SEMINAR: PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE, NAPLATA, REORGANIZACIJA POSLOVANJA, RADNI ODNOSI, KONSOLIDACIJA I DRUGE AKTUELNOSTI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija  računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE, NAPLATA,
REORGANIZACIJA POSLOVANJA,
RADNI ODNOSI, KONSOLIDACIJA I DRUGE AKTUELNOSTI

poziv 

TUZLA, 13.4.2015., Hotel Tuzla

MOSTAR, 14.4.2015., Hotel Ero

SARAJEVO, 15.4.2015., UNITIC Amfiteatar

ZENICA, 16.4.2015., Hotel Zenica

BIHAĆ, 17.4.2015., Hotel Park

 

 

 

CILJ SEMINARA

capital-gain_505_052614065334 (1)Aprilski seminar u organizaciji FEB-a ima za cilj da učesnicima ponudi profesionalne odgovore na mnoge dileme vezane za primjenu propisa.

Cilj ovog seminara je ukazati na specifične događaje i transakcije u preduzeću te pomoći računovođama da urede te transakcije u računovodstvenom i  poreznom  smislu. Pribaviti nedostajuća novčana sredstva, odgoditi namirenje obaveza, napraviti reorganizaciju kako bi se ostvarile uštede cilj je uprave, najprije direktora a zatim financijskog menadžera, pravnika i ostalih stručnjaka.

Sve ovo podrazumijeva  intenziviranje  redovnih aktivnosti ali i specifične poslove , sa kojima se preduzeće suočava.  Zadatak računovodstva  je da i te , nove, poslovne događaje i transakcije obradi i iskaže u skladu sa zadatim računovodstvenim okvirom i da savjetuje upravu o poreznom tretmanu. Kako primijeniti MSFI 5 i da li se, odnosno, u kojoj  mjeri,  Računovodstveni standard za mala i srednja preduzeća  razlikuje od ovog MSFI  – pitanje je na koje treba odgovoriti računovođa.

Računovođa će savjetovati upravu o primjeni poreznih propisa na situaciju kada se roba prodaje ispod nabavne vrijednosti i kada se otpisuju potraživanja sumnjiva za naplatu kao i o obavezi obračunavanja doprinosa na lična primanja zaposlenika, koji ne rade puno radno vrijeme.

Dio seminara odnosi se na predavanja vezana za primjenu Zakona o radu. U praksi su prisutne različite vrste radnih angažmana, kao i mnoga sporna pitanja u vezi sa istima. Nisu sporne samo odredbe Zakona o radu ili Općeg kolektivnog ugovora, već i pitanja vezana za oporezivanje isplata po osnovu ovih angažmana.

Pitanja u vezi sa pravima i obavezama poslodavca ili zaposlenika prilikom prekida radnog odnosa, uvijek su aktuelna, a često izazivaju nejasnoće. Prezentacija na seminaru vezana za prekid radnog odnosa, sagledat će se sa aspekta Zakona o radu, Općeg kolektivnog ugovora i ostalih „poreznih“ propisa.

Odgovori koji se odnose na sporna pitanja iz radnog odnosa i isplata po osnovu ugovora, prezentovat će se prema stavovima/mišljenjima/odgovorima nadležnih organa.

.

PROGRAM

PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE, NAPLATA I OSTALE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU

 • Prodaja zaliha robe i proizvoda po nabavnoj vrijednosti i  ispod nabavne vrijednosti (računovodstveni tretman, porezne posljedice)
 • Prodaja potraživanja specijaliziranim firmama za otkup potraživanja, iznos diskonta i njegov računovodstveni i porezni aspekt
 • Nenovčani  oblici namirenja  u zemlji i inozemstvu u uslovima nelikvidnosti i blokiranog bankovnog računa (kompenzacija, cesija, asignacija) iz aspekta Zakona o finansijskom poslovanju i Zakona o deviznom poslovanju
 • Nenaplativa potraživanja iz inostranstva i PDV
 • Otpis potraživanja sumnjivih za naplatu iz aspekta Zakona o porezu na dobit i Zakona o PDV
 • Dokapitalizacija – povećanje udjela uplatom osnivača- članova društva  i primanje novih članova u društvo, pravo preče kupnje
 • Uplata u rezerve, potreba za izmjenom ugovora o osnivanju  i statuta
 • Subordinirani kredit: ni kredit ni obaveza!
 • Prodaja poslovne cjeline – kako izvesti transakciju bez obaveze plaćanja PDV?
 • Prodaja stalnih (osnovnih) sredstava: preklasifikacija prema MSFI-5 – obustavljeno poslovanje i stalna sredstva namijenjena prodaji, prodaja po cijeni nižoj od sadašnje vrijednosti, prodaja stalnih sredstava koja su u potpunosti otpisana
 • Prodaja zemljišta koje se ne koristi i objekata koji ne služe u poslovne svrhe – porezni aspekt transakcije
 • Davanje u najam opreme, zemljišta, građevinskih objekata (računovodstveni  i porezni aspekt)
 • „Pozajmljivanje“  radnika preduzeća poslovnom partneru  radi izvršavanja ugovorenih poslova

PROMJENA OBLIKA ORGANIZOVANJA

 • Dioba na više poslovnih cjelina ili gašenje nerentabilnih poslovnih jedinica ?
 • Pripajanje većem i jačem poslovnom subjektu
 • Kontinuitet u oporezivanju u smislu Zakona o porezu na dobit i gubljenje ranije stečenih poreznih olakšica prilikom promjene oblika organizovanja 

LIKVIDACIJA DRUŠTVA, DOK SE JOŠ MOGU IZMIRITI SVE OBAVEZE

STEČAJ UZ DJELIMIČNO NAMIRENJE POVJERILACA

 • Izlučna i razlučna prava
 • Zakon o zalozima BiH, Registar zaloga
 • Namirenje potraživanja radnik

RADNO PRAVO

 • Različite vrste angažmana
  • Angažman direktora
   • mora li direktor biti uposlenik društva?
   • može li jedna osoba biti direktor u više društava?
   • može li pravno lice imati uposlenog samo direktora?
   • direktor „stranac“
  • Problemi kod angažmana pripravnika i volontera
  • Angažman knjigovođe
  • Radni status penzionera, predsjednika udruženja, prokuriste…
  • Rad zaposlenika  „na dva sata“, porodilje na pola radnog vremena, sezonsko zapošljavanje…
  • Probni rad (prava i obaveze)
  • Rad na određeno vs rad na neodređeno
  • Podsticaji pri zapošljavanju lica sa invaliditetom
  • Isplate sudskim vještacima, procjeniteljima…
  • Preraspodjela radnog vremena: koliko maksimalno radnih sati sedmično može raditi jedan radnik?
  • Detaširanje radnika u inostranstvo
  • Kako se, pravilno, u skladu sa Zakonom o radu, obračunava minuli rada
 • Prekid radnog odnosa, prava i obaveze
  • Otkaz ugovora o radu zbog neispunjenja radnih zadataka
  • Otpuštanje viška radnika i plan o zbrinjavanju viška radnika
  • Otpuštanje trudnica i radnika na bolovanju
  • Otkaz ugovora o radu i neiskorištena prava radnika – godišnji odmor, regres …
  • Problem definiranja lakših i težih povreda obaveza iz radnog odnosa
  • Disciplinski postupak, obaveza ili ne

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 •  Kad postoji obaveza i kako se vrši konsolidacija
 •  MSFI 10 – Konsolidacija finansijskih izvještaja

.

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:
Elma Peštović                         Mirna Pajević
Esma Kovačević                     Denis Zukić

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
Za učesnike bez materijala                     80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14