SEMINAR: Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna, porezne prijave i aktuelnosti iz prakse

SEMINAR – Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

.

poziv decembar 2014PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA, POREZNE PRIJAVE I AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA
 • VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE, KREATIVNO RAČUNOVODSTVO
 • PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

MOSTAR 15.12.2014., Hotel Ero

SARAJEVO 16.12.2014., UNITIC Amfiteatar

TUZLA 17.12.2014., Hotel Tuzla

ZENICA 18.12.2014., Hotel Zenica

BIHAĆ 19.12.2014., Hotel Park

 

CILJ SEMINARA

seminarnaslovnaSvake godine na dan 31.12.  vrši se usklađivanje knjigovodstvenih stanja svih bilansnih pozicija sa stvarnim stanjima. Viškovi, manjkovi, usklađivanje vrijednosti, revalorizacija,  ispravka potraživanja i obaveza, samo su neke od radnji koje se moraju uraditi. Bilansne radnje na dan 31.12. nisu samo računovodstveno, već i porezno pitanje i svaka od radnji ima potencijalne konsekvence kako na direktne, tako i na indirektne poreze. Cilj jeste staviti akcenat na najosjetljivije aspekte računovodstvenih radnji na dan 31.12. i omogućiti računovođama da svaka pozicija finansijskih izvještaja bude fer i realno iskazana.

Amortizacija se nerijetko zaobilazi kao tema i smatra se ne toliko bitnom računovodstvenom radnjom na dan 31.12. Međutim, to uopće nije tako. Amortizacija je rezultat računovodstvene procjene i ne treba je prihvatati kao „statičnu“ primjenu jedne metode i jedne procjene vijeka trajanja sredstva. Ona se najmanje na dan 31.12. treba ponovo preispitivati i promjena nije nemoguća. U određenim situacijama, na koje ćemo staviti akcenat, može uticati na fer prezentaciju finansijskih izvještaja ali i na visinu poreza na dobit. Njome možemo upravljati poreznim rashodom i planirati isti.

Samostalni poduzetnici takođe imaju svoje obaveze na dan 31.12. To je redovan popis imovine, koji izdvaja PDV obveznike sa dodatnim obavezama. Takođe, česta su pitanja i „lutanja“ u smislu obaveza „paušalaca“ na dan 31.12., zaključivanja poslovnih knjiga i početak knjiženja u novoj poslovnoj godini.

Aktuelnosti iz oblasti poreza na dohodak, dobiti i PDV-a su nezaobilazne u svakom periodu. Ovaj put smo pripremili i teme koje se tiču poreza na dohodak u dijelu fizičkih lica koja ostvaruju novčane prilive iz inostranstva, putem PayPal-a, računa otvorenih u bankama drugih država i sl. Razmotrit će se dosadašnji način izvještavanja Porezne uprave o prilivima fizičkih lica, radi kontrole Godišnjih poreznih prijava, od strane poslovnih banaka. Skrenut ćemo pažnji i na nova stajališta UIO vezana za nekretnine, takse na naftne derivate i ostalo.

Nova godina nam donosi darivanja, poklone zaposlenicima i poslovnim partnerima gdje se otvaraju pitanja poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobit, za što ćemo u svim varijantama dati pojašnjenja.

     

PROGRAM

      1. PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Popisne komisije, rokovi, izvještaji i usvajanje
 • Isplate članovima komisije
 • Popis tokom poslovne godine
 • Usklađivanje knjigovodstvene i stvarne vrijednosti imovine i obaveza, TKM i finansijskog knjigovodstva
 • Provjera ispravnosti knjiženja zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u toku
 • Računovodstveni i porezni tretman viškova  i manjkova – oporezivanje, da ili ne?
 • Kalo, rastur, kvar i lom – porezno dopustivi rashod
 • PDV, porez na dohodak i porez na dobit na popisne razlike
 • Rashodi ili potraživanja od radnika za utvrđene manjkove, oprost radniku
 • Popis potraživanja i obaveza, otpis i ispravka vrijednosti i porezni aspekt
 • Otpis obaveza po osnovu javnih prihoda i zastara istih
 • Sravnjenje konta ulaznog i izlaznog PDV-a i prenos u narednu godinu

       2. AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA

 • Početak obračuna amortizacije, razlika u poreznom i računovodstvenom aspektu
 • Da li su propisane stope amortizacije?
 • Da li smijemo mijenjati stopu amortizacije / vijek trajanja sredstva?
 • Da li smijemo mijenjati metod obračuna amortizacije?
 • Promjena stope amortizacije i metode – promjena računovodstvene politike ili procjene?
 • Porezno dopustive stope
 • Amortizacija na iznajmljenu imovinu, leasing aranžman
 • „Porezno otpisivanje“ hardvera, softvera i stalnih sredstava nabavne vrijednosti manje od 1.000 KM, naknadna amortizacija
 • Amortizacija i primjena MRS 12 – Porez na dobit
 • Šta sa obračunom amortizacije na sredstva koja se ne koriste, ili koja se planiraju prodati?
 • Šta za proizvođačka društva može značiti prelazak na funkcionalni metod obračuna amortizacije?
 • Politika amortizacije u periodu djelomično obustavljenog poslovanja

       3. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE, KREATIVNO RAČUNOVODSTVO

 • Usklađivanje vrijednosti stalnih sredstava i zaliha
 • Obaveza provjere vrijednosti sredstava radi fer iskazivanja finansijskih izvještaja
 • Činjenice koje ukazuju da je potrebno izvršiti procjenu vrijednosti sredstava
 • Specifičnost evidentiranja usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava koja se ne amortizuju
 • Porezni tretman rashoda od umanjenja vrijednosti sredstava
 • Povećanje vrijednosti sredstava, prihod ili revalorizacija
 • Amortizacija nakon povećanja vrijednosti stalnog sredstva
 • „Iskorištavanje“ revalorizacije
 • Kreativno računovodstvo kao instrument za „ušminkavanje“ finansijskih izvještaja

       4. PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA

 • Popis zaliha i dugotrajne imovine kod poduzetnika
 • Zaključenje poslovnih knjiga za poduzetnike
 • Ispravke grešaka u poslovnim knjigama poduzetnika
 • Priznavanje troškova automobila, kao i drugih troškova poduzetnika
 • Koje su obaveze „paušalaca“ na dan 31.12.?
 • Porezne prijave fizičkih lica –GIP obrazac i izvještaj o isplatama
 • Ažuriranje i ispravke grešaka u evidencijama i prijavama tokom godine

       5. AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Oporezivanje isplata koje fizička lica prime iz inostranstva, a nemaju registrovanu samostalnu djelatnost
 • Da li poslovne banke u BiH izvještavaju Poreznu upravu o primanjima fizičkih lica?
 • Porezni tretman isplata koje „legnu“ na račun otvoren u drugoj državi
 • Praćenje uplata koja fizička lica ostvaruju na PayPal račun
 • Oporezivanje školarina i edukacija za zaposlenike
 • Porezni tretman troškova smještaja na službenom putu članova različitih odbora i komisija
 • Zaposlenik član interne komisije, isplata naknade – nesamostalni ili samostalni rad
 • Porezni aspekt darivanja, donacija, poklona,…
 • Plaćanja business karticama, šta sve može biti porezno priznat rashod?
 • Prihod od otpisa obaveza (dobavljačima, za pozajmice i sl.) i PDV obaveza, postoji li ili ne?
 • Novi stavovi UINO
 • Specifičnost sačinjavanja PDV i DPDV prijave za decembar
 • Oporezivanje sa PDV-om dobitaka od promjene vrijednosti biološke imovine, da li postoji obaveza ili ne?
 • Naknadno odobreni popusti (kasa skonto)
 • Najčešća pitanja i problemi prilikom dodjele identifikacionih brojeva u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
 • Zahtjevi PU da se zaposlenici prijave na registrovanu podružnicu i poslovnu jedinicu
 • Prestanak obaveze prijavljivanja promjene cijena

       6. PITANJA, ODGOVORI I DISKUSIJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
Za učesnike bez materijala                     80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14