SEMINAR: ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU, UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM, ZAKON O RADU…

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
 • ZAKON O RADU
 • IZMJENA ZAKONA O DOPRINOSIMA
 • ZAKON O PIO-u
 • ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FEDERACIJE BiH

Untitled

SARAJEVO, 14.10.2015., PC UNITIC
MOSTAR, 15.10.2015., Hotel Ero
BIHAĆ, 16.10.2015., Hotel Park
ZENICA, 19.10.2015., Hotel Zenica
TUZLA, 20.10.2015., Hotel Tuzla

CILJ SEMINARA

U posljednje vrijeme donesena je nekolicina NOVIH propisa sa različitim sadržajem koji su doveli do niza problema u primjeni. Cilj ovog seminara  je ponuditi profesionalne odgovore  na mnoge dileme koje su javile  i na taj način pomoći kod primjene.

Novi Zakon o unutrašnjem platnom prometu donio je sa sobom niz pitanja i dilema: obaveza otvaranja glavnog računa, obaveza plaćanja preko glavnog računa, blokada računa, prinudna naplata i redoslijed plaćanja, te mogućnost kompenzacije, cesije, asignacije kod blokade računa, samo su neka od njih.

Svjedoci smo niza nejasnoća koje su se pojavile i pri primjeni Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Na koga se Uredba odnosi?, Kolike su dozvoljene isplate u  gotovini?, Šta je sa veleprodajom i plaćanjem?, Kakav je tretman obrtnika?, Obavezno polaganje pazara?, Blagajnički maksimum?, Plaćanje karticom?, su neka od pitanja na koja će se dati što jasniji i potpuniji odgovor.

Novi Zakon o radu izazvao je veliku pažnju javnosti te će na seminaru biti prezentovane novine koje Zakon donosi, s osvrtom na obaveze koje poslodavci imaju u cilju usklađivanja postojećih ugovora o radu i pravilnika o radu sa novim Zakonom.

Bit će govora i o novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (koji bi se trebao donijeti do kraja 2015. godine), Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH i Izmjenama Zakona o doprinosima i Zakona o otpisu kamata na javne prihode.

PROGRAM SEMINARA

PRIMJENA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

 • Usaglašavanja sa novim Zakonom (pravna lica, poslovne jedinice, poduzetnici, banke), rok i sankcije
 • Obaveza otvaranja računa / vrste računa /jedan račun jedna banka
 • Ograničenja kod otvaranja više računa kod poslovne banke
 • Određivanje „glavnog računa“ i za koje namjene je predviđen?
 • Obaveza plaćanja svih poreza, doprinosa i ostalih javnih prihoda sa glavnog računa?
 • Da li se poslovanje preko glavnog računa odnosi i na isplatu neto plaće?
 • Kako definisati glavni račun ako poslovni subjekat ima poslovnice koje su do sada zasebno vršile plaćanja?
 • Isplata novca – da li ovaj Zakon omogućava podizanje gotovine business karticama?
 • Blokada računa, prinudna naplata i redoslijed plaćanja
 • Kompenzacija, cesija, asignacija kod blokade računa
 • Ograničenja u plaćanju i naplati
 • Sankcije za nepoštivanje Zakona

POSLOVANJE GOTOVINOM U SKLADU SA NOVOM UREDBOM

 • Na koga se Uredba odnosi?
 • Uslovi i ograničenja u poslovanju gotovinom
 • Namjene za koje je dozvoljena isplata i plaćanje u gotovini
 • Dozvoljene isplate u gotovini po računima
 • Nabavke od fizičkih lica u gotovini (otkup sirovina)
 • Isplate radnicima i drugim fizičkim licima u gotovini
 • Isplate iz blagajne: dividenda, pozajmica, veleprodaja i diskont …….
 • Obaveza i način utvrđivanja blagajničkog maksimuma
 • Da li se blagajnički maksimum utvrđuje za svaki mjesec posebno?
 • Za šta se koristi blagajnički maksimum?
 • Minimalni i maksimalni iznos blagajničkog maksimuma
 • Plaćanje gotovinom u inostranstvu – devizna blagajna
 • Razlika između glavne blagajne i blagajne fiskalne kase
 • Šta se podrazumijeva pod „drugim uslovima koji su od uticaja za potrebe držanja gotovog novca u blagajni“
 • Podizanje gotovine sa računa
 • Naplata i evidentiranje pazara
 • Obaveza polaganje dnevnog pazara na račun
 • Korištenje gotovine iz dnevnog pazara
 • Potrebna dokumentacija za gotovinske isplate
 • Poslovanja gotovinom kod samostalnih poduzetnika i obrtnika i obaveza vođenje blagajne
 • Tretman „paušalaca“
 • Plaćanje karticom – gotovinsko ili bezgotovinsko plaćanje?
 • Kada se zabranjuje  plaćanje gotovinom-blokirani računi
 • Kaznene odredbe, kontrola  i nadzor nad primjenom Uredbe

KARTIČNO PLAĆANJE

 • Vrste business kartica i njihove karakteristike
 • Svrha posjedovanja business kartice
 • Plaćanje business karticama, računi i izvještaji kao prilog izvodu – obaveza
 • Plaćanje business karticom – bezgotovinsko plaćanje
 • Da li se business karticom može podizati gotovina na bankomatima?
 • Računovodstvo kartičnog plaćanje

 NOVI ZAKON O RADU 

 • Ključne  izmjene i novine koje donosi novi Zakon o radu
 • Rokovi za usaglašavanje Pravilnika o radu i ugovora o radu
 • Koji subjekt je obavezan imati Pravilnik o radu?
 • Koje su novine u pogledu prava i obaveza uposlenika?
 • Da li će se trebati raditi novi ugovori o radu?
 • Kakva je „sudbina“ općeg kolektivnog ugovora i da li postoji obveza njegove primjene?
 • Zaključivanje ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme
 • Status direktor društva  u radnom odnosu i bez radnog odnosa
 • Oporezivanje isplata direktoru koji nije u radnom odnosu – menadžerski ugovor
 • Rad izvan prostorija poslodavca
 • Preraspodjela radnog vremena, prekovremeni rad, noćni rad i sl.
 • Utvrđivanje i korištenje godišnjih odmora i odsustva sa posla
 • Otkaz ugovora o radu, pravo na otpremninu
 • Otkazni rokovi prema novom Zakonu
 • Kakve su promjene u radno pravnom statusu pripravnika i volontera?
 • Status uposlenika u slučaju privremene spriječenosti za rad?
 • Zaštita prava trudnica i porodilja
 • Obavezna evidencija o radnicima

 IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA

 • Pojednostavljen postupak  podnošenja specifikacija za isplatu plaće
 • Stimulisanje zapošljavanja u radnointezivnim i nisko akumulativnim djelatnostima
 • Plaćanje doprinosa po osnovu obavljanja djelatnosti trgovaca pojedinaca upisanih u registar

 ZAKONI U PRIPREMI

 • Novi Zakon o PIO
 • Novi zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

DISKUSIJA, PITANJA I ODGOVORI

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Fuad Balta

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • Nova banka A.D.                   5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14