Časopis Septembar 2017

S A D R Ž A J

1. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Ugovori o izgradnji (MRS 11)

2. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec
Način izvršavanja međubankarskih platnih transakcija preko dva platna sistema kojima upravlja CBBiH

3. Dr. sc. Dinka Antić
Zakon o poreznom sistemu RS

4. Dr. sc. Jozo Piljić
Reverse-charge model sustava poreza na dodanu vrijednost

5. Safija Žilić, dipl. oec
Valutni odbor (Currency Board) kao oblik monetrane politi ke sa osvrtom na BiH

6. Dr. Dragan S. Jović
Ekspanzivna monetarna politi ka Centralne banke Bosne i Hercegovine i stopa prinosa do dospjeća na primarnom tržištu kratkoročnog javnog duga bosanskohercegovačkih enti teta

7. Nedim Čustović, dipl. oec
Najčešći problemi i nedoumice kod većine korisnika javnih sredstava u FBiH prilikom uspostavljanja fi nansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a)

8. Mr. oec Elman Nadžaković
Analiza profi tabilnosti kupaca: pretpostavka povećanja performansi poslovanja

9. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Računovođe i put kroz dvadeset godina reformi: od pisara (naivaca) do menadžera (kreati vaca)

10. Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta (korporativno upravljanje)
Povezana društva u Federaciji BiH – korporati vno upravljanje i poziti vnopravno uređenje (vladajuće i zavisno društvo, društva sa uzajamnim učešćem, holding, koncern, poslovno udruženje)

11. Alan Vajda, mag. iur
Rad i boravak stranih državljana u Republici Austriji

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje za rad

13. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Penzijski staž kao jedan od osnova za obim prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa