Časopis Juni 2017

S A D R Ž A J

1. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Imovinski porezi – različita rješenja u Bosni i Hercegovini

2. Slavica Vujić, dipl. oec
Oporezivanje dohotka fi zičkih lica u Brčko distriktu BiH

3. Dr. sc. Jozo Piljić
Intra-komunitarni evazijski oblici poreza na dodanu vrijednost – „ringišpil“ i lančane transakcije

4. Mr. oec Elman Nadžaković
CASH FLOW analiza

5. Mr. oec Emina Imamović
Troškovi u osiguravajućim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine

6. Nedim Čustović, dipl. oec
Proces praćenja statusa dati h preporuka u kontekstu Međunarodnih standarda interne revizije

7. Safi ja Žilić, dipl. oec
Osiguranje života

8. Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta
Cost Company Arrangement i stakeholderski okvir korporati vnog upravljanja kompanijama na tržištu

9. Bogoljub Raff aelli, dipl. iur.
Maloprodaja

10. Prof. dr. Jozo Sović
Uloga računovodstva u strategiji zašti te prirodnog okruženja

 

11. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Uzročno-posljedična uloga računovođa u (ne) djelima privrednog kriminala

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Plaća i naknade plaće na osnovu Zakona o radu i općeg kolekti vnog ugovora za teritoriju Federacije BiH

13. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Neki aspekti zašti te prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/fi nancija

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa