Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za maj/svibanj 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 56/23 od 26.07.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za maj/svibanj 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2023. godine iznosi 1.277 KM

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart 2023. godine - maj 2023. godine iznosi 1.259 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2023. godine iznosi 1.987 KM.


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 31.7.2023. GODINE: PDV TRETMAN USLUGA, PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, NEPROFITNE ORGANIZACIJE...

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PDV TRETMAN USLUGA
 • PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA
 • TURIZAM  I UGOSTITELJSTVO –  regulatorni okvir, računovodstveni i porezni tretman
 • NEPROFITNE ORGANIZACIJE – osnivanje, poslovanje, porezi i računovodstvo
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 31.07.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

TEME

PDV TRETMAN USLUGA

 • Promet usluga shodno članu 8. Zakona
 • Korištenje usluga u vanposlovne svhre
 • Osnovica za obračun PDV-a usluga koje su pružene bez naknade
 • Vršenje usluga u svoje ime a za račun drugog lica
 • Mjesto prometa usluga prema članu 15. Zakona
 • PDV tretman usluga pruženih ino licima
  • Usluge koje su oslobođene obračuna PDV-a ukoliko su pružene ino licima?
  • Potrebna dokumentacija za oslobađanje obračuna PDV-a?
  • Da li lice iz BiH može postati PDV obveznik ukoliko fakturiše više od 50.000 KM usluga koje nisu oporezive u BiH?
 • PDV tretman usluga primljenih od ino lica
  • Obaveza ''vozanja'' PDV-a?
  • Šta ukoliko je ino lice obračunalo PDV, a mjesto oporezivanja je u BiH?
  • Šta ukoliko ino lice nije obračunalo PDV, a mjesto oporezivanja je prema sjedištu izdavaoca fakture?
  • Problem duplog (ne)oporezivanja.
 • Lohn poslovi (potrebna dokumentacija, način popunjavanja poreznih evidencija)
 • Mogućnost odbitka ulaznog PDV-a za sljedeće usluge:
  • advokata, reklame, popravke vozila, ulaganja u unajmljene objekte, renoviranje stanova za stanovanje...
 • Kada nastaje obaveza za obračun PDV-a kod usluga?
  • Obračun PDV-a nakon što je usluga izvršena
  • Obračun PDV-a kod djelimično pružene usluge
 • Obračun PDV-a kod usluga koje su povezane sa izvozom ili uvozom
 • Prefakturisanje usluga, oporeziv promet ili ne?
 • PDV tretman usluga koje su od javnog interesa i finansijskih usluga
 • PDV tretman usluga povezanih sa slobodnim zonama
 • PDV tretman usluga koje pružaju putničke agencije i turoperatori

PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

 • Trgovina novim automobilima
 • Trgovina rabljenim automobilima, poseban postupak  – kada se može provoditi
 • Način evidentiranja trgovine u posebnom postupku i obračun PDV-a
 • Nabavka automobila preko lizing aranžmana
 • Razmjena automobila “staro za novo“
 • Prodaja automobila zaposlenicima
 • Nabavka i prodaja vozila kao dugoročne imovine
 • Vrši li se ispravka ulaznog PDV-a na prodaju teretnog vozila?
 • Nabavka rabljenog vozila i prodaja u rezervnim dijelovima
 • Obračun PDV-a pri uvozu rabljenih vozila i utvrđivanje nabavne vrijednosti
 • Prodaja vozila kao dugoročne imovine ispod knjigovodstvene vrijednosti
 • Iznajmljivanje automobila – ugovor, obračun poreza na dohodak i visina najma
 • Korištenje automobila u poslovne i neposlovne svrhe  – obračun, putni nalozi  i  evidencije
 • Korištenje automobila u neposlovne svrhe – obračun „koristi“
 • Korištenje automobila za prevoz na posao i sa posla
 • Korištenje automobila 24 sata od strane zaposlenika, korist ili ne?
 • Korištenje vlastitih automobila radnika za potrebe firme

TURIZAM  I UGOSTITELJSTVO –  regulatorni okvir, računovodstveni i porezni tretman

 • Zakon o turističkoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Uslovi za obavljanje turističke djelatnosti
 • Turistička djelatnost kao obrt i kao privredno društvo
 • Obavezne evidencije turističkih djelatnosti
 • Računovodstvo u turističkoj djelatnosti
 • Specifičnost obračuna PDV-a u turističkoj djelatnosti (utvrđivanje osnovice, obračun PDV-a na avanse)
 • Mjesto plaćanja PDV-a – kombinacije
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti
 • Knjiga šanka, (ne)postojanje obaveze vođenja vs potreba za istom
 • Djelatnost ugostiteljstva u pravnom licu
 • Normativi u ugostiteljstvu, praćenje utroška sirovina u proizvodnji hrane i pića
 • Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića – proizvodnja ili …?
 • Zalihe pića u ugostiteljstvu, trgovačka roba ili proizvodi?
 • Kalkulacija zaduženja zaliha u ugostiteljstvu
 • Obavezni interni akti u ugostiteljskoj djelatnosti

NEPROFITNE ORGANIZACIJE – osnivanje, poslovanje, porezi i računovodstvo

 • Registracija udruženja i fondacija – regulatorni okvir
 • Predstavništva stranih nevladinih organizacija, porezni aspekt
 • Zapošljavanje i drugi oblici angažovanja lica od strane NVO
 • Porezni aspekt isplata fizičkim licima u NVO (članovi NO, UO, troškovi službenog puta, troškovi upotrebe vlastitog telefona i sl.)
 • Opšte karakteristike računovodstva NVO
 • Princip sučeljavanja prihoda i rashoda kod dugoročnih projektnih aktivnosti
 • Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Kontni plan i obrasci finansijskih izvještaja
 • Knjigovodstveno praćenje više projektnih aktivnosti u NVO
 • NVO i PDV, kada postoji obaveza plaćanja PDV-a kada NVO nije u sistemu PDV-a
 • PDV tretman stipendija i donacija
 • Obaveze fiskalizacije i izdavanje računa

AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Izmjene Zakona o PDV-u
 • Prva primjena kvalificiranog elektronskog potpisa od strane PDV obveznika
 • Druge aktuelnosti iz prakse

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Milica Vidović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde

U "Službenim glasniku Bosne i Hercegovine", broj 49/23 od 14.07.2023. godine objavljeno je Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

Ovim Uputstvom propisuje se način i postupak podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde, postupak obavještavanja o podnijetoj prijavi za PDV i razrez po službenoj dužnosti, prava i obaveze obveznika indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: obveznik) i Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) u vezi sa podnošenjem prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.


Časopis Juli-Avgust 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 7-8/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr. sc. Milica Vidović

Novi način podnošenja PDV i PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde

Od poreskog perioda juni 2023. godine veliki obveznici indirektnih poreza i obveznici domaće akcize podnosiće UIO prijave za PDV i domaću akcizu (PDA) uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde.  Da bi poreski obveznik dostavio PDV i PDA prijavu na novi način, uslov je da ima kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdatu od strane ovlaštenog tijela, te da je ista kompatibilna sa softverom koji koristi UIO. Trenutno se obaveza podnošenja prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde odnosi isključivo na velike obveznike indirektnih poreza i obveznike domaće akcize, a svi ostali obveznici treba da dostavljaju PDV prijave UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde od poreskog perioda januar 2024. godine odnosno ugovore, prijave i zahtjeve koji su spomenuti u ovom radu mogu podnositi u nekom narednom periodu. Važno je napomenuti i činjenicu da se svi dokumenti navedeni u ovom radu mogu dostaviti u Grupu za informacione tehnologije u bilo kojem Regionalnom centru UIO (to ne mora biti RC prema sjedištu obveznika), ali da se u isti taj Regionalni centar UIO mora doći lično da bi se preuzeo nabavljeni paket i potpisala izjava o preuzimanju smart kartice.

2.Midhat Salihović i Mehmed Budić

Obračun rezerviranja za otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

Rezerviranje je obveza neizvjesnog vremena ili iznosa, čija priroda je jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati, tj. postoji neizvjesnost vezana uz vrijeme nastanka ili iznosa budućih izdataka potrebnih za njihovo podmirenje. Zbog toga se rezerviranja trebaju u bilanci subjekta iskazati odvojeno od drugih vrsta obveza odnosno u bilanci uspjeha odvojeno od ostalih rashoda. Rezerviranje predstavlja obvezu neodređenog vremena i/ili iznosa, a iskazuje se kao rashod razdoblja samo kada njegovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. MRS – 19 se otpremninama bavi odvojeno od drugih primanja zaposlenih. Izračunavanje otpremnina prilikom odlaska u mirovinu nije jednostavan zato što je krajnji trošak neizvjestan jer je moguće da će se mnogo čimbenika tijekom vremena promijeniti, npr: vjerojatnost da zaposlenik do umirovljenja neće ostati kod poslodavca, mogućnost promjene diskontne stope i sl., tako da MRS -19 potiče subjekte na angažiranje ovlaštenih aktuara koji će napraviti detaljniju procjenu troškova budućih isplata pri čemu će u svoje izračune uključiti određene aktuarske pretpostavke, kao što su demografske pretpostavke (npr. stopa fluktuacije zaposlenika, stopa smrtnosti) i financijske pretpostavke (npr. diskontna stopa, inflacija, promjena plaće) koje će utjecati na izračun. Prema tome, utvrđivanje i vrednovanje obveza vršit će se sukladno metodi projektirane kreditne jedinice.

3. Dr. sci. Azira Osmanović  i Prof. dr. Damir Šarić

Značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju prevara u finansijskim izvještajima

Veoma često susrećemo se sa informacijom da su otkrivene prevare u finansijskim izvještajima, i da je otkrivanje prevara imalo izuzetno velike posljedice. Informacije iz finansijskih izvještaja potrebne su vlasnicima, kreditorima, kupcima, dobavljačima, menadžerima, zaposlenicima, investitorima, državnim organima, ali i nekim dugim korisnicima, i često dolazi do prilagođavanja finansijskih izvještaja poslovnog subjekta. Najčešće menadžment oblikujući finansijske izvještaje iskrivljuje sliku o položaju poslovnog subjekta, jer želi zadovoljiti zainteresovane strane i na taj način osigurati korist za sebe. U izradi finansijskih izvještaja presudnu ulogu imaju menadžeri, računovođe i revizori ali i svi državni regulatorni organi. Ukoliko nisu svi uključeni, to rezultira negativnim posljedicama, zbog upotrebe kreativnog računovodstva u svrhe zavaravanja i davanja lažnih podataka. Forenzičko računovodstvo i forenzičke računovođe mogu dati izuzetno veliki doprinos u sprečavanju računovodstvenih prevara, jer spoznaja da su forenzičke računovođe prisutne, sigurno će uticati na svijest potencijalnih počinilaca prevara da prevare ne čine, jer postoji velika vjerovatnoća da će biti otkriveni. Obzirom da su kriminalne radnje zastupljene u svim sferama društva i čine teret kako razvijenim tako i manje razvijenim zemljama, sigurno je da će ova tema i suzbijenje primjene kreativnog računovodstva biti predmet novih razmatranja kao i daljih istraživanja.

4.Prof. dr Kristina Peštović

Pouzdanost revizijskih dokaza prikupljenih primjenom revizorskih softvera

Informacione tehnologije u današnje vrijeme postale su nužnost u procesu revizije. Revizori ne mogu sprovesti ni jednu vrstu revizorskog angažmana bez upotrebe jednostavnijeg ili nešto složenijeg softverskog rešenja. Softveri koji su specijalno namijenjeni za realizaciju revizorskih aktivnosti predstavljaju revizorske aplikacije. Upotreba revizorskih aplikacija ne predstavlja u današnje vrijeme opciju, nego nužnost za revizore. Ovo proističe iz razloga kao što su postojanje klijentovih podataka u elektronskom obliku, potreba provjere velikog broja transakcija i salda, relativno ograničeno vrijeme koje je na raspolaganju revizorima, potrebe za efikasnom komunikacijom i dr. Sa druge strane primjena softvera u reviziji obezbeđuje unapređenje kvaliteta procesa revizije, unapređenje produktivnosti u radu revizora, skraćenje vrijeme za realizaciju određenih revizorskih aktivnosti, omogućuje revizorima više vremena za analizu dobijenih rezultata i tumačenje dokaza i dr. Mišljenje revizora mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima, a isti moraju biti dokumentovani u radnim papirima revizije. Revizori kroz unapređenje svojih znanja i kompetencija treba da na efikasan način primjenjuju revizorske aplikacije u cilju prikupljanja dokaza višeg nivoa pouzdanosti.

5.Dr. sc. Jasmina Hurić

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

 Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva organizacije, budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Finansijsko upravljanje i kontrola je prvi stup PIFC-a. Zasniva se na upravljanju rizicima i ima za svrhu da se postigne da ciljevi institucije budu ostvareni na propisan način. Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole u javni sektor Bosne i Hercegovine je važna reformska oblast u kojoj je Bosna i Hercegovina u obavezi da uskladi svoj zakonodavni okvir i praksu sa dobrim praksama i regulativama koje preporučuje Evropska komisija. Da bi upravljanje rizicima bilo efikasno za sve organizacije javnog sektora ono treba biti na nivou čitave organizacije i sprovedeno u svim pojedinačnim organizacionim jedinicama i za njegovu implementaciju treba posvećenost velikog broja uposlenika. Potreban je jedinstven sistematski pristup njegovom razvoju, na nivou čitavog javnog sektora u Federaciji BiH i na nivou pojedinačnog korisnika. Pored toga, nužna je veća međuinstitucionalna saradnja u izmjeni postojećih i donošenju novih propisa, i konstantna edukacija za sve učesnike.

6.Dr Mirna Pajević Rožajac

Međunarodni standardi procjene vrijednosti

Međunarodni standardi procjene vrijednosti zajedno sa visokom razinom profesionalizma u njihovoj primjeni osnovni su dijelovi finansijskog sistema. Procjena  vrijednosti je aktivnost ili postupak utvrđivanja mišljenja ili zaključka o vrijednosti nekog sredstva ili preduzeća temeljeno na navedenoj osnovi vrijednosti na određeni datum u skladu s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti. Vrijednost procjene predstavlja profesionalno mišljenje koje proističe iz postupka procjene vrijednosti u skladu s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti (u daljem tekstu MSPV). Procjena vrijednosti je procjena najvjerojatnije novčane naknade za udio u imovini ili ekonomskih koristi od držanja udjela u imovini temeljem neke od navedenih osnova vrijednosti. Procjena vrijednosti predstavlja temelj u okviru finansijskog i drugih tržišta, bilo da se koristi za potrebe uvrštavanja u finansijske izvještaje, poslovne analize, da bi se udovoljilo pravnim propisima ili u funkciji osiguravanja kredita i transakcija.

7.Admir Ćebić

Javne nabavke u Bosni i Hercegovini

Usvajanje ZIDZJN znači da je Bosna i Hercegovina ispunila jedan od ključnih prioriteta u ispunjavanju pretpostavki u procesu pristupanja EU. EK je u oktobru 2022. godine predstavila pojedinačne izvještaje o trenutačnim statusima država koje teže kandidatskom statusu EU. U Izvještaju je, između ostalog, navedeno da Bosna i Hercegovina mora unaprijediti usklađivanje sa pravnom stečevinom EU i implementirati neophodno zakonodavstvo. Također je naznačeno da je Bosna i Hercegovina dostigla određeni nivo pripremljenosti, da se postigao određeni napredak u oblasti javnih nabavki, a nakon što je usvojen ZIDZJN, zakonodavstvo je dodatno usklađeno sa pravnom stečevinom EU.

8.Prof. dr. sc. Erdin Hasanbegović

Ulaganja u udjele i dionice privrednih društava

Ulaganja u udjele i dionice privrednih društava mogu pružiti ulagačima atraktivne povrate, ali istovremeno nose i određene rizike. Stoga je važno da ulagači pažljivo razmotre sve aspekte prije donošenja odluke o ulaganju. Dioničko tržište karakterizira dinamičnost, te su cijene dionica podložne fluktuacijama, što predstavlja tržišni rizik. Također, ulaganje u udjele i dionice nosi poslovni rizik, valutni rizik, inflacijski rizik, likvidacijski rizik, geopolitički rizik i kreditni rizik. Međutim, unatoč rizicima, ulaganje u udjele i dionice privrednih društava može biti korisno za dugoročno ulaganje. Diversifikacija portfelja, praćenje finansijskih izvještaja i mjera performansi, te pažljivo istraživanje i procjena ulaganja mogu pomoći u smanjenju rizika i povećanju šanse za uspješno ulaganje. Ulaganje u udjele i dionice privrednih društava je stoga važno za dugoročno planiranje finansija i postizanje ciljeva ulagača, ali je istovremeno važno pažljivo razmotriti sve rizike i provesti potrebna istraživanja prije donošenja odluke o ulaganju.

9.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Korporativno upravljanje u javnim preduzećima Federacije BiH

Važan dio tranzicije svih, pa tako i javnih preduzeća u Federaciji BiH svakako je bio i još uvijek je uspostavljanje mjera za uvođenje, a zatim i unaprjeđenju korporativnog upravljanja.Korporativno upravljanje u javnim preduzećima podrazumijeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor države (ili drugog nivoa vlasti) kao vlasnika, sistem planiranja i izvještavanja u cilju transparentnosti njihovog rada i mjerenje postignutih rezultata javnih preduzeća. Razlog za uspostavljanje korporativnog upravljanja i izbor profesionalnog menadžmenta u javnim preduzećima jeste omogućavanje učešća javnih preduzeća  u tržišnoj utakmici sa ciljem  racionalizacije u javnom sektoru i podizanja produktivnosti. Također, vrlo bitan razlog za uvođenje korporativnog upravljanja u javnim preduzećima jeste i njihova podložnost korupcijskim rizicima zbog  niza faktora kao što su: višestruki principali, politizovani  nadzorni odbori i uprava, nizak nivo transparentnosti i odgovornosti. Isto tako, činjenica je da su javna preduzeća u BiH znatno poslovno neefikasnija  u odnosu na preduzeća u privatnom vlasništvu, pa se postavlja pitanje da li je nedovoljna korporatizovanost javnih preduzeća, odnosno nefunkcionisanje javnih preduzeća kao istinskih korporacija razlog takvom rezultatu njihovog poslovanja.

10.Bernard Iljazović

Regulativa o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

Porast troškova životnog standarda i mala financijska primanja sve više se negativno odražavaju na materijalno blagostanje radnika, te stvaranja uvjeta za dostojanstveni život. Stoga je neophodno bilo na razini Europske unije poduzeti odgovarajuće korake kako bi se povećala minimalna plaća radnika, a što bi ujedno omogućilo poboljšanje radnih i životnih uvjeta radnika. U tu svrhu, donesen je Prijedlog Direktive EU o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji. Usvojena Direktiva svakako će donijeti beneficije svim radnicima u Europskoj uniji. Njome će se osigurati veća jednakost u razini minimalnih plaća, doprinijeti povećanju plaće, te stvoriti uvjeti za brži i održivi razvoj gospodarstva u Europskoj uniji. Posebice će snažnije potaknuti države članice na jači angažman za kolektivno pregovaranje, kako bi se omogućili potrebni preduvjeti za postizanje primjerenijih i dostojanstvenijih plaća radnicima, od kojih će moći pošteno živjeti. Stoga bi ova Direktiva trebala donijeti pozitivne promjene, a što će se indirektno odraziti i na poboljšanje materijalnog položaja bh radnika u državama članicama Europske unije.

11.Dr. sc Jozo Piljić

Menadžment prinosa i upravljanje kapacitetima u hotelijerstvu

U uvjetima globalne konkurencije i prisutnim, stalnim „pritiscima“za povećanjem prihoda, a upotrebljavajući istu količinu raspoloživih resursa, hotelskim operacijskim menadžerima nameću se sve veći zahtjevi u cilju efikasne upotrebe sustava rezervacija i povećanja stupnja iskorištenja smještajnih kapaciteta. Kao dio sveprisutnih promjena u industriji, gospodarski subjekti u hotelijerstvu težište stavljaju na smanjenje operativnih troškova i unaprjeđenje iskorištenja hotelske imovine primjenom strategije menadžmenta prinosa. Menadžment prinosa je danas razvijena, znanstvena i stručna praksa koja se dosta široko koristi u svim uslužnim djelatnostima s ograničenim kapacitetom, omogućujući hotelskoj industriji donošenje najbitnijih poslovnih odluka, na primjer, koliko kapaciteta prodati, kojim klijentima i po kojoj cijeni. To je dinamičan i evoluirajući proces koji traži neprekidni monitoring i otklanjanje nedostataka i unapređivanje poslovanja. Primjena tehnika menadžmenta prinosa nije nimalo lagan zadatak i numerički je vrlo intenzivan. Tri osnovne sastavnice menadžmenta prinosa u hotelijerstvu su: politika prebukiranja, alociranje kapaciteta i postavljanje cijena Tehnike menadžmenta prinosa i modeli prebukiranja, ako se primjenjuju prikladno, pomažu u dugoročnom povećanju hotelskih prihoda, boljoj sposobnosti upravljanja i sl. Korištenje matematičkog modeliranja i kvantitativne analize takvih sustava, na temelju raspoloživih podataka omogućuje hotelskim menadžerima donošenje efikasnijih odluka. Razmatranje velikog broja mogućnosti izbora u rješavanju određenog problema, s neumoljivim vremenskim pritiskom, čini odluke s kojima se menadžeri susreću još težima i odgovornijima.

12.Inela Bečić i Fatima Budić

Komision i ugovor o komisionu

Ugovorom o komisionu obavezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime, a za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent. Komisionar ima pravo na naknadu (proviziju, nagradu) i kad ona nije ugovorena, zato što se takva vrsta pravnih poslova obavlja u pravilu stručno i profesionalno, kao zanimanje, u cilju postizanja zarade. Komisionari su ovlašteni obaviti i niz drugih faktičkih i pravnih radnji, koje su nužne u realizaciji komisionog ugovora, a koje u suštini predstavljaju sporedne radnje komisionara. U takve radnje spadaju čuvanje robe (kod sebe ili u skladištima), kontrola i održavanje radi komision prodaje, potrebne carinske aktivnosti u vezi sa uvozom ili izvozom itd. Značaj komisionog posla je višestruk. U prvom redu komisionar svojim djelovanjem ostvaruje velike uštede sredstava i vremena komitentima, čime se komitentima omogućuje značajno proširenje poslovnih mogućnosti. Zahvaljujući profesionalnosti i stručnosti komisionara, komiteti mogu u većem obimu plasirati svoje proizvode, s jedne strane, dok s druge strane, komitenti na taj način mogu nabaviti potrebnu robu pod puno povoljnijim uslovima. Angažovanjem komisionara na određenom geografskom području komitent ostvaruje vremenske uštede u obavljanju svojih privrednih potreba za to područje. Komisionar je profesionalac za određene robe i određeni prostor, što mu omogućava da na tržištu stručno obavlja poslove iz svog profesionalnog domena.

13.Prof. dr Asja Gojačić

Organizaciono učenje

Savremene kompanije postaju učeće organizacije ne zato što njihovi menadžeri i zaposleni vole da uče nove stvari već zato što je to jedini način da prežive u savremenom okruženju. Učeće organizacije imaju mehanizme kojima neprestano uvećavaju fond svojih znanja o tržištu, tehnologiji, menadžmentu i, što je još važnije, ta znanja ove organizacije koriste da bi podizale efikasnost svojih poslovnih procesa i tako unaprjeđivale svoje performanse. Preduzeće se može posmatrati kao velika mreža poslovnih procesa kroz koje ono koristi svoje resurse da bi ostvarilo svoje ciljeve. Svaki proces se može predstaviti kao niz sukcesivnih aktivnosti koje neki input transformišu u output. Konkurentska prednost na tržištu se stiče kreiranjem superiornih procesa dizajna, proizvodnje, upravljanja troškovima, logistike, prodaje itd. Jezgro kompetentnosti preduzeća zapravo leži u njegovoj sposobnosti da izvršava poslovne procese na superiorniji način od svojih konkurenata. Ona se izgrađuje tako što preduzeće uči kako da brže, bolje, jeftinije obavlja procese odnosno da dizajnira, proizvodi, distribuira, servisira, prodaje bolje od svojih konkurenata. Izgradnja učeće organizacije podrazumijeva da se, kako u njenu formalnu tako i u njenu neformalnu stranu, uključe oni elementi koji podstiču, olakšavaju, ubrzavaju i katalizuju stvaranje, difuziju, memorisanje i korištenje novog znanja Dakle, ako se želi izgraditi učeća organizacija potrebno je u dizajnu organizacione strukture, u organizacionoj strukturi kompanije, u sistemima upravljanja ljudskim resursima kao i u metodama, rutinama i praksama uključiti one elemente koji podstiču i olakšavaju organizaciono učenje.

14.Džana Kadribegović

Prava i obaveze radnika u vezi sa  obrazovanjem i  osposobljavanjem  za rad

Ubrzane promjene u svijetu rada, kao  i promjene u tehničko - tehnološkom razvoju nameću potrebu za kontinuiranim učenjem i obrazovanjem. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad zahtijeva neprekidnu aktivnost koja je izuzetno značajna kako za radnika tako i za poslodavca i koja treba da doprinese, kako poslovanju samog poslodavca, tako i boljem radno-pravnom statusu radnika.  Osnovne pretpostavke za ove aktivnosti utvrđene  su Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22), kojim su propisane obaveze objema ugovornim stranama. Obaveza radnika je da se, u skladu sa svojim sposobnostima, kao i potrebama rada, obrazuje, osposobljava i usavršava, a poslodavca da to radniku omogući kada se radi o  promjenama ili uvođenju novog načina ili organiziranja rada. S obzirom da zakonom nije posebno određen način na koji će se  obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje urediti, zakonodavac je prepustio praksi  da se  ova pitanja i druge aktivnosti u vezi sa tim, posebno definiraju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu (član 31-34. Zakona).

15.Alan Vajda, mag. iur.

Rad sezonskih radnika u Republici Hrvatskoj

Obzirom da je potreba zapošljavanja sezonskih radnika tijekom turističke sezone, svake kalendarske godine sve aktualnija, navedeno posebno dolazi do izražaja kod onih poslodavaca koji pretežito posluju sezonski. Stoga su određenim kategorijama poslodavaca­, zbog specifičnosti sezonskog rada, značajno pojačane aktivnosti tijekom sezone (rad u sezonskim poslovima u ugostiteljstvu, turizmu, poljoprivredi, graditeljstvu i sl.), te im je za navedeni oblik rada korisno zasnovati radni odnos na temelju ugovora koji su za takve slučajeve ustanovljeni Zakonom o radu. Stoga je ugovor o radu za stalne sezonske poslove uz ugovor o radu na neodređeno vri­jeme i ugovor o radu na određeno vrijeme uređen odredbama Zakona o radu. Osim Zakonom o radu i propisa koji uređuju područje poreza, doprinosa i obveznih osiguranja sezonskih radnika, značajno mjesto zauzima i Zakon o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18., 32/20. i 18/22.) kojim se, između ostaloga, uređuju i mjere aktivne politike zapošljavanja. Naime, radi promicanja i pobolj­šavanja zapošljavanja i zapošljivosti, ustanovljen je pravni institut pod nazivom - Mjere aktivne politike zapošljavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske temeljem prijedloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Navedene mjere provode se na temelju programa koje do­nosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a što obuhvaća i mjeru Stalni sezonac.

 

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Objavljene dopune Zakona o PDV-u koje se odnose na neoporezivanje donacije date u hrani

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 46/23 od 30.06.2023. godine, objavljene su dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje se odnose na neoporezivanje donacije date u hrani. Shodno predmetnim izmjenama prometom dobara ne smatra se davanje poklona u hrani kao donacija koju poreski obveznik u svrhu sprečavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima donira isključivo posrednicima u doniranju hrane registriranim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Primjena ove dopune će biti moguća tek kada Upravni odbor UIO donese izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, kojima će se detaljnije odrediti kriteriji za primjenu člana 5. stav 2. tačka 3. Zakona o PDV-u.

 

Dopune Zakona donosimo u nastavku.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) u članu 5. u stavu 2. nakon tačke 2. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:

"3. davanje poklona u hrani kao donacija koju poreski obveznik u svrhu sprečavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima donira isključivo posrednicima u doniranju hrane registriranim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći".

Član 2.

Upravni odbor UIO dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt za njegovo provođenje.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana.

 

 

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za april/travanj 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 46/23 od 21.06.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za april/travanj 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2023. godine iznosi 1.233 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period februar 2023. godine - april 2023. godine iznosi 1.231 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2023. godine iznosi 1.913 KM.


Obaveza podnošenja PDV prijave uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (“Službeni glasnik BiH”, br. 87/22) izmijenjen je član 78. stav (5) na način da je propisano da su porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika indirektnih poreza” dužni PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine.

Status “velikih obveznika indirektnih poreza”, imaju obveznici indirektnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodanu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u periodu 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine iznosi 1.500.000,00 KM i više, kao i banke i drušva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodanu vrijednost.

Da bi obveznik PDV-a mogao podnijeti PDV prijavu sa upotrebom kvalificirane elektronske potvrde, potrebno je prije toga da preda Zahtjev za izdavanje kvalificirane elektronske potvrde.

Sve detalje u vezi s postupkom izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda preko Ovjerioca UIO možete pronaći na linku https://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html

Napominjemo da je u ''Službenom glasniku BiH'' broj 40/23, objavljeno i Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO uz korištenje kvalificiranog elektronskog potpisa. Uputstvo možete preuzeti putem sljedećeg linka UPUTSTVO

Na narednom webinaru koji je zakazan za 21.6.2023. godine, prezentovati ćemo temu ''Podnošenje PDV prijave upotrebom elektronskog potpisa''. Sadržaj webinara možete pregledati na sljedećem linku WEBINAR.


Časopis Juni 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 6/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mirela Mašić

Oporezivanje isplata licima na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i volonterima

Posljednjim izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak  u januaru 2023. godine aktueliziran je porezni tretman naknada koje se isplaćuju licima na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Istovremeno, s obzirom na još uvijek prisutno poistovjećivanje sa volonterskim radom, iako se radi o potpuno različitim angažmanima, otvorilo se i pitanje poreznog tretmana isplate volonterskih naknada. Osnov za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, sadržan je u Zakonu o radu. Prema stavu 2. iste odredbe, vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju i može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž. Zakonom o volontiranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12) uređeno je obavljanje volonterskog rada pod uslovima i na propisanim principima volontiranja, zaključivanje ugovora o volontiranja, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i dr., te se radi o potpuno drugoj vrsti angažmana u odnosu sa zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u skladu Zakonom o radu.

2.Dr.sc. Dinka Antić

Oporezivanje virtualnih valuta u sistemu PDV-a

Brzi rast upotrebe i vrijednosti tržišta virtualnih valuta, uz stalni razvitak novih oblika kripto imovine, predstavlja veliki izazov za porezne vlasti. Osim oporezivanja porezom na dohodak/dobit i porezom na imovinu kao oporezivi događaj relevantan za oporezivanje virtualnih valuta u sistemu PDV-a mogu se uzeti rudarenje, razmjena ili raspolaganje. Za razliku od ostalih dobara i usluga kod oporezivanja virtualnih valuta PDV-om potrebno je voditi računa o specifičnostima kripto imovine i njenom hibridnom karakteru, što podrazumijeva da posjeduje odlike financijskih instrumenata i nematerijalne imovine, koje se na različit način tretiraju u sistemu PDV-a. Evropska komisija je zadužila PDV Komitet da razmotri PDV tretman kripto imovine, te se založila, u cilju ostvarenja pravne sigurnosti u EU, za konsenzus o PDV implikacijama različitih transakcija koje su povezane sa tom imovinom.  S obzirom na usluge povezane sa virtualnim valutama prilikom utvrđivanja PDV tretmana treba uzeti u obzir konzistentnost tretmana većine zemlja tradicionalnih instrumenata plaćanja i financijskih usluga, kao i praktične implikacije različitih tretmana za obveznike u vezi sa registracijom, vođenjem evidencija i vrednovanjem oporezive osnovice virtualnih valuta.

3.Mr.oec ElmanNadžaković

Sistemi obračuna troška i njihov uticaj na finansijski rezultat

Oblast obračunavanja troškova sve više dobiva na važnosti, pa je tako došlo do pojave velikog broja prijedloga novih modela. Međutim, ipak ovaj napredak nije pridonio stvaranju jasnije situacije, nego je stvorena prava konfuzija, kako u pojmovima, tako i u terminologiji.S obzirom na loše poslovanje velikog broja preduzeća u Bosni i Hercegovini, jako je potrebno unaprijediti praksu primjene sistema obračuna troškova. Posebno je ovo važno, kada se zna da su istraživanja pokazala da za uspješno poslovanja treba uspješno upravljati svojim troškovima.

4.Mehmed Budić

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema MSFI – u 5

Dugotrajna imovina koju je poslovni subjekt odlučio prodati mora se klasificirati kao imovina namijenjena prodaji, uz uvjet da je prodaja te imovine vrlo vjerojatna i raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju. Takva imovina će se reklasificirati iz dugotrajne imovine u kratkotrajnu imovinu i mjeriti po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome koja je vrijednost niža. U slučaju da je subjekt klasificirao dugotrajnu imovinu kao onu namijenjenu prodaji, ali kriteriji iz MSFI-a 5 više nisu udovoljeni, subjekt će prestati klasificirati tu imovinu kao onu koja je namijenjena za prodaju. U ovom slučaju subjekt će mjeriti dugotrajnu imovinu koja prestaje biti klasificirana kao namijenjena za prodaju po nižoj vrijednosti između: njezine knjigovodstvene vrijednosti prije nego je imovina bila klasificirana kao namijenjena za prodaju, prilagođena za smanjenje vrijednosti, amortizaciju ili revalorizaciju koja bi bila priznata da imovina nije bila klasificirana kao namijenjena za prodaju i njezine nadoknadive vrijednosti u trenutku naknadne odluke da se ne prodaje. Računovodstveni tretman imovine namijenjene prodaji, objavljivanje i prezentacija prestanka poslovanja uređen je MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja.

5.Nedim Čustović

Zakonske obaveze vršenja osiguranja i unapređenja kvaliteta (engl. QAIP) gdje se  obuhvataju svi aspekti, aktivnosti/funkcije interne revizije

Međunarodnim standardima profesionalne prakse IR (Standard 1312), te lokalnom zakonskom regulativom, koja se odnosi na uspostavu funkcije IR u javnom sektoru od nivoa lokalne samouprave do državnog nivoa, te privrednim društvima, bez obzira na oblik organizovanja i vlasničku strukturu, bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama propisana je obaveza provođenja eksterne procjene kvaliteta funkcije interne revizije, minimalno jednom u pet godina. Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja osmišljen je tako da omogućava procjenu usklađenosti funk­cije interne revizije sa Standardima te procjenu pridržavaju li se interni revizori Etičkog kodeksa. Program također služi za procjenu djelotvornosti i učinkovitosti funkcije interne revizije te identificiranje mogućnos­ti za unaprjeđenje. Glavni revizor trebao bi podržavati nadzor odbora nad programom osiguranja kvalitete i unaprjeđenja. Dobro razvijen program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja osigurava da je koncept kvalitete ugrađen u funkciju interne revizije i njen rad. Funkcija interne revizije ne bi trebala vrednovati je li svaki pojedini angažman u skladu sa Standardima. Tačnije, angažmani bi se trebali provoditi u skladu s uspostavljenom metodologijom koja promiče kvalitetu i, automatski, usklađenost sa Standardima. Osim toga, metod­ologija općenito promiče stalno unaprjeđenje funkcije interne revizije.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Pismo predstavljanja uprave kao revizijski dokaz

Pod pojmom „pismo predstavljanja (očitovanja) uprave“ podrazumijevaju se pisane izjave uprave koje se daju revizoru kao potvrda određenih revizijskih zaključaka ili kao dodatni dokazi određenim revizijskim dokazima. Ovaj pojam međutim, ne obuhvaća financijske izvještaje društva koje se revidira, knjigovodstvene ili druge isprave koje je revizor prikupio tokom revizije i koje u nekoj formi tvore revizijski dokaz. Sama kvaliteta pisma predstavljanja uprave kao revizijskog dokaza u velikoj mjeri ovisi o integritetu uprave od koje se traži predstavljanje i očitovanje, te pismo bez drugih potkrepljujućih dokaza ne može samostalno predstavljati dostatan revizijski dokaz na kojem revizor može i treba bazirati svoje revizijsko mišljenje. Pismo predstavljanja uprave smatra se važnim izvorom revizijskih dokaza. Ako kojim slučajem uprava modificira ili odbije dati traženo očitovanje, takav postupak revizoru može ukazati na postojanje potencijalnih značajnih problema o kojima ga uprava možda nije izvijestila. Osim toga, traženje pisanog umjesto usmenog očitovanja u mnogim slučajevima može ponukati upravu da bolje razmisli o očitovanjima koje potpisuje te tako indirektno poboljšati kvalitetu samih očitovanja (tvrdnji) koje su sadržane u pismu predstavljanja. Revizor je dužan, ne samo zato što je to jedan od zahtjeva revizijskih standarda, nego i zbog kvalitete vlastite usluge koju pruža, dobiti potpisano pismo predstavljanja uprave kako bi dodatno potkrijepio dokaze na kojima bazira svoje revizijsko mišljenje.

7.Jasmin Omeragić

Uloga ljudskog faktora u poslovnim prevarama sa dobavljačima  (s posebnim osvrtom na domen javnih nabavki )

Rad i djelovanje računovođa profesionalaca sastoji se od niza postupaka koji „po pravilu službe“ moraju međusobno biti sinhronizirani i strogo kontrolirani. Računovodstvo, kao funkcija, a i kao važan segment u poslovanju firme sa dobavljačima (pogotovo u domenu javnih nabavki), bez obzira na veličinu firme čije poslovne promjene evidentira i prati, uvijek treba da izvršavai poštuje zadane procedure, načela, metode rada, ali i da se dobro služi kvalitetnim IT alatima.Poboljšanje svijesti o kontrolnoj ulozi računovodstva u otkrivanju, predupređivanju i sprečavanju pojava poslovnih prevara i drugih nepodobnih radnji treba svakodnevno aktuelizirati. Ovo je pogotovo bitno jer realizacija poslovne prevare uvijek ima veoma motivirane počinioce koji su vođeni namjeromda ostanuneotkriveni. No, s druge strane, razvijaju se i različiti modeli otkrivanja prevara, kako planskim aktivnostima same firme, tako i od strane zaposlenih radnika firme (kada se određene nedopuštene aktivnosti sasvim slučajno uoče, otkriju i dojave menadžmentu firme), zatim povremenim selektivnim doprinosom interne i eksterne revizije, te djelovanjem organa nazora i kontrole javnih prihoda.

8.Bernard Iljazović

Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2023-2025.

Bosna i Hercegovina deveti po redu Program ekonomskih reformi predaje kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Programom ekonomskih reformi nastojati će se realizirati određeni ciljevi od kojih možemo izdvojiti:povećati direktna strana ulaganja, te osigurati rast domaćih ulaganja kroz fiskalnu disciplinu i kontrolu javnih rashoda, a čime će se stvoriti pozitivni učinci na cjelokupan privredni rast i razvoj, povećati efikasnost tržišta rada kroz realizaciju programa i mjera aktivnih i pasivnih politika na tržištu rada, te stvoriti uslove za rast stope zaposlenosti kroz promicanje ideja koje dovode do otvaranja novih radnih mjesta, podići životni standard i raditi na stvaranju pozitivnijeg poslovnog okruženja i podizanju konkurentnosti, kroz pojednostavljivanje procedura za poduzetnike i privredne subjekte, poticati razvoj poduzetništva koje stavlja u fokus održivi ekonomski rast, koji podrazumijeva pametno upravljanje prirodnim resursima uz korištenje čiste energije, investiranjem kapitalnih transfera u saobraćajnu infrastrukturu, stvoriti nove razvojne mogućnosti, u ovoj oblasti koje će imati pozitivan efekt na kompletnu privredu, jačati instrumente za sprečavanje evazije poreza i usmjeravanje porezne politike nasprečavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti, te time osigurati efikasnu naplatu javnih prihoda.

9.Dr. sci. Jasmina Hurić

Međunarodni monetarni fond i mjere za suzbijanje krize u Bosni i Hercegovini

Uzimajući u obzir ograničene instrumente monetarne politike, sva očekivanja se svode na fiskalnu politiku koja treba da pomogne u borbi protiv inflacije kao ključnog problema. Nakon iznesenih ocjena i preporuka MMF uslijedile su različite reakcije i političkih zvaničnika i ekonomskih analitičara, koje idu od toga da su prijedlozi za  preduzimanja mjera koje bi vodile povećanju kamatnih stopa toliko destruktivni da ne zaslužuje ni razmatranje, do toga da su utemeljeni i opravdani. Kakvi god oni bili trenutna ekonomska situacija i negativni makroekonomski trendovi u BiH ukazuju na to da su reforme neophodne i da postojeće stanje može samo odvesti u destabilizaciju i ugroziti stabilnost javnih finansija BiH, koja je condiotio sine qua non makroekonomske stabilnosti. Za sada osim konkretnih mjera koje je poduzela Centralna banka BiH u javnosti se ne zna kakvu politiku će voditi vlasti u BiH da bi se stagnacija ekonomskih aktivnosti i problemi s kojima se suočava zemlja zaustavili.

10.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Banke i tržište kapitala

Finansijski sistem u Bosni i Hercegovini izrazito je „bankocentričan“. Banke posluju kao univerzalne banke, te tako kroz odnos komercijalnog i investicijskog bankarstva direktno utiču i na intenzitet razvoja tržišta kapitala. Banke su iskoristile pruženu priliku i usmjerile kompanije prema finansijskim proizvodima koji bankama donose najveći profit. Jedan od ograničavajućih faktora daljnjeg razvoja Federacije BiH  pa time i Bosne i Hercegovine jeste nedovoljno razvijeno tržište kapitala. Problem je, prije svega u tome što većina banka u Federaciji BiH nije zaintersovana ili pruža usluge investicijskog bankarstva u veoma ograničenom strukturi i obimu usluga investicijskog bankarstva. Osim toga dodatni ograničavajući faktor jeste činjenica da stanovništvo, a ni privredni subjekti i njihov menadžment nema dovoljno informacija i potrebnog znanja u pogledu  investicijskih usluga  banaka. Zbog toga vrlo mali broj građana pokazuje  interes  za ulaganje dijela mjesečnog dohotka u vrijednosne papire ili udjele investicijskih fondova. Također,  slična je situacija i sa privrednim društvima i njihovom pristupu u pogledu tržišta kapitala, a vezano za mogući plasman viška sredstava odnosno finansiranje rasta i razvoja društva putem pribavljanja finansijskih sredstava na tržištu kapitala emisijom vrijednosnih papira. Na tržištu kapitala postoje određeni alati, koji omogućavaju investitoru da unaprijed odredi, tj. na neki način prognozira koje investicije će mu donijeti maksimalan povrat, ali da se ne izlaže pretjeranoj opasnosti od ulaganja.

11.Alan Vajda, mag. iur.

Stalna poslovna jedinica nerezidenta u Republici Hrvatskoj

Stalna poslovna jedinica u pravilu ne posjeduje samostalnu pravnu osobnost odvojenu od svoje matice, već ovaj koncept poslovanja omogućuje državi domaćinu oporezivanje poslovnih aktivnosti koje je inozemni poduzetnik realizirao u toj državi kao da ih je obavilo samostalno trgovačko društvo te države domaćina. Cilj je omogućiti državi izvora oporezivanje poslovnih prihoda. Primjena koncepta stalne poslovne jedinice radi ostvarivanja prava države na oporezivanje prihoda koje je inozemni po­duzetnik ostvario poslujući na njegovu teritoriju nije novost. No snažnim širenjem poslovnih mreža trgovač­kih društava u države izvan mjesta svoje porezne rezidentnosti te shvaćanjem tih država izvora da gube znatne porezne prihode koji se oporezuju samo u državi rezidentnosti poduzetnika, primoralo ih je da se ozbiljnije i sustavnije prihvate utvrđivanja posto­janja stalne poslovne jedinice. U sklopu porezne reforme Republika Hrvatska je usvojila dogovoreni međunarodni standard u pravilima o stal­noj poslovnoj jedinici te tako pokazala da stoji uz bok državama članicama OECD-a te da i u tom području zadovoljava OECD-ove i međunarodne standarde.

12.Džana Kadribegović 

Pravo radnika na odmore i odsustva

Odredbe  koje se odnose na odmore  i odsustva  propisane Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH, br. 26/16, 89/18 i 44/22), kao temeljnim propisom iz oblasti radnog zakonodavstva, naročito su značajne  u pogledu  zaštite života i zdravlja radnika. U vezi s tim, Bosna i Hercegovina je ratificirala, između ostalog,  Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) koje se odnose na odmore i odsustva čime je stvorena  obaveza  da ih implementira u svoje radno zakonodavstvo.  S obzirom na navedene ustavne principe, pravo radnika na odmore i odsustva ne bi se moglo uskratiti, čak i da isti nisu uređeni Zakonom o radu.

13.Fatima Budić

Upravljanje ljudskim potencijalima

Svrha funkcije upravljanja ljudskim potencijalima je osigurati visoki stupanj usklađenosti znanja i vještina zaposlenika s potrebama poduzeća, odnosno zacrtanim ciljevima i strategijom te osigurati visoki stupanj njihove motivacije, odnosno predanosti ostvarivanju ciljeva. Spektar djelovanja u okviru funkcije upravljanja ljudskim potencijalima može se analizirati u tri ključna područja: planiranje ljudskih potencijala, razvijanje ljudskih potencijala te održavanje kvalitete ljudskih potencijala. Proces planiranja ljudskih potencijala započinje od zacrtanih ciljeva i definiranih potreba, odnosno strategije. Na temelju definiranih ciljeva i strategije potrebno je provesti analizu posla. Na temelju tih podataka sistematiziraju se radna mjesta te se izrađuju opisi poslova. Opis posla obuhvaća popis zadataka i odgovornosti određenoga radnoga mjesta. Na temelju opisa posla izrađuju se specifikacije posla. Specifikacija posla uključuje popis potrebnih kvalifikacija u smislu potrebnih znanja, vještina, iskustva, ali značajka koje se očekuju od kandidata. Održavanje kvalitete ljudskih potencijala odnosi se na procjenu i ocjenu rezultata rada. Rad zaposlenika se može vrjednovati s aspekta značajka koje su važne za obavljanje određenoga posla. Kvalitetu rada moguće je procjenjivati i sa stajališta određenoga ponašanja koje se smatra važnim za obavljanje određenoga posla.

14.Dr. sc. Asja Gojačić

Primjena etike u savremenoj marketing komunikaciji

Marketing je disciplina koja se bavi pitanjima tržišta, potreba na tržištu i načina zadovoljenja tih potreba. Kao poslovna filozofija intenzivne proizvodnje, u centar svoga interesovanja stavlja analiziranje i sagledavanje svih problema koji se odnose na promet i prodaju robe od proizvođača do potrošača. Ova oblast se stalno razvija i širi sa razvojem tržišta i ima za cilj da postavi teorijsku osnovu za strategije poslovanja na tržištu. Marketing je nastao radi rješavanja problema proizvodnje i proizvođača onda kada je ponuda bila veća od tražnje, a krajnji cilj je bila realizacija proizvedene robe i ostvarivanje profita za preduzeće. Danas se suština marketinga sastoji u rješavanju problema potrošača - brže i bolje od konkurencije. Brojni stručnjaci za marketing i njihovi predstavnici svjesno su objavljivali i usvajali različite angažmane, deklaracije ili pravila ponašanja, koja se odnose na neophodnost razmatranja etičkih propisa i vrijednosti u marketingu, tako da akteri koji posluju u ovoj oblasti postanu odgovorniji prema članovima društva. Ove deklaracije ili pravila odnose se na marketinške prakse ili su usmjerene prema određenim konkretnim oblastima. Među ovim oblastima, posebno mjesto zauzimaju komunikacije u marketingu, koje se moraju kontrolisati etičkim propisima i moralnim vrijednostima.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 05.7.2023. GODINE: GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA, NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE, FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE PREVARE...

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE PREVARE
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE (PDV prijava - elektronski potpis, Ustavni sud FBiH- neustavnost Zakona o doprinosima, Naknada VTK...)

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

DATUM ODRŽAVANJA: 05.07.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

TEME

GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • Sticanje i gubljenje prava na godišnji odmor
 • Minimalno/Maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Način korištenja godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • (Ne)mogućnost odricanja od godišnjeg odmora
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmora
 • Obaveza donošenja plana korištenja godišnjeg odmora
 • Odluka ili Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 • Da li se period godišnjeg odmora određuje po želji radnika ili potrebama poslodavca?
 • Šta ukoliko praznik ili drugi neradni dan pada na dan korištenja godišnjeg odmora?
 • Specifičnost korištenja godišnjeg odmora kod radnika koji su većinu godine proveli na bolovanju ili porodiljskom odsustvu
 • Pravni i porezni tretman Regresa
 • Isplata regresa u slučaju da poslodavac posluje sa gubitkom
 • Pravo na regres kod radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme
 • Isplata regresa prije korištenja godišnjeg odmora
 • Prezentacija mišljenja Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16
 • Evidencija najmova u poslovnim knjigama najmodavca i najmoprimca
 • Obavezna evidencija unajmljene imovine u poslovnim knjigama najmoprimca
 • Obračun amortizacije i kamate na unajmljenu imovinu
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Tretman najma bez naknade
 • Računovodstveno evidentiranje u slučaju izmjene Ugovor o najmu (produženje roka, promjena cijene…)
 • Način određivanja perioda trajanja najma
 • Evidentiranje najma uz primjenu standarda za mala i srednja preduzeća
 • Porezni tretman priznavanja troška, najma, amortizacije i kamate
TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • Veleprodaja vs. maloprodaja
 • Elektronsko vođenje trgovačkih knjiga
 • Komisiona prodaja i posredovanje
 • Vanjskotrgovinski promet obrtnika
 • Prodaja u tranzitu, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekt
 • Postupci pri zatvaranju samostalne trgovačke radnje
 • Postupci pri prelasku iz samostalne djelatnosti u privredno društvo
 • Mogućnost prenosa zaliha bez obračuna PDV-a
 • Trgovačka knjiga kod ugostitelja, (ne)postojanje obaveze vođenja
 • Evidentiranje popusta, otpisa, manjkova i sl. putem trgovačke knjige
 • Trgovačka roba i vlastiti proizvodi u istoj prodavnici i na skladištu
 • Redni broj trgovačke knjige na artiklima
 • Obaveze trgovca prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača
 • Šta inspektori traže u kontrolama trgovaca?
 • Proizvodnja po stvarnim i planskim cijenama
 • Šta sve MORA ući u vrijednost proizvoda
 • Praktični primjer efekta pogrešnog vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih prizvoda
 • Zalihe usluga u toku
FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I PREVARE U RAČUNOVODSTVU
 • Ciljevi i zadaci forenzičkog računovodstva
 • Tehnike i alati forenzičkog računovodstva
 • Analitički postupci u forenzičkim istragama
 • Kreativno računovodstvo -primjena, prevencija i manipulacije
 • Koraci u otkrivanju i sprječavanju računovodstvenih prevara
 • Primjeri prevara iz prakse
DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Obaveza podnošenja PDV prijave uz upotrebu elekronskog potpisa
 • Izmjena Zakona o PDV-u koja se odnosi na neoporezivu donaciju hrane
 • Neustavnost odredbi Zakona o doprinosima koje se odnose na obračun doprinosa za zaposlenike kod nerezidentnih pravnih lica i nerezidentnih humanitarnih organizacija
 • Naknada članarine vanjsko-trgovinskog komori
 • Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Rok za otpis zateznih kamata ističe 19. juna 2023. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao do 31.12.2018. godine, da uplatom ovog duga do 19.06.2023. godine mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata.

Shodno odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/01, 52/01 (ispravka), 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18, 99/19 i 48/21), kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate uplati najkasnije do 19.06.2023. godine.

S obzirom na to da je do isteka roka ostalo još 20 radnih dana pozivamo porezne obveznike da uplate glavni dug i tako ostvare pravo na otpis zatezne kamate.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode - Obrazac ZAOK podnosi se  neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.
Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku:

https://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/208df-baf1d-obrazac-zaok_1.pdf

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate. Prije predaje zahtjeva porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2018. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Ako podnosilac zahtjeva najkasnije do 19.06.2023. godine uplati sve obaveze po osnovu glavnog duga i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

Porezna uprava poziva porezne obveznike koji nisu blagovremeno podnijeli prijave poreza na dohodak i doprinosa da iste što prije podnesu i da provjere ispravnost podnesenih Obrazaca MIP-1023, te da plate javne prihode.

Također, Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike kod kojih je najavljen inspekcijski nadzor, da u slučaju ako nisu podnijeli sve porezne prijave, to urade što prije, kako se ne bi izlagali plaćanju kazni propisanih Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine FBiH”, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i drugim poreznim zakonima.

Ističemo, da ako porezni obveznik sâm ne podnese porezne prijave u zakonom propisanim rokovima, Porezna uprava, shodno Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH, ima ovlaštenje da podnese poreznu prijavu u ime poreznog obveznika.
Za svaku poreznu prijavu koju mora sačiniti Porezna uprava u ime poreznog obveznika, Zakonom o Poreznoj upravi FBiH propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH