SEMINAR: PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA – IV dio

Poziv na savjetovanje – SEMINAR poziv novembar 2013

 • Oporezivanje nekretnina
 • Kazne, penali, naknade štete, sudske presude, vansudska poravnanja i otpis kamata
 • Obustavljeno poslovanje, likvidacija i stečaj
 • Uloga računovođa u reviziji i najznačajnije predrevizijske radnje
 • Specifičnosti poslovanja samostalnih poduzetnika

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 

Poziv u pdf-u

 

 

RAČUNOVODSTVENE I POREZNE AKTUELNOSTI

primjeri iz prakse

 

 • MOSTAR, 14.11.2013., Hotel Ero
 • SARAJEVO, 15.11.2013., Hotel Holiday Inn
 • ZENICA, 18.11.2013., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 19.11.2013., Hotel Park
 • TUZLA, 20.11.2013., Hotel Tuzla

TEME SEMINARA

 1. Oporezivanje nekretnina u prometu i zakupu
  • Nekretnine koje se izdaju pod zakup, računovodstveni aspekt
  • Obaveze i prava zakupodavca i zakupoprimca sa aspekta poreza na dohodak i PDV-a
  • Ulaganja u zakupljeni poslovni prostor, računovodstveni i PDV tretman
  • Različita stajališta UINO u pogledu ulaganja u tuđi poslovni prostor
  • Oporezivanje nekretnina po kantonalnim propisima
  • Unos nekretnine kao osnivački kapital u privredno društvo
  • Prenos vlasništva nad nekretninom sa pravnog lica na fizičko lice – vlasnika kapitala
  • Prodaja nekretnine koja je u vlasništvu pravnog lica povezanom licu
  • Raspodjela dobiti vlasnicima u stvarima – nekretninama
 2. Računovodstveni i porezni tretman kazni, penala, naknade štete, sudskih presuda, vansudskih nagodbi i otpisa kamata
  • Knjiženje kazni pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu i njihov porezni tretman
  • Isplata plaća po sudskim presudama – različita praksa sudova
  • Unos isplata plaća po sudskim presudama u MIP-1023
  • Troškovi prinudne naplate, računovodstveni i porezni aspekt
  • Naknade štete, računovodstveni i porezni aspekt
  • Kada postoji obaveza plaćanja i naplate zatezne kamate
  • Zastara prema Zakonu o obligacionim odnosima
 3. Računovodstveni i porezni tretman obustavljenog poslovanja, likvidacije i stečaja
  • Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje
  • Slijed računovodstvenih postupaka pravnih lica u stečaju i likvidaciji
  • Porezne radnje i obaveze pravnih lica u stečaju i likvidaciji (PDV i porez na dobit)
  • Rokovi podnošenja finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa za društva u stečaju i likvidaciji
  • Kako knjižiti poslovne promjene u poslovnim knjigama pravnih lica u stečaju i likvidaciji
  • Sudbina obračunatih doprinosa na platu u slučaju likvidacije društva
  • Prioritet plaćanja i namirenja povjerilaca
 4. Uloga računovođa u reviziji i najznačajnije predrevizijske i revizijske radnje
  • Potpisivanje ugovora sa revizorom
  • Tarifa revizorskih usluga – najniži iznosi naknada za revizorske usluge
  • Mjesto i uloga direktora i računovođe izvještajnog subjekta
  • Šta se događa kada se utvrde pogrešna iskazivanja nakon prvobitno datog pozitivnog mišljenja i odgovornost  direktora
  • Značaj Izjave o potpunosti
  • Nadzor kvalitete rada revizorskih društava prema Zakonu o računovodstvu i reviziji i internim aktima Revizorske komore FBiH
  • Rrevizijske procedure prije zaključivanja poslovnih knjiga i izrade finansijskih izvještaja?
  • Da li je ispravno tražiti savjete od revizora u svrhu izrade finansijskih izvještaja?
  • Uloga revizora u vezi sa godišnjim popisom i njegovo prisustvo
  • Odgovornost revizora prema klijentu
 5. Organizacija računovodstva i odgovornost računovođa
  • Interna i eksterna organizacija računovodstvene funkcije
  • Prava i obaveze računovodstvene funkcije u pravnom licu
  • Veza i suradnja računovodstva sa drugim organizacionim cjelinama u pravnom licu
  • „Kolanje“ dokumentacije u pravnom licu
  • Koju dokumentaciju računovodstvena funkcija smije sačinjavati
  • Eksterno računovodstvo, prava i obaveze
  • Ugovor o obavljanju računovodstvenih poslova
 6. Specifičnosti poslovanja samostalnih poduzetnika
  • Vođenje poslovnih knjiga, obaveza i načini vođenja
  • Porezno priznati i nepriznati rashodi
  • Problemi priznavanja rashoda za isplatu stipendija, angažovanja volontera i pripravnika, zakupnine, troškova korištenja tuđeg vozila, troškova kod dopunske djelatnosti i dr.
  • Problemi refundacije bolovanja preko 42 dana za vlasnika samostalne radnje
  • Razlika između obrta, trgovine i ugostiteljstva
  • (Ne)mogućnost obavljanja više djelatnosti samostalnog poduzetnika
  • Registracija izdvojenih prodajnih prostora
  • Prenos, prodaja i nasljeđivanje obrta, porezni aspekt
  • Uslovi za pokretanje obrta, trgovinske djelatnosti i ugostiteljstva
  • Poslovanje paušalaca, obaveze
  • “Preregistracija” samostalne djelatnosti u pravno lice 
 7. Ostale aktuelnosti
  • Izmjene poreznih propisa
  • Novi principi kod plaćanja naknada (šuma, vode, turističke zajednice)
 8. Odgovori na pitanja

7bodova

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14