Časopis Septembar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 9/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr. sc. Milica Vidović

Kako potpisati PDV prijavu upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde-prikaz instalacije neophodnih softvera i aktivacije kartica, savjeti za izbjegavanje grešaka-

Od poreskog perioda juni 2023. godine veliki obveznici indirektnih poreza i obveznici domaće akcize dužni su UIO prijave za PDV i domaću akcizu (PDA) podnositi uz upotrebu KEP.  Da bi poreski obveznik dostavio PDV i PDA prijavu na novi način, uslov je da ima KEP izdatu od strane ovlaštenog tijela, te da je ista kompatibilna sa softverom koji koristi UIO. U ovom radu opisana je procedura za instaliranje neophodnih softvera za aktivaciju KEP izdanih od strane UIO, učitavanje potvrda, njihovo eksportovanje i deponovanje, te potpisivanje PDV prijava upotrebom KEP, a zatim je slikovito predstavljeno potpisivanje PDV prijave i njeno podnošenje u aplikaciji ePortal za poreske obveznike. Ukazano je i na najčešće greške sa kojima su se obveznici susretali tokom poreskih perioda jun i jul 2023. godine, te je objašnjen način za ispravku ovih grešaka. Budući da obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom KEP za ostale obveznike indirektnih poreza (koji nisu veliki), a kojih ima puno više nastupa od poreskog perioda januar 2024. godine, savjetuje se svim obveznicima da što skorije pokrenu proceduru zaključivanja neophodnih ugovora, zahtjeva, priloga i sl. kako bi na vrijeme izvršili propisane obaveze i blagovremeno potpisali PDV prijavu upotrebom KEP.

2.Dr. sc. Dinka Antić

Problematika PDV faktura: Iskustva EU

PDV-e faktura, kao temeljni dokument,  predstavlja osnovni stub sistema PDV-a. Za obveznike PDV-a faktura je vrijednosni papir jer na temelju fakture obveznik ostvaruje pravo na povrat ulaznog poreza obračunatog na nabavke dobara i usluga. Izmjene Direktive u sferi fakturiranja imale su za posljedicu izmjene u nacionalnim PDV propisima. Cilj uvođenja novih pravila fakturiranja u svrhu PDV-a je pojednostavljenje tog značajnog segmenta administriranja PDV-om. U osnovi, pojednostavljenja fakturiranja koja donose izmjene Direktive, su obvezna, opcionalna i dodatna. Izmjene Direktive su ponukale članice da uvedu i dodatna pojednostavljenja. Uklonjena je obveza izdavanja fakture za sve transakcije financijskih usluga, uklonjeni su zahtjevi za pisani prethodni sporazum za prihvat fakture koje izdaje kupac ili treća osoba u ime prodavca, te su izmijenjeni rokovi za izdavanje fakture za domaće transakcije. Interes poreznih administracija u sferi fakturiranja prevazilazi mikro interese poslovnih subjekata. U cilju efikasne naplate prihoda porezne vlasti traže formalnu i suštinsku ispravnost faktura za svaku transakciju prometa, pogotovo u svjetlu priznavanja prava na odbitak ulaznog PDV-a. Za buduće revizije pravila fakturiranja potrebno je postignuti balans između ciljeva obveznika i ciljeva poreznih vlasti.

3.Jasmin Omeragić

Računovodstvena profesija – presjek stanja

Svaka profesija je u nekom od svojih segmenata neprikosnovena, a svaki pojedinac – pripadnik određene profesije ne bi trebao biti podcijenjen ni od koga (ili pak čega), a pogotovo to ne bi trebao biti slučaj ili pojava između pripadnika iste profesije.. Mora se priznati da će se samo u praktičnom radu računovođa pojavljivati i neke specifične poslovne promjene koje će morati biti predmet stručne rasprave, a to zapravo i čini računovodstvo kompleksnim i sveobuhvatnim. I pored tolikih zakonskih ograničenja, činjenica je da se baš u toj računovodstvenoj praksi i dalje ne nalaze samo oni koji „znaju posao“, no (ipak neka ih gdje jesu) ukoliko iskreno žele da steknu praktična znanja u dosljednoj primjeni računovodstva upravo u  praksi. Profesionalni računovođa mora naučiti svakodnevno živjeti sa činjenicom da za sve što tokom nekoga perioda uradi firma čije „knjige vodi“ na kraju jedino i  najviše bude pitan upravo on – računovođa! Bez obzira na sve, budućnost računovodstvene profesije mora se zasnivati na nezavisnosti i stručnosti profesionalnih računovođa. Profesionalne organizacije zato i imaju veliku odgovornost u pogledu očuvanja nezavisnosti, položaja i rada svojih članova, kao i u pogledu primjene i poštovanja međunarodno prihvaćenih zahtjeva osposobljavanja računovođa.

4.Midhat Salihović i  Mehmed Budić

Utjecaj različitih računovodstvenih politika amortizacije na financijski rezultat poslovnih subjekata

Računovodstvena politika je jedan od instrumenata ostvarenja poslovne politike i njezini instrumenti i ciljevi moraju biti podređeni ostvarenju glavnog cilja.  Jednom izabrane računovodstvene politike ne smiju se mijenjati, iznimno u slučaju promjene zakonskih propisa ili ukoliko to odluči menadžment potrebno je objasniti razloge te kvantificirati učinak takve promjene na financijski rezultat. Stoga je zadatak svakog menadžera odabrati računovodstvenu politiku koja će mu najrealnije odgovarati u određenim okolnostima i vremenskom razdoblju za ostvarenje postavljenog cilja. Troškovi amortizacije, koji utječu na ukupne troškove poduzeća, od velike su važnosti te njima treba znati upravljati sukladno ciljevima poduzeća. Računovodstvenim politikama nije moguće stvoriti poslovni rezultat, već se njima postiže, zavisno od zahtjeva menadžmenta, da se ukupna masa troškova amortizacije rasporedi tijekom korisnog vijeka trajanja po dinamici koja odgovara ukupnoj poslovnoj politici poduzeća. Računovodstvenim politikama se ne stvara poslovni rezultat već se izborom različitih metoda poslovni rezultat moguće „seliti“ iz jednog obračunskog razdoblja u drugo. Zbog toga je u kraćem razdoblju utjecaj računovodstvenih politika na iskazanu uspješnost znatan, a dugoročno taj utjecaj ne postoji. Iz svega prethodno rečenog može se izvesti zaključak da se odabirom računovodstvenih politika može itekako utjecati na informacije o financijskom  položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima gospodarskog društva prezentiranim u financijskim izvještajima.

5.Mr Selma Kešetović

Primjena EBIT i EBITIDA marže kod mjerenja profitabilnosti privrednog društva  u praksi

Finansijski izvještaji sa pratećom knjigovodstvenom i finansijskom dokumentacijom su osnovno polazište za analizu. Isti se temelje na ažuriranim poslovnim promjenama koje su dokumentovane i unesene u poslovne knjige. Zadatak analitičara je da pravilno koristi dokumentaciju i da preko sintetičkih i analitičkih konta dođe do podataka na bazi koji će bazirati svoje mišljenje. Polazište u svakoj analizi moraju biti revidirani fer iskazani finansijski izvještaji koji u sebi sadrže pokazatelje iz bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama na kapitalu i bilješkama koje su sastavni dio istih. Primjena metode EBIT I EBITIDA marže kod mjerenja profitabilnosti  privrednog društva najčešća je kod  revizije  učinaka. S toga je korisna revizorima i  sudskim vještacima koji se susreću u praksi sa sličnim slučajevima.  Radi se o veoma pouzdanim indikatorima na osnovu kojih se mogu donijeti pravilni zaključci

6.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Kreativno računovodstvo i manipulacije finansijskim izvještajima

Sa širenjem obima poslovanja u svijetu i pojave različitih oblika privrednog kriminala, razvila se potreba za redovnim praćenjem finansijskih informacija koje se prezentiraju u finansijskim izvještajima. Dakle upravo zbog velikog broja prevara u finansijskom svijetu dovedena je u pitanje istinitost finansijskih izvještaja. Kreativno računovodstvo predstavlja transformaciju finansijskih računovodstvenih prikaza od onoga što je stvarno u ono što subjekt želi prikazati koristeći postojeća pravila i/ili ignorišući neka od njih. S druge strane, motivi zbog kojih dolazi do nepravilne primjene kreativnog računovodstva su razni. Postoji veliki broj različitih oblika manipulacije finansijskim izvještajima, odnosno postoji veliki broj područja u poslovanju gdje je moguće izvršiti manipulacije, a u praksi se najčešće pojavljuju sljedeći: manipulacija troškovima i rashodima, manipulacija prihodima, prikrivanje obaveza, pranje novca i obmanjivanje kupaca, utaja poreza i drugih davanja. Zemlje razvijenih ekonomija i korporativne kulture razvile su mjere za zaštitu protiv manipulacija, međutim, one su i dalje neefikasne. Zato se pitanje sprečavanja manipulacija sve više svodi na pitanje kako ublažiti njihov uticaj i vratiti povjerenje u finansijske izvještaje. Sve  reforme regulatornih tijela, edukacije računovođa i napori revizije usmjereni su na jačanje povjerenja u računovodstvenu profesiju i finansijske izvještaje, što bi onda za rezultat imalo pad troškova kapitala i stabilizaciju finansijskih tržišta.

7.Dr Mirna Pajević Rožajac

Analiza finansijskih izvještaja kao bitan elemenat Izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća

Finansijska analiza predstavlja sintezu finansijskih podataka kojom se pokušavaju prepoznati ekonomski trendovi, odrediti finansijske politike i usmjerenja, izraditi finansijski planovi i rizici za budućnost, te identifikovati potencijalni projekti i investicije. Finansijska analiza se bavi istraživanjem i brojčanim predstavljanjem funkcionalnih odnosa koji postoje između bilansnih pozicija, stanja i uspjeha, sa ciljem da se omogući što objektivnija ocjena finansijskog položaja i aktivnosti preduzeća. Cilj finansijske analize je provjeriti da li je preduzeće, koje je predmet analize, stabilno, likvidno i profitabilno (rentabilno). Sa tom svrhom analitičar koji izvodi analizu provjerava različite finansijske podatke. U osnovi finansijska analiza predstavlja racio analizu, odnosno stavljanje u odnos pojedinih bilansnih pozicija. Za potrebe procjene vrijednosti preduzeća moguće je raditi kompletnu ili parcijalnu analizu pojedinih pokazatelja, u zavisnosti od potrebe klijenta. Navedeni pokazatelji u mnogome mogu da olakšaju sagledavanje trenutne finansijske situacije u preduzeću.

8.Nedim Čustović

Integrisano i agilno upravljanje  rizicima, metodološko upravljane internom revizijom i novi model kroz agilno upravljanje internom revizijom

Postoji rizik da funkcije interne revizije u ekonomiji tradicionalnim pristupima i metodama rada više neće moći odgovoriti potrebama dioničara radi njihovih povećanih zahtjeva, kao i svih ostalih zinteresovanih stranaka, ograničenih resursa te dinamičkih promjena u faktorima okruženja. Kako bi odgovorila na postavljene izazove, interna revizija u privredi, kao i svim ostalim sektorima trebala bi razmotriti mogućnosti i prednosti novog agilnog pristupa i metodologija za unapređenje vlastitih procesa interne revizije. Agilni pristup i metodologija interne revizije mogu, između ostalog doprinijeti jasnijim rezultatima angažmana, ubrzati ciklus isporuke te povećati uključenost i zadovoljstvo ključnih dioničara. Agilni pristup internoj reviziji podrazumijeva promjenu razmišljanja funkcije interne revizije, kako bi se ona usmjerila na potrebe dioničara, rukovodstva, zaposlenika i svih drugih zainteresovanih strana, naročito u svrhu zadovoljenja javnoga interesa, što je i u skladu sa objavljenim novim draftom globalnih standarda interne revizije, kao i ubrzala cikluse revizije, pokretala dostavu pravovremenih uvida, smanjila aktivnost bez dodane vrijednosti te kreirala manje dokumentacije. Agilni pristup potiče interne revizore i dioničare da unaprijed utvrde vrijednost koju treba ostvariti revizija ili projekt. Posebno je važno istaći da eventualnom primjenom agilnog pristupa i metodologije interne revizije treba obavezno osigurati poštivanje zahtjeva Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (MOPD), i (novih globalnih standarda interne revizije, koji se očekuju da će biti objavljeni 01.01.2024. godine) u vezi svih aktivnosti interne revizije.

9.Doc. dr. sci. Jasmina Hurić

Makroekonomski indikatori i ocjena makroekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine

Za proučavanje i analizu makroekonomskih indikatora potrebno je dobro poznavanje makroekonomije, njenih teorija i modela koje je razvila. Glavni makroekonomski indikatori predstavljaju prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih indikatora neke ekonomije tokom dužeg vremenskog perioda. Uspjeh, kretanje i stanje jedne nacionalne ekonomije se ocjenjuje na bazi dinamičkog kretanja skupine izabranih makroekonomskih pokazatelja. Stabilnost makroekonomskih indikatora u uskoj je korelaciji sa stabilnošću privrede kao cjeline što direktno doprinosi budućem rastu i razvoju. Informacije o njihovom stanu služe investitorima, međunarodnim finansijskim institucijama, ali i vladama zemalja za usmjeravanje politika koje sprovode i kreiranje budućih strategija razvoja. Ekonomska politika Bosne i Hercegovine kao države sistemski je izrazito kompleksna. Zbog specifičnog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine njena statistika je institucionalno i zakonski vrlo složena i može se kazati u odnosu na druge zemlje nedovoljno razvijena, jer uprkos višegodišnjim usaglašavanjima sa evropskim i međunarodnim statističkim standardima, problemi i neharmoniziranost su i dalje prisutni. Paralelno sa svim neophodnim reforama nužno je ojačati ulogu državnih institucija i centralizirati bankarsku superviziju čime bi se postigao značajan napredak za funkcionisanje ekonomije, te podstaknuti ekonomski rast razvojem novih investicija

10.Admir Ćebić

Osnovni principi javnih nabavki

Iako je na temu osnovnih principa, na kojima počiva svaki sistem javnih nabavki, već puno toga rečeno, ipak postoji potreba na njihovo podsjećanje obzirom da se u Bosni i Hercegovini svakodnevno provodi na desetine, čak i na stotine postupaka javnih nabavki, i da svaki, ali baš svaki postupak zahtijeva njihovu primjenu i poštivanje. U tom kontekstu je bitno istaći da je Zakon o javnim nabavkama (ZJN) u članu 3. propisao da je ugovorni organ dužan da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom. Također je dodatno navedeno, da se opšti principi obavezno primjenjuju i poštuju i u postupku pravne zaštite.

11.Mr iur. Mirel Mujkanović

Vrste pojašnjenja kroz Zakon o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pojašnjenje dostavljenih referenci u ponudi

Zakon o javnim nabavkama navodi nekoliko vrsta pojašnjenja od kojih se svako pojmovno, smisaono i svrishodno razlikuje. Pojašnjenje dostavljenih referenci u ponudi predstavlja zakonom dopuštenu i utemeljenu mogućnost ugovornog organa da od ponuđača zahtijeva razjašnjenje dostavljenih potvrda o uredno realiziranim ugovorima kada se iz istih potpuno i sa sigurnošću ne može utvrditi činjenično stanje. Zahtjev u pogledu razjašnjenja dostavljenih referenci ponuđaču se postavlja u pisanoj formi sa jasnim obrazloženjem zbog čega se isti dostavlja određujući rok u kojem ponuđač treba dostaviti svoje pisano pojašnjenje. Odgovor ponuđača može sadržavati i specifikacije ugovora ili ugovore za koje su dostavljene potvrde kojim ponuđač dokazuje parcijalne, nejasne, nepotpune navode ili navode iz kojih se ne može zaključiti da isti udovoljavaju postavljenim uslovima tenderske dokumentacije u pogledu profesionalne sposobnosti. Korištenje ovakve mogućnosti omogućuje ugovornom organu objektivno utvrđivanje faktičkog stanja i olakšava proces evaluacije ponuda.

12.Bernard Iljazović

Što donosi novi Zakon o slobodi pristupa informacijama na razini Institucija BiH?

Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, koje propisuje Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, te međunarodni ugovori. Donošenjem novog zakonodavnog rješenja na sveobuhvatan način će se urediti sloboda pristupa informacijama na nivou Institucija BiH, a čime će se osigurati pravilna primjena Zakona i poštivanje međunarodnih standarda, kao i promocija i zaštita prava na pristup informacijama, uspostavljanje čvrste pravne strukture s jasnim administrativnim procedurama, jasnim odredbama koje se odnose na nadzorne mehanizme… Sloboda pristupa informacijama smatra se jednim od preduvjeta odgovornog i transparentnog rada organa javne vlasti. Stoga će se novim posebnim institutom, to jest proaktivnim pristupom informacijama zasigurno postići ta svrha, a ujedno i doprinijeti jačanju povjerenja u organe javne vlasti. U konačnici, kako bi novi Zakon i bio učinkovit, nužna je njegova dosljedna primjena u praksi.

13.Džana Kadribegović

Vrste ugovora  na osnovu Zakona o radu

Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22)   propisana je samo ugovorna forma radnog angažmana radnika.  Navedeni zakon daje mogućnost zaključivanja  više vrsta ugovora  zavisno od toga da li se ugovorom zasniva radni odnos ili ne. Naime, Zakonom je predviđen ugovor o radu kao temeljni ugovor koji podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa, a data je mogućnost za zaključivanje i druge vrste ugovora  na osnovu kojeg se ne zasniva radni odnos.

 

14.Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH