Časopis Mart 2024

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 03/24

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

 1.Jasmin Omeragić

Bavimo li se (i koliko) analizom finansijskih izvještaja

U praksi naših firmi i uopće u „želji“ poduzetništva da analizira svoje poslovanje mora se priznati da je dominantno pravilo da se bilo koja analiza rezultata poslovanja radi uglavnom kada se to iz bilo kojih  razloga – mora. To su situacije koje su skopčane sa specifičnim ciljevima, to jest kada je potrebno zarad ostvarenja postavljenih ciljeva izvršiti (primjera radi) analizu investicionih ulaganja, zatim analizu finansiranja, ili pak nezaobilaznu analizu likvidnosti, jer vlasnike kapitala uglavnom zanima adekvatnost upotrebe njihovog kapitala, kao i podobnost finansiranja sa procjenom rizika finansiranja, te stepen saglasnosti između vlastitog finansijskog potencijala i nivoa obaveza za plaćanje. O nekom iole zavidnom stupnju razvoja (i/ili dostignuća) analize finansijskih izvještaja u teoretskom i naučnom smislu (pogotovo na nivou akademske zajednice) nešto se i radi, no u praksi – sve završava na ispunjavanju zakonskih obaveza! Stoga nije ni čudo što se računovodstveni praktičari ponekada (i s pravom) zapitaju: zar je jedina svrha tolikog truda i rada da bi se popunili svi ti silni obrasci iz kompleta godišnjeg obračuna…jedino to – da se isti na vrijeme predaju u FIA? 

1.Mr.oec Elman Nadžaković

Amortizacija nematerijalnih sredstva

Amortizacijski iznos nematerijalnog sredstva sa ograničenim korisnim vijekom trajanja treba se sistemski rasporediti tokom procijenjenog korisnog vijeka njegove upotrebe. Amortizacija treba započeti kada je sredstvo raspoloživo za upotrebu, tj. kada je ono na lokaciji i u stanju potrebnom za funkcionisanje u skladu s namjerama uprave. Nematerijalna (neopipljiva) imovina je dio imovine (sredstava) preduzeća koji nema materijalni (fizički) oblik i spada u grupu stalnih sredstava (fiksne imovine), najčešće nema određenu realno ostvarivu utrživu vrijednost koju imaju ostali oblici imovine. Vrijednost ove imovine se određuje utjecajem na povećanje profitne snage preduzeća (utvrđuje se drugim metodama procjene), a većina ovih oblika imovine se teško može realizirati u novčanom obliku. Ova imovina ima nenovčana obilježja i bez fizičkih je karakteristika, a poznati su različiti oblici nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina se može revalorizirati samo u slučaju kada se njezin vijek trajanja procjenjuje na određeno vrijeme, jer imovina koja ima neodređen vijek trajanja se ne amortizira. U skladu sa MRS 36 kako bi se utvrdili elementi mogućeg smanjenja vrijednosti, sva nematerijalna imovina podliježe preispitivanju vrijednosti na kraju godine.

3.Mehmed Budić

Promjena računovodstvene procjene vijeka upotrebe sredstava dugotrajne imovine

Nabavom i korištenjem sredstava dugotrajne imovine u poslovnom procesu poduzetnici očekuju priliv budućih ekonomskih koristi. Posljedica korištenja dugotrajne imovine u poslovnom procesu je fizičko i ekonomsko trošenje njene nabavne vrijednosti (početne) vrijednosti.  S obzirom na postupno trošenje sredstava dugotrajne imovine, s računovodstvenog aspekta je potrebno postupno prenositi njezinu vrijednost iz bilance stanja na rashode u bilanci uspjeha. Dakle, prema MRS/MSFI, dugotrajna imovina treba biti u bilanci stanja sve dok se od nje očekuje ekonomske koristi u narednim razdobljima.U tu svrhu, za svaku poslovnu godinu, izračunava se potrošeni dio nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se kao trošak amortizacije iskazuje u financijskim izvještajima poduzetnika. Amortizacija je trošak koji nastaje upotrebom dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine s ograničenim korisnim vijekom trajanja. Stoga se amortizacijski iznos kao trošak sustavno raspoređuje tijekom procijenjenog vijeka upotrebe dugotrajne imovine. Amortizacija dugotrajne imovine započinje u trenutku kada je imovina spremna za upotrebu, tj. kada se nalazi na lokaciji i u uvjetima potrebnim za korištenje koje je namijenila uprava.

4.Dr Mirna Pajević Rožajac

Procjena materijalne greške u finansijskim izvještajima, prag značajnosti i revizijsko mišljenje

Revizija je sistemski postupak objektivnog prikupljanja i procjene dokaza, vezanih uz izjave o privrednim aktivnostima i događajima, radi utvrđivanja stepena podudarnosti izmeđuizjava i utvrđenih kriterija, kao i predočivanje rezultata zainteresovanim korisnicima. Revizijski rizik se može definisati kao rizik da revizor nesvjesno neće uspjeti na odgovarajući način oblikovati mišljenje o finansijskim izvještajima koji sadrže značajnu pogrešku. Najveći dio revizorskog posla sastoji se od prikupljanja i procjene dokaza. Tražeći i procjenjujući dokaze revizor razmatra mjerodavnost i pouzdanost dokaza. Značajnost se definiše kao veličina ispuštenih ili pogrešnih računovodstvenih informacija zbog kojih je prema okolnostima vjerovatno da će sud razumne osobe, koja se oslanja na informacije promijeniti ili da će propust ili pogreška na njega utjecati.Tri su osnovna koraka pri primjeni značajnosti: Utvrđivanje početne procjene značajnosti, raspored početne procjene značajnosti na pojedine račune ili vrste poslovnih događaja i procjena vjerovatnih grešaka i usporedba sume s početnom procjenom značajnosti.

5.Dr.sc. Dinka Antić

Prepreke i izazovie-fakturiranjau svrhu PDV-a

Glavni segment reforme fakturiranja u svrhu PDV-a jeste uvođenje e-faktura. U tom dijelu glavne izmjene se odnose na novu definiciju e-fakture, princip tehnološke neutralnosti softvera kojima se kreira/dostavlja/prima e-faktura, te princip jednakog tretmana i validnosti papirne i e-fakture. Navedene odredbe su inkorporirane u nacionalne propise u svim članicama, mada ne na isti način. Uvođenje jedinstvenih pravila za e-fakture je dovelo do uklanjanja nacionalnih pravila koja su do reforme postojala, što je značajno doprinijelo koherentnosti sistema PDV-a u EU i jedinstvenom tržištu. Inkorporiranjem izmjena Direktive, pogotovo kumulativnom primjenom dva principa tehnološke neutralnosti i jednakog tretmana e-faktura, uključujući i dokumente poslane putem e-maila u PDF formatu, e-faktura ima status validnog dokumenta u svrhu PDV-a, odnosno za ostvarenje prava na odbitak PDV-a. Ipak, evidentno je da u nekim članicama  primjena e-faktura nije zaživjela ili kompanije nisu sklone novim tehnologijama i praksama u poslovanju.

6.NedimČustović

Objavljeni Globalni standardi interne revizije (prvi dio)

Interna revizija u novim Globalnim standardima mora služiti  u prvom radu javnim interesima, i to kroz efekte provođenja svojih procesa.Naime, interna revizija igra ključnu ulogu u jačanju sposobnosti organizacije da služi javnom interesu. Dok je primarna funkcija interne revizije jačanje procesa upravljanja, upravljanja rizikom i kontrole, njeni efekti se protežu izvan organizacije. Interna revizija doprinosi sveukupnoj stabilnosti i održivosti organizacije pružajući sigurnost u njenu operativnu efikasnost, pouzdanost izvještavanja, usklađenosti sa zakonom i/ili propisima, očuvanje imovine i etičku kulturu. Globalni standardi interne revizije vode svjetsku profesionalnu praksu interne revizije  i služe kao osnova za evaluaciju i podizanju kvaliteta funkcije interne revizije. U  centru Standarda je 15 vodećih principa koji omogućavaju efikasnu internu reviziju. Svaki princip je podržan standardima koji sadrže zahtjeve, razmatranja za implementaciju i primjere dokaza o usklađenostima. Zajedno  pomažu internim revizorima  da ostvaruju principe i ispunjavaju svrhu interne revizije.Globalni standardi interne revizije pružaju zahtjeve i preporuke za usmjeravanje profesionalne prakse kvalitetne interne revizije na globalnom nivou. Standardi također uspostavljaju osnovu za ocjenu učinka usluga interne revizije.

7.Mr Safija Žilić, dipl. oec

 Borba protiv pranja novca      

Pranjem novca se nezakonito stečena sredstva transformišu, u prividno, zakonita. Počinitelji kriminalnih aktivnosti na taj način povećavaju svoje prihode, izbjegavaju kazneni progon i oduzimanje nezakonito stečenih sredstava. Pranje novca je međunarodni fenomen, a tehnike koje se pritom koriste mnogobrojne su i mogu biti  veoma sofisticirane. Pranjem novca stvara se opasna prijetnja državnoj suverenosti, autoritetu državne vlasti, narušavanju demokratske vrijednosti i javne ustanove, te mnogo šteti nacionalnoj ekonomiji. Također pranje novca može imati veliki uticaj i na političku stabilnost, direktno utiče na smanjenje transparentnosti i narušavanje zdravlja finansija. Sprječavanje pranja novca usko je povezano sa međunarodnim institucijama i sporazumima. Nastojanja manje/više svih zemalja je da u okviru zakonske regulative, preventivnim i represivnim mjerama pokušaju spriječiti ili bar reducirati ovu negativnu pojavu, ali i uspostaviti saradnju s međunarodnim organizacijama. Na globalnom nivou je neophodno uspostaviti znatno viši nivo međunarodne koordinacije u svrhu uspostavljanja jedinstvenog i efikasnog sistema, kao presudnog instrumenta za onemogućavanje i sprečavanje pojave pranja novca u budućem periodu, a što je aktivnost koja se u kontinuitet mora provoditi.

8.Mr iur. Mirel Mujkanović

Zelena javna nabavka u dokumentima Evropske unije sa posebnim osvrtom na normativno-pravni okvir i stanje u Bosni i Hercegovini

Sa sve izraženijim klimatskim promjena jača i svijest o neophodnosti poduzimanja značajnijih koraka koji će smanjiti negativne trendove po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Jedna od takvih aktivnosti u okviru javnih nabavki kojima se obezbjeđuju velike količine potrošnje roba, usluga ili radova jeste zelena javna nabavka. Zelena javna nabavka predstavlja tzv. osnovni odnosno klasični postupak javne nabavke sa dodatno izraženim elementom koji se raspoznajemo kao ekološki odnosno održivi element. Ovaj element je ključni i određujući da bi se nabavka mogla okarakterisati kao zelena, a njime naručilac odnosno ugovorni organ insistira na najboljem iskorištavanju predmeta javne nabavke tokom njegovog životnog vijeka uzimajući pri tome u obzir i njegov uticaj na životnu sredinu. Značaj zelene javne nabavke prepoznat je od Evropske unije kroz nekoliko direktiva, strategija, uredbi i preporuka. Imajući u vidu navedeno, posebno je bitno raditi na podizanju svijesti o značaju zelene javne nabavke u Bosni i Hercegovini, te u tome smislu poduzeti značajnije napore i korake u cilju njenog implementiranja u sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini kako bi u narednom periodu bilo uopće moguće cijeniti koliko su javne nabavke u Bosni i Hercegovini zelene.

9.Doc. dr.sc. Jasmina Hurić

Trendovi kretanja inflacije u Bosni i Hercegovini i eurozoni

Inflacija je jedna od najkompleksnijih makroekonomskih pojava i do sada je u istoriji ekonomske nauke,uprkos postojanju brojnih teorijskih stavova i empirijskih radova, nedovoljno razjašnjena. Inflacija generalno nastaje kao posljedica neravnoteže odnosno veće potražnje od ponude u privredi, što rezultira porastom cijena. Podaci o inflaciji se obično objavljuju na godišnjem nivou, čak i kad se ona mjeri češće, kvartalno ili mjesečno. Postoje različiti kriteriji za podjelu inflacije, a najčešći su: uzrok nastanka, njena jačina, očekivanja i vrijeme trajanja. Prema uzroku razlikujemo inflaciju potražnje i inflaciju ponude. S druge strane, ono što je nedvojbeno jasno je da je inflacija posljedica jednog širokog skupa čimbenika: ekonomskih, političkih, socijalnih i mnogih drugih.Kao i do sada Evropska unija i njene institucije će nastaviti sa mjerama koje bi trebale pomoći da se negativni inflatorni trendovi zaustave, a da li će u tome uspjeti ostaje da se vidi s obzirom da u današnjim globalnim dešavanjima najvažniju ulogu imaju politička situacija i neizvjesnost koju ona sa sobom donosi.

10.Bernard Iljazović

Strategija zapošljavanja u FBIH 2023. – 2030.

Donesena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH za razdoblje 2023-2030. utvrdila je ključne probleme u sektoru zapošljavanja sa odgovarajućim mjerama kako bi se povećalo otvaranje radnih mjesta, te posljedično zapošljavanje koje bi doprinijelo daljnjem gospodarskom rastu i razvoju. U svrhu povećanja zaposlenosti,neophodno je i provoditi Strategiju u praksi, odnosno da ne ostane samo kao „popis lijepih želja na papiru“. Uz to, potrebna je jača angažiranost svih uključenih dionika, kao i donošenje odgovarajućih ekonomskih i poreznih mjera u svrhu olakšavanja poslovanja privrednih subjekata i poticanja otvaranja radnih mjesta. Na taj način će se prevenirati sve veći odljev mladog radnog sposobnog stanovništva u druge europske države, te očuvati stabilnost mirovinskog i zdravstvenog sustava.

11.Džana Kadribegović

Predmet  Pravilnika o radu na osnovu Zakona o radu

Rad i radni odnosi uređuju se,prije svega,   Zakonom o radu. Ovim zakonom  uređuje se,naročito,zaključivanje ugovora o radu,radno vrijeme, plaće,prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa i dr.Pravilnik o radu predstavlja jedan od temelja pravne sigurnosti ukoliko prava i obaveze iz radnog odnosa nisu uređeni zakonom,drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.Također, važno pravilo je da u slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Zakonom,  kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.Prilikom izrade pravilnika o radu veoma je važno imati u vidu djelatnost kojom se poslodavac bavi kao i organizaciju rada, posebne uvjete rada i sl.Sva pitanja značajna za poslodavca kao što su  npr. organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta,rad direktora bez radnog odnosa, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i dr.  treba regulirati pravilnikom o radu kako bi se  izbjegle određene dileme i propusti u praksi.

12.Dr. sc. Asja Gojačić

Vođenje poslovnih pregovora

Pregovaranje je i vještina i umijeće. Danas poduzetnici ostvaruju uspjeh zahvaljujući umijeću pregovaranja koje rezultira dugoročnom poslovnom suradnjom. Konačna svrha poslovnih pregovora je sklapanje poslova – ugovora kojim se preuzimaju određena prava i obveze. Otuda za uspjeh pregovora od bitnog je značenja priprema. Ona zahtijeva razmatranje najmanje triju područja: psihološkog, ekonomskog i pravnih pitanja. Psihološka pitanja obuhvaćaju ljudske osobine pregovarača, karakter i njegovu sposobnost. Ekonomska pitanja vezana su za dobro poznavanje internih kalkulacija, troškova i cijena, graničnih troškova i kontribucijske marže, što utječu na konkretnu ponudu ili prihvat ponude. Pravna pitanja i pravnog stručnjaka za konkretnu granu prava potrebno je uključiti u pregovore, odnosno pregovaračku skupinu, kako bi se od početka pregovora postavio pravni model koji može potom dovesti do relativno lakog sklapanja ugovora. Hoće li pregovori rezultirati sklapanjem predugovora, ugovora o poslovnoj suradnji i sl., a poslije pojedini ugovori konkretni posao, sve su to pitanja koja se moraju razmatrati prije početka pregovora.

 

13.Alan Vajda, mag. iur

Promjene kojedonosi prednacrt Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

Osnovni cilj samog Zakona: sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javne funkcije, sprječavanje privatnih utjecaja  na donošenje odluka u obnašanju javne funkcije, jačanje integriteta, objektivnosti,  neovisnosti,  nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javne  funkcije, te jačanje povjerenja građana u  institucije Bosne i  Hercegovine.Obveza  donošenja  predmetnog Zakona proizlazi iz Strategije za borbu protiv korupcije (2015. – 2019.) i Akcionog plana,  koji je predviđen u Strateškom programu 1.12 (Usklađivanje zakonodavnog okvira u Bosni i Hercegovini sa obvezama iz ratificiranih međunarodnih konvencija).Stoga je bilo potrebno provesti usuglašavanje Zakona sa prihvaćenim međunarodnim standardima i preporukama, kao i ratificiranim međunarodno-pravnim instrumentima koji reguliraju oblast sukoba interesa imajući u vidu obveze Bosne iHercegovine na europskom putu u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Donošenje Zakona predstavlja jedan od osam prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti  glede kandidacijskog statusa u Europskoj uniji, u oblasti vladavine prava,  odnosno,  usvojiti i provesti zakonodavstvo o sukobu interesa.

14.Safeta Lukačević

Stres na poslu Iburnout sindrom  – kako prepoznati suočiti se, oporaviti i prevazići

Sa sigurnošću možemo reći da je veliki dio naše svakodnevne komunikacije usmjeren na stresne događaje koji su se dogodili nama ili nekome oko nas. Stres je sastavni dio naših života i gotovo da nema osobe koja nije barem jednom izjavila da je „pod stresom“. On može na razne načine uticati na mentalno i tjelesno zdravlje pojedinca te može značajno ometati njegovo funkcionisanje u različitim područjima. U posljednje se vrijeme istraživanja sve više usmjeravaju na proučavanje stresa na radnom mjestu. Kvalitet radnog života postala je veoma važna kako zaposlenicima tako i organizacijama u kojima oni rade. Promjenom životnog standarda i radnog sustava došlo je i do promjene u tradicionalnom pogledu na rad gdje je on služio samo kao sredstvo za zadovoljenje osnovnih potreba. U suvremenom svijetu posao je važan izvor ne samo materijalnog već i osobnog zadovoljstva. Ukoliko je osoba dugotrajno izložena stresnim situacijama na poslu to se može negativno odraziti na sve aspekte života. Stres smanjuje produktivnost radnika te dugoročno ostavlja negativne posljedice na psihološku dobrobit te na kvalitet života općenito.

15. Savjetodavni servis
16. Saopštenja za primjenu propisa
17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH