Časopis Decembar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 12/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Fuad Balta

Promjene u Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (u daljem tekstu: Pravilnik), stupio je na snagu 11. novembra  2023. godine, nakon što je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 85/23 od 3. novembra tekuće godine. U Pravilniku su izmijenjene i dopunjene određene odredbe u odnosu na dosadašnju primjenu načina (ne)oporezivanja određenih isplata radnicima. S tim u vezi, potrebno je posebno ukazati i naglasiti  da se navedenim podzakonskim propisom ne ostvaruje PRAVO zaposlenika na priznavanje troškova koji nisu propisani Zakonom o radu, odnosno odgovarajućim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu potpisanog između poslodavca i zaposlenika. U ovom podzakonskom propisu konačno su „iščišćene“ manjkavosti koje su se odnosile na primjenu pojedinih izmijenjenih i dopunjenih korelacionih uredbi sa određenim neoporezivim limitima isplaćenih naknada pojašnjenih, odnosno propisanih Pravilnikom.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda

Donošenje poslovnih odluka na temelju informacija o kretanju troškova i njihovom odnosu prema prihodima  predstavlja primjenu teorije odlučivanja u praksi poduzeća. Teorija i praksa odlučivanja u donošenju poslovnih odluka razvijaju različite smjerove aktivnosti koje menadžerima stoje na raspolaganju i koje se mogu kvantitativno izraziti. Cilj  donošenja  poslovnih  odluka  najčešće  je  usmjeren  na  maksimalizaciju  ili minimalizaciju   neke  ekonomske  kategorije. Donošenju poslovnih odluka na temelju informacija o kretanju troškova, uglavnom prethodi odgovarajuća analiza koja se temelji na relevantnim informacijama. Relevantna  financijska  informacija  je  informacija  koja  se  temelji  na  pokazateljima performanse koji se mijenjaju ovisno o izboru alternativa. U okviru koncepta relevantne informacije pokazatelji performanse može biti podatak o šteti ili koristi, što znači da izbor optimalne mogućnosti ne mora uvijek značiti ostvarenje veće dobiti, nego može značiti i ostvarenje manje štete, ako je ona neizbježna.

3.Mr. oec Elman Nadžaković

Primjena MRS 2 –Računovodstveni postupak za zalihe

Zalihe predstavljaju sve količine materijala, energije i informacija koje su određeno vrijeme isključene iz procesa proizvodnje ili upotrebe (potrošnje) sa ciljem da se u danom trenutku ukazane potrebe mogu iskoristiti, a funkcija zaliha je ublažavanje ili otklanjanje vremenskih i prostornih razlika u proizvodnji i potrošnji. Osnovni cilj MRS-a 2 se ogleda u propisivanju računovodstvenog postupka za zalihe. Osnovno pitanje u računovodstvu zaliha je iznos troška koji treba priznati kao imovinu sve do priznavanja povezanih prihoda, a MRS 2 sadrži upute u svezi s određivanjem troška i njegovim kasnijim priznavanjem kao rashoda, uključivši bilo koje usklađenje do neto utržive vrijednosti. MRS 2 također daje upute za metode troška koje se koriste za određivanje troškova zaliha.

4.Mehmed Budić

Vertikalna i horizontalna pravila finansiranja

Jedan od najvažnijih zadataka bez kojeg se ne može zamisliti realizacija cilja je finansiranje. Ono se sprovodi permanentnim dispozicijama kapitala u različite oblike ulaganja. Da bi se ciljevi ostvarili finansijske dispozicije moraju da budu usklađene sa načelima finansijske politike. Ovo usklađivanje se vrši od slučaja do slučaja, u skladu sa potrebama finansiranja ili se realizuje automatski, pridržavanjem određenih pravila finansiranja. Pravila finansiranja poslovnih sredstava preduzeća nastala su kao rezultat pokušaja finansijske teorije i prakse da identifikuju i postave univerzalne norme ili standard koji bi važili za sve privredne subjekte i sve uslove privređivanja. Iako je privredna praksa pokazala da nijedno kruto pravilo finansiranja, bez obzira koju ideju nose u svojoj osnovi, tj. realizaciji kojeg principa finansijske politike teže, ne može biti prihvaćeno kao opštevažeće pravilo, to nikako ne znači da ih danas, u uslovima povećanja brzine procesa promjena u preduzeću i okruženju, možemo apsolutno odbaciti. Naime, primjena pravila finansiranja može osigurati “zdravije” finansiranje preduzeća.Pravila finansiranja predstavljaju određena normativna polazišta, odnosno preduslove kojima treba težiti i ostvariti ih što približnije normativno postavljenim ako se žele ostvariti određena načela finansijske politike u ograničenim okvirima (rentabilnosti, sigurnosti, nezavisnosti i elastičnosti finansiranja).

5.Jasmin Omeragić

Inspekcija poslovanja kao korektivni faktor u radu profesionalnih računovođa

Profesionalne računovođe su po difoltu opredijeljeni da se svakodnevno suočavaju, a i sukobljavaju ponajprije sa onima za koga vrše računovodstvene usluge, zatim sa pripadnicima organa nadzora i kontrole javnih prihoda, te na koncu i sa nizom propisa koji uređuju poslovanje privrednih subjekata i poresku politiku države, entiteta, kantona, gradova i općina. Činjenica jeste da su sva inspekcijske službe razvrstane prema resorima, te da svaka ima svoj djelokrug rada i oblast koju pokriva svojim kontrolnim nadležnostima. To ujedno znači da se svaka inspekcijska služba „drži“ propisa čije poštivanje kontrolira, što im umnogome ipak olakšava praćenje tih propisa. Za razliku od inspekcijskih organa, profesionalne računovođe se u svakodnevnom radu (a posebno u kontrolnim postupcima) suočavaju s nizom različitih propisa, pravila, odluka, uredbi, mišljenja i mnogo drugih imenovanih i neimenovanih odrednica u poslovnom ponašanju. Iz te bezpoštedne borbe  sa nizom poteškoća ipak, i pored pojedinačnih negativnih primjera (kakvih je bilo, kakvih ima i kakvih će uvijek biti), profesionalne računovođe se bili, trenutno su, ali će i ostati glavni suport inspekcijskim organima koji provode nadzor i kontrolu javnih prihoda i poštivanja pozitivnih propisa.

6.Mr Safija Žilić, dipl. oec.

Digitalne finansije i digitalna imovina

Digitalne finansije odnose se na primjenu digitalnih tehnologija u finansijskim aktivnostima. Potrošači i preduzeća sve se više koriste digitalnim finansijskim uslugama. Istovremeno, ovaj trend tehnološkim preduzećima nudi mogućnosti za razvoj i inovacije, stvarajući rast i radna mjesta. EU želi stvoriti uslove kako bi snažni evropski učesnici na tržištu mogli biti predvodnici u tom sektoru. Novi svijet digitalne imovine veoma je raznolik i inovativan. Digitalna imovina predstavlja gotovo bilo šta, od fizičke imovine, vrijednosnica, nekretnina, do nematerijalne imovine kao što su prava, identitet ili ovjere/potvrde.  Kao takva, digitalna imovina predstavlja i tradicionalni stari i novi svijet imovine. Kriptovalute, Bitcoin i blockchain  su  označili  novu eru u svijetu platnog prometa u kojoj je digitalna imovina postala najpopularnija tema svijeta inovacija finansijskih usluga, te globalne ekonomije. Odavno je jasno da su kriptovalute, kao jedan od oblika digitalne imovine, tu su da ostanu i da se cijeli proces ne može poništiti niti vratiti unazad. U posljednjih nekoliko godina,  globalno trgovanje ovom imovinom ostvarilo je ogroman porast vrijednosti zbog svojih brojnih pogodnosti. Ovo tržište bez trenja potiče i promiče besprijekornu inovaciju, globalni pristup vrijednostima, decentraliziranu kontrolu, uključivanje ljudi širom svijeta te sigurnosne mjere bez presedana na internetu. To je upravo vrsta okruženja ranog razvoja koje vodi do masovnog rasta i usvajanja.

7.Dr Mirna Pajević  Rožajac

Analiza osjetljivosti i analiza scenarija kao bitan segment investicione analize

Analiza osjetljivosti investicije tehnika je koja proučava utjecaj varijacija jedne od nezavisnih varijabli koje čine investiciju na zavisnu varijablu finansijskog modela. Suština analize osjetljivosti investicije je odgovoriti kako povećanje ili smanjenje vrijednosti jednog od faktora utječe na konačni rezultat u finansijskoj analizi. Da bi se izvršila analiza osjetljivosti, usredotočena na finansijske aspekte, izračunavaju se novčani tokovi i neto sadašnja vrijednost ulaganja. Mijenja se jedan od faktora, poput prodaje, troškova ili bilo čega drugog, i posmatra se šta će se desiti sa neto sadašnjom vrijednosti. Računaju se varijacije u postocima od jedne do druge. Vrlo slično analizi osjetljivosti u investicionim analizama se koristi i analiza scenarija. U analizi osjetljivosti otvaraju se mogućnosti na temelju mogućih budućih scenarija. Oni se analiziraju sa podacima koji su poznati i onima koji će se promijeniti. Uloga različitih scenarija je da se mogu usporediti i biti temelj za donošenje odluka o tome želimo li modificirati različite faktore koji utječu na vrijednost investicije i općenito tok finansijske analize. Faktori su najčešće povezani sa količinom proizvodnje, troškovima ili količinom prodaje.

8.Nedim Čustović

Značaj uloge Odbora za reviziju u upravljanju funkcijom interne revizije u okviru trećeg domena novih globalnih standarda

Treći domen (upravljanje funkcijom interne revizije) novih globalnih standarda, od ukupno pet (5) domena, sastavljen je od  Principa i Standarda, sa fokusom na značajnu dodijeljenu  ulogu Odbora u upravljanju funkcijom interne revizije koju ćemo u ovom radu detaljno opisati i pojasniti. Pored ekstenzivnih promjena sadržaja Standarda, promijenjen je i način njihovog strukturiranja, tako da su oni sada grupisani u pet domena pod novim imenom „Globalni standardi interne revizije”. Nacrt novih Standarda oslikava ubrzane promjene u poslovnom okruženju i stalnom proširenju obima usluga interne revizije. Prateći trendove, globalni institut IIA uvažio je realnost da se standardi stalno moraju preispitivati jer su kritični za preživljavanje u digitalizovanom globalnom okruženju. Pored ekstenzivnih promjena sadržaja Standarda, promijenjen je i način njihovog strukturiranja, tako da su oni sada grupisani u pet domena pod novim imenom „Globalni standardi interne revizije. Predloženi standardi pružaju dobru osnovu internim revizorima da uspostave funkciju interne revizije u svojim organizacijama, ali omoguće i profesionalnije praćenje i optimizaciju revizorskih aktivnosti. Premda su predloženi standardi daleko obimniji od trenutno važećih, oni pružaju dokumentovane, mjerljive i upravljive opise revizorskih procesa, informacije i izvještaje, a takođe i olakšavaju proces odlučivanja svim angažovanim licima u Odboru za reviziju i funkciji interne revizije neovisnom potvrdom.

9.Doc. dr. Jasmina Hurić

Dug i zaduženost Bosne i Hercegovine

Pitanje zaduženosti je jedno od najaktuelnijih ekonomskih pitanja u posljednjih dvadesetak i više godina. Ogroman broj zemalja svijeta se bori sa problemima izrazitog rasta javnih dugova. Najrazvijenije svjetske ekonomije imaju velike dugove, ali za razliku od nerazvijenih one su zadužene „opravdano“, jer su taj dug usmjeravale u pravcu ekonomskog rasta i razvoja. Zaduženost ima različite uzroke od zemlje do zemlje, a najčešće se ti uzroci dijele na unutarnje (endogene) i vanjske (egzogene). Kad je u pitanju BiH najvažniji unutarnji faktori zaduženosti su neravnoteža agregatne ponude i agregatne tražnje, politički problemi, loš životni standard stanovništva, nedovoljan rast i razvoj zemlje, ali i mnogi drugi kao što su dominantne budžetske neravnoteže na svim razinama vlasti i neravnoteža u platno-bilansnoj poziciji zemlje odnosno prije svega vanjsko-trgovinska neravnoteža. Pored unutrašnji faktora u BiH rast zaduženosti je i rezultat višegodišnjeg lošeg kreditnog rejtinga koji BiH dodjeljuju međunarodne rejting agencije. Zbog političke nestabilnosti i loših ekonomskih trendova, kreditni rejting BiH je već dugi niz godina na niskoj razini i jedan je od faktora koji su imali veoma negativan uticaj na politiku zaduživanja.

10. Bernard Iljazović

Značaj timskog rada u poslovnim organizacijama

U današnjem suvremenom poslovanju za ostvarenje poslovnih ciljeva neophodno je sinergijsko djelovanje više pojedinaca koji će zajedničkim snagama temeljem znanja, vještina, iskustava, emocija uspješno riješiti postavljene zadatke i eventualne probleme. Upravo to zajedničko djelovanje, odnosno timski rad je jedan od važnih kotačića za poboljšanje kvalitete rada, a koje je značajno za podizanje razine ugleda, kao i što bolje pozicioniranje organizacijena tržištu. Timski rad trenutno predstavlja jedan od najboljih oblika organizacije rada, te ga s obzirom na njegova pozitivna obilježja primjenjuje sve veći broj organizacija. Često se i u selekcijskim postupcima timski rad ističe kao oblik organizacije rada koji se primjenjuje u poslovanju, odnosno pri izvršavanju radnih zadataka, čime se signalizira potencijalnim kandidatima da su dobrodošli oni koji prihvaćaju takav način rada. Kako svaki pojedinac  kao individua ima različita razmišljanja, a tako i prednosti i mane, u takvom konceptu organizacije rada, neophodno je shvaćati potrebe i cijeniti radne potencijale svakog člana tima, te poticati ravnopravnost, jer će se jedino tako moći pridonijeti stvaranju osjećaja zajedništva i pozitivne energije, a time i ostvarenju željenih ciljeva.

 11.Džana Kadribegović

Zaštita  žene – radnice u  Zakonu o radu

Prema  Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH“br. 26/16, 89/18 i 44/22) postoji čitav niz mjera kojima se osigurava i pruža zaštita radnicima, a s tim u vezi žene radnice  spadaju u kategoriju radnika koji uživaju posebnu zaštitu na radu. Prilikom izrade navedenog zakona  imale su se u vidu  odgovarajuće međunarodne konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, kao što su, naročito: Konvencija  broj 103 o zaštiti materinstva i Konvencija broj 100 o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrijednosti, Konvencija br. 45 o zapošljavanju žena na podzemnim radovima. Zaštita žene – radnice treba da osigura primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda, u skladu sa međunarodnim standardima za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba.

12.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti rada radnika starijih od 65 godina prema  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Radnici stariji od 65 godina mogu raditi, dakle biti u radnom odnosu. Naime, prema općem propisu, tj. prema Zakonu o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 Odluka Ustavnog Suda Republike Hrvatske), članku 112. st. 1. t. 6. ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Za prestanak ugovora o radu prema spomenutom članku 112. st. 1. t. 6. Zakona o radu, nužna su dva uvjeta: navršenje 65 godina života i ostvarenje 15 godina mirovinskog staža. Iako iz teksta Zakona o radu nesporno proizlazi da je drugi uvjet 15 godina mirovinskog staža, ipak želimo dodatno skrenuti pažnju da ako radnik navrši 65 godina života, ali nema 15 godina mirovinskog staža, ugovor o radu ne može prestati na ovaj način, tako dugo dok radnik ne ostvari tih 15 godina mirovinskog staža. Naime, 15 godina mirovinskog staža uvjet je da bi radnik ostvario pravo na starosnu mirovinu. Kao što je rečeno, prema članku 112. st. 1. t. 6. Zakona o radu ugovor o radu prestaje kada radnik  navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, ne radi se o bezuvjetnom prestanku nego se radni odnos uz suglasnost volja obje ugovorne strane može nastaviti i dalje. No, ako samo jedna strana (radnik ili poslodavac ne želi nastavak ugovora o radu, isti će prestati.

13.Dr. sci. Asja Gojačić

Osnovni i suvremeni pristupi vodstvu u organizacijama

Upravljanjem ljudskim potencijalima omogućuje se raspolaganjem potrebnim brojem i kvalifikacijskom strukturom zaposlenika, osigurava se njihov razvoj te održava razina kvalitete njihovoga rada. No, ove aktivnosti ne moraju osigurati uspješno ostvarivanje ciljeva. Zaposlenike je u tom procesu potrebno voditi, odnosno ukazivati im na potreban pravac djelovanja te im u tom procesu pružati pomoć. No, pomoć se ne mora odnositi samo na osiguravanje materijalnih preduvjeta i znanja, već i na razvijanje njihova entuzijazma i motivacije. Upravo su ovi čimbenici razlog činjenici da su neka poduzeća uspješnija od drugih. Stoga je posebnu pozornost potrebno posvetiti funkciji vodstva i motiviranju ljudskih potencijala. Vodstvo se može definirati kao sposobnost ili umijeće osobe da utječe na druge ljude na način da oni voljno i s entuzijazmom sudjeluju u ostvarivanju određenih ciljeva. Sposobnost podrazumijeva interaktivni odnos između vođe i sljedbenika, što podrazumijeva aktivnu ulogu sljedbenika. Utjecaj na druge ljude moguć je na temelju raspolaganja i korištenja određenih oblika moći. S obzirom na izvor, moguće je razlikovati moć koja proizlazi iz određene pozicije (formalna moć) i moć koja proizlazi iz značajka osobe (osobna moć). Nije moguće identificirati stil vodstva koji je najbolji u svim situacijama. Stoga je potrebno razmotriti različite poglede na proces vodstva te u određenoj prilici odabrati onaj pristup za koji se može pretpostaviti da može rezultirati najboljim učincima.

14.Safeta Lukačević

Apsentizam (odsustvo) zaposlenih, vrste i njegovi uzroci

Prema opšteprihvaćenoj definiciji, apsentizam u ekonomici rada označava jednokratni ili višekratni privremeni izostanak radnika iz radnog procesa. Apsentizam zaposlenih se gleda kao svako izostajanje s posla bez obzira na trajanje ili razlog izostanka. Apsentizam zaposlenih ne dolazi sam. Obično dolazi kao rezultat nezadovoljstva uposlenika radnom organizacijom, uslovima rada ili međuljudskim odnosima. Učestali apsentizam znak je nadolazeće fluktuacije, a fluktuacija ukazuje na negativne tendencije i probleme u organizaciji. Smatra se da je stopa apsentizma obrnuto proporcionalna konkurentnosti zaposlenika, a konkurentnost zaposlenika dobiva se istraživanjem vrijednosti ljudskog kapitala. Vrijednost ljudskog kapitala mjeri se različitim pokazateljima kao što su znanje i vještine zaposlenih, profesionalni staž, starost, apsentizam, fluktuacije, ulaganja u obrazovanje i slično. Prema rezultatima istraživanja utvrđena je najveća prisutnost apsentizma u proizvodnim preduzećima, srednje velikim preduzećima i onima s većinski državnim vlasništvom. S aspekta troškova i mogućnosti organizacije poslovnih procesa apsentizam se dijeli na dva različita oblika – planirani i neplanirani. Iako zvuči paradoksalno, postoji cijeli niz različitih izostanaka radnika iz radnog procesa koje poslodavac planira i za koje unaprijed određuje budžet firme.

15.Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH