Časopis Septembar 2020

 U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 9/20.
❗ Zbog mnogobrojnih zahtjeva naših pretplatnika, odlučili smo se da ponovo distribuišemo štampana izdanja na adrese.
🎁 Zdravlje naših pretplatnika nam je prioritet, zbog toga ovom izdanju poklanjamo i zaštitnu masku.
 Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 1. Mr. Denis Zukić

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U praksi je uočeno niz nedostataka prilikom ostvarenja prava na povrat plaćenog PDV-a ino licima. Dosadašnje odredbe Pravilnika su u velikoj mjeri onemogućavale ispunjavanje uslova za povrat PDV-a, kako stranim državljanima tako i domaćim obveznicima. Naime, mnoge države su primjenom reciprociteta onemogućile poreznim obveznicima iz Bosne i Hercegovine pravo na povrat plaćenog PDV-a u tim državama, s obzirom da njihovi obveznici nisu imali pravo na povrat plaćenog PDV-a u Bosni i Hercegovini. Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, procedura povrata obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u BiH je uređena po uzoru na zakonska rješenja drugih evropskih država, a kojim će se ukloniti ograničenja koja su posljedica primjene načela uzajamnosti/reciprociteta u odnosu na one države sa kojima takav reciprocitet ne postoji. Izmjenama i dopunama Pravilnika omogućeno je da posao povrata PDV-a stranim fizičkim licima, umjesto prodavača dobara, izvrši tzv. Porezni operater. Operaterom se smatra lice registrirano za plaćanje PDV-a, prijavljeno UIO za obavljanje ove vrste djelatnosti, a koje posjeduje potpuni sistem za neposredno provođenje postupka povrata PDV-a stranim državljanima u elektronskom obliku.

 2. Mr. sci. Samra Gabeljić

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

U „Službenom glasniku Brčko distrikta“ objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama ovog Zakona cilj je usklađivanje sa propisima entiteta kada su u pitanju nerezidenti, kao i povećanje osnovice za oslobađanje poreza na dohodak zbog povećanja troškova života, te izmjene u visini neoporezivog dijela toplog obrok. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u Brčko distriktu dopunjen je član 3. Zakona o porezu na dohodak koji tretira pitanje poreznog obveznika.Na ovaj način, Zakon je usklađen sa propisima entiteta u smislu priznavanja osnovnog oslobođenog odbitka kada su u pitanju nerezidenti, tj. radnici koji rade u Brčko distriktu sa prebivalištem u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

 3. Mr. sci. Samra Gabeljić

Način ostvarivanja prava na subvenciju u skladu sa Pravilnikom za realizaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog Covid-19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

Pravilnik za realizaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog Covid-19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine donešen je 03.06.2020. godine i primjenjuje se od 04.06.2020. godine, te je objavljen u „Službenom glasniku“, broj: 31/2020 od 24.08.2020. godine. Pravilnikom je propisan postupak za ostvarivanje prava na olakšice što je definisano članom 4. Zakona, subjekti prava na olakšice, uslovi za ostvarivanje prava na subvencioniranje, kategorije korisnika programa, način pokretanja postupka, potrebna dokumentacija i kontrola namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

 4. Bernard Iljazović

Rješavanje poreznih sporova u Europskoj uniji

S rastom globalizacije, prekograničnih transakcija, složenosti poreznih sporova sve više dolazi do pojave dvostrukog oporezivanja koje se negativno održava na poslovanje poslovnih subjekata. Uz to primjena mehanizama rješavanja poreznih sporova na razini EU nije jedinstvena. Stoga kako bi se povećala pravednost poreznih sustava i stvorili jednaki uvjeti za sve obveznike djelotvornim uklanjanjem dvostrukog oporezivanja  u EU, neophodno je bilo poduzeti određene zakonodavne mjere, u ovome slučaju u obliku Direktive koje bi pridonijele tim ciljevima. U konačnici efekti Direktive trebali bi se pozitivno odraziti na smanjivanje troškova ispunjavanja porezne obveze, povećati ulaganja, razinu zaposlenosti, te nadasve stvoriti okružje za daljnji rast i razvoj što će biti od velike koriste za europske građane. Ujedno će se postići usklađena i ujednačena pravila o rješavanju  poreznih sporova kojim će se postići veća djelotvornost u njihovom rješavanju, a što je posebice važno u trenutnim okolnostima globalne borbe protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

 5. Mr.oec. Elman Nadžaković

Implementacija MRS 2 – Zalihe

Zalihe predstavljaju sve količine materijala, energije i informacija koje su određeno vrijeme isključene iz procesa proizvodnje ili upotrebe (potrošnje) sa ciljem da se u danom trenutku ukazane potrebe mogu iskoristiti, a funkcija zaliha je ublažavanje ili otklanjanje vremenskih i prostornih razlika u proizvodnji i potrošnji. Osnovni cilj MRS-a 2 se ogleda u propisivanju računovodstvenog postupka za zalihe. Osnovno pitanje u računovodstvu zaliha je iznos troška koji treba priznati kao imovinu sve do priznavanja povezanih prihoda, a MRS 2 sadrži upute u svezi s određivanjem troška i njegovim kasnijim priznavanjem kao rashoda, uključivši bilo koje usklađenje do neto utržive vrijednosti. MRS 2 također daje upute za metode troška koje se koriste za određivanje troškova zaliha. Osnovni cilj MRS-a 2 se ogleda u propisivanju računovodstvenog postupka za zalihe. Osnovno pitanje u računovodstvu zaliha je iznos troška koji treba priznati kao imovinu sve do priznavanja povezanih prihoda, a MRS 2 sadrži upute u svezi s određivanjem troška i njegovim kasnijim priznavanjem kao rashoda, uključivši bilo koje usklađenje do neto utržive vrijednosti.

 6. Dr. sc. Jozo Piljić

 Računovodstveni i porezni tretman državnih donacija

Donacija može biti u novcu ili u naturi (zgrade, stvari, vrijednosni papiri, roba, materijal, potraživanja i dr.). Vrijednost donacije nije ograničena, a utvrđuje se u visini troška nabave (koliko nas je darovana stvar koštala u nabavi). Pri evidentiranju donacija i sponzorstva u poslovnim knjigama potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, ali i pripaziti na poštivanje svih računovodstvenih i poreznih propisa. Bez obzira na vrstu imovine koja se daruje, ovlašteno tijelo društva darovatelja treba donijeti odluku o donaciji na kojoj je potrebno naznačiti naziv primatelja donacije, iznos i namjenu darovanja. Za darovanja dana u novcu bitna isprava je i izvod sa transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata. Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći regulirano je odredbama MRS  20 – Računovodstvo državnih bespovratnih davanja i objavljivanje državne pomoći. Državna pomoć odnosi se na aktivnosti i mjere koje država (vlada, vladine agencije i slična tijela na lokalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini) poduzima s ciljem pružanja ekonomske koristi pojedinom subjektu koji zadovoljava određene kriterije. U tom smislu, državne donacije odnose se na pomoć koju država pruža u obliku prijenosa sredstava poduzetniku u zamjenu za prošlo ili buduće ispunjenje određenih uvjeta koji su povezani s poslovanjem poduzetnika. Na taj način država potiče subjekte na obavljanje djelatnosti koje možda bez pružene pomoći ne bi mogli obavljati. Značajka državne donacije je primitak sredstava za koji ne postoji obveza protučinidbe, tj. primatelj donacije nema nikakvih obveza prema davatelju donacije. Međutim, ako je primitak sredstava donacije uvjetovan pružanjem usluga davatelju sredstva, ovakav primitak sredstava ne smatra se državnom donacijom, već naknadom za pruženu uslugu koju je potrebno zaračunati te ispostaviti račun ili drugu odgovarajuću ispravu.

 7. Doc. dr. Kristina Mijić

Specifičnosti računovodstva višegodišnjih zasada

Računovodstvo višegodišnjih zasada je veoma specifično obzirom na karakteristike živih biljaka, koje su podložne biološkoj transformaciji, u vidu rasta, propadanja usljed bolesti ili dejstva prirodnih nepogoda. Biološka transformacija može pozitivno ili negativno da utiče na vrijednost višegodišnjih zasada. Izmjenama računovodstvene profesionalne regulative značajno se promijenio i olakšao računovodstveni tretman plodonosnih biljaka (voćnjaka i vinograda) kao višegodišnjih zasada. Plodonosne biljke se do momenta sazrijevanja vrednuju po metodu troška, a nakon sazrijevanja preduzeća imaju opciju da se opredijele za vrednovanje po metodu troška uz umanjenje za amortizaciju ili po metodu fer vrijednosti. Procjena fer vrijednosti prema prethodnim zahtjevima predstavljala je problem, trošak za preduzeće i dovodilo se u pitanje pouzdanost procjene. Primjena metoda troška za višegodišnje zasade pruža pogodnosti sa aspekta pouzdanosti vrednovanja i iskazivanja i sistematičnog uticaja na finansijske izvještaje kroz redovnu projektovanu amortizaciju i eventualno umanjenje vrijednosti usljed usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sa nadoknadivim iznosom. Obzirom da se sada plodonosne biljke tretiraju pod MRS 16 ostaje pitanje da li je potrebno opis višegodišnjih zasada prezentovati u bilješkama i u kojem obimu. Takođe, neka od pitanja za koja se očekuju buduće razjašnjenje jeste tretman prelaska plodonosnih biljaka u ostale višegodišnje zasade (i obrnuto), a time i tretman prelaska sa jedne na drugu računovodstvenu regulativu. Davanje odgovora na postavljena pitanja doprinijeti će izgradnji kvalitetnijeg sistema finansijskog izvještavanja o višegodišnjim zasadima.

 8. Jasmin Omeragić

Šta sve „otkrivaju“ računovodstveni izvještaji:da li nam je baš za sve kriva – corona (praktičan primjer firme „AB“)

Kvalitetna analiza poslovanja bilo koje firme (u normalnim uvjetima poslovanja) uvijek identificira određene probleme poslovanja i ujedno preporuči poboljšanja i unapređenja poslovanja. Nevezano za aktuelnu pandemiju covid – 19, pa i bez obzira koliko će ista dugo „uzimati danak“, teorija nas uči, a praksa na očiglednim primjerima potvrđuje da su ipak sva dobra poboljšanja poslovanja – u domenu interne ekonomije firme. Sve je, dakle, do nas i u nama, te je stoga najveći dio posla moguće realizirati sopstvenim snagama i to uz predaniji i odgovorniji rad. Da bi odgovorila svojoj svrsi, analiza i izvještavanje o poslovanju moraju se odreći poslovanja „s povezom na očima i čepovima u ušima“, što znači da se u svakoj firme moraju „otvoriti“ i svakodnevno razmatrati strateška pitanja. S aspekta onoga što nas očekuje u neizvjesnoj coronskoj budućnosti, najgore što možemo učiniti je: zažmiriti pred onim što smo ostvarili i čekati da nas neko pozove da otvorimo oči i slavodobitno se radujemo našem novom postcoronskom privrednom pejzažu. Stoga se moraju otkrivati i markirati kritični faktori naše poslovne strategije i krenuti sa „metenjem ćoškova i sređivanjem svojih avlija“. Analiza finansijskog položaja firme ima za cilj da utvrdi „idealan“ poredak odnosa u finansiranju firme pri čemu su svi elementi finansijske politike usmjereni na stvaranje finansijske snage firme.

 9. Mr Safija Žilić, dipl.ecc.

Relevantan okvir revizije javnog sektora

Revizija javnog sektora predstavlja neophodan dio regulatornog sistema čiji je cilj otkrivanje devijacija od unaprijed utvrđenih standarda i kršenja principa legaliteta, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti u finansijskom upravljanju javnim sredstvima i to dovoljno rano da bi bilo moguće preduzeti korektivne mjere u pojedinačnim slučajevima, one koji su odgovorni natjerati da prihvate odgovornost, dobiti kompenzaciju ili preduzeti korake na sprječavanju pojave takvih prekršaja. Državna revizija se može sprovoditi prethodno i naknadno. Prethodna revizija predstavlja pregled prije stvarnog nastanka događaja ili pregled koji prethodi administrativnim i finansijskim aktivnostima, dok se naknadna revizija sprovodi nakon nastanka događaja ili završene aktivnosti. U sklopu svojih nadležnosti, vrhovne revizorske institucije (SAI) tradicionalno imaju zadatak da izvrše reviziju legalnosti (zakonitosti) i regularnosti (pravilnosti) finansijskog menadžmenta i računovodstva, što podrazumijeva i zakonito trošenje novca i pouzdano izvještavanje. Pored toga, postoji još, kao poseban oblik državne revizije i revizija uspjeha, koja dobija sve veći značaj. Ona je usmjerena na ispitivanje izvedbe, ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti javne administracije. Državni revizori moraju poznavati i primjenjivati revizijske i računovodstvene standarde, načela finansijskog poslovanja, politike, procedure i prakse. Pored toga, potrebno je da dobro razumiju ustavne, pravne i institucionalne principe kojima se rukovode revidirani subjekti. Revizori moraju kontinuirano ažurirati i usavršavati svoja znanja i vještine, kako bi mogli izvršiti svoje profesionalne obaveze.

 10. Mr oec Medina Mešanović

 Uloga i značaj revizije u revidiranju finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji su temeljna podloga i polazište za analizu poslovanja i ocjenu stanja poduzeća. Revizija je neovisno ispitivanje finansijskih izvješća i istraživanja određene aktivnosti, te se  smatra vezom između uprave koja priprema i prezentira finansijske izvještaje i korisnika informacija sadržanih u tim izvještajima. Revizijom finansijskih izvještaja želi se utvrditi da li prezentirana finansijska izvješća realno i objektivno prikazuju finansijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća, što podrazumijeva izbor kriterija za ocjenu realnosti i objektivnosti, a to su računovodstvena načela, računovodstveni standardi i zakonski propisi.Reviziju obavljaju neovisne i stručne osobe izvan poduzeća, prema utvrđenim pravilima sadržanima u revizijskim standardima i kodeksu profesionalne etike. Revizorski izvještaj mora sadržavati jasan izraz revizorskog mišljenja o finansijskim izvještajima. Investitori, kreditori i poslovni partneri uglavnom se oslanjaju na finansijske izveštaje poduzeća prilikom donošenja poslovnih odluka. Zbog toga je bitno da informacije dobijene iz finansijskih izveštaja oslikavaju istinitu i pouzdanu sliku stanja i poslovanja preduzeća.

 11. Nedim Čustović

Principi korporativnog upravljanja i uloga njegovih upravljačkih organa sa posebnom ulogom odbora za reviziju

Korporativno upravljanje predstavlja skup odnosa između uprave društva, njenih odbora, njenih dioničara  i drugih stakeholdera/nosilaca interesa, koji za rezultat imaju povećanje ekonomske efikasnosti i rasta i povećano povjerenje investitora. U tom cilju za početak kvalitetne uspostave korporativnog upravljanja za sva društva bilo u većinskom vlasništvu države ili njenih vlasnika udjela (dioničara ili akcionara) poželjno je kroz interni akt, ili neki drugi dokument (kodeks) detaljnije utvrditi mehanizme funkcionisanja i zaštite interesa u međusobnim odnosima svih stakeholdera/nosilaca interesa. Za razumijevanje i primjenu korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini (BiH), posljedično njenom ustavno‐pravnom uređenju, specifično je da postoje tri zakonska i institucionalna okvira uređena zakonima o privrednim društvima/preduzećima, vrijednosnim papirima, računovodstvu i reviziji, te drugim relevantnim propisima primjenjivim prema mjestu sjedišta društva/preduzeća za područja Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BD). Uz to, dodatne specifičnosti su propisane posebnim “sektorskim” zakonima FBiH, RS i BD za određene djelatnosti (bankarstvo, osiguranje, investicioni fondovi), te kompanije sa kontrolnim vlasničkim učešćem države (“javna reduzeća”). Principi korporativnog upravljanja odražavaju promjene u BiH pravu i u pravu Evropske unije te znatne napretke postignute u razumijevanju faktora i prakse koja pridonosi dobrom upravljanju. Usvajanje standarda iz korporativnog upravljanja od strane društava trebalo bi pokazati ulagačima da mogu s povjerenjem ulagati u BiH tržište. Pristup društva upravljanju sastavni je dio načina na koji se donose odluke te procjenjuju rizici i prilike.

 12. Mr. sc. Mirjana Matić

Dubinska analiza javnih rashoda

Postojanje dobrog, održivog i čvrstog budžeta podrazumijeva jednako postojanje fiskalne discipline, kao i efikasnosti u raspodjeli javnih rashoda. Jedna od značajnih lekcija proizašlih iz globalne ekonomske krize odnosi se na potrebu za poboljšanjem performansi rashoda, odnosno potrebu za jačom vezom između odluka o finansiranju i prioriteta politike (hoće li se ta politika finansirati javnim novcem?), te vezom između nivoa finansiranja i rezultata dostavljenih krajnjim korisnicima (koja je vrijednost za javni novac?). Dubinska analiza javnih rashoda, koja se sastoji u potrazi za  „pametnijom“ alokacijom rashoda u okviru prioritetnih nacionalnih (vladinih) politika zasnovanim na selektivnoj i održivoj konsolidaciji baziranoj na rashodima, predstavlja adekvatan instrument za postizanje troškovnih performansi.

 13. Emsud Muhadžić

Način zaključenja i izvršenje berzanskog posla

Berzanski poslovi razlikuju se od ostalih poslova privrednog prava, pored ostalog i po načinu zaključenja između strana. Zaključenju berzanskog posla prethodi zaključenje ugovora o nalogu ili ugovora o komisionu između subjekta koji je zainteresiran da proda ili kupi predmet tržišnog materijala na berzi- klijenta člana berze i brokera člana berze. Način njihovog zaključivanja i izvršavanja uređuje se u pravilima berze, berzanskim uzansama i berzanskim poslovnim običajima. Mjesto i vrijeme njihovog zaključivanja  i izvršavanja vezuje se za sjedište berze i dan održavanja berzanskog sastanka. Strane u berzanskom poslu imaju ravnopravan položaj i ravnopravan pristup berzanskim informacijama o kretanju kurseva vrijednosnih papira. U izvršavanju svojih obaveza učesnici berzanskih poslova dužni su da se ponašaju sa pažnjom urednog stručnjaka i u skladu sa načelom savjesnosti i poštenja.U pogledu načina izvršavanja obaveza iz berzanskog posla, u načelu, primjenjuju se pravila iz Zakona o obligacionim odnosima kao opća pravila, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

14. Džana Kadribegović

 Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa

Odredbe Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18) kojima se uređuje ostvarivanje  prava iz radnog odnosa, posebno su značajne u doba corona virusa, jer je u ovom periodu značajno povećano kršenje prava  i obaveza iz radnog odnosa. Odredbe Zakona kojima se uređuje ovo  pitanje koncipirane su tako da  u relativno kratkom periodu radnici mogu ostvariti svoja prava, a da se istovremeno  smanji broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, odnosno  spriječi tzv. nepotrebno parničenje. U Zakonu o radu decidno je propisano ko odlučuje o pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu  To je, prije svega, poslodavac, a može biti i drugo  ovlašteno  lice određeno statutom ili aktom o osnivanju. Kada se radi o ostvarivanju pojedinačnih prava iz radnog odnosa, propisano je da  radnik može zahtijevati ostvarivanje tih prava kod poslodavca, pred nadležnim sudom i drugim organima, u skladu sa zakonom.

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH