluga međunarodnim organizacijama, predstavništvima i realizatorima IPA projekata

5. Dr. sc. Jozo Piljić

Kapital i revalorizacijske rezerve

6. Sanela Agačević, dipl. oec

Finansijski izvještaji u BiH - Potreba ili forma?

7. Dr. sci Ramiz Kikanović; Mr. sci Emina Žunić

MRS 8 i računovodstvene manipulacije

8. Safija Žilić,dipl. oec

Repo ugovori kao kratkoročni vrijednosni papir

9. Mr oec Emina Imamović

Interna revizija u upravljanju rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje

10. Doc. dr. Seakif Omerčić

Međunarodni monetarni sistem pod uticajem liberalizacije svjetske ekonomije

11. Dr. sci. Almir Alihodžić

Sedmi okvirni program EU – FP7

12. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Kontroling

13. Mr. oec Semina Škandro

Trgovački znak - Marka

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Osnivanje privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Fizička onesposobljenost zaposlenih osoba sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Mart 2014

casopis mart2014S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec; Fuad Balta, dipl. oec

Otpis zateznih kamata

2. Persa Paić, dipl. oec

Ponovno uvođenje umanjenja poreske osnovice poreza na dohodak za lični odbitak u Republici Srpskoj

3. Fuad Balta, dipl. oec; Džavida Hadžić, dipl. oec

Prijava poreza na dobit za 2013. godinu

4. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Godišnja prijava poreza na dobit poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje djelatnost obavljaju u RS i BDBiH -sličnosti razlike prilikom popune prijava-

5. Safija Žilić, dipl. oec

Računovodstveni (knjigovodstveni) dokumenti

6. Dr. sc. Jozo Piljić

Uvjeti poslovanja stranih ulagača u Bosni i Hercegovini

7. Alan Vajda, mag. iur.

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu

8. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Promocija kao odnos sa javnošću

9. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Šta sadrži Nacrt Zakona o štrajku

10. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Osiguranici u PIO-u kod kojih je radna sposobnost promijenjena

11. Savjetodavni servis

12. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Februar 2014

casopis 2S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Rokovi za podnošenje godišnjih poreznih prijava

2. Persa Paić dipl. oec

Prijavljivanje i plaćanje poreza na dohodak u Republici Srpskoj

3. Safija Žilić, dipl. oec

Popis i svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje

4. Dr. sc. Jozo Piljić

PDV na unutarnjem tržištu EU

5. Sanela Agačević, dipl. oec

Nedovršene usluge na dan sastavljanja finansijskih izvještaja

6. Mr. oec Erdin Hasanbegović, Doc. dr Božo Vukoja

Računovodstvo stalnih sredstava

7. Prof. dr. Jozo Sović

Revizija javnog sektora i zaustavljanje erupcije korupcije

8. Alija Aljović, dipl. oec

Zakon o budžetima u Federaciji BiH osnov za provođenje mjera fiskalne konsolidacije

9. Adnan Balvanović, 2MA iur. et oec

Okvir za korporativno upravljanje i modernizacija poslovnog prava u Evropskoj uniji

10. Dr. Dragan S. Jović

Kretanje kapitala i bankarski sector Bosne i Hercegovine

11. Alan Vajda, mag. iur.

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Međunarodno uređenje prava iz socijalnog osiguranja kao oblik zaštite građana na privremenom radu u inostranstvu

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Januar 2014

casopis januar 2014S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec
Gradovi – jedinice lokalne samouprave u sistemu raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

2. Safija Žilić, dipl. oec
Politika indirektnih poreza u BiH

3. Sanela Agačević, dipl. oec
Uzgoj peradi – proizvodnja konzumnih jaja

4. Denis Zukić, dipl. oec
Obračun i uplate poreza i doprinosa po osnovu ugovora o djelu i autorskog honorara - praktičan prikaz

5. Mr oec Mirna Pajević
Formiranje cijena i davanje popusta

6. Prof. dr. sc. Danimir Gulin
Transakcije s povezanim osobama i njihov računovodstveni tretman

7. Dr. sc. Jozo Piljić
Dodatak D MSFI-ja 10 - Konsolidirani financijski izvještaji - Izmjene i dopune drugih MSFI-jeva

8. Prof. dr. Jozo Sović
Revizija javnog sektora i zaustavljanje erupcije korupcije

9. Doc. dr. Nezir Huseinspahić
Minimalni standardi upravljanja tržišnim rizicima u bankama FBiH

10. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
Moderan menadžer – menadžer 21. stoljeća

11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Oblikovanje radnog mjesta i radni uslovi

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Ugovor o radu sa osvrtom na odgovornost zaposlenika

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik
Zaštita ljudskih prava i pravo na penziju

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Decembar 2013

casopis decembar 2013S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Nove preporuke vijeća stranih investitora vlastima BiH (Bijela knjiga 2012/2013)

2. Dr. sc. Dinka Antić

Povrati PDV-a – politika i praksa

3. Fuad Balta, dipl. oec

Sankcioniranje poreznih prekršaja

4. Mr oec Mirna Pajević

Računovodstveni i porezni aspekt administrativnih taksi

5. Sanela Agačević, dipl. oec

Organizacija i odgovornost računovodstva

6. Dr. Asim Šaković

Zakon o budžetima u FBiH kao osnova za izgradnju novih struktura javne interne kontrole

7. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Likvidnost i politika likvidnosti u poslovanju preduzeća

8. Safija Žilić, dipl. oec

Penzijska reforma i uticaj na tržište kapitala

9. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Uloga i značaj timskog rada

10. Mr. sci. Mersiha Slipičević

Procjena osposobljenosti zdravstvenih menadžera za savremeni menadžerski koncept

11. Alan Vajda, mag. iur.

Modaliteti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u R Hrvatskoj - II dio

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Utvrđen Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Otežani uvjeti rada zaposlenika sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Novembar 2013

casopis 1113S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec

Javni prihodi u FBiH za period 2005-2012. sa osvrtom na zakonska rješenja pripadnosti

raspodjele javnih prihoda

2. Dr. sc. Jozo Piljić

Konsolidirani financijski izvještaji vodič za primjenu - dodatak B MSFI-ja 10

3. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – III dio

Troškovi radne snage, obračun i evidencije

4. Denis Zukić, dipl. oec

Računovodstveni i porezni tretman nabavke i prodaje automobila

5. Fuad Balta, dipl. oec

Porezna kartica

6. Mr oec Mirna Pajević

Administrativne takse

7. Prof. dr. Jozo Sović

Računovodstveno elaboriranje poslovnog spajanja privrednih društava

8. Safija Žilić. dipl. oec

Outsourcing

9. Dr. sc. Mile Sadžak

BiH menadžment(eri)

10. Alan Vajda, mag. iur.

Modaliteti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj - I dio

11. Dr. Asim Šaković

Šta nam donosi Zakon o budžetima u FBiH

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Aktuelna pitanja iz Zakona o radu sa prijedlozima novih rješenja

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Penzijsko i invalidsko osiguranje i prava koja proističu iz tog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Oktobar 2013

NaslovnicaS A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Neophodnost podnošenja jedinstvenog poreznog bilansa pravnog lica u funkciji eliminisanja negativnih efekata neharmoniziranih zakona o porezu na dobit u BiH

2. Denis Zukić, dipl. oec

Pravni vs Porezni tretman naknada - Koliku naknadu isplatiti radniku?

 

3. Mr oec Mirna Pajević

Nova računovodstvena direktiva EU

4. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – II dio

Klasifikacija troškova prema MRS i Kontnom planu

5. Doc. dr. sci. Almir Alihodžić

Vrednovanje preduzeća putem prinosne metode

6. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Čitanje i analiziranje financijskih izvještaja preduzeća

7. Safija Žilić, dipl. oec

Oblici međunarodnog kretanja kapitala

8. Adnan Balvanović, 2MA iur. et oec

Evropska kompanija posmatrana kroz uspostavljanje i razvoj prava radnika na informisanje, konsultovanje i participaciju na unutrašnjem tržištu Evropske unije

9. Alan Vajda, mag. iur.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - II dio

10. Mr. oec Emina Imamović

Klasifikacija rizika u društvima za osiguranje

11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Neverbalna komunikacija u poslovnom svijetu

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Penzijski staž i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Septembar 2013

casopis br 9S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Plaćanje poreza na primanja pripravnika i volontera

2. Denis Zukić, dipl. oec

Porez po odbitku – odgovori na pitanja iz prakse

3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Problematika praktične primjene novog modela prinudne naplate preko bankovnih računa u RS

4. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – I dio

5. Dr sc. Jozo Piljić

MRS 27 - Nekonsolidirani financijski izvještaji i MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji

6. Mr oec Mirna Pajević

Poslovne knjige za ugostiteljsku djelatnost

7. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Efekti metodologije raspodjele prihoda od indirektnih poreza na vladine račune

8. Safija Žilić, dipl. oec

Hipoteka kao založno pravo na nepokrenim stvarima

9. Mr Damjan Danilović

Ispunjavanje akreditivnih obaveza u postupku stečaja

10. Dr sc. Dinka Antić

Evolucija mehanizma prijenosa PDV obveze sa prodavca na kupca u EU

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Žene menadžeri

12. Alan Vajda, mag. iur.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - I dio

13. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Pisana poslovna komunikacija - neverbalna poslovna komunikacija

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Neki aspekti Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Invalidnost i invalidska penzija

16. Mehmed Deković, dipl. pravnik

Neka zapažanja iz prakse u ostvarivanju i primjeni propisa o pravu zaposlenika na godišnji odmor

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Juli/Avgust

casopis juliS A D R Ž A J

1. Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2013. godine

2. Sanela Agačević, dipl. oec

Inspekcijske kontrole i računovođe

3. Emina Mešić, dipl. oec

Vrednovanje bilansnih i vanbilansnih pozicija u društvima za osiguranje

4. Dr sc. Jozo Piljić

Računovodstveni i porezni tretman biološke imovine

5. Denis Zukić, dipl. oec

Oporezivanje usluga u skladu sa članom 15. Zakona o PDV-u

6. Dr sc. Dinka Antić

Primjena gotovinskog računovodstva u sistemu PDV-a

7. Fuad Balta, dipl. oec

Oporezivanje imovine

8. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Nepoštivanje djelovanja mjenične klauzule “bez protesta” u praksi pojedinih izvršnih sudaca

9. Mr oec Mirna Pajević

Posredovanje u prodaji

10. Mr sc. Hasida Gušić

Ocjena isplativosti ulaganja

11. Safija Žilić, dipl. oec

Ugovori u privredi

12. Mr oec Erdin Hasanbegović

Mladen Šimšić

Organizacija funkcije finansijskog menadžmenta

13. Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti boravka i rada stranih državljana u Bosni i Hercegovini

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ugovor o radu sa posebnim osvrtom na plaće i naknade plaće

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Međunarodni aspekti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalida sa osvrtom na stanje u Federaciji BiH

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Juni 2013

casopis juniS A D R Ž A J

1. Safija Žilić, dipl. oec

Stečajni postupak u praksi

2. Sanela Agačević, dipl. oec

Povezanost računovodstvene sa ostalim funkcijama

3. Mr oec Mirna Pajević

Komisiona prodaja

4. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

PDV-tretman usluga faktoringa i forfetinga, te prometa obrasca mjenice

5. Denis Zukić, dipl. oec

Povrat plaćenog PDV-a stranim pravnim i fizičkim licima

6. Mr oec Emina Imamović

Interna revizija u društvima za osiguranje u Bosni i Hercegovini

7. Bogoljub Raffaelli

Razvoj poslovnih procesa

8. Mr oec Erdin Hasanbegović;  Maja Šimšić

Oblici poslovne organizacije u BiH

9. Doc. dr Nezir Huseinspahić

Postoje li argumenti za donošenje odluka o primjeni modela javno-privatnog partnerstva

(JPP) u zdravstvu Federacije BiH

10. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Ljudski resursi (Human Resource) – ciljevi i značaj

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Zakoni kojima se uređuje pitanje zapošljavanja stranaca

12. Mehmed Deković, dipl. pravnik

Zaštita zaposlenika privremeno ili trajno nesposobnog za rad

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Bilateralni odnosi u oblasti socijalnog osiguranja sa Libijom i Egiptom

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja iz službenih glasila

16. Saopštenja za primjenu propisa