SEMINAR:IZMJENE U POSLOVANJU SA GOTOVINOM, UPUTSTVO ZA OTVARANJE GLAVNOG RAČUNA, PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU, NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O POREZU NA DOBIT?, PRIMJENA ZAKONA O PDV-u

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • IZMJENE U POSLOVANJU SA GOTOVINOM
 • UPUTSTVO ZA OTVARANJE GLAVNOG RAČUNA
 • PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU
 • NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O POREZU NA DOBIT?
 • PRIMJENA ZAKONA O PDV-u

 

ZENICA, 12.11.2015., Hotel Zenica7bodova
BIHAĆ, 13.11.2015., Hotel Park
MOSTAR, 16.11.2015., Hotel Ero
SARAJEVO, 17.11.2015., PC UNITIC
TUZLA, 18.11.2015., Hotel Tuzla

CILJ SEMINARA

Posljednji period karakteriše niz izmjena postojećih propisa kao i donošenje novih, koji su za sobom ostavili mnoga pitanja, dileme i nejasnoće. Cilj ovog seminara je odgovoriti na mnoga od njih i doći do kvalitetnih zajedničkih rješenja.

Objasnit će se specifičnosti izmjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Poseban naglasak će se staviti na nejasnoće oko polaganja pazara, plaćanja i naplate u maloprodaji i veleprodaji, formiranja blagajničkog maksimuma, razlike između „domaće“ i devizne blagajne, vođenja blagajničkog poslovanja kod samostalnih poduzetnika i drugo.

U vezi sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu objasnit će se način određivanja glavnog računa, da li mora biti prema sjedištu poslovnog subjekta te kakav je tretman dislociranih poslovnih jedinica i organizacija koje implementiraju više projekata.

Zakon koji je izazvao najviše pažnje javnosti u posljednje vrijeme jeste Zakon o radu. Na predstojećem seminaru odgovorit ćemo na pitanja vezana za praktičnu primjenu Zakona o radu, stavljajući akcent na obavezu usaglašavanje pravilnika i ugovora o radu, zaključivanje i otkaz ugovora o radu, radno-pravni status direktora, pripravnika, volontera…

Jedan u nizu novih propisa jeste Zakon o privrednim društvima, koji donosi određene novine  vezane za osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava.

S obzirom da se bliži kraj godine i sa njom obaveza donošenja novog Zakona o porez na dobit, jedan od ciljeva seminara je upozanti učesnike sa novinama koje ovaj zakon donosi.

PROGRAM SEMINARA

IZMJENE U POSLOVANJU SA GOTOVINOM

 • Izmjene Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
 • Polaganje pazara i druge gotovine na račun
 • Obaveza, način i rokovi formiranja blagajničkog maksimuma
 • Odluka o blagajničkom maksimumu
 • Izmjene blagajničkog maksimuma
 • Šta se ne smatra prekoračenjem blagajničkog maksimuma?
 • Dozvoljene isplate u gotovini
 • Putni troškovi i blagajna (smještaj, prevoz..)
 • Reprezentacija i isplate iz blagajne
 • Praktični primjer vođenja blagajne za samostalne poduzetnike
 • Veza između blagajne i ostalih poslovnih knjiga kodsamostalnog poduzetnika
 • Kako može samostalni poduzetnik doći do svoje „plaće“?
 • Odnos Uredbe o plaćanju gotovim novcem i Zakona o unutrašnjoj trgovini
 • Sudbina prodaje dobara iz veleprodaje za gotov novac
 • Sudbina prodaje dobara iz maloprodaje bezgotovinski
 • (Ne)mogućnosti nabavke dobara samostalnih poduzetnika iz diskontnih trgovina
 • Zahtjevi poslovnih banaka, koji su opravdani a koji ne
 • Devizna blagajna vs „domaća blagajna“, sličnosti i razlike
 • Formiranje deviznog blagajničkog maksimuma
 • Šta i koliko se može gotovinski platiti i naplatiti u devizama?

ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

 • Uputstvo za otvaranje i zatvaranje glavnog računa
 • Određivanje glavnog računa prema sjedištu poslovnog subjekta, mora li?
 • Određivanje glavnog računa za pravna lica koja imaju više dislociranih organizacionih jedinica
 • Određivanje glavnog računa za organizacije koje implementiraju više projekata
 • Uputstvo o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu

PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU

 • Usklađivanje pravilnika i ugovora o radu sa Zakonom
 • Ugovor na određeno ili neodređeno vrijeme
 • Prekid između dva ugovora o radu
 • Radno-pravni status direktora
 • Obračun poreza i doprinosa za primanja direktora
 • Status pripravnika po novom Zakonu o radu
 • Status profesionalnog usavršavanja po novom Zakonu o radu
 • Status „volontera“
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Otkaz ugovora o radu (otpremnina, rokovi ..)
 • Primjer Ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme
 • Primjer Pravilnika o radu
 • Primjeri ostalih internih akata (Odluka o otkazu, Sporazumni raskid radnog odnosa, Rješenje o godišnjem odmoru i dr.)

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Upis podružnice domaćeg i stranog društva u Registar
 • Princip prvenstva prilikom upisa firme u Registar
 • Lica koja imaju posebnu dužnost prema društvu
 • Obaveza prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes
 • Zabrana konkurencije za članove NO, UO i prokuristu
 • Promjena osnovnog kapitala
 • Povezana društva
 • Registar društava
 • Novosti kod dioničkih društava: osnivačka skupština, upis u Registar, nominalna vrijednost dionice, isplata dividende, vrste skupštine, način sazivanja skupštine, zapisnik, nadzorni odbor, sekretar, odbor za reviziju…, prokura
 • Novosti kod d.o.o: visina osnovnog kapitala, knjiga udjela, sazivanje skupštine…
 • Kaznene odredbe
 • Obaveza primjene i usklađivanja sa novim Zakonom

NOVI ZAKON O POREZU NA DOBIT

 • Obveznici poreza na dobit
 • Definisanje statusa nerezidenta u smislu obveznika poreza na dobit
 • Zakon o porezu na dobit vs MRS / MSFI
 • Porezno nepriznati rashodi, uvođenje novih kategorija
 • Specifičnosti rashoda koji se priznaju u poreznom bilansu, a odnose se na primanja po osnovu samostalnog i nesamostalnog rada
 • Obaveza dokazivanja rashoda po osnovu donacije
 • Ograničavanje priznavanja rashoda po osnovu rezervisanja (priznavanje rashoda po osnovu rezervisanja samo po MRS 37)
 • Ograničavanje rashoda po osnovu rezervisanja u odnosu na dobit i promet
 • Rezervisanje kod finansijskih institucija
 • Šta sa rezervisanjima koja su zatečena na dan primjene novog Zakona o porezu na dobit?
 • Otpis sumnjivih i spornih potraživanja, šta sada?
 • Izmjena stopa amortizacije u smislu porezno dopustivog rashoda
 • Usklađivanje prihoda – otvorena pitanja
 • Porez na dobit plaćen u RS, BD i inostranstvu
 • Međudržavni sporazumi i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
 • Ukidanje dosadašnjih poreznih poticaja i uvođenje novih
 • Mogućnost isplate dobiti i davanja pozajmica
 • Porez po odbitku  – šta se mijenja?
 • Povezana lica i transferne cijene
 • Obaveza sačinjavanja elaborata o transfernim cijenama

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

 • Oporezivanje prometa stalnih sredstava
 • Prenos cjelokupne ili dijela imovine poreznog obveznika
 • Oporezivanje usluga izdavanja nepokretne imovine
 • Oporezivanje usluga izdavanja opreme
 • Porezni tretman prodaje objekta u izgradnji
 • Prodaja van carinskog područja BiH
 • Izvoz dobara sa carinskog skladišta
 • Obaveza izdavanja avansne fakture u slučaju izvoza
 • Obračun PDV-a na kamatu kod pozajmica
 • Obračun PDV-a kod prodaje udjela
 • Oporezivanje usluge „iznajmljivanja“ radnika u zemlji i inostranstvu
 • Obračun PDV-a kod rashodovanja, otpisa ili manjka stalnog sredstva
 • Obaveza registracije kod jednokratne prodaje imovine preko 50.000 KM vrijednosti
 • Obračun PDV-a na kamate za neblagovremeno plaćanje
 • Knjižno odobrenje kao nadoknada manjkavosti isporuke
 • Ispravka pogrešno obračunatog PDV-a
 • Pravo na odbitak ulaznog poreza obračunatog u postupku naknadne carinske kontrole
 • Korištenje ulaznog poreza pri nabavci reklamnog materijala (npr. reklamne kese)
 • Pravo na odbitak PDV-a za nabavke izvršene prije registracije

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Mirna Pajević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • Nova banka A.D.                   5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14