WEBINAR: Računovodstveni i porezni tretman poslovanja udruženja i drugih neprofitnih organizacija

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje novi webinar koji se odnosi na računovodstveni i porezni tretman poslovanja udruženja i drugih neprofitnih organizacija, sa sljedećim temama:

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA
 • PRIMJENA ''MALIH'' RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA
 • POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 16.02.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 16.02. do 22.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 16.02. do 22.02.2023.godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

 

PROGRAM WEBINARA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA

 • Obveznici podnošenja finansijskih izvještaja
 • Obvezni obrasci finansijskog izvještavanja
 • Podnošenje finansijskih izvještaja za mikro pravna lica (neprofitne organizacije)
 • Detaljan prikaz novih obrazaca finansijskih izvještaja: Bilans stanja i Bilans uspjeha
 • Preknjiženja i primjena novog kontnog plana za neprofitne organizacije

PRIMJENA ''MALIH'' RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • Obvezna primjena ''malih'' standarda?
 • Razlika u primjeni ''velikih'' i ''malih'' standarda
 • Prednosti primjene ''malih'' standarda
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, donacija, prihoda i dr. u skladu sa ''malim'' računovodstvenim standardima

BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA

 • Priprema budžeta u skladu sa poreznim propisima
 • Izračun bruto naknade u okviru projektne aktivnosti
 • Tretman PDV-a pri budžetiranju projekata
 • Praćenje projekata u računovodstvenom softveru
 • Postupanja u slučaju paralelne realizacije više projekata
 • Audit projeknih aktivnosti
 • Realokacija budžetnih stavki

POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • Obračun poreza na dohodak i doprinosa na isplate upravnom odgovoru i članovima udruženja
 • Isplate po osnovu Ugovora o djelu
 • Obaveza plaćanja poreza na dobit (obavljanje profitnih djelatnosti od strane neprofitne organizacije)
 • Plaćanje poreza po odbitku
 • Obaveza plaćanja i povrata PDV-a
 • Neprofitna organizacija kao registrovani PDV obveznik

DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

 • Organizacija poslovanja
 • Obaveza vođenja knjige protokola
 • Izvještavanje ministarstva pravde
 • Izvještavanje prema donatorima
 • Mogući angažmani fizičkih lica (studenti, volonteri,...)

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 16.02. do 22.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 16.02. do 22.02.2023.godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

PREDAVAČI:

 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


(VIDEO) Preuzimanje, popunjavane, kontrola i podnošenje finansijskih izvještaja

Zbog velikog broja upita u vezi sa preuzimanjem i podnošenjem finansijskih izvještaja preko stranice FIA-e, u nastavku donosimo dio video materijla sa webinara FEB-a koji će dati odgovor na sva sporna pitanja.

Kako bi vam olakšali sam način popunjavanja obrazaca, u nastavku možete preuzeti i pravilnike o sadržaju i formi finansijskih izvještaja. Ovim pravilnicima data je veza između AOP-a i kontnog okvira.
- Pravilnik za privredna društva
- Pravilnik za neprofitne organizacije 
- Pravilnik za banke i druge finansijske institucije

 


Potrebna vam je stručna pomoć u donošenju novog Pravilnika o računovodstvu, zatražite neobvezujuću ponudu od Konsultantske kuće FEB d.d.

Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, propisana je obaveza svakom pravnom licu da posjeduje interni akt o računovodstvu, tj. Pravilnik o računovodstvu.

Ovim aktom uređuje se sljedeće:

 • organizacija računovodstva,
 • interne računovodstvene kontrole,
 • računovodstvene politike,
 • određivanje lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene,
 • kretanje knjigovodstvenih isprava i rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje,
 • postupak pripreme, sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja,
 • postupak prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sastavljanjem izvještaja o poslovanju, te finansijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe
 • druga pitanja od značaja za uspostavljanje efikasnog sistema knjigovodstva i računovodstva u pravnom licu.

Kompleksnost u donošenju novih Pravilnika o računovodstvu, ogleda se u činjenici da je posljednjih godina objavljen veliki broj novih standarda, te da tekst Pravilnika mora biti u skladu sa aktuelnim MRS/MSFI ili MSFI za MSP, kao i sa tekstom novog Zakona o računovodstvu i reviziji.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo okuplja stručna lica koja vam mogu pomoći prilikom donošenja novog Pravilnika o računovodstvu. Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć budite slobodni da nam se javite sa zahtjevom za dostavljanje neobvezujuće ponude. Zahtjev možete poslati upitom na mail pitanja@feb.ba.


WEBINAR: Sastavljanje Poreznog bilansa i prijava poreza na dobit za 2022., Izmjene kolektivnih ugovora, Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 14.02.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 14.02. do 19.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 14.02. do 19.02.2023.godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

PROGRAM WEBINARA

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2022. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena
 • Korištenje poreznih poticaja
  • poticaj po osnovu investiranja
  • potica po osnovu zapošljavanja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Porezni kredit
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Mogućnost izmjene akontacije poreza na dobit
 • Podnošenje poreznih prijava

IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE

 • Prezentacija izmjena kolektivnih ugovora
 • Novi minimalni iznosi plaća po granama
 • Obaveza primjene minimalne plaće po Odluci Vlade FBiH
 • Primjena najpovoljnijeg prava

IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • Oporezivanje isplata naknade licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
 • Porezni tremtan isplaćenih naknada volonterima, praktikantima i licima angažovanim po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Obrazac APR-1036
 • Porezne obaveze nerezidentnih poreznih obveznika zaposlenih kod inostranih pravnih lica
 • Neoporezive naknade po osnovu smještaja i odvojenog života
 • Izmjene u obrascu MIP-1023

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Izmjene Zakona o doprinosima

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 14.02. do 19.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 14.02. do 19.02.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Izmjene Zakona o doprinosima

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 6/23 od 27.01.2023. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima. Izmjene se odnose na povlaštenu osnovicu za obračun doprinosa u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom.

Omogućeno je poslodavcima iz prethodno navedenih djelatnostima, da radnicima isplaćuju plaću u visini do 85% prosječne neto plaće, a da pri tome doprinose obračunaju na onsovicu koja predstavlja proizvod prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. Zakona i koeficijenta 0,30. Podaci o prosječnoj neto plaći i prosječnoj neto plaći iz člana 6a. stav 2. Zakona, objavljeni su u ''Službenim novinama FBiH'' broj 92/22 i iznose:

 • neto plaća 1.099,00 KM
 • prosječna plaća iz člana 6a. stav 2. Zakona 1.699,00 KM

Na osnovu navedenog, radnicima u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, kojima se isplati plaća u iznosu do 934,15 KM, doprinosi se obračunavaju na osnovicu od 510,00 KM.

Navedene izmjene primjenjuju se od 28.01.2023. godine, i iste donisimo u nastavku:

 

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Član 1.

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 04/21) u članu 6. tačka 10. mijenja se i glasi:
"10. lzuzetno, za radnike kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 85% prosječne mjesečne neto plaće, u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, mjesečna osnovica za obračun doprinosa proizvod je iznosa prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. i koeficijenta 0,30."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama.

 

Prečišćen Zakon o doprinosima.


Sarajevo 02.02.2023., RADIONICA: Praktičan prikaz popunjavanja poreznog bilansa i poreznih prijava pravnih lica

 

RADIONICA 

''PRAKTIČAN PRIKAZ POPUNJAVANJA POREZNOG BILANSA I POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA''

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje radionicu u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije pod nazivom ''PRAKTIČAN PRIKAZ POPUNJAVANJA POREZNOG BILANSA I POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA''.

Cilj radionice jeste da se učesnicima kroz interaktivan rad i primjere iz prakse, prikaže način sastavljana poreznog bilansa. Predavači će prezentovati i pojasniti sva polja u obrascu Poreznog bilansa, te tako kroz jedan praktičan rad riješiti sve dileme koje imate kod sastavljanja predmetnog obrasca.

Mjesto održavanja: Sarajevo, u prostorijama TERSHOUSE na adresi ul. Kolodvorska br. 5

Datum i satnica održavanja: Četvrtak 02.02.2023. godine od 9:30 do 15:00

Cijena: 220,00 KM sa PDV-om

Broj mjesta na radionici je ograničen, te je potrebna online prijava.

Prijava na radionicu

SADRŽAJ RADIONICE

PRAKTIČAN PRIKAZ SASTAVLJANJA POREZNOG BILANSA

  • Obveznici poreza na dobit (ograničeni i neograničeni)
  • Računovodstvena dobit vs porezna dobit
  • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
  • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
   • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
   • reprezentacija, sponzorstvo, donacije, stipendije...
   • rezervisanja,
   • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
   • manjak porezno priznat da ili ne,
   • gubitak od prodaje imovine,
   • kamate, kazne i penali,
   • porez po odbitku,
   • otpis potraživanja...
  • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
   • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
   • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
   • prihod iz osnova rezervisanja.
  • Amortizacija:
   • Način priznavanja amortizacije,
   • Porezne stope,
   • Korištenje odgođene porezne obaveze,
   • Amortizacija ulaganja u tuđa stalna sredstva...
  • Transferne cijene:
   • Obveznici sastatavljanja izvještaja o transfernim cijenama
   • Obaveza korekcije porezne osnovice
   • Mogućnost korekcije transfernih razlika
  • Korištenje poreznih poticaja
   • Poticaj po osnovu investiranja
   • Poticaj po osnovu zapošljavanja (prezentacija svih zvaničnih mišljenja FMF)
  • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
  • Korištenje poreznog kredita
  • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
  • Obavezna korekcija porezne obaveze
  • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA

  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-A)
  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-B)
  • Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801)
   Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802)
  • Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP803)
  • Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804)
  • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805)
  • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806)
  • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
  • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
  • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG809)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP810)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP811)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
  • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
  • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD- 818)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)
  • Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820)

Sve potrebne informacije na telefon:
033/ 215-802

email: feb@feb.ba


Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 5/23 od 25.01.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Izdvajamo sljedeće izmjene:

 • Isplata naknade licu na stručnom osposobljavanju bez zasnvanja radnog odnosa (iz člana 34. Zakona o radu), oprezuje se sa 10% poreza na dohodak uz obaveznu prijavu Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036;
 • Obaveze poslodavca imaju i nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod inostranog pravnog lica, a dohodak ostvaruju obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za smještaj i odvojeni život lica iz člana 2. Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda FBiH i tužiocima Federalnog tužilaštva FBiH koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/22) u visini do 250 KM mjesečno za odvojeni život, u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj;
 • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za smještaj lica iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj;
 • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za odvojeni život koje imaju rukovodeći državni službenici iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) u visini do 250 KM mjesečno;
 • Nerezidentni primaoci dohotka koji je ostvaren obavljanjem rada na teritoriji BiH odnosno FBiH, a isplaćen u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica, dužni su prilikom isplate takvog dohotka obračunati i uplatiti porez na dohodak. Izuzetno, obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak imaju podružnice stranog društva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika koji počinje sa 48 u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije, u slučaju kad nerezidentni primaoci dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano društvo.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i isti možere preuzeti putem sljedećeg linka: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Prečišćen Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

 


Omogućene prijave na sve webinare održane u 2022. godini

Zbog učestalih upita u vezi sa pregledom ranijih webinara, kao i mogućnosti ostvarivanja dodatnih bodova kontinuirane edukacije, omogućili smo prijave na sve webinare koji su se održali u toku 2022. godine.

Svi webinari se boduju sa 7 bodova kontinuirane profesionalne edukacije.

Cijena webinara iznosi 80,00 KM za pretplatnike časopisa i 100,00 KM za ostale učesnike.

 

PREGLED WEBINARA ZA 2022. GODINU

WEBINAR - DECEMBAR 2022. GODINE

 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA
 • VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE IMOVINE
 • PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA

 • PRAVA I OBAVEZE IZ ZAKONA O RADU
 • PRAVA I OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA
 • POREZNI TRETMAN ISPLAĆENIH NAKNADA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • OBRAČUN PLAĆE KOD MEĐUENTITETSKOG ZAPOŠLJAVANJA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR NOVEMBAR 2022. GODINE

 • POSTUPANJE FIA-e KOD PREDAJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SA OSVRTOM NA PRIKAZ FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA BILANS STANJA ZA 2022. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA I RASHODA SA OSVRTOM NA PRIKAZ FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA BILANS USPJEHA ZA 2022. GODINU
 • AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR OKTOBAR 2022. GODINE

 • ISPLATE NEREZIDENTNIM PRAVNIM LICIMA  - POREZ PO ODBITKU
 • ISPLATE NEREZIDENTNIM FIZIČKIM LICIMA
 • PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA ZA ISPLATE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA
 • PREDNOSTI U PRIMJENI STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - MSFI ZA MSP
 • AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE 

 • UVODNE NAPOMENE U VEZI SA PROCJENOM BILANSNIH POZICIJA
 • PRAKTIČAN PRIKAZ IZRADE IZVJEŠTAJA O PROCJENI EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PROMJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA

Napomena: cijena webinara za ovlaštene procjenitelje iznosi 100,00 KM za pretplatnike i 120,00 KM za ostale učesnike.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR SEPTEMBAR 2022. GODINE

 • ŠTA NAM DONOSE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u?
 • DETALJAN PRIKAZ POPUNJAVANJA PDV PRIJAVE SA OSVRTOM NA NOVO UPUTSTVO UINO
 • PRIKAZ I KOMENTAR NA NOVE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I UDRUŽENJA
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR JULI 2022. GODINE

 • IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u
 • NACRT IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
 • UGOVOR O DJELU, UGOVOR O AUTORSKOM DJELU, MENADŽERSKI UGOVOR, PRIPRAVNICI, VOLONTERI, PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI....
 • OBVEZNE POREZNE PRIJAVE I REGISTRACIJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
 • POČETAK PRIMJENE NCTS SISTEMA -  carine bez papira
 • AUTOMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA U RAČUNOVODSTVU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - JUNI 2022. GODINE

 • SLUŽBENA PUTOVANJA
 • KORIŠTENJE SLUŽBENIH I PRIVATNIH VOZILA
 • POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN ULAGANJA U VLASTITU I TUĐU IMOVINU
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - MAJ 2022. GODINE

 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT
 • ŠTA NAM DONOSI NOVI PRAVILNIK O POREZNOJ REZIDENTNOSTI
 • GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • PRIMJENA MRS 41 - Poljoprivreda
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR APRIL 2022. GODINE

 • POREZ PO ODBITKU
 • POZAJMICE
 • RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9
 • PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR


Uputstvo za predaju finansijskih izvještaja i posebnijh izvještaja za period I. - XII. 2022. GODINE

Federalno ministarstvo finansija izdalo je Uputstvo za predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period I. - XII. 2022. GODINE. Upustvo možete preuzeti putem sljedećeg linka U P U T S T V O

 


PUFBiH: Obavijest za poslodavce i zaposlene

Porezna uprava FBiH je dana 20.01.2023. godine izdala Obavijest broj 13/04-04-13-61-13/23, koju donosimo u nastavku:

Poštovani porezni obveznici,

u toku kontrole promjene, unosa i izdavanja poreznih kartica utvrđeno je da se kao izdržavani članovi porodice upisuju osobe čija su mjesečna primanja veća od 300,00 KM, a koja se odnose na plaću, penziju, invalidske dodatke, alimentaciju ili druga lična primanja. Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da se shodno članu 24. stav 3. Zakona o porezu na dohodak, izdržavanim članovima uže porodice i izdržavanom djecom smatraju fizička lica čiji dohodak i drugi prihodi ne prelaze iznos osnovnog ličnog odbitka od 300,00 KM.  

S obzirom na navedeno, neophodno je da svaku promjenu koja utiče na smanjenje faktora ličnog odbitka odnosno na povećanje osnovice za obračun mjesečnih akontacija poreza, porezni obveznik prijavi Poreznoj upravi Federacije BiH u roku od 15 dana od dana nastanka te izmjene.

U suprotnom Porezna uprava će izdati nalog za ispravku, odnosno izvršit će se obračun i naložiti uplata razlike manje obračunatih mjesečnih akontacija poreza na dohodak na isplaćene prihode od nesamostalne djelatnosti u periodu od nastanka okolnosti koje su dovele do smanjenja faktora ličnog odbitka i to do dana izvršene ispravke u Poreznoj kartici (Obrazac PK–1002), s obavezom obračuna i uplate zateznih kamata za isti period.

Istovremeno, podsjećamo da je obaveza poslodavca i zaposlenika kod obračuna poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti propisana članom 27. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“,broj: 48/21, 77/21, 20/22 i 57/22).