SEMINAR: POLUGODIŠNJI OBRAČUN, OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA, ANGAŽMAN FIZIČKIH LICA, UGOVOR O DJELU I AUTORSKI HONORAR, NOVI ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POLUGODIŠNJI OBRAČUN
 • OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA
 • ANGAŽMAN FIZIČKIH LICA
 • UGOVOR O DJELU I AUTORSKI HONORAR
 • NOVI ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU 

Untitled 

 

MOSTAR, 15.06.2015., Hotel Ero

TUZLA, 16.06.2015., Hotel Tuzla

SARAJEVO, 17.06.2015., UNITIC Amfiteatar

ZENICA, 18.06.2015., Hotel Zenica

BIHAĆ, 19.06.2015., Hotel Park

 juni POZIV

PDF verzija poziva

 

CILJ SEMINARA

Svake godine na dan 30.06. u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH  pravna lica obveznici podnose polugodišnje finansijske izvještaje. Bilansiranje na  dan 30.06. nije samo računovodstveno pitanje već i porezno. U ovom dijelu seminara staviti će se poseban akcenat na računovodstveni i porezni tretman vremenskih razgraničenja i na karakteristike utvrđivanja prihoda, rashoda, i rezultata poslovanja, u cilju fer i realnog iskazivanja svih pozicija u finansijskim izvještajima.

Osiguranje naplate potraživanja putem bankarskih garancija, mjenica, poreznih opunomoćenika uvijek je aktuelno i neizvjesno pitanje. Cilj je odgovoriti na mnoga pitanja povezana sa rokovima naplate, obračunom zateznih kamata i problemima kod realizacije različitih instrumenta naplate potraživanja (mjenice i garancije).

Pravno-porezno šarenilo kod isplata fizičkim licima uvijek predstavlja problem više u računovodstvenoj profesiji. Dio seminara koji se odnosi na angažman i isplate fizičkim licima, studentima, „iznajmljenim radnicima“, te isplatama po osnovu ugovora o djelu i autorskog honorara zasigurno će otkloniti mnoge dileme nastale u praksi.

Usvајаnjеm prеdlоžеnоg Zаkоnа о unutrašnjem plаtnоm prоmеtu, pоstојеći sistem plаtnоg prоmеtа sе unаprеđuје u sklаdu sa mеđunаrоdnim stаndаrdimа čija primjena će zasigurno rezultirati јаčаnjem finаnsiјske discipline i zаštite povjerilaca. Zakon rеguliše i unаpriјеđuje pоstupаk prinudne naplate, propisuje vrstе i nаmјеnе rаčunа kоје učesnici mоgu оtvоriti, оbavеzu pоslоvnih subјеkatе dа svа plаćаnjа оbаvlјајu prеkо rаčunа zа rеdоvnо pоslоvаnjе i potrebu da оdrеdе јеdаn rаčun kао glаvni rаčun, prеkо kојеgа ćе sе izvršаvаti nаlоzi zа prinudnu nаplаtu i vоditi еvidеnciја nеizmirеnih оbavеzа pо оvоm оsnоvu.

.

 

PROGRAM

SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE POLUGODIŠNJIH FINANSIJSKIH  IZVJEŠTAJA

 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje polugodišnjeg obračuna
 • Potpisivanje, ovjera i predaja polugodišnjeg obračuna
 • Specifičnosti periodičnog izvještavanja po MRS-u 34
 • Način i uputstvo za pravilno popunjavanje obrazaca
  • Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju
  • Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu
  • Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna i indirektna metoda
  • Izvještaj o promjenama u kapitalu
  • Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Ostali izvještaji uz polugodišnji obračun
 • Računovodstvene karakteristike utvrđivanja prihoda i rashoda po vrstama
 • Računovodstveni i PDV tretman vremenskih razgraničenja
  • unaprijed plaćeni troškovi
  • nefakturisani prihodi
  • nastali troškovi koji nisu plaćeni
  • unaprijed naplaćen prihod
 • Iskazivanje stavki sveobuhvatne dobiti i utvrđivanja rezultata poslovanja
 • Obračun  posebnih naknada i članarina

PERIODIČNI  IZVJEŠTAJI  BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

 • NOVI OBRASCI periodičnih izvještaja
 • Sačinjavanje i finansijskih izvještaja
 • Fiskalna odgovornost i kontrola

OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA

 • Sadržaj fakture u smislu rokova naplate
 • Ugovor o poslovnoj saradnji / Kupoprodajni ugovor, da ili ne?
 • Bitni elementi Fakture i Ugovora u smislu osiguranja naplate potraživanja
 • Obračun zateznih kamata za neblagovremenu naplatu potraživanja
 • Kako možemo osigurati naplatu potraživanja?
 • Bankovna garancija, karakteristike i troškovi
 • Mjenica, karakteristike i troškovi
 • Realizacija bankovne garancije u slučaju neblagovremene naplate
 • Realizacija mjenice u slučaju neblagovremene naplate
 • Potencijalni problemi u realizaciji garancije i mjenice
 • Osiguranje PDV obveznika – poreznih opunomoćenika

ANGAŽMAN FIZIČKIH LICA – studenti, zapošljavanje, ustupanje

 • Angažovanje fizičkih lica putem studentskog servisa
 • Uslovi i specifičnosti rada studentskih servisa
 • Porezni tretman naknada studentima angažovanim preko studentskog servisa
 • Šta obuhvata i kolika može biti naknada studentima
 • Posredovanje u zapošljavanju, posebni uslovi za obavljanje ove djelatnosti
 • Ustupanje zaposlenika, način fakturisanja i obračun PDV-a 

UGOVOR O DJELU I AUTORSKI HONORARI – načini obračuna, praktičan prikaz

 • Definisanje pojma (druge) samostalne djelatnosti
 • Isplate članovima skupštine, nadzornih i upravnih odbora, stečajnih upravitelja…
 • Isplate  naučnicima, umjetnicima, stručnjacima, novinarima, sudskim vještacima, trgovačkim putnicima, akviziterima, sportskim sudijama i delegatima…
 • Propisi koji određuju koji poslovi se smatraju poslovima po osnovu ugovora o djelu i autorskog honorara
 • Obračun, uplata i usmjeravanje doprinosa i poreza na dohodak
 • Rezidenti i nerezidenti – razlika kod obračuna i isplate
 • Isplata putem Obrasca – 1045
 • Popunjavanje polja šifra općine kod uplate doprinosa i poreza
 • Obaveza obračuna dodatnih naknada
 • Popunjavanje obrazacaASD-1032, AUG-1031 i PDN-1033
 • Obaveza isplatioca prema Poreznoj upravi i fizičkom licu
 • Obaveza fizičkog lica za prijavu dohotka ostvarenog od ugovora o djelu i autorskog honorara
 • Računovodstveni prikaz obračuna i isplata po osnovu druge samostalne djelatnosti

NOVI ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

 • Obaveze poslovnih subjekata prema odredbama Zakona
 • Računi i registar računa poslovnih subjekata
 • Način i oblici plaćanja
 • Izvršenje plaćanja i prinudna naplata
 • Rokovi i usaglašavanje
 • Kaznene odredbe

PREDSTOJEĆE IZMJENE POREZNIH PROPISA

 •  Izmjene u sistemu poreza na dobit

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA 

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:
Elma Peštović                   Mirna Pajević
Sanela Agačević               Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       120,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          150,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                     100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Komplet obrazaca za Polugodišnji obračun
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • Nova banka A.D.                   5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14