OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 25.05.2022.: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit, Šta nam donosi novi Pravilnik o poreznoj rezidentnosti, Godišnji odmor i isplata regresa, Primjena MRS 41, Druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT
 • ŠTA NAM DONOSI NOVI PRAVILNIK O POREZNOJ REZIDENTNOSTI
 • GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • PRIMJENA MRS 41 - Poljoprivreda
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 25.05.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.05. do 29.05.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.05. do 29.05.2022. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM WEBINARA

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

 • Novine u priznavanju troška amortizacije
 • Priznavanje troška od otuđenja stalnih sredstava, ostvareni gubitak od prodaje stalnog sredstva
 • Priznavanje troška umanjenja vrijednosti stalnih sredstava
 • Korištenje poticaja po osnovu investiranja u stalna sredstva
 • Evidentiranje kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Ispravka korištenog poticaja po osnovu zapošljavanja

ŠTA NAM DONOSI NOVI PRAVILNIK O POREZNOJ REZIDENTNOSTI

 • Rezidentna i nerezidentna fizička i pravna lica
 • Način određivanja rezidentnosti
 • Stvarni i potencijalni rezidenti Federacije BiH
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti
 • Izuzeci od rezidentnosti
 • Eliminisanje dvojne rezidentnosti
 • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Potvrda o obračunatom i plaćenom porezu fizičkih i pravnih lica u Federaciji BiH
 • Obaveza predaje obrazaca Poreznoj upravi FBiH

GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA

 • Sticanje i gubljenje prava na godišnji odmor
 • Minimalno/Maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Način korištenja godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • (Ne)mogućnost odricanja od godišnjeg odmora
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmora
 • Obaveza donošenja plana korištenja godišnjeg odmora
 • Odluka ili Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 • Da li se period godišnjeg odmora određuje po želji radnika ili potrebama poslodavca?
 • Šta ukoliko praznik ili drugi neradni dan pada na dan korištenja godišnjeg odmora?
 • Specifičnost korištenja godišnjeg odmora kod radnika koji su većinu godine proveli na bolovanju ili porodiljskom odsustvu
 • Pravni i porezni tretman Regresa
 • Isplata regresa u slučaju da poslodavac posluje sa gubitkom
 • Pravo na regres kod radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme
 • Isplata regresa prije korištenja godišnjeg odmora
 • Prezentacija mišljenja Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku

PRIMJENA MRS 41 – Poljoprivreda

 • Priznavanje i mjerenje biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
 • Dobici i gubici prilikom početnog priznavanja
 • Obaveza određivanja fer vrijednosti i postupanja u slučaju nemogućnosti mjerenja fer vrijednosti
 • Računovodstveno evidentiranje subvencija i drugih državnih potpora
 • Računovodstveno evidentiranje poljoprivredne proizvodnje
 • Praktičan primjer određivanja normativa i kolanja dokumentacije
 • Računovodstvo prema novom kontnom planu

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Plaćanje komunalnih taksi u Kantonu Sarajevo
 • Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata
 • Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH
 • PIO/MIO: Odluke o usklađivanju vrijednosti općeg boda
 • Zakon o šumama

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.05. do 29.05.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.05. do 29.05.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBiH
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 33/22 od 29.04.2022. godine objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit.

Izmjene Pravilnika preuzmite OVDJE.

Prečiščen Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit.


Objavljen Pravilnik o poreznoj rezidentnosti

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 33/22 od 29.04.2022. godine objavljen je Pravilnik o poreznoj rezidentnosti.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak utvrđivanja rezidentnosti, oblik, sadržaj i postupak izdavanja potvrde o rezidentnosti, kao i druga pitanja od značaja za primjenu Ugovora/Sporazuma/Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku:  Pravilnik o poreznoj rezidentnosti


Odluka o vanrednom usklađivanju penzija

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 31/22 od 22.04.2022. godine objavljena je Odluka o vanrednom usklađenju penzija. Ovom odlukom, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18, 90/21 i 19/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje da se izvrši vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,50%, izuzev najviših penzija ostvarenih po zakonu. Odluka o vanrednom usklađivanju penzija primjenjivat će se od isplate penzija za juni 2022. godine.

 

ODLUKA
O VANREDNOM USKLAĐIVANJU PENZIJA

I.

Ovom odlukom, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18, 90/21 i 19/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje da se izvrši vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,50%, izuzev najviših penzija ostvarenih po zakonu.

Odluka o vanrednom usklađivanju penzija primjenjivat će se od isplate penzija za juni 2022. godine.

II.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

III.

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a stupa na snagu 1. maja 2022. godine.

V. broj 546/2022
21. aprila 2022. godine                                                                                             Premijer
Sarajevo                                                                                                                    Fadil Novalić, s.r.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2022. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 31/22 od 22.04.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2022. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2022. godine iznosi 1.046 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period decembar 2021. godine - februar 2022. godine iznosi 1.046 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2022. godine iznosi 1.614 KM.


Obavještenje o neradnim danima za prvomajske praznike

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja/svibnja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, a s obzirom da 1. maj 2022. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine nedjelja 1. maj/svibanj, ponedjeljak 2. maj/svibanj i utorak 3. maj/svibanj 2022. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.


PANTHEON KONFERENCIJA – sigurno ePoslovanje na svim nivoima preduzeća

Datalab BH organizuje 19.5.2022. u Sarajevu, Hotel Hills konferenciju pod nazivom Connected and secure digital companies“. Konferencija stavlja fokus na potrebe digitalizacije privrednog sektora. Namijenjena je poduzetnicima, direktorima, računovođama, kao i ostalim poslovnim funkcijama koji kreiraju poslovno okruženje i učestvuju u procesu digitalne transformacije. Cilj konferencije je učesnicima pokazati prednosti korištenja digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju na konkretnim primjerima iz prakse, te im olakšati digitalizaciju poslovnih procesa.

Na konferenciji će biti predstavljen PANTHEON 11. Evolucija nove generacije informacionog sistema odlikuje PANTHEON 11 najvišim nivoima sigurnosti. Ovo predstavlja sveobuhvatnu zaštitu podataka, bez obzira na to da li je vaš program hostovan na serverima u oblaku ili ste ga instalirali na sopstvenoj infrastrukturi.

Prezentirani će biti alati za digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa, trendovi u digitalizaciji, kao i zakonske aktuelnosti u oblasti računovodstva. Poseban naglasak će biti  na cloud i online poslovanju. Već nekoliko godina, kao rezultat partnerstva sa kompanijom BH Telecom d.d., bh. kompanijama je dostupan PANTHEON Cloud ERP servis, koji omogućava računovodstvo u oblaku odnosno pristup podacima bilo kada, bilo gdje i sa bilo kojeg uređaja, dok su baze podataka sigurno pohranjene i dostupne 24/7 u data centru BH Telecoma. Mjesečnom pretplatom korisnik se rješava rizika vezanog za infrastrukturu, hardware, software, nadogradnje, zaštitu i arhiviranje podataka.

Također, alati za digitalizaciju su razvijeni u ERP software-u PANTHEON. Savremeni dokumentacioni sistem PANTHEON DMS, pored upravljanja dokumentima, upravlja čitavim ciklusom različitih vrsta dokumentacije. Rješenje udružuje na jednom mjestu WorkFlow – unaprijed definirane poslovne procese, upravljanje eDokumentacijom i eKnjiženje, koje radi na bazi OCR tehnologije (optičko prepoznavanje znakova) uz pomoć koje se analogni dokumenti pretvaraju u digitalni oblik, a mogućnost greške pri prepisu podataka zahvaljujući samoukom sistemu se kroz vrijeme svodi na minimum. Sigurnost baza podataka je također jedan od prioriteta, te je ista obezbijeđena eServisom PANTHEON Backup, koja svim korisnicima koji PANTHEON koriste kao lokalne licence omogućava da sigurnosnu kopiju baza podataka jednako kao PANTHEON Cloud korisnici čuvaju u oblaku odnosno data centru BH Telecoma.

 

»Kao vodeći ponuđač ERP software-a, koji uspješno posluje više od 20 godina, Datalab ima veliku odgovornost da ponudi najbolje odgovore na izazove i prilike digitalne transformacije. Prije dvije godine, kompanije su preko noći morale da promijene svoje navike, zacrtane puteve i prevaziđu ustaljene obrasce. Stepen digitalizacije u kompanijama je diktirao brzinu njihove adaptacije novim uslovima poslovanja. Promjene stvarnosti su ostale i postale naša nova realnost. Da bismo i u budućnosti poslovali uspješno, što veći nivo digitalizacije bh. kompanija je i dalje ključan.

PANTHEON korisnici žive budućnost poslovanja. U Datalabu, naše strateško opredjeljenje je da cjelokupnom ekosistemu obezbijedimo moderan, siguran i pouzdan poslovni program koji na svim nivoima omogućava digitalizaciju poslovanja, a prije svega brine o sigurnosti podataka, koje nam povjerava više od 70.000 PANTHEON korisnika. Posebno sam ponosan na novu generaciju PANTHEON 11, koji ćemo predstaviti na konferenciji.

Svakodnevno analiziramo potrebe PANTHEON korisnika, a posebno računovođa kao generatora digitalizacije u preduzećima i razvijamo rješenja primjenjiva u svakoj kompaniji. Na PANTHEON konferenciji ćemo podijeliti njihova iskustva«, poručio je Nedim Pašić, direktor Datalab BH.

 

FEB d.d. Sarajevo će i ove godine biti medijski sponzor konferencije u organizaciji Datalab BH. Više o konferenciji saznajte na https://konferencija.datalab.ba/.


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 26.04.2022.: Porez po odbitku, Pozajmice, Računovodstvo potraživanja od kupaca shodno MSFI-u 9, Zakon o PIO, Konsolidacija finansijskih izvještaja

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POREZ PO ODBITKU
 • POZAJMICE
 • RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9
 • PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Učesnicima će se obratiti predstavnici/zaposlenici PUFBiH i FMRSP u dijelu tema koje se odnose na Porez po odbitku i primjene Zakona o PIO/MIO.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 26.04.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

POREZ PO ODBITKU (predavanja od strane zaposlenika PUFBiH)

 • Prezentacija zvaničnih mišljenja FMF i PUFBiH
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivaje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Upotreba međunarodne izjave o rezidentnosti za facebook, google...
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe, prevoz povezan sa uvozom ili izvozom robe
 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Plaćanje poreza po odbitku na nabavku licence i usluge održavanja licenci
 • Plaćanje poreza po odbitku za ISO i dr. standarde
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Praktičan prikaz podnošenja POD obrazaca putem nPIS sistema
 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret, porezno (ne)priznat rashod
 • Oslobađanje plaćanja poreza na dohodak za isplate nerezidentnim fizičkim licima

POZAJMICE

 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Potrebna dodatna izvještavanja za ino pozajmice (prijava kreditnog posla)
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena, povezana lica
 • Obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama, mogućnost sastavljanja skraćenog izvještaja
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice, porezne posljedice kod (ne)povezanih lica
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni tretman oprosta pozajmice
 • Računovodstvo pozajmica prema novom kontnom planu
 • Mogućnost prebijanja pozajmica, konverzija obaveze u kapital

PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO (predavanja od strane predstavnika FMRSP)

 • Šta nam donose izmjene i dopune zakona o PIO/MIO?
 • Dokazivanje staža osiguranja
 • Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?
 • Poseban (ratni) staž
 • Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?
 • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?
 • Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?
 • Koji su uslovi za penzionisanje po sili zakona?
 • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;
 • Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?
 • Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?
 • Radni odnos penzionera, mogućnosti i ograničenja
 • Rad penzionera po Ugovoru o djelu

RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9

 • Obaveza primjene MSFI-a 9 za sva pravna lica
 • Model umanjenja vrijednosti potraživanja
 • Model čekivanih kreditnih gubitaka kod vrednovanja potraživanja prema kupcima
 • Razlika u primjeni MSFI 9 i MRS 39, očekivani ubici vs nastali gubici
 • Evidentiranje potraživanja i ispravke vrijednosti potraživanja prema novom kontnom planu
 • Porezni tretman primjene MSFi-a 9 i otpisa potraživanja prema kupcima

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Sastavljanje i predaja konsolidovanih finansijskih izvještaja shodno novom Zakonu o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Primjena MSFI-a  10 - Konsolidovani finansijski izvještaji

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBiH
 • Kenan Spahić, predstavnik FMRSP
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Preuzmite sve Odluke o visini komunalnih taksi na području Kantona Sarajevo

Zbog velikog broja upita u vezi sa visinom komunalnih taksi u Kantonu Sarajevo u nastavku možete preuzeti sve objavlejne Odluke o visini komunalnih taksi na području Kantona Sarajevo.

Odluka o visini komunalne takse Općine Vogošća

Odluka o visini komunalne takse Općine Ilidža

Odluka o visini komunalne takse Općine Ilijaš

Odluka o visini komunalne takse Općine Stari Grad

Odluka o visini komunalne takse Općine Centar

Odluka o visini komunalne takse Općine Hadžići

Odluka o visini komunalne takse Općine Novo Sarajevo

U narednom periodu ćemo objaviti Odluke općina koje istu još nisu donijele.


Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 8/22 od 24.02.2022. godine je objavljen Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.

Ovim zakonom propisuju se vrste komunalne takse (u daljnjem tekstu: taksa) na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), obveznik plaćanja, pripadnost takse, način utvrđivanja kriterija i visine takse, oslobađanje od plaćanja i otpis takse, način prijave i naplata takse i povrat takse.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18).

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.