Časopis Novembar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 11/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Doc. dr. sc. Samir Sunulahpašić

Bilansne radnje društva u stečaju

Stečaj predstavlja prestanak rada društva prodajom imovine stečajnog dužnika, a sve s ciljem kolektivnog namirenja povjerilaca. Nakon otvaranja stečaja društva svu nadležnost i odgovornost za vođenje knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja prelaze na stečajnog upravnika. U toku stečajnog postupka, stečajni upravnik ima zadatak da sastavlja bilans otvaranja stečaja, vodi poslovne knjige, i na kraju, da uradi zaključni bilans stečaja. Potpuno i tačno urađen popis imovine stečajnog dužnika igra veoma važnu ulogu u sačinjavanju početnog stečajnog bilansa koji će stečajnom upravniku omogućiti realno formiranje stečajne mase za raspored stečajnim povjeriocima. Nakon otvaranja stečajnog bilansa, stečajni upravnik treba otvoriti poslovne knjige i u njima voditi sve transakcije koje su nastale tokom stečajnog postupka. Najčešće transakcije koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga vezane su za prodaju imovine stečajnog dužnika, isplatu troškova stečajnog postupka, isplatu povjerilaca iz ostatka stečajne mase. Nakon završetka stečajnog postupka, stečajni upravnik je dužan da sastavi završni bilans stečaja. Iz ovog bilansa mogu se vidjeti svi prilivi koji su nastali prodajom imovine stečajnog dužnika, kao i prihodi i rashodi nastali po osnovu prodaje stečajne imovine, i svi odlivi koji se odnose na isplatu troškova stečajnog postupka, i u konačnici, isplatu obaveza prema stečajnim povjeriocima pri čemu se utvrđuje konačna kvota za namirenje potraživanja povjerilaca.

2.Mehmed Budić

Promjena računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena

Računovodstvene politike predstavljaju posebna načela, osnove, dogovore, pravila i prakse koje treba dosljedno primjenjivati prilikom sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja. Računovodstvene politike dozvoljeno je mijenjati samo ako je promjena zahtijevana računovodstvenim standardima ili rezultira financijskim izvještajima koji pružaju pouzdanije i značajnije informacije. Prilikom promjene računovodstvene politike efekte promjene potrebno je priznati uz primjenu retroaktivnog pristupa – kao da se računovodstvena politika oduvijek primjenjivala, osim kada je neizvodivo utvrditi učinke promjene. Usklađenja se provode na početnim stanjima kapitala (najčešće zadržane dobiti) i drugim usporednim stanjima na koja je promjena imala učinak. Promjena računovodstvenih procjena najčešće je vezana uz procjenu sumnjivih i spornih potraživanja, zastarjele zalihe, fer vrijednost financijske imovine i obveza, vijek upotrebe i ostatak vrijednosti imovine koja se amortizira i obveza temeljem jamstva. Efekt promjene ne priznaje se retroaktivno, nego samo u razdoblju promjene usklađenjem na stavkama kapitala, imovine i obveza. Sažetak značajnih računovodstvenih politika potrebno je objaviti u financijskim izvještajima. Isto tako, obveza je objavljivanja u bilješkama uz financijske izvještaje činjenica vezanih za promjene politika, promjene procjena i ispravke pogrešaka sukladno odredbama standarda. Svrha svega navedenog je pružanje što kvalitetnijih informacija korisnicima financijskih izvještaja.

3.Dr. sc. Jozo Piljić

Kaizen pristup upravljanju troškovima

Upravljanje troškovima iznimno je važan dio procesa upravljanja poduzećem i o njemu ovisi poslovni uspjeh. Danas, u uvjetima globalizacije, ostvarivanje profita se još uvijek smatra primarnim ciljem poslovanja svakog poduzeća. Troškovima je moguće upravljati na razne načine i primjenom raznih metoda. Poznavanje postojeće strukture troškova smatra se osnovnim preduvjetom kako bi se moglo u nekom budućem vremenu usporediti učinke procesa upravljanja troškovima koji se primjeni u organizaciji. Upravljanje troškovima ne može se poistovjetiti sa štednjom, a niti s rezanjem troškova jer ono predstavlja puno kompleksniji pojam koji važnost daje ostvarenju ciljeva organizacije uz optimizaciju troškova. Troškovima se najučinkovitije upravlja kroz upravljanje poslovnim procesima, a Kaizen je pristup koji omogućava upravljanje procesima i to kroz stalna kontinuirana poboljšanja u koja su uključeni svi zaposlenici. Timski rad, dobra komunikacija između zaposlenika i menadžmenta, poticanje zaposlenika na promišljanje o mogućim poboljšanjima, motiviranje i nagrađivanje zaposlenika osnovni su preduvjet za uspješno implementiranje Kaizen pristupa u poslovanje. On neće u kratkom roku dati velike rezultate i možda se neće odmah odraziti na troškove ali u dugom roku i pravilnom, kontinuiranom primjenom rezultati će biti i te kako vidljivi na svim poljima.

4.Doc.dr.sc.Semina Škandro

Dokazi u reviziji i radna dokumentacija

Revizijski dokazi su dokumenti i informacije koje revizor prikupi u toku procesa revizije i predstavljaju temelj  za izražavanje vjerodostojnog i argumentovanog mišljenja o finansijskim izvještajima. Najveći dio revizijskog posla koji je usmjeren na izražavanje  mišljenja o finansijskim izvještajima revidiranog subjekta sastoji se od prikupljanja i procijene dokaza.  Dokazni materijal koji je u vezi sa finansijskim izvještajima sadrži računovodstvene informacije na osnovu kojih su sačinjeni ti izvještaji.  Dokazi koji se prikupljaju u postupku obavljanja revizije su dokumenti i informacije na osnovu kojih revizor može da iskaže vjerodostojno i argumentovano svoje mišljenje u revizorskom izvještaju. Samo na osnovu revizorskih dokaza može se utvrditi istinitost, konzistentnost i kompatibilnosti informacija iz finansijskih izvještaja sa općeprihvaćenim računovodstvenim standardima. Revizijski dokazi potrebni su kako bi se potkrijepilo revizorovo mišljenje i izvještaj. Oni su kumulativni po prirodi, te se primarno pribavljaju iz revizijskih postupaka koji se provode tokom revizije. Također, revizijski dokazi mogu uključivati informacije prikupljene iz drugih izvora, kao što su prethodne revizije ili postupci kontrole kvaliteta za prihvaćanje i zadržavanje klijenata.  Pored navedenih izvora unutar ili izvan subjekta, računovodstveni zapisi subjekta su važan izvor revizijskih dokaza, kao i informacije koje revizori mogu dobiti korištenjem rada eksperta menadžmenta.

5.Nedim Čustović

Pravci razvoja interne revizije u javnome sektoru usklađeni sa novim globalnim standardima

Unapređenje profesije interne revizije zahtijeva predanost, kontinuirano učenje i prilagodbu promjenama u poslovnom okruženju. Obzirom na specifičnosti javnog sektora te činjenicu da djelovanje javnog sektora ima istovjetne ciljeve, moguće je raspoložive revizijske resurse ciljano usmjeriti kako bi se postigla veća efikasnost rada. Model obavljanja zajedničkih revizija, kao i model aktivnog praćenja rezultata rada interne revizije kod korisnika budžeta, koji bi u budućnosti trebalo više provoditi prepoznati su kao vrlo korisni modeli te  se o iskustvima u provedbi istih moraju razmjenjivati dobre prakse sa nosiocima razvoja interne revizije) iz  EU zemalja. Spremnost za dodatno unaprjeđenje i razvoj profesije mora se iskazati i prihvaćanjem i provedbom preporuka OECD-a pri čemu će se unaprjeđenjem zakonske regulative, čija priprema je u nadležnosti Ministarstva finansija, te dodatno uskladiti sa Smjernicama za korporativno upravljanje. U okviru novih globalnih standarda kreirana je nova svrha interne revizije, zatim je obogaćena Etika i profesionalnost dodavanjem dužne profesionalna pažnje. Takođe jedna od najvažnijih promjena je i stavljanje fokusa funkcije interne revizije na javni interes, uz angažman svih ostalih kontrolnih funkcija  mehanizama, što je najbolje uređeno kroz novi i ažurirani Model Tri linije, i naravno koncept PIFC-a, javne interne finansijske kontrole u javnome sektoru.

6. Izvršavanje zakonske obaveze uplate posebnog dobrinosa za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

7.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Ugovor o zajmu (pozajmici) novca

U slučajevima niske likvidnosti, ugovori o zajmu novca postaju sve učestaliji kao sredstvo zadovoljavanja finansijskih potreba pojedinaca i privrednih društava. Ovi ugovori predstavljaju pravno obavezujuće dokumente koji uređuju odnos između zajmodavca i zajmoprimca, uspostavljajući jasne uslove i obaveze koje treba poštovati prilikom zajma. Za zaključivanje ovog ugovora potrebna je saglasnost između zajmodavca i zajmoprimca, čime se uspostavlja dvostrana obaveza. Svaka strana je obavezna da ispuni svoju unaprijed poznatu obavezu, koja je precizno utvrđena u ugovoru. Važno je napomenuti da ugovor o zajmu ne zahtjeva pismenu formu, već se može zaključiti usmenim dogovorom. Usmeni dogovor također ima pravnu težinu i obavezuje obje strane, ali ga je mnogo teže dokazati na sudu. Za razliku od ugovora o kreditu, koji može dati samo banka ili druga finansijska institucija koja ima dozvolu Agencije za bankarstvo Federacije BiH, zajam može dati bilo koje domaće ili inostrano fizičko ili pravno lice.

8.Mr iur. Mirel Mujkanović

Mini tenderisanje u sistemu javnih nabavki Bosne i Hercegovine

Ovisno od vrste predmeta nabavke, nemogućnosti preciznog ili čak okvirnog utvrđivanja svih uslova za nabavku (količina, uslova za isporuku ili izvršenje, rokova itd.) ugovorni organ će u smislu potpunog zadovoljena uslova definisanih Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima provesti višefazni postupak javne nabavke. Tek u drugoj fazi postupka „mini tender“ koja se sastoji od nekoliko koraka (kreiranje zahtjeva za dostavu ponuda za zaključenje pojedinačnog ugovora, evaluacija blagovremeno zaprimljenih ponuda i sačinjavanje zapisnika o tome, te sačinjavanje odluke o dodjeli ugovora i potpisivanje ugovora o nabavci sa odabranim najpovoljnijim ponuđačem), ugovorni organ će osigurati potrebne identifikovane robe ili usluge i njihove količine. Druga faza „mini tender“ se tako može provoditi po nekoliko puta odnosno podfaza sve do finansijske realizacije okvirnog sporazuma ili prestanka njegovog vremenskog važenja. Specifičnosti mini tenderisanja u javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ogledaju se u nemogućnosti nabavke radova, obaveznosti pismene forme zahtjeva za dostavu ponuda, obaveznosti donošenja odluke o dodjeli ugovora koja je internog karaktera i na koju ne postoji pravo žalbe. Pored navedenih specifičnosti,  tu je i obaveza  zaključenja ugovora u pisanoj formi neovisno od njegove vrijednosti i obavezno sačinjavanje i objavljivanje godišnjeg izvještaja o zaključenim ugovorima iz okvirnih sporazuma na portalu javnih nabavki.

9.Mr oec Elman Nadžaković

Likvidnost banke: pristupi upravljanju

Kroz historiju je bilo mnogo slučajeva finansijskih kriza, ali je u svemu najupečatljivije da su tim periodima banke i veće finansijske institucije imale ogromne dugove, te da nisu mogle da ispune svoje kratkoročne obaveze. Kako bi se ovakve situacije spriječile, upravljanje likvidnošću treba da predstavlja kamen temeljac poslovanja svake banke. Više je definicija koje nastoje izraziti suštinu likvidnosti banke, pa prema nekima se smatra da je „likvidnost banke sposobnost, da se osigura raspoloživost sredstava za izvršenje obaveza po razumnoj cijeni u svako vrijeme“. Prema drugim likvidnost banke podrazumijeva njenu sposobnost da udovolji anticipiranoj tražnji za sredstvima kako depozitara tako i zajmotražioca. U najopštijem smislu likvidnost bi se mogla definisati kao mogućnost i sposobnost privrednog subjekta, odnosno u ovom slučaju banke, da može bezuslovno da ispunjava dospjele obaveze u svakom vremenskom trenutku.

10.Prof. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Manipulativni aspekt kriptovaluta

U proteklih nekoliko godina, tehnologije su promijenile finansijsko tržište gotovo do neprepoznatljivosti. Sasvim prirodno, digitalna transformacija koja se aktivno razvijala u protekloj deceniji nije poštedjela tržište imovine. Pojava kriptovaluta i digitalne finansijske imovine poslužila je kao katalizator za razvoj novog tržišta kapitala, različitog od tradicionalnih. Kriptovalute su digitalna imovina kojom se upravlja kriptografskim algoritmima. Postoje različite vrste kriptovaluta. Bitcoin je vjerovatno najpoznatija kriptovaluta, ali su se s vremenom pojavile hiljade drugih. Kriptovalute već neko vrijeme privlače značajnu pozornost javnosti, stvarajući značajnu društvenu prisutnost u internetskim okruženjima. Ogroman i slobodan prostor za razgovor koji nude društveni mediji savršeno je mjesto za promicanje svijeta kriptovaluta, podržavajući njegov rast popularnosti. S obzirom na to da sve više pripadnika digitalnog svijeta prihvaća kriptovalute kao praktično sredstvo ulaganja i plaćanja, znanstvenici istražuju njihovu interakciju s društvenim medijima kako bi predvidjeli fluktuacije cijena, kako bi pratili povjerenje korisnika u kriptovalute i sl. Međutim, društveni mediji već su se pokazali kao prikladno stanište za prijevaru u mnogim domenama, poput politike i zdravstva, a tržište kriptovaluta nije iznimka.

11.Doc. dr. sc. Jasmina Hurić

„Deficiti blizanci“ i njihove posljedice na ekonomiju Bosne i Hercegovine

Problem “dvostrukih deficita“ se aktuelizirao s učestalim ponavljanjem kriza koje su obilježile svijet u posljednjih dvadesetak godina. Taj problem ne zaobilazi ni Bosnu i Hercegovinu kao ekonomiju u razvoju, koja se nakon ogromnih ratnih razaranja i sa složenim političkim i ekonomskim uređenjem suočava sa velikim makroekonomskim neravnotežama i konstantnim nedovoljnim ekonomskim rastom. Takva je situacija stvorila izraženu ovisnost od uvoza i ogromne državne rashode koji su rezultirali konstantnim deficitom tekućeg računa, deficitom robne razmjene, ali u većini godina i fiskalnim deficitom. U tu svrhu sve vlade koje se suočavaju sa problemom „deficita blizanaca“, (pa i Bosna i Hercegovina) moraju ozbiljno pristupiti rješavanju svih svojih fiskalnih i vanjsko trgovinskih neravnoteža i poticati privredne mjere koje idu u pravcu jačanja konkurentnosti, privlačenja stranih investicija, razvoja domaće proizvodnje i povećanja izvoza, racionalizaciji državne potrošnje i rasta prihoda na svim nivoima, što će se direktno odraziti na smanjenje fiskalnih disbalansa i deficita vanjsko-trgovinske razmjene.

12.Jasmin Omeragić

Ukoliko se usvoji najavljeno značajno povećanje najniže plate u FBiH  ,znači li to da i profesionalne računovođe „imaju opravdanje“  za povećanje cijena svojih usluga

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH donio je i značajnu novinu u smislu uređivanja odnosa unutar računovodstvene profesije, ali se čini da nije sve to uspjelo inicirati profesionalne računovođe da se malo „pobrinu“ i sami za sebe, te da se jedinstveno cjenovno odrede prema svojim kupcima – korisnicima računovodstvenih usluga. Istina, prije stupanja na snagu trenutno aktuelnog Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH znatan broj računovodstvenih servisa, agencija, pa i neregistriranih „slobodnih umjetnika“ su u formi „razvijanja u strijelce“ nastupali prema klijentima sa prilično neujednačenom kako poslovnom, tako i cjenovnom ponudom. Pružanje usluga u smislu „vođenja poslovnih knjiga“ bi trebalo da bude primarni posao računovodstvenih stručnjaka, bez čega je nezamisliva cjelokupna nadgradnja, s time da pružanje ostalih usluga (koje su skopčane sa računovodstvom) ne može biti u sukobu baš sa vođenjem i kontrolom poslovnih knjiga. Vrijednost svega (pa i računovodstvenih usluga) izražava se u jedinici mjere koja ima samo jedno ime, a zove se – novac. Trenutno, a i u prošlosti je tako bilo, računovodstvene usluge se uglavnom ugovaraju od slučaja do slučaja, pa tako baš i nema mnogo dostupnih pouzdanih podataka „pošto koštaju računovođe“.

13.Alan Vajda, mag. iur.

Promjene koje donose nove izmjene  Zakona o strancima Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 20. sjednici održanoj 23. kolovoza 2023. godine utvrdilo prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima Bosne i Hercegovine s oznakom EI kojom se potvrđuje odgovarajuća usklađenost s regulativom Evropske unije u oblasti migracija, te je isti upućen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine radi usvajanja po žurnom postupku. Izmjenama i dopunama navedenog zakona želi i olakšati boravak i rad digitalnih nomada u Bosni i Hercegovini, pa je namjera Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dodatno produžiti njihov boravak u Bosni i Hercegovini, zbog čega je najavljena mogućnost amandmanskog djelovanja u ovom pravcu. Izmjenama i dopunama Zakona o usklađivanju propisa Bosne i Hercegovine s uredbama/direktivama Europske unije, među ostalim, se odnose na područja izdavanja viza, stalni boravak, privremeni boravak stranaca u Bosni i Hercegovini na temelju spajanja obitelji, obrazovanja, znanstvenih istraživanja, sudjelovanja u programu razmjene ili obrazovnom projektu, obavljanja stručne prakse, volontiranja, zaposlenja visokokvalificiranih radnika te rada na temelju EU plave karte, kao i na osnovi humanitarnih razloga.

14.Džana Kadribegović

Osnovne karakteristike  ugovora o radu  i   instituta  odgovornosti  

U Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH, broj 26/16, 89/18 i 44/22) predviđen je pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa, a to je  zaključivanje ugovora o radu između poslodavca i radnika. Navedenim zakonom precizirano je da, pored zaključenog ugovora o radu, radnik treba i stupiti na rad da bi  zasnovao radni  odnos.   Ugovor o radu je formalni ugovor, jer se obavezno zaključuje u pisanoj formi. Također, predstavlja dvostruko obavezujući ugovor, jer ga zaključuju dvije ugovorne strane iz kojeg za njih proizilaze određena prava i obaveze.   Na osnovu zaključenog  ugovora radnik i poslodavac preuzimaju i  međusobnu odgovornost  za kvalitetno i efikasno izvršavanje ugovorom preuzetih  prava i obaveza. Stoga je  veoma  važno da se ugovorom o radu precizno utvrde prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, kako kasnije u  njegovom provođenju ne bi bilo dilema i nedoumica.

15.Dr. sci. Asja Gojačić

 Upravljanje odnosima s kupcima – CRM

Promatrajući trendove na tržištu koji se ogledaju u procesu galopirajuće globalizacije, jakoj konkurenciji, neizvjesnosti i riziku poslovanja, s kojim se susreću kompanije, primjena koncepta upravljanja odnosima s kupcima treba da predstavlja polaznu osnovu pri kreiranju poslovne strategije. Organizacije, koje temelje marketing funkciju na principu upravljanja odnosima s kupcima, imaju potencijal da, s prednošću predvodnika, postanu fundamentalno različite u odnosu na konkurenciju zbog ekskluzivnosti samog koncepta. Zadovoljstvo kupaca, ostvareno kvalitetnom poslovnom suradnjom, predstavlja temelj za osiguravanje njihove lojalnosti, suvremenost poslovanja i zapaženo prisustvo na tržištu. Razvoj i primjena koncepta omogućavaju kompanijama da kreiraju strategije koje će doprinijeti ostvarenju konkurentske prednosti, mogućnosti profiliranja u tržišnog lidera i unapređenju poslovnih performansi, što će imati pozitivne efekte, ne samo na kompanije koje primjenjuju koncept, nego i na unapređenje nacionalne konkurentnosti. Zadatak i obveza pri provođenju koncepta upravljanja odnosima s kupcima mora biti uspostavljanje suradnje i integracija marketing strategije i kompatibilnih strategija menadžmenta i tehnologije, kako bi se osigurala uspješnost primjene koncepta i ostvarenja pozitivnih rezultata.

 

16.Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH