Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 37/23 od 19.05.2023. godine objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatni račun budžeta Bosansko-podrinjskog kantona, gdje se naziv banke: "NLB banka d.d", zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d.", a broj računa: "132-731-0410293-154" zamjenjuje se brojem: "101-140-0078226-394".

Izmjene Pravilnika preuzmite OVDJE.

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za mart/ožujak 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 37/23 od 19.05.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za mart/ožujak 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2023. godine iznosi 1.265 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar 2023. godine - mart 2023. godine iznosi 1.222 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2023. godine iznosi 1.967 KM.


Izmjene i dopune Odluke o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 36/23 od 17.5.2023.. godine objavljena je Izmjena i dopuna Odluke o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.
Nakon ovih izmjena promijenjene su osnovice za obračun godišnje članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH i po osnovu realiziranog uvoza i po osnovu bruto plaće zaposlenih.
Izmjene Uredbe donosimo u nastavku.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

Član 1.
(Članarina po osnovu realiziranog uvoza)

U Odluci o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 2/23) u članu 6. riječi: "ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2022. godini" brišu se i dodaju se riječi: "ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2021. godini uvećana za 10%".

Član 2.
(Članarina po osnovu bruto plaće)

Član 7. stav (3) mijenja se i glasi:

"Osnovica za obračun članarine iz ovog člana je iznos bruto plaće iskazan u završnom računu kod nadležne institucije za 2021. godinu uvećan za 10% (Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH, Agencija za posredničke, informatičke i financijske usluge Republike Srpske i distrikta Brčko)."

Član 3.
(Stupanje na snagu i objava)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH" "Službenom glasniku RS" "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internetskoj stranici Komore.

 

Prečišćena Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

 

 


WEBINAR ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE: Uvod u standarde procjene vrijednosti, procjena vrijednosti na osnovu tržišnog i troškovnog pristupa pomoću MSPV

WEBINAR Kontinuirana edukacija procjenitelja, računovođa i revizora

 • UVOD U STANDARDE PROCJENE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA - PRAKTIČAN OSVRT PROCJENE VRIJEDNOSTI
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TRŽIŠNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TROŠKOVNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje webinar na temu procjene vrijednosti preduzeća. Webinar je namijenjen Ovlaštenim procjeniteljima, kao i licima koji nemaju certifikat ovlaštenog procjenitelja ali ih interesuju teme procjene vrijednosti imovine.

Webinar je koncipiran na način da učesnike upozna sa obaveznom primjenom i sadržajem Međunarodnih standarda procjene vrijednosti. Također, posebno će biti prikazane dvije metode procjene vrijednosti, tj. metoda tržišnog pristupa i metoda troškovnog pristupa.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 24.5.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
UVOD U STANDARDE PROCJENE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA - PRAKTIČAN OSVRT PROCJENE VRIJEDNOSTI
 • Međunarodni standardi procjene vrijednosti (MSPV)
 • Osnova načela procjene vrijednosti
 • Okvir za MSPV
 • Opći standardi
 • Standardi imovine
 • Definicije vrednovanja
 • Pristupi (principi) vrednovanja
 • Metode procjene
  • Prihodovna metoda (Direktna kapitalizacija i Diskontovanje novčanog toka)
  • Tržišna metoda (Metoda komparacije)
  • Troškovna metoda
 • Ekonomska opravdanost vs Finansijska isplativost
 • Odabir metode procjene po vrsti nekretnine/imovine
 • Odabir stope kapitalizacije
 • Kriteriji za procjenu
PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TRŽIŠNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • MSPV 200 Poslovni udjeli u poslovnom segment
 • MSPV 210 Nematerijalna imovina
 • MSPV 220 Nefinansijske obaveze
 • MSPV 230 Zalihe
 • MSPV 300 Postrojenja i oprema
 • MSPV 400 Prava nad nekretninama
 • MSPV 410 Imovina za razvoj
 • MSPV 500 Finansijski instrumenti
PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TROŠKOVNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • MSPV 200 Poslovni udjeli u poslovnom segment
 • MSPV 210 Nematerijalna imovina
 • MSPV 220 Nefinansijske obaveze
 • MSPV 230 Zalihe
 • MSPV 300 Postrojenja i oprema
 • MSPV 400 Prava nad nekretninama
 • MSPV 410 Imovina za razvoj
 • MSPV 500 Finansijski instrumenti

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Mirna Pajević Rožajac
 • Ahmed Aljukić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        110,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  130,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Časopis Maj 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 5/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

 

1.Dr. sc. Jozo Piljić

Utjecaj kreativnog računovodstva na financijske izvještaje

Kreativno računovodstvo početno je teorijski bilo zamišljeno kao alat kojim će se postići „realan i fer“ prikaz u financijskim izvještajima. Zbog toga je u računovodstvene standarde uvedena fleksibilnost i primjena instituta „fer vrijednosti“. Međutim, praksa je pokazala da je kreativno računovodstvo vrlo brzo od upotrebe dovedeno do zloupotrebe. Zbog toga ga danas često zovu i „manipulativno računovodstvo.“ Praktično se pokazalo da revizija financijskih izvještaja ne pruža dovoljnu razinu zaštite od zloupotrebe kreativnog računovodstva. Novo sredstvo kojim se vjerovnici, potencijalni partneri i investitori pokušavaju boriti protiv zloupotrebe kreativnog računovodstva naziva se „forenzično računovodstvo.“ Forenzično računovodstvo se izgrađuje na ekspertnoj osnovi i njegov cilj je utvrditi procjenom „istinit i fer“ prikaz stanja promatranog poduzeća, ali ne sa stajališta formalne primjene propisa nego s aspekta interesa vjerovnika, potencijalnog partnera ili investitora odnosno svakog drugog naručitelja koji je korisnik rezultata forenzičnog računovodstva. Komercijalno forenzično računovodstvo je neformalna djelatnost čiji rezultati služe naručitelju i nisu javni dokumenti. Zbog toga forenzično računovodstvo ima velike komercijalne potencijale.

2.Mehmed Budić

Ispravka računovodstvenih pogreški

Financijski izvještaji moraju pružati istinit i fer prikaz, odnosno fer prezentaciju informacija o financijskom položaju, uspješnosti i novčanim tokovima gospodarskog subjekta. Ukoliko financijski izvještaji sadrže značajne pogreške čije izostavljanje ili pogrešno prikazivanje može utjecati na ekonomske odluke koje korisnici financijskih izvještaja donose, takvi financijski izvještaji nisu u skladu s MRS/MSFI. Pogreške uočene tijekom izvještajnog razdoblja se ispravljaju odmah, odnosno čim je to najranije moguće dok se za pogreške nastale u prethodnim razdobljima njihova korekcija vrši na način koji nalaže MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreški. Identificirane pogreške prvo se moraju kvantificirati kako bi se utvrdilo jesu li učinci koje imaju na financijske izvještaje materijalno značajni. U zavisnosti od materijalnog značaja slijedi izbor odgovarajućeg načina računovodstvenog obuhvaćanja ispravke pogreški. Bez obzira koji je uzrok nastanka računovodstvenih pogreški, kada se ista jednom uoči i identificira neophodno je istu ispraviti što podrazumijeva primjenu odgovarajućih računovodstvenih postupaka.

3.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Finansijska i računovodstvena pismenost

Finansijska pismenost je sposobnost čitanja i razumijevanja finansijskih izvještaja koji se zasnivaju na informacijama i podacima kreiranim u računovodstvenim sistemima. Finansijski menadžment je važan aspekt svakog uspješnog pothvata. Najveći je broj pravnih i fizičkih osoba propao prvenstveno zbog nekompetentnih finansijskih odluka vezanih uz upravljanje sredstvima, zbog interne kontrole društva, finansiranja poslovanja, nastavka neprofitabilnih aktivnosti, neadekvatnih informacija (historijskih i projiciranih). Finansijska kompetencija prije nije bila takav imperativ kao danas. Danas se posluje unutar globalnog tržišta i međunarodna razmjena iz dana u dan raste. U uslovima sve kompetitivnijeg tržišta, globalizacije i snažnog razvoja tehnologije, konkurenciji je lakše da se  uključi u određenu djelatnost. Sve je teže biti uspješan na „stari način“. Sve je teže pronaći dobar proizvod i godinama uživati u njegovim rezultatima bez straha od konkurencije. Dakle što je bilo dovoljno dobro ranije, više nije dovoljno dobro za novo doba. Kako stvari stoje, formalno obrazovanje o finansijskoj pismenosti još će dugo čekati svoj red, ali to ne znači da ne možemo preuzeti stvar u svoje ruke i sami raditi na podizanju nivoa finansijske, a time i računovodstvene pismenosti.

4.Mr. oec Elman Nadžaković

Računovodstvene informacije u funkciji kontrole poslovanja

Da bi se informacija mogla smatrati računovodstvenom informacijom i biti u funkciji procesa odlučivanja ona mora zadovoljavati nekoliko kriterija, odnosno mora imati sljedeća obilježja: mora biti jasno razumljiva, mora biti relevantna – važna za poslovanje, konzistentna s računovodstvenim politikama, mora biti usporediva, pouzdana i istinita, objektivna – neovisna. Korisnici računovodstvenih informacija mogu biti: zaposlenici, menadžeri, vlasnici, državna tijela i drugi zainteresirani korisnici, a poslovni sustav koristi različite vrste računovodstvenih informacija kao što su: operativne ili poslovne informacije, financijske informacije, upravljačke računovodstvene informacije.

5.Jasmin Omeragić

Kriza u poslovanju nije „bila“,a nije ni „otišla“, izgleda da je kriza u poslovanju–stalno tu!

Bilo kakva, pa i kriza u poslovanju jedne firme, jedne privredne grane, pa i poslovna kriza čitavog sistema, u biti je nepredviđeni i iznenadni događaj koji ozbiljno prijeti ugledu, poziciji, statusu i opstanku uopće, jer kriza postaje „pitanje života ili smrti“, ona izaziva stres, strah i paniku što se najzornije manifestira kroz nesigurnost i nesvakidašnje ponašanje. Novonastale situacije izazvane krizom, ali i poduzete mjere predostrožnosti negativno se odražavaju na redovne aktivnosti firme. Stoga se i u kriznim situacijama mora strateški razmišljati i po svaku cijenu mora se uspostaviti nadzor nad prijetnjama opstanku firme, mada su (ne)znanje ili nedostatak pravih informacija glavni faktori koji se mogu smatrati „odgovornim“ za izazivanje panike i za stvaranje atmosfere koja održava i/ili pojačava novonastalu napetost. U firmama koje se iz bilo kakvih razloga nađu  u stanju krize u svome poslovanju dolazi do niza promjena (bolje reći prilagođavanja novonastaloj situaciji), od kojih su neke i vrlo radikalne. Pozitivni efekti takvih promjena mogu imati uticaja na cijelu privredu i ekonomiju jedne zemlje, jer ovakvi procesi ne mogu zaobići lokalnu, ali ni širu državnu, pa čak i regionalnu zajednicu. Na koncu, krizom se mora upravljati, a to znači da menadžment svake firme organizirano i sa svrhom mora provoditi kontinuiranu analizu potencijalnih problema i slabosti, mora osmisliti planiranje aktivnosti u slučaju krize, te se na vrijeme mora baviti formiranjem i obukom kriznih timova za sprečavanje i rješavanje krize odnosno za djelotvorno upravljanje krizama.

6.Dr. sci. Jasmina Hurić

Imovinski porezi u Bosni i Hercegovini

Porezi na imovinu (property tax) su neposredni porezni oblici koji oporezuju imovinsko stanje poreznih obveznika. Prema savremenim stajalištima porez na imovinu temelji se na načelu plaćanja poreza prema ekonomskoj snazi vlasnika određene imovine. Različito oporezivanje imovine od strane entiteta, kantona u Federaciji i Brčko Distrikta, na jednom prilično malom poreznom prostoru kao što je BiH ukazuje na složenost i neharmoniziranost poreznog sistema BiH. Najbolja porezna rješenja koja daju pozitivne efekte su jednostavna i usklađena, a različito oporezivanje imovine, prometa nekretnina, naslijeđa i poklona u Federaciji (u deset kantona) i različito oporezivanje nepokretnosti u RS i Brčko Distriktu sigurno ne idu u prilog toj činjenici. S druge strane ovakva zakonska rješenja nisu ni u pozitivnoj korelaciji s zadovoljavajućom naplatom prihoda po ovom osnovu, a što je sve pogoršano problemima uzrokovanim ekonomskim krizama koje u kontinuitetu dolaze, od ekonomske krize uzrokovane korona virusom pa do aktuelne krize zbog rata u Ukrajini. S druge strane nadležnim organima za primjenu ovih zakona zasigurno je veoma teško kontrolisati ovoliki broj zakonskih rješenja kojima se propisuju oblast oporezivanje imovine, što poreznim obveznicima daje prostora za razne porezne utaje i evazije.

7.Nedim Čustović

Draft globalnih standarda interne revizije za javni sektor objavljen od strane Globalnog instituta internih revizora u SAD (II dio)

Po prvi puta Globalni institut internih revizora je objavio standarde interne revizije sa posebnim fokusom na javni sektor, što će u budućnosti mnogo pomoći internim revizorima, da kroz sistematizovane globalne prakse usmjere svoje aktivnosti obavljanja procesa interne revizije na najbolji mogući način, kako bi interna revizija ostvarila svoju misiju. Također, poseban benefit u širem smislu imat će korporativni sistemi, posebno srednji i veći u javnome i realnome sektoru, jer će omogućiti zakonodavnim organima da donosu relevantne zakone i propise, kako bi harmonizirali zakonodavstvo i legislativu u BiH sa globalnim i EU zakonodavstvom tzv. Acquis communautaire (evropsko pravno nasljeđe). Globalni Institut internih revizora, a na prijedlog Međunarodnog odbora za standarde interne revizije (engl. The International Internal Audit Standards Board – IIASB), objavio je prijedlog nacrta Globalnih standarda interne revizije TM (engl. Global Internal Audit Standards TM) za potrebe javnog savjetovanja i rasprave. Iz toga razloga je sada momenat da praktičari interne revizije, kao i druge zainteresirane interesno-uticajne grupacije, na globalnom nivou, uključujući naravno i BiH, aktivno sudjeluju u procesu javne rasprave i daju svoja mišljenja, komentare, sugestije i primjedbe na predloženi nacrt Globalnih standard interne revizije.

8.Dr. sci.  Asja Gojačić

 Fenomen korupcije

Korupcija je socijalna bolest savremenog društva. Ona je neizbježni pratilac administrativnih, birokratskih, partijskih, netržišnih društava, društava u kojima su dominantni monopol na prinudu i obaveznost (prinuda i zabrana). Sistem je (ekonomski, politički, pravni), naime, osnovni izvor korupcije. Postoje, s tim u vezi, sistemski generatori korupcije: država, svojina i tržište. Riječ je o ključnim institucijama društva koje, postavljene u destruktivnom političkom sistemu, rađaju korupciju, koja podriva ekonomske, političke, pravne i moralne temelje društva. Korupcija ostavlja nesagledive negativne posljedice u svim sferama društva. U ekonomskoj sferi ogromno poskupljuje, čini ekonomiju neracionalnom, nekonkurentnom i rasipničkom. U pravnoj sferi kompromituje se i podriva pravni sistem države. Posebno su pogubne posljedice po moral uopšte, a posebno po poslovni moral. Sistem vrijednosti društva se na ovaj način uništava, što vodi u sunovrat cjelokupno društvo i sve njegove institucije. Stoga su nužne sistemske promjene (reforme) države na svim nivoima, kao i uvođenje etičkih standarda kako bi se iskorijenili uzročnici ove društvene pošasti. Podizanje opšteg nivoa morala djelotvorna je brana protiv korupcije. Pored toga, treba jačati antikorupcijsku javnu svijest u društvu, kako bi se djelovalo preventivno.

9.Fatima Budić

Osiguranje

Učestalost susretanja sa raznim rizicima koji nam prijete u svakodnevnom životu, a posebno u poslovnim i privrednim aktivnostima stalna je pojava. Pojam rizika ima različita značenja. No, rizik je, prije svega, stanje neizvjesnosti, odnosno, on predstavlja budućih neizvjestan događaj, čijim ostvarenjem može nastati šteta ili korist. Djelotvornom primjenom tehnika upravljanja rizikom postiže se efikasnija upotreba ograničenih ekonomskih resursa i zaštita svih ljudskih aktivnosti od djelovanja prirodnih sila i nesretnih slučajeva, čime se postiže unaprjeđenje sigurnosti i ekonomskog blagostanja. Proces upravljanja rizikom podrazumijeva aktivnosti identifikovanja i procjene rizika i donošenja odluka o primjeni najefikasnijih i najdjelotvornijih tehnika redukovanja nepovoljnog uticaja ostvarenja rizika, među kojima posebno značajnu ulogu ima osiguranje. Intenzivnom primjenom i razvojem tehnika upravljanja rizicima obezbjeđuju se uslovi za održivi ekonomski rast i razvoj. Osiguranje je metoda koja je danas najrasprostranjenija za upravljanje rizikom. Osiguranje kao metod upravljanja rizikom determinišu dvije bitne karakteristike – prenos rizika sa pojedinca na grupu i podjela gubitka od strane svih članova rizične zajednice. Upravljanje rizikom možemo posmatrati sa dva stanovišta – sa stanovišta pojedinca i sa stanovišta društva. Osiguranje ne doprinosi smanjenju nastanka osiguranog slučaja, već eliminisanju finansijskog gubitka ukoliko se desi osigurani slučaj.

10.Bernard Iljazović

Zaštita od uznemiravanja na radu u Republici Srpskoj

Donošenjem novog zakonskog rješenja poboljšava se i unapređuje postojeća zaštita radnika od uznemiravanja na radu, kroz uspostavljanje adekvatnih pravnih mehanizama na osnovu kojih će se prevenirati i zaštititi od nasilja i svih oblika diskriminatornog i uznemiravajućeg ponašanja na radu. No, kako bi se postigli željeni efekti, neophodno će biti da njegova primjena u praksi u potpunosti  i zaživi, te da ne ostane samo kao mrtvo slovo na papiru. Naime, radnici zbog pritiska poslodavca, straha od otkaza, gubitka financijske stabilnosti, te težeg pronalaska novog radnog mjesta na nestabilnom tržištu rada ostaju dugotrajnije izloženi različitim oblicima uznemiravanja, te se često odlučuju ne poduzimati mjere za pravnom zaštitom, odnosno zaštitom svojih zakonskih prava. Stoga je potrebno u široj društvenoj zajednici aktualizirati tu problematiku kako bi se osvijestilo sve dionike radnih procesa o značaju sprečavanja uznemiravanja na radu kao i posljedicama takvih postupanja u radnim sredinama i utjecaju na radni odnos. Preporučljivo bi bilo izraditi prevencijske programe za sprečavanje uznemiravanja na radnom mjestu koji bi zajednički bili osmišljeni od strane uprave i predstavnika radnika.

11.Džana Kadribegović

Organiziranje i vođenje  štrajka  

Pravo na štrajk je jedno od osnovnih sredstava zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa radnika, odnosno sindikata kao njihovih predstavnika. S obzirom da se ovo pravo izvodi  iz prava na sindikalno organiziranje,  otuda i pravo sindikata da organizira štrajk. Važna je činjenica, a što treba posebno naglasiti, što štrajk  ne može započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog zakonom,  a što je ujedno preduvjet za započinjanje štrajka. Bliži postupak mirenja uređen je Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/91) .Ukoliko  nakon obavljenog postupka mirenja (koji često ima formalan karakter), zaista ne dođe do rješavanja problema, može se organizirati štrajk. Štrajk mora biti najavljen poslodavcu u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije početka štrajka. U pisanoj izjavi navode se razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka. To znači, ako sindikat ne postupi u skladu sa Zakonom o štrajku i ne izvrši ovu obavezu, poslodavac može da podnese zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organiziranja i provođen ja štrajka.

12.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti rada radnika na izdvojenom mjestu rada

Rad na izdvojenom mjestu rada definira se kao rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodav­ca, a koji nije prostor poslodavca. Ta definicija (rada na izdvojenom mjestu rada) ustanovljena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu i to izmijenjenom odred­bom članka 17. stavka 1. Zakona o radu. Naime, ne samo u posljednje vrijeme, već i otprije, fleksibilizacija radnog odnosa u raznim oblicima postala je iznimno značajna, time da se to učestalo odnosi na radno vrijeme te na druga prava i obveze iz radnog odnosa pa i na mje­sto na kojemu će radnik obavljati svoje obveze iz rad­nog odnosa - mjesto rada. Kad je riječ o radu na izdvojenom mjestu rada, po­slodavac mora voditi računa o tome da plaća i druga materijalna prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada ne smiju biti utvrđeni u manjoj svoti od plaće radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Uz to, ni radnička druga prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom koja ostvaruje radnik na izdvojenom mjestu rada, ne smiju biti utvrđena u manjem opsegu od onoga koji je utvrđen za radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima.

13.Safeta Lukačević

Neverbalna komunikacija ( primjena u poslovnom svijetu)

Neverbalna komunikacija (govor ličnosti i tijela) - nesvjesno i automatsko slanje informacija putem signala o osjećanjima, stavovima, mišljenju - omogućava ljudima da komuniciraju bez upotrebe riječi. Svi ljudi koriste neverbalnu komunikaciju. lako se misli da svoje želje i namjere najbolje iskazujemo riječima, neverbalno sporazumijevanje ima čak značajniju ulogu, jer je više od 50% komuniciranja licem u lice neverbalnog tipa. Pri proučavanju neverbalne komunikacije glavno pitanje koje su naučnici postavljali odnosilo se na to da li su neverbalni signali urođeni, naučeni, genetski uslovljeni ili stečeni na neki drugi način. Neverbalna komunikacija se fundamentalno razlikuje od verbalne. Najprije, manje je struktuirana, tako da ju je teže proučavati. Takođe, razlike su očigledne i u smislu namjera i spontanosti. Riječi se uglavnom planiraju, dok se neverbalna komunikacija odvija nesvjesno. Zbog toga što je neverbalna komunikacija tako pouzdana, ljudi uopšteno više vjeruju neverbalnim znacima nego verbalnim porukama. Ukoliko osoba iskaže misao, a neverbalno "odašilje" suprotnu poruku, slušaoci skoro u potpunosti vjeruju neverbalnom signalu. Iz svega navedenog se vidi, da su neverbalne poruke izuzetno značajne, nekada odlučujuće u poslovnoj komunikaciji. Iz neverbalnih poruka možemo dobiti veoma vjerne slike o namjerama npr. naših poslovnih partnera ili budućih poslovnih partnera.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 31/23 od 28.04.2023. godine objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na brisanje dosadašnjeg člana 6. stav 4) Uredbe, u kojoj se navodi: ''Dnevnice i naknada za topli obrok međusobno se isključuju.''

Nakon ovih izmjena prestalo je ograničenje isplate toplog obroka radniku koji se nalazi na službenom putovanju, tj. radniku se može isplatiti zajedno topli obrok i dnevnica bez stvaranja dodatnih poreznih obaveza za poslodavca.

Izmjene Uredbe donosimo u nastavku.

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Član 1.

U Uredbi o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/16 i 50/16) u članu 1. riječi: "lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine,", brišu se.

Član 2.

U članu 4. stav (1) riječ: "obuhvataju" zamjenjuje se riječima: "mogu uključivati".

Član 3.

U članu 6. stav (4) briše se.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 


Nova online radionica - Primjena EXCEL-a u analizi poslovanja preduzeća

Online Radionica – Primjena Excel-a u analizi poslovanja preduzeća

 

 

 

Nakon uspješno provedenih radionica pod nazivom ''EXCEL za računovođe'' i "EXCEL za revizore'', Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje novu radionicu pod nazivom ''Primjena EXCEL-a u analizi poslovanja preduzeća''.

Upotreba EXCEL-a

Računovodstveni informacioni sistemi raspolažu sa velikom količinom detaljnih podataka, a pred računovođe se postavlja izazov kako ocijeniti poslovanje preduzeća i kako predstaviti te informacije. Kao moćan alat u procesu analize poslovanja preduzeća ističe se upotreba programa Excel. Primjenom programa Excel može se automatizovati proces analize poslovanja preduzeća na bazi finansijskih izvještaja, što značajno skraćuje vrijeme samog procesa analize i smanjuje rizik pogrešnog izračunavanja pokazatelja uspješnosti. Također, sam proces izrade izvještaja koji sadrži informacije o performansama poslovanja preduzeća može se automatizovati integracijom programa Excel i programa Word.

Kome je radionica namijenjena?

Radionica je namijenjena računovođama, revizorima, ovlaštenim procjeniteljima, menadžerima, poslovnim analitičarima i drugim stručnim licima kojima excel treba biti osnovni alat za analizu finansijskih izvještaja.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Polaznici će na osnovu stečenog znanja biti u mogućnosti da samostalno razvijaju metodologiju analize poslovanja preduzeća u cilju kreiranja detaljnih, potpunih i tačnih izvještaja.

Pored osnovnih funkcija i načina formatiranja tabela i grafikona, polaznici će savladati i složenije funkcije programa Excel, kao i pivot tabele. Polaznici će steći znanje i kompetencije za integraciju više fajlova kroz opciju upita (query), te njihovo formatiranje i upotrebu za svrhu izrade analize poslovanja preduzeća.

Sadržaj radionice

Sadržaj radionice obuhvata sljedeće teme:

 • Teorijske osnove analize poslovanja preduzeća,
 • Metode analize finansijskih izvještaja,
 • Klasifikacija i tumačenje pokazatelja uspješnosti poslovanja,
 • Upotreba programa Excel u automatizaciji horizontalne i vertikalne analize bilansa,
 • Upotreba programa Excel u automatiziji izrade analitičkih pokazatelja uspješnosti poslovanja,
 • Upotreba programa Excel u procesu integracije bilansa i njihove analize primjenom upita,
 • Upotreba programa Excel u analizi zaključnog lista i dnevnika knjiženja primjenom pivot tabela i upita,
 • Kreiranje izveštaja o uspješnosti poslovanja na bazi integracije programa Excel i programa Word.

Vrijeme trajanja radionce je 4 školska sata.

Radionica pored video prezentacija, obuhvata i materijale koji će služiti polaznicima kao šablon i prijedlog za izradu analize poslovanja preduzeća. Na taj način, polaznici će uz video materijale i materijale u formi excel i drugih dokumenata moći lakše da savladaju tehnike automatizacije izrade analize poslovanja preduzeća.

Prijava na radionicu

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radionicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala.

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Peštović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema i Osnove računovodstva, Katedra za finansije i bankarstvo, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 230,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

 

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/23 od 19.04.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2023. godine iznosi 1.193 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period decembar 2022. godine - februar 2023. godine iznosi 1.194 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2023. godine iznosi 1.849 KM.


Izrada akata koja se odnose na primjenu Zakona o radu

Zakonom o radu propisana je obaveza izrade niza akata (ugovora i pravilnika) koje poslodavac mora posjedovati. Svjedoci smo da je inspekcija rada u posljednim kontrolama izrekla veliki broj kazni radi neposjedovanja akata ili njegovog nekvalitenog sadržaja.

Konsultantska kuća FEB d.d. okuplja stručnjake iz oblasti radnog prava sa višegodišnjim iskustvom.

Ukoliko imate potrebu za izradom novih akata ili revidiranjem postojećih, budite slobodni da nam se javite putem e-maila pitanja@feb.ba ili putem obrasca za ponudu: OBRAZAC ZA PONUDU

Sljedeći akti su predmet naše ponude:

 1. Ugovor o radu,
 2. Pravilnik o radu,
 3. Pravilnik o plaćama i naknadama plaća,
 4. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta,
 5. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti,
 6. Drugi akti iz oblasti radnog prava po potrebi klijenata.

Časopis April 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 4/23

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Računovodstveno-informacioni aspekt obračuna i isplate zarada radnika

Neosporno je da je, uz sredstva za rad i predmete rada, radna snaga sa svim svojim intelektualnim i fizičkim resursima, zasigurno najvažniji faktor nastanka, postojanja i opstanka bilo koje firme na ovom svijetu. Plata, kao i naknade i neka druga davanja radnicima su obavezni elementi svakoga ugovora o radu, kako zbog materijalne sigurnosti i obezbjeđenja osnovnih prava radnika, tako i zbog obaveza prema javnim prihodima propisanih za sve poslodavce koji sa radnicima imaju zaključene ugovore o radu. Međutim, i pored istrajavanja organa nadzora i kontrole javnih prihoda na zakonitom obračunu i isplati zarada radnicima i (naravno) pripadajućih poreza i doprinosa s jedne, kao i evidentnom odlasku stanovnika BiH u zemlje Zapadne Evrope (koji su pored političkih (ne)prilika motivirani ponajviše sigurnom i zalaganja na radu vrijednom zaradom) s druge strane, još uvijek nakon provedenih kontrola mediji u BiH, pored drugih nepravilnosti u radu poslodavaca, bilježe i zabrinjavajuće brojke zatečenih neprijavljenih radnika. Pripadnici računovodstvene profesija imaju najviše udjela i odgovornosti u ispravnoj primjeni propisa prilikom obračuna zarada radnicima, kao i u zakonitom evidentiranju u računovodstveno-informacionom sistemu firme i u tome dijelu sigurno nema posebno velikih propusta niti anomalija. No, kada su pitanju isplate zarade radnika, to ujedno znači da je fokus najveće odgovornosti ipak na poslodavcima.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Metode utvrđivanja vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine

Mnogi ekonomski subjekti koriste razne oblike dugotrajne nematerijalne imovine. U biti su to kupljena ili izvorno stvorena prava za korištenje izuma, inovacija, koncesija i drugog. Budući da i nematerijalna imovina ima rok upotrebe, potrebno je utvrditi vijek korištenja pojedine dugotrajne nematerijalne imovine na temelju čega se utvrđuje razdoblje i stope amortizacije vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine. S obzirom na očitu svjetsku vrlo brzu tehnološku evoluciju, nužno je često provjeravati je li vjerodostojna tehnološka i ekonomska pretpostavka s kojom je ugovoreno pravo korištenja pojedine dugotrajne nematerijalne imovine. Logično je, da o aktualnosti upotrebne tehnološke i ekonomske vrijednosti ovisi i vjerodostojnost knjigovodstvene vrijednosti pojedinog oblika nematerijalne vrijednosti. Praksa je pokazala da je mnogo promjenljivija fer vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u usporedbi s dugotrajnom materijalnom imovinom. Još je promjenljivija fer vrijednost financijske imovine, tako da se može konstatirati da je aktualna fer vrijednost nematerijalne imovine na nekakvoj sredini između materijalne i financijske imovine. Dakle, postoje vrlo jaki argumenti da se treba kontinuirano periodično procjenjivati fer vrijednost nematerijalne imovine, kako bi se zadovoljilo načelo istinitog i fer prikaza financijskih izvještaja.

3.Doc. dr.sc.Semina Škandro

Određivanje praga značajnosti u procesu revizije finansijskih izvještaj

U poslovnom svijetu, revizijska profesija sve više dobija na značaju i postaje prijeka potreba i neophodna aktivnost pravnih subjekata. Na osnovu izvještaja koji prezentira revizor, korisnici tog izvještaja stiču povjerenje u poslovanje pravnog subjekta, te na osnovu toga donose bitne poslovne poteze za poslovanje u budućnosti i u vezi sa poslovnim odnosima sa klijentom. Određivanje značajnosti za finansijske izvještaje, značajnosti za pojedine klase transakcija, stanja na računima i objave te značajnosti definisano je MRevS-om 320 - Značajnost u planiranju i obavljanju revizije. Za revizore je značajnost osnovni alat koji im pomaže u početnoj fazi planiranja revizije kod određivanja koliko i koji su to dokazi dovoljni, kao i kod procjene revizorskog nalaza u kojem revizor izražava svoje mišljenje o realnosti i objektivnosti informacija prezentiranih u finansijskim izvještajima, te njihovoj usklađenosti sa okvirom za finansijsko izvještavanje. Značajnost je najveći iznos pogreške koja postoji u prezentiranim finansijskim izvještajima, a koja ne navodi na pogrešne procjene donositelja odluke.

4.Mr Safija Žilić, dipl. oe

Obaveza izvještavanja  emitenta  i drugih učesnika  tržišta  vrijednosnih papira

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija) je na osnovu  Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, broj: 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)) i ovlaštenja propisanih Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) donijela  Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije, broj: 99/22, 1/23 i 12/23 - u daljnjem tekstu: Pravilnik ) čijim stupanjem na snagu je prestao da važi Pravilnik o objavljivanju informacija o izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/13 i 65/19). Kada je u pitanju sadržaj Pravilnika nema suštinske razlike u odnosu na do sada važeći Pravilnik. Naime ovim Pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i rokovi dostavljanja izvještaja, objavljivanja izvještaja i informacija emitenata, ovlaštenih učesnika na tržištu vrijednosnih papira, berze odnosno drugog uređenog javnog tržišta, Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i samoregulirajuće organizacije kao i sadržaj obavještenja o transakcijama na osnovu povlaštenih informacija, što je bio predmet regulisanja pravilnika koji je stavljen van snage.

5.Nedim Čustović

Draft/nacrt novih standarda interne revizije sa opcijom davanja komentara i internih revizora iz BiH

Globalni institut internih revizora u SAD objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici IIA GLOBAL nacrt predloženih novih međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije. S tim u vezi je Institut internih revizora Bosne i Hercegovine ( IIA BiH), pozvao javnost da komentariše nacrt predloženih novih međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije do 13.06. 2023. godine. Institut internih revizora Bosne i Hercegovine pozvao je ne samo interne revizore, već i ostale sve zainteresovane eksterne revizore, računovođe, finansijske kontrolore, da aktivno učestvuju u davanju komentara, prijedloga, sugestija, mišljenja kako bi po prvi puta struka iz Bosne i Hercegovine direktno učestvovala u kreiranju novih međunarodnih  standarda interne revizije. U  prijedlogu novih međunarodnih  standarda za profesionalno obavljanje interne revizije pružaju se zahtjevi i preporuke za usmjeravanje profesionalne prakse kvalitetne interne revizije na globalnom nivou. Brze promjene u poslovnom okruženju, složenost poslovnih procesa i rizik upravljanja koji je najčešće povezan sa opšte poznatom krizom u zemlji, korupcijom, sukobom interesa, prevarama, pranjem novca i drugim oblicima neprihvatljivog i neetičnog ponašanja, traže od interne revizije stalni razvoj, dopunu ili promjenu revizorskog pristupa kako bi kroz svoje aktivnosti pridonijeli i pomogli organizaciji, preduzeću, instituciji u rješavanju navedenih problema i na taj način stekla respekt, ugled od strane svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije (prije svega vlasnici kapitala i imovine).Iz navedenih razloga pokazalo se opravdanim da se pred internu reviziju postavi obaveza promovisanja odgovarajućih etičkih standarda i vrijednosti unutar organizacije, uz razvijanje metodologija i procesa rada interne revizije, primjene  ažuriranih Međunarodnih standarda i dobrih praksi, kako bi se na ovaj način pomoglo u konačnici internoj reviziji da svoju misiju uspješno obavlja na zadovoljstvo svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije, nakon čega bi sigurno i primjena bilo koje relevantne metode mjerenja učinka rada to i potvrdila.

6.Dr. sc. Dinka Antić

Oporezivanje kripto imovine direktnim porezima

Virtualne valute, kao dominantna vrsta kripto imovine, u razvijenim zemljama podliježu oporezivanju direktnim porezima, a modalitet i pravila oporezivanja su različiti od zemlje do zemlje. U svrhu oporezivanja porezom na dohodak skoro sve zemlje smatraju virtualne valute oblikom imovine, bilo da su uključene u nematerijalnu imovinu drugačiju od goodwill-a, financijsku imovinu ili zalihe. U većini zemalja se kripto imovina oporezuje kao kapitalna dobit, a u rjeđim slučajevima kao dohodak iz poslovanja ili ostali dohodak. Većina zemalja oporezuje virtualne valute u momentu raspolaganja virtualnim valutama za naknadu, koja može biti u vidu tradicionalnih valuta, drugih virtualnih valuta, dobara ili usluga, te kao naknada plaće. Veći broj zemalja smatra i primitak novih tokena putem rudarenja oporezivim događajem. Porezni tretman ovisi i o statusu obveznika. Ako se radi o povremenom trgovanju za ostvarenje osobnih dobitaka većina zemalja primjenjuje porez na kapitalnu dobit, uz primjenu ostalih pravila i olakšica koje se primjenjuju kod oporezivanja kapitalnih dobitaka pojedinaca. S druge strane, trgovanje virtualnim valutama u kapacitetu stalnog poslovanja u cilju ostvarenja dobiti smatra se dobiti iz poslovanja, te se primjenjuju pravila oporezivanja dobiti, uz primjenu standardnih stopa i odbitaka. Neke jurisdikcije kripto imovinu oporezuju i različitim oblicima poreza na imovinu.

7.Bernard Iljazović

Uvođenje posebnog poreza na imovinu u Republici Srpskoj

Postupak utvrđivanja porijekla imovine reguliran je na različite načine, odnosno pojedini pravni sustavi su to pravno pitanje uredili sa nekoliko zakona, dok su drugi pravni sustavi to uredili posebnim zakonom. U pravnom sustavu Republike Srpske pitanje utvrđivanja porijekla imovine uređeno je posebnim zakonom, odnosno Zakonom o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske. Naime, potreba za donošenjem posebnog pravnog propisa proizlazila je radi toga što su u zakonodavstvu Republike Srpske postojali mehanizmi za oduzimanje imovine proistekle izvršenjem krivičnog djela, ali s druge strane nisu postojali mehanizmi za utvrđivanje porijekla imovine i njegovo oporezivanje. Stoga je u tu svrhu bilo potrebno poduzeti određene mjere i to u obliku zakonskog rješenja koje će regulirati tu materiju. Stoga je donesen Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske kao lex specialis Zakon u odnosu na Zakon o poreskom postupku i Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske. Na taj način su se stvorili pravni temelji za prevencijom korupcije i sive ekonomije čiji se negativni učinci sve više odražavaju na sve segmente društvene zajednice, a ujedno će setako povećati i porezna disciplina u Republici Srpskoj.

8.Dr. sc. Jasmina Hurić

Kreditni rejting i kamatne stope u kretanju zaduženosti

Kreditni rejting prikazuje sposobnost i spremnost zemlje da može plaćati svoj dug (vanjski i unutrašnji). To je općenito ocjena kreditne sposobnosti određenog subjekta da pravovremeno i kvalitetno ispunjava svoje obaveze. Sam rejting omogućava zemlji da lakše pristupi povoljnim međunarodnim tržištima kapitala, koja su uvijek jeftinija od klasičnih bankarskih kredita koje zemlja može da uzme na svom unutarnjem tržištu. Dodijeljeni kreditni rejting zavisi o kretanju ključnih ekonomskih pokazatelja. Postoje brojna istraživanja koja se bave pitanjem koje su najznačajnije determinante kreditnog rejtinga, te kako one utiču na sam kreditni rejting. Svaka država traži ocjenu svog kreditnog rejtinga iz razloga da bi sebi i svojim rezidentima olakšala pristup međunarodnom tržištu kapitala, gdje se mnogi ulagači oslanjaju na procijenjene kreditne rejtinge umjesto na preuzimanje velikih kreditnih rizika. Zbog sve većeg razvoja međunarodnih finansijskih tržišta sve više raste potreba za ocjenom kreditnog rejtinga. U posljednjih nekoliko godina pitanje kreditnog rejtinga je postalo još važnije zbog svih promjena u ekonomskim kretanjima na međunarodnoj sceni koja je rezultat učestalih ekonomskih kriza i svih oscilacija na globalnom tržištu. Uloga kreditnog rejtinga zemlje ima snažan uticaj na kretanje zaduženosti. Nizak kreditni rejting ima za posljedicu visoke kamatne stope i rigoroznije uslove zaduživanja na međunarodnom tržištu kapitala. S druge strane ima odraza na privlačenje stranih investitora, rast privrednih aktivnosti i kretanje zaposlenosti

9.Prof. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Portfolio investicije u Bosni i Hercegovini

Pod portfolio ulaganjima podrazumijevaju se ulaganja kod kojih ulagač ne učestvuje u upravljanju i rukovođenju pa možemo govoriti o pasivnim ulaganjima usmjerenim na sticanje profita, dividendi ili kamata. U posljednje vrijeme portfolio investicije se tretiraju kao kupovina HOV, do nivoa koji ne daje pravo kontrole nad subjektima u koje je uloženo. Kod portfolio investicija ne postoji kontrola nad radom preduzeća u inostranstvu, već se radi o kupovini HOV, koje vlasniku donose rentu u visini kamate na uloženi kapital u HOV. Međunarodno kretanje kapitala predstavlja jedan od najznačajnijih oblika međunarodne ekonomske saradnje i ostvarivanja strateških ciljeva privrednih društava. Na taj način dolazi do međunarodne diversifikacije poslovnih aktivnosti, jačanja konkurentske prednosti, promjene privrednih struktura, stopa zaposlenosti i privredne stabilnosti zemalja učesnica. Međunarodno kretanje kapitala je jedan je od najatraktivnijih oblika međunarodne saradnje i ostvarivanja strategijskih ciljeva. Na ovaj način se obavlja međunarodna diversifikacija poslovnih aktivnosti, što utiče na jačanje konkurentske prednosti i stvaranje globalnog konkurentskog proizvoda. Istovremeno se utiče na privredni rast, promjenu privredne strukture, platni bilans, zaposlenost i privrednu stabilnost pojedinačnih zemalja. Iz tog razloga međunarodno kretanje kapitala je jedan od osnovnih generatora i akceleratora globalizacije.

10.Fatima Budić

Analiza okoline poduzeća –  eksterna i interna

Osnovna svrha poduzeća ostvaruje se kroz odnose s okruženjem. Analizu utjecaja okruženja na poslovanje moguće je provoditi na način da se identificiraju tzv.“interesno-utjecajne grupe“ ili dionici. Interesno-utjecajne grupe se mogu definirati kao svaka grupa ili pojedinac koji mogu utjecati na organizacijske ciljeve ili na koje organizacijski ciljevi mogu utjecati. U segmentu eksterne okoline poduzeće nalazi svoje prilike koje nastoji iskoristiti te prijetnje koje nastoji prevladati. Vanjsku okolinu moguće je promatrati primjenom sustavskog pristupa. Najprije je potrebno razmotriti značajke vanjske okoline koja je neposredno važna za poslovanje poduzeća. U eksterne dionike moguće je ubrojiti kupce, dobavljače, konkurente, distributere, financijske institucije, državu, interesne grupe te lokalnu zajednicu, uključujući i medije.

11.Džana Kadribegović

 Zabrana  diskriminacije na osnovu Zakona o radu

Pored zabrane diskriminacije predviđene u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, u Zakonu o radu propisani su slučajevi diskriminacije radnika i lica koje traži zaposlenje, što treba da obezbjedi primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda, u skladu sa međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba.  Diskriminacija bi se mogla definirati kao negativno postupanje uzrokovano nekim ličnim svojstvom radnika kao i osobe koja traži zaposlenje i to na način da se te osobe stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe koje se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji. Stoga je diskriminacija zabranjena naročito kada se radi o uvjetima za zapošljavanje, izboru kandidata na određeno radno mjesto, kod uvjeta rada i svih prava iz radnog odnosa.

12.Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz uvjeta za obavljanje dopunskog/dodatnog rada prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u Republici Hrvatskoj

Dodatan rad, kao rad radnika iznad, odnosno više od propisanoga njegovog punog radnog vremena, uobličen je u pravni institut radnog vremena. Radno vrijeme odre­đuje se kao vremenski periodu kojemu je radnik obvezan obav­ljati poslove, odnosno u kojemu je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mje­stu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac, time da prema novom zakonskom rješenju, puno radno vrije­me radnika ne može biti dulje od 40 sati tjedno. Sama svrha dodatnog rada radnika leži u tome da se pu­tem njega legalizira rad iznad tih 40 sati tjedno za drugog poslodavca (jer kod rada iznad 40 sati tjedno kod istog poslodavca, riječ je, u pravilu o prekovremenom radu radnika). Naime, u suprotnom bi se radilo o radu na crno, odnosno, kako se to sada naziva, o neprijavljenom radu prema odredbama Zakona o suzbi­janju neprijavljenog rada.

13.Prof. dr Asja Gojačić

Liderstvo i organizaciona kultura

Liderstvo predstavlja veliki izazov za praktičare i istraživače koji žele da razumiju prirodu liderstva. Riječ je o izuzetno važnom i složenom fenomenu. Tokom godina, liderstvo je definisano i koncipirano na mnogo načina. Zajedničko za skoro sve klasifikacije jeste da je liderstvo shvaćeno kao proces ostvarivanja uticaja, koji pomaže grupama pojedinaca da ostvare ciljeve. S obzirom na to da su i lideri i sljedbenici dio procesa liderstva, važno je pomenuti pitanja sa kojima se susreću sljedbenici, kao i ona sa kojima se susreću lideri. Lidere i sljedbenike bi trebalo analizirati u okviru međusobnih odnosa. Pod liderstvom se podrazumijeva usmjerenost na ciljeve. To znači da lideri usmjeravaju grupu pojedinaca ka ostvarivanju određenog zadatka ili rezultata, odnosno da usmjeravaju svoju energiju ka pojedincima koju pokušavaju nešto zajedno da postignu. Stoga se liderstvo javlja i funkcioniše u uslovima u kojima se pojedinci orijentišu ka cilju. Liderima trebaju sljedbenici, a sljedbenicima su potrebni lideri. Iako su jedni i drugi čvrsto povezani, često je lider taj koji podstiče stvaranje odnosa, stvara uslove za komunikaciju i brine se o održavanju odnosa. Svi ili većina članova organizacije postepeno usvajaju značenja realnosti koje je nametnuo lider te organizacije i tako formiraju zajedničke pretpostavke, vjerovanja i vrijednosti kao sadržaj organizacione kulture.

14.Safeta Lukačević

Psihometrijske statističke metode i tehnike istraživanja motivacije i zadovoljstva zaposlenih

Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih predstavljaju veoma važnu pretpostavku efektivnosti rada i ostvarivanja postavljenih ciljeva kako pojedinaca tako i organizacija. Shodno tome, kontinuirano mjerenje motivacije i zadovoljstva zaposlenih je od suštinskog značaja za poboljšanje efikasnosti kompanije i poboljšanje korištenja ljudskih resursa. Rezultati dobro planiranog, detaljnog i adekvatnog istraživanja metoda i tehnika motivacije i zadovoljstva zaposlenih mogu se primijeniti na dizajniranje različitih shema koje imaju za cilj smanjenje izostanaka i fluktuacije zaposlenih i sveukupnog uspjeha kompanije. Potvrđeno je da osoblje i njihov potencijal predstavljaju „produktivni kapital koji stvara dodatnu vrijednost za njihovu organizaciju“. Iz tih razloga uspješne organizacije gledaju na zaposlene kao na primarni razvojni resurs i pokazuju im najveći stepen pažnje i interesa. Ulaganje u ljudski kapital se povećava i postaje sve izraženije. Najveći dokaz za to je činjenica da svaka veća kompanija neminovno ima odjel za ljudske resurse. Upravljanje ljudskim resursima postaje odlučujući faktor opstanka i razvoja organizacije, jedan od ključnih elemenata produktivnog poslovanja. Jedna od oblasti ljudskih resursa, kojoj se još uvijek ne posvećuje dovoljno pažnje i njen značaj je više nego očigledan, jeste oblast istraživanja. U smislu istraživanja zaposlenih, pored analize faktora okruženja, organizacione strukture i radnog učinka, važno je uočiti i razmotriti potrebe zaposlenih, njihove navike, vrijednosti, stavove i očekivanja. Neophodno je da se menadžment ljudskih resursa stalno prilagođava, mijenja i unapređuje.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH