SEMINAR: GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2013. GODINU

Poziv na savjetovanje – SEMINARimages (1) (1)

 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2013.
 • RAZGRANIČENJA
 • REZERVISANJA
 • GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA
 • NOVI  ZAKON O BUDŽETIMA U FBIH
 • POSLOVANJE PUTEM INTERNETA
 • POREZNE PRIJAVE ZA 2013.
 • AKTUALNE IZMJENE PROPISA

PDF POZIV

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 • MOSTAR, 20.01.2014., Hotel Ero
 • TUZLA, 21.01.2014., Hotel Tuzla
 • ZENICA, 22.01.2014., Hotel Zenica
 • SARAJEVO, 23.01.2014., Hotel Holiday
 • BIHAĆ, 24.01.2014., Hotel Park

 

PROGRAM SEMINARA

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2013.

  • Obveznici, obrasci i rokovi
  • Odluke koje se prilažu uz finansijske izvještaje
  • Knjiženje i radnje koje prethode izradi finansijskih izvještaja
  • Ispravka grešaka iz prethodnog perioda
  •  „Veze“ pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspjeha
  • Skrivene rezerve u postupcima bilansiranja
  • Reklasifikacija i vrednovanje dugoročne i kratkoročne imovine
  • Način formiranja i korištenja revalorizacionih rezervi
   • Različite metode knjiženja
   • Uticaj revalorizacionih rezervi na bilans stanja i bilans uspjeha
   • Korištenje revalorizacionih rezervi
  • Specifičnosti zaključnih knjiženja u različitim djelatnostima
  • Događaji nakon datuma bilansa – primjena MRS 10
  • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca
   • Bilans stanja
   • Bilans uspjeha
   • Izvještaj o gotovinskim tokovima
   • Izvještaj o promjenama na kapitalu
   • Zabilješke uz finansijske izvještaje
  • Utvrđivanje finansijskog rezultata
  • Isplata dobiti / pokriće gubitka
  • Obračuni posebnih naknada i članarina
   • vodne naknade, turističke zajednice, komore, šume, nesreć

RAZGRANIČENJA

  • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
  • Primjena dugoročnih i kratkoročnih razgraničenja
  • Koje se poslovne promjene moraju razgraničiti?
  • Uticaj razgraničenja na poslovni rezultat
  • Razgraničenje vs rezervisanje

REZERVISANJA

  • Priznavanje rezervisanja
  • Kako odrediti iznos rezervisanja?
  • Rezervisanja u skladu sa MRS – ovima
  • Porezno priznata rezervisanja u skladu sa Zakonom o porezu na dobit
  • Oprihodovanje neiskorištenih rezervisanja
  • Efekat rezervisanja na bilans stanja, bilans uspjeha i porezni bilans

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA

  • Sačinjavanje finansijskih izvještaja  za 2013.
   • Račun prihoda i rashoda
   • Bilans stanja
   • Izvještaj o novčanim tokovima
   • Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju
   • Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta
   • Pomoćni  obrasci („A“ – „C“)
  • Transferi između korisnika javnih sredstava i proces konsolidacije

NOVI  ZAKON O BUDŽETIMA U FBIH

  • Sadržaj i izrada budžeta i finansijskog plana
  • Propisivanje budžetskog kalendara
  • Program javnih investicija
  • Donošenje i izvršavanje budžeta, fiskalna odgovornost
  • Zaduživanje i upravljanje dugom
  • Računovodstvo, nadzor i revizija budžeta
   • Računovodstvo
   • Budžetski nadzor
   • Interna kontrola i interna revizija
   • Finansijsko izvještavanje i revizija

POSLOVANJE PUTEM INTERNETA

  • Kako kupovati i prodavati putem interneta?
  • Šta je Pay Pal  i kako registrovati pravno lice na taj servis
  • Koji su uslovi za poslovanje putem interneta?
  • Šta kaže Zakon o zaštiti potrošača o prodaji putem interneta?
  • Računovodstveno evidentiranje prodaje i nabavke putem interneta

POREZNE PRIJAVE ZA 2013.

  • Utvrđivanje poreznih prijava po vrstama
  • Usklađivanje  OLP evidencija sa GIP – 1022
  • Sačinjavanje i podnošenje prijava GIP-1022
  • Mjesečne prijave  MIP-1023 i PMIP-1024
  • Pripreme za godišnje porezne prijave građana GPD-1051 i  poduzetnika (SPR – 1052 i  GPZ-1052)

AKTUALNE IZMJENE PROPISA

  • Novi Zakon o unutrašnjem platnom prometu
  • Način uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje

OSTALE AKTUELNOSTI

  • Ovjerava finansijskih izvještaja i kontrola ovjere
  • Revizije finansijskih izvještaja – obaveza i sankcionisanje
  • Nova tumačenja i stavovi nadležnih organa

ODGOVORI NA PITANJA


INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       120,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          150,00 KM
Za učesnike bez materijala                   100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Komplet obrazaca za godišnji obračun
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14