Seminar: Godišnji obračun za 2017. godinu i sastavljanje Poreznog bilansa

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017. GODINU
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • POREZNI POTICAJ I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE
 • OPOREZIVANJE POSLOVNIH JEDINICA
 • IZVJEŠTAJ O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA

TUZLA, 17.01.2018.Hotel Tuzla
SARAJEVO, 18.01.2018., PC UNITIC
MOSTAR, 19.01.2018., Hotel Mostar
ZENICA, 22.01.2018., Hotel Zenica
BIHAĆ, 23.01.2018., Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM SEMINARA

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017. GODINU

 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
 • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
 • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
 • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
 • Iskazivanje stavki u Bilansu uspjeha kada se primjenjuje MSFI 5
 • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
 • Otpis obaveza sa ciljem pokrića gubitka
 • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
 • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
 • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata
 • Obračuni posebnih naknada i članarina

PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
 • Obaveza predaje finansijskih izvještaja kod društava u likvidaciji i stečaju Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna
 • Obavezna primjena novog softverskog rješenje FIA-e
 • Postupanja sa obavijesti ma FIA-e u vezi sa neizvršavanjem obaveza

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA I PRIMJENA PROPISA IZ OBLASTI BUDŽETA

 • Sačinjavanje finansijskih izvještaja za 2017. godinu
 • Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)
 • Godišnje Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli (GFUK) – praktični primjer
 • Izjava o rukovodnoj – fiskalnoj odgovornosti
 • Nadzor – Uloga interne revizije u ispitivanju adekvatnosti FUK-a
 • Samoprocjena
 • Priprema dokumentacije za internu i eksternu reviziju
 • Otklanjanje nedostataka po nalazima revizije

OBAVEZA EVIDENTIRANJA I OBJAVLJIVANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NAKON 31.12. A PRIJE ODOBRAVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • MRS 10 – Događaji nakon izvještajnog perioda
 • Poslovni događaji koji zahtijevaju usklađivanja na dan 31.12.
 • Poslovni događaji koji ne zahtijevaju usklađivanje na dan 31.12.
 • Određivanje vremenskog intervala nastanka događaja nakon datuma bilansa
 • Vremenska neograničenost poslovanja

POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • Porezni poti caji (investicije, zapošljavanje novih radnika)
 • Prijava poreznih poticaja
 • Porezni kredit (umanjenje porezne osnovice za plaćeni porez i obustavljeni porez po odbitku)
 • Korištenje poreznih gubitaka, problemi u praksi kod popunjavanja obrasca PG-809
 • Gubitak prava na umanjenje porezne osnovice
 • Evidencija poreznih poti caja i olakšica kroz porezni bilans
 • Obrasci PE 806, PE 807, PI 808, PP 810, PP 811, PP 812 i PK 814

OPOREZIVANJE POSLOVNIH JEDINICA

 • Prijave poreza na dobit za poslovne jedinice nerezidenata (Obrasci PB 800-A, PB 800-B i PP 802)
 • Prijave poreza na dobit za poslovne jedinice nerezidenata u slučaju kada se radi o jednoj ili više poslovnih jedinica na jednom ili u više kantona u FBiH
 • Alokacija prihoda i rashoda kod podružnica iz RS i BD i poslovnih jedinica nerezidenta
 • Pojašnjenje primjene alokacijskih ključeva za poslovne jedinice nerezidenata
 • Izmjene zakona o porezu na dobit Republike Srpske
 • Obrasci poreskih prijava poreza na dobit u Republici Srpskoj
 • Porez po odbitku u Republici Srpskoj
 • Porezno bilansiranje, poticaji i izračun poreza na dobit u Republici Srpskoj

IZVJEŠTAJ O TRANSFERNIM CIJENAMA

 • Kad postoji obaveza izrade Izvještaja o transfernim cijenama?
 • Pozajmice vs Izvještaj o transfernim cijenama
 • Obaveza izrade Izvještaja u slučaju samo jedne transakcije sa poveznim licem
 • Mogućnost izrade skraćenog Izvještaja
 • Prakti čan primjer izrade Izvještaja
 • Obrasci TP 900, TP 902 i CBC 901

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

 • Prezentacija mišljenja Federalnog ministarstva fi nansija u vezi sa poreznim bilansiranjem
 • Obveznici sastavljanja poreznog bilansa, status udruženja, poslovnih jedinica…
 • Postupak poreznog bilansiranja (poseban osvrt na svaku stavku poreznog bilansa)
 • Porezno (ne)priznati rashodi, „priznati “ prihodi i kapitalna dobit/gubitak
 • Porezni tretman: manjka, zateznih kamata, prodaje ispod nabavne vrijednosti, obračunatog poreza po odbitku, reprezentacije, stipendija, obračunate koristi …
 • Porezni tretman amortizacije
 • Amortizacija – početak obračuna amortizacije, amortizacija na iznajmljena sredstva i sredstva van upotrebe,…
 • Obaveza posjedovanja IOS-a u slučaju otpisa potraživanja
 • Obrasci poreznog bilansa (PB 800-A i PB 800-B) i porezne prijave (PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804)

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

 NAKNADA ZA SEMINAR:

 • Pretplatnici časopisa                                                 120,00 KM
 • Ostali učesnici sa materijalom                                 150,00 KM
 • Učesnici bez  materijala                                           100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Učešće
 • Priručnik za godišnji obračun
 • Komplet obrazaca godišnjeg obračuna
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14