SEMINAR: PRIJAVA POREZA NA DOBIT I DOHODAK ZA 2017. GODINU, NOVI ZAKON O PIO/MIO, OSTALE AKTUELNOSTI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT I DOHODAK ZA 2017. GODINU
 • NOVI ZAKON O PIO/MIO
 • OSTALE AKTUELNOSTI

TUZLA, 14.3.2018., Hotel Tuzla
SARAJEVO, 15.3.2018., PC UNITIC
MOSTAR, 16.3.2018., Hotel Mostar
ZENICA, 19.3.2018., Hotel Zenica
BIHAĆ, 20.3.2018., Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM SEMINARA

NOVI ZAKON O PIO/MIO – predavanja iz oblasti primjene novog zakona PIO/MIO održat će pomoćnik ministra ispred Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku

 • Promjene u odnosu na raniji sistem penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Uvođenje bodovnog sistema obračuna penzija – pojašnjenje i konkretni primjeri izračuna sa formulama
 • Obračun visine penzije za osiguranike sa „beneficiranim“ stažom osiguranja
 • Primjena „švicarske“ formule kod usklađivanja penzija i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija
 • Najniža i zagarantovana penzija
 • Povećanje zakonskog iznosa penzija penzionerima koji su iste ostvarili ranije
 • Prelazak na staž osiguranja
 • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje), prijevremena starosna penzija (uslovi), invalidska penzija, porodična penzija…
 • Stimulisanje za duži ostanak u sferi rada
 •  “Penali”, odbici za prijevremeni odlazak u penziju
 • Mogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa
 • Status postojećih penzionera i njihova prava za različite vidove angažmana (ugovori o djelu, privremeni i povremeni poslovi…)
 • Penzioneri i dopunska i dodatna djelatnost

PRIJAVA POREZA NA DOBIT – prakti čan prikaz efekta poslovnih promjena na porezni bilans

 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Mogućnost “sakrivanja” porezno nepriznatog troška
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • Novi način evidenti ranja amortizacije, prikaz najboljeg rješenja
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Transferne cijene (pojam, povezana lica, tržišna kamata vs kamata po kreditima od povezanih lica, tržišna vrijednost vs vrijednost stvarnih transakcija sa povezanim licima…)
 • Korištenje poticaja po osnovu novoprimljenih zaposlenika (stavovi i mišljenja FMF, odgovori na sva sporna pitanja)
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Obavezna korekcija porezne obaveze
 • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

MRS 12 – Porez na dobit kroz računovodstveni i porezni aspekt

 • Potreba i značaj primjene MRS 12
 • Odložena porezna sredstva/obaveze, primjeri iz prakse
 • Uticaj obračuna amortizacije na efekte formiranja odloženih poreznih sredstava i obaveza
 • Knjiženje odloženih poreznih sredstava i obaveza
 • Kada nam primjena MRS 12 može uti cati na smanjenje iskazanog gubitka/ dobitka?

GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristi ti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrazaca SRP – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Obaveza dostavljanja obrasca GIP-1022 i pregleda plaćenog poreza na dohodak po osnovu druge samostalne djelatnosti (ugovor o djelu, autorski honorar…)
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

PARAFISKALITETI

 • Plaćanje i način prijave naknade za rehabilitaciju i zapošljavane osoba sa invaliditetom
 • Tko je obveznik plaćanja naknade za turističku zajednicu?

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Kenan Spahić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14