Časopis Januar 2021

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.
1
U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 01/21

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

1.Prof.dr Jozo Sović

Računovodstvena bižuterija  i poslovni uspjeh

Svaki pogled u budućnost u formi razvojnih vizija i investicija, valja promatrati kroz računovodstvene  naočale.Ocjene i procjene, zasnovane  na činjenicama i kvantifikacijama filtriranim u računovodstvu, savjetuju kreatore i operatore da su validne samo one  vizije sutrašnjice koje su sačinjene multidisciplinarno, studiozno i znalački, i nisu opterećene egoizmom i separatizmom. Zajedno sa ostalim  zvanjima i zanimanjima, računovodstvena struka i profesija smatraju  da programiranje nije kampanja, niti blefiranje:to je proces koji ima početak, ali nema kraja. Računovodstveno bilansiranja je vještina uspostavljanja i održavanja ravnoteže u proizvodnji i potrošnji dobara. Za postizanje poslovnog uspjeha, sposobnost je važnija od talenta. Motivacija, upornost i istrajnost su simboli rasta i razvoja krunisanog uspjehom. Poslovanje je vještina upravljanja; usavršava se strpljivošću, trudom i znalačkim korištenjem informacija: računovodstvenih, tržišnih, tehnoloških. Poslovni nemir vizionara sutrašnjice je inicijator i kreator ekonomsko-socijalnog razvoja, koji znači po svemu putovanje u blagostanje. U programiranju rasta i razvoja, dosta prostora popunjavaju vladini resori i državna uprava. Svi oni djeluju (treba da djeluju!) poticajno, kreativno i inspirativno.U BiH, baš kao i u zemljama okruženja, postoje materijalni i ljudski resursi za programiranje privrednog rasta i razvoja. Sadašnjost je uzbudljiva, a budućnost  zanimljiva. Budućnost  privrede BiH  vezana je za dinamičnost društveno-ekonomskog razvoja njezinih dijelova/entiteta, i kompaktan nastup na svjetskom tržištu. U tome, državna regulacija je važan faktor društveno-ekonomskog razvoja. Dinamiku razvoja treba usmjeravati na način da stimulira privredni rast, punu zaposlenost, stabilne cijene i povoljnu platnu bilancu. Zove se to racionalno putovanje u blagostanje.

2.Jasmin Omeragić

Jesu li računovođama „mrski“ – MRS-ovi

 Finansijsko izvještavanje, unazad dvoipodecenijskog perioda, suočeno je s nizom temeljitih promjena čiji je prvenstveni cilj stvaranje što kvalitetnijih finansijskih izvještaja, koji će biti i ostati u skladu sa zahtjevima modernog računovodstva i načela propisanih standardima finansijskog izvještavanja. Potreba za adekvatnim procjenjivanjem bilansnih pozicija u procesu sastavljanja, prezentiranja i objavljivanja finansijskih izvještaja, postala je stanovita obaveza, jer se na međunarodnom privrednom „stage-u“ jednostavno mora postići određeni stepen harmonizacije i standardizacije finansijskog izvještavanja. U vezi s time nastoji se, dakle, omogućiti jedinstveno sastavljanje finansijskih izvještaja, te time na neki način „unificirati“ i internacionalizirati prostornu udaljenost, nacionalnu razvijenost, jezične i sve druge barijere. Izrada finansijskih izvještaja uvijek je bila od vitalnog značenja za sve iole ozbiljne firme jer se samo tako omogućava prepoznavanje i diferenciranje pažnje vrijednih poslovnih subjekata na finansijskim tržištima. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB) kontinuirano objedinjava i ažurira Međunarodne računovodstvene standarde koji su u primjeni u većem broju zemalja u svijetu. Bitno je naglasiti, a za računovodstvenu profesiju to je i iznimno važno, da protagonisti standardizacije insistiraju na pozitivnim efektima koji bi se, u slučaju primjene MRS-ova, njome i ostvarili. Svi, univerzalno već prihvaćeni standardi u praksi već imaju prednosti i daju očekivane rezultate. Ako su računovodstvene prakse standardizirane, onda je i priprema, konsolidacija i revizija finansijskih izvještaja znatno olakšana.

3.Doc. dr Kristina Mijić

Računovodstveni i porezni tretman obračuna amortizacije

Prema domaćoj praksi i propisima amortizacija predstavlja prijenos vrijednosti dugotrajne imovine na troškove tokom korisnog vijekaupotrebe. Amortizacija podrazumijeva alokaciju nabavne vrijednosti dugotrajne imovine na periode u kojima upotreba dugotrajne imovine ostvaruje ekonomske koristi. To praktično znači pretvaranje nabavne vrijednosti imovine koja se amortizuje u rashode. Dakle, amortizacije ne predstavlja proces vrednovanja imovine nego proces alokacije, jer se dio nabavne vrijednosti imovine prenosi na troškove, a knjigovodstvena vrijednost imovine se umanjuje za isti iznos obračunate amortizacije.Računovodstveno obuhvatanje amortizacije od izuzetne je važnosti za adekvatnost i kvalitet finansijskog izvještavanja. Obračun, a potom i ispravnost knjiženja amortizacije bitno utiče sa jedne strane na umanjenje vrijednosti imovine preduzeća i sa druge strane na pojavu poslovnih rashoda – troškova amortizacija koji utiču na smanjenje finansijskog rezultata. Menadžment preduzeća ima na raspolaganju izbor različitih metoda obračuna amortizacija koji bitno utiču na iznos obračunate i proknjižene amortizacije. Zbog toga je važno da se odabrani metod i stope amortizacije kontinuirano duži vremenski period primjenjuju kako bi se izbjegle eventualne manipulacije sa finansijskim rezultatom kroz izmjenu računovodstvenih politika koje regulišu oblast amortizacije.

4. Dr. sc. Jozo Piljić

 Problematika izbora broja i visine stopa PDV-a

Od početka primjene poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) u Bosni i Hercegovini prošlo je petnaest godina. No, ni nakon tog vremena nisu prestale polemike o tom novom poreznom obliku, naprotiv u posljednje su se vrijeme samo pojačale. Neki porezni stručnjaci, političari, mediji i građani smatraju kako je sustav PDV-a s jednom stopom regresivan, tj. kako on relativno više opterećuje siromašne koji veći dio svojeg dohotka troše, a manji štede. Kao lijek za ublažavanje regresivnog djelovanja PDV-a gotovo se uvijek predlaže uvođenje većeg broja stopa (barem dvije) ili čak uvođenje nulte stope za osnovne životne namirnice. Osim toga javljaju se i predstavnici nekih gospodarskih grana smatrajući kako je njihov opstanak ugrožen primjenom jedne visoke stope PDV-a, te traže uvođenje niže stope. Bosna i Hercegovina danas nije usamljen primjer zemlje opterećene gospodarskim, fiskalnim, dužničkim, korupcijskim i socijalnim problemima. Kako pronaći rješenje, za kojim instrumentima posegnuti kako bi se ti problemi prevladali? U pitanju fiskalne stabilnosti, rješavanju deficita i javnog duga jednako je važno poduzeti mjere i na prihodnoj i na rashodnoj strani proračuna. Prihodna se strana u najvećem dijelu oslanja na porezne prihode. Svaka promjena u poreznom sustavu utječe na javni sektor, gospodarstvo i građane, pa je nužno pripremiti analize ekonomskih učinaka i pratiti njihovo ostvarenje u budućnosti. Koliko god analize bile temeljite i detaljne neke je vrijednosti teško procjenjivati u nestabilnim gospodarskim okolnostima. Kada je u pitanju PDV rasprave su danas poodmakle i usmjerene su prije svega na broj i visinu poreznih stopa. O odgovoru na to pitanje ovisi fiskalna izdašnost PDV-a s jedne strane i ublažavanje njegovog regresivnog učinka i ostvarenje socijalnih ciljeva s druge strane.

5.Irma Subašić

Ugovor o djelu vs Ugovor o autorskom djelu

Načini tretiranja usluga za koje pravno lice angažuje eksterne saradnike predstavlja jedan od neiscrpnih izvora tema naučnih članka. Problematika kojom se bave navedeni članci se uglavnom odnosi na tretiranje predmetnih usluga u okviru ugovora o radu ili ugovora o djelu.Najvažnija stvar na koju pravna lica trebaju obratiti pažnju pri angažovanju eksternih saradnika jeste priroda posla za koju angažuju eksternog saradnika. Naime, ugovori o (autorskom) djelu podrazumijevaju ugovore koji se sklapaju sa licima u svrhu obavljanja povremenih poslova koji se javljaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pravnih lica i koje ne karakterište trajnost u pogledu vremena zaključivanja ugovora. To nas dovodi do zaključka da zbog osobine prema kojima su ugovori o (autorskom) djelu definisani kao povremeni poslovi pravna lica ne bi trebala sklapati sa eksternim licima ugovore o (autorskom) djelu na period duži od jedne godine. Za razliku od Ugovora o djelu koji je regulisan ZOO FBiH, Ugovor o autorskom djelu se reguliše Zakonom o autorskim i srodnim pravima u Bosni  i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“,br. 7/02).  U skladu sa članom 6.  stavom (1) Zakona o autorskim i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: “Zakon o autorskim i srodnim pravima u BiH“) autorsko djelo se definiše kao individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke, umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

6. Mr Safija Žilić

 Manipulacije na finansijskim tržištima i manipulacije finansijskim izvještajima

U savremenim finansijama i računovodstvu termin manipulacije, sve više zauzima mjesta i u stručnoj literaturi. Tako se danas sve više govori o dvije vrste manipulacija i to: manipulacije na finansijskim tržištima (često u literaturi pod nazivom “berzanske manipulacije”) i manipulacije finansijskim izvještajima (nazivaju se još i “računovodstvene manipulacije”). Nisu sve manipulacije a priori ilegalne i negativne. Zakonodavstva pojedinih zemalja putem zakona ili standarda definišu koje su to manipulacije ilegalne. U zakonskom definisanju finansijskih manipulacija i njihovoj zabrani prednjače SAD čija Komisija za vrijednosne papire (SEC) određuje koje su manipulacije ilegalne. Također, zemlje EU putem amandmana na Direktive EU nastoje zakonski ograničiti pojedine manipulacije na finansijskim tržištima.Čvrsta je povezanost berzanskih i računovodstvenih manipulacija. Manipulacije na finansijskim tržištima jesu posljedica ali i uzrok manipulacija finansijskim izvještajima. Uvijek iza berzanskih, pa tako i računovodstvenih manipulacija, stoje interesne grupe i njihovi kratkoročni ciljevi koje žele postići. Berzanske manipulacije se potvrđuju, prema tome, kao instrument za realizaciju kratkoročnih ciljeva pojedinih interesnih grupa. Manipulacije i manipulanti gotovo uvijek su, na žalost investitora (dijela koji gubi), brži od regulatornih tijela.

7. Mr. oec ElmanNadžaković

Revizija finansijskih izvještaja

Više je definicija revizije, pa se tako revizija može da definiše kao „sistematičan pregled poslovnih knjiga i računovodstvenih izvještaja izvršen od strane revizora i eksperata sa ciljem da se izrazi kompetentno, stručno i nezavisno mišljenje o ispravnosti, istinitosti i tačnosti istih.“„Revizija finansijskih izvještaja je ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.“Svrha revizije finansijskih izvještaja je povećanje stepena povjerenja namjeravanih korisnika u finansijske izvještaje, a to se postiže izražavanjem revizorova mišljenja o tome jesu li finansijski izvještaji sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izvještavanja. Značajna faza u procesu revizije je i kompletiranje dokaza i formiranje radne dokumentacije kao podrške za izražavanje revizijskog mišljenja.

8. Goran Peštović

Uloga i značaj Registra finansijskih izvještaja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Uspostavljanje Registra finansijskog izvještaja, u prvom redu obezbijedit će transparentnost sistema finansijskog izvještavanja. Stvaranje jedinstvenog registra finansijskih izvještaja obezbijeđuje, pruža blagovremene i pouzdane informacije svim zainteresovanim stranama u svrhu poslovnog odlučivanja. Postojanje kontrolnih mehanizama koje uspostavlja FIA i činjenica da su finansijski izvještaji javno dostupni stvara pretpostavku za kvalitetno sačinjavanje finansijskih izvještaja. Uspostavljanje registra finansijskih izvještaja obezbjeđuje saradnju između FIA i nadležnih državnih organa u pogledu distribuiranja i korištenja neophodnih informacija o poslovanju preduzeća.

9. Bernard Iljazović

Poticajne mjere za razvoj gospodarstva u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

U nestabilnim ekonomskim okolnostima, pojačanom agresivnom konkurencijom, nepredvidljivim promjenama na tržištu uzrokovani različitim faktorima, pa i zdravstvenim, poželjno je imati razvijeno povoljno poslovno okruženje kako bi se i pod tim uvjetima poslovnim subjektima omogućilo što lakše i efikasnije prevladavanje iznenadnih poteškoća radi održavanja njihove stabilnosti i održivosti, a što se indirektno pozitivno odražava i na gospodarstvo. Upravo Brčko Distrikt BiH se može istaknuti kao svijetli primjer u Bosni Hercegovini koji je stvorio povoljne uvjete za razvoj investicijske klime, te omogućio  financijske olakšice poslovnim subjektima, a što doprinosi povećanju zaposlenosti, konkurentnosti, privlačenju investicijskih ulaganja, i u konačnici napretku razvoja gospodarstva Brčko distrikta. Za realizaciju tih ciljeva uspostavljeni su dobri normativni temelji, a jedan od njih je i Zakon o podsticajima u privredu Brčko distrikta BIH. Stoga je na kreatorima politika da prepoznaju značaj i vrijednost malih i srednjih poslovnih subjekata, te da poduzimaju odgovarajuće mjere za stvaranje poticajnog privrednog okruženja.

10.Nedim Čustović

Značaj pravovremenog planiranja javnih nabavki i interne revizije u upravljanju rizicima s ciljem unapređenja realizacije procesa javnih nabavki

Osnovna pretpostavka uspješnog provođenja bilo kojeg od postupaka javne nabavke jeste daugovorni organ ima usvojen plan nabavke. Činjenica da je planiranje jedan od elemenata koji je u ranijem periodu bio zapostavljen i većina aktivnosti vezanih za postupke javnih nabavki provodila se neplanski. Upravo takav pristup ugovornih organa u postupcima javnih nabavki rezultirao je kašnjenjem u provođenju postupaka. Stoga je bitno da se ugovorni organi nauče planirati javne nabavke, kako bi pravovremenopokrenuli postupke i na vrijeme realizirali javnu nabavku. U planiranju javnih nabavki, ugovorni organi trebaju poći od definisanja potreba za narednu budžetsku, odnosno finansijsku godinu, ili trogodišnjih planova (javna preduzeća), te trebaju jasno definisati predmet javne nabavke, sredstva planirana za tu javnu nabavku, potrebne količine i period za koji je predviđena predmetna nabavka. Nepravovremeno donošenje i pokretanja otpočinjanja procedura javne nabave iz verificiranog Plana nabavki,kao nemogućnosti da se ispoštuju ugovorene valute plaćanja,impliciraju nove „rizike“mogućih  otkazivanja i raskidanja ugovora od strane tenderskih dobavljača. Na kraju sve  to može implicirati  povećanja rizika ostalih poslovnih aktivnosti,kao što su u prvom redu nepoštivanja Poslovnog plana,upravljanja javnim nabavkama, prekoračenja korištenja direktnog postupka,cijepanja nabavki,poremećaji gotovinskih tokova,rizici likvidnosti,rezervisanja, a što sve implicira na lošije trendove na krajnji finansijski rezultat.Postupcirevizijepodrazumijevajuispitivanjesistema interne kontroleilisuštinskoispitivanjeodabranihproceduranabavki, uzpridržavanjeopšteprihvaćenihrevizorskihstandarda, kako bi moglipotvrditi da li se ispunjavajukriterijiodgovarajućegupravljanjai interne kontrole u procesunabavki. Mišljenje o finansijskimizvještajimasubjektarevizijeće, izmeđuostalog, opredjeljivatiinalazirevizijevezani za efikasnostprocesanabavkiiusklađenostjavnihnabavkisaZakonom o javnimnabavkama, kaoitačnostizvještavanja o provedenimnabavkama.Revizijajavnihnabavki ne podrazumijevasamozakonskuusklađenostprocesanabavki, većiplaniranjeiodobravanjenabavki, evidentiranjeprimljenihroba, radovailiusluga, plaćanje, prezentovanje – objavljivanjeproceduranabavki, vođenjaevidencijezalihairazmatranjeindicija za postojanjeprevareilikorupcije u javnimnabavkama.

11. Emsud Muhadžić

Sudska kontrola općih uvjeta poslovanja u Njemačkoj i Velikoj Britaniji

Iako njemački BGB ne sadrži izričite odredbe o općim uvjetima poslovanja i zaključivanju ugovora primjenom istih, u pravnom prometu su opći uvjeti poslovanja zauzeli istaknuto mjesto  i najveći broj ugovora, pogotovo onih sa krajnjim potrošačima isključivo se zaključuje primjenom općih uvjeta poslovanja. Tako bogata poslovna praksa doprinijela je i svestranoj zainteresiranosti pravne nauke za opće uvjete poslovanja, pa se može govoriti o velikom uzajamnom uticaju i poslovne prakse  na bogatstvo ideja u pravnoj nauci, kao i na prihvatanju u poslovnoj praksi stajališta i prijedloga iznesenih  u višegodišnjoj i raznovrsnoj djelatnosti pravne nauke u tom pravcu. Na mnogostruku i široku primjenu općih uvjeta poslovanja u engleskom pravu i poslovnoj praksi uopće, nadovezuje se, kada je riječ o njihovoj kontroli, uglavnom djelovanje sudova. Takvom opredjeljenju engleskog prava nisu mogli bitnije naškoditi posebni propisi doneseni u posljednje vrijeme, bilo da su pridonijeli uvođenju prethodne, bilo naknadne upravne kontrole u englesku praksu kontrole općih uvjeta poslovanja.

12. Safeta Lukačević

Šta je karijera (zašto je bitno njome upravljati)

Karijera je rezultat čovjekovih aktivnosti u poslovnom, porodičnom i društvenom životu. Predstavlja razvoj pojedinca u učenju i radu tokom čitavog života.Karijera je međusobno povezan niz poslova, položaja i radnih iskustava osobe tokom njenog radnog vijeka, koji prati promjene u sklonostima, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinca. Upravljanje karijerom je dugotrajan proces koji uključuje lični razvoj, planiranje karijere, izgradnju ličnog profila, odabir prave organizacije rada i još mnogo toga.Upravljanje karijerom je proces u kojem nadgledate, raspoređujete i usmjeravate svoje potencijale kako biste postigli prethodno postavljene ciljeve i želje. Čovjek bi trebao upravljati svojom karijerom kao da je to kompanija. Preduvjet za upravljanje karijerom je visok nivo samospoznaje. Morate znati koje su vaše snage, koje su vaše slabosti, kako biste s vremenom ojačali svoje snage i otklonili slabosti.Veliki je problem što većina ljudi ne pravi planove za razvoj karijere, već reagira inertno. Takav stav rezultira lošom karijerom i ekstremnim nezadovoljstvom vlastitim životom. Planiranje je bitan dio upravljanja karijerom; iako to planiranje pruža samo okvir za donošenje odluka o mogućnostima koje se javljaju prilikom definiranja prioriteta. Što više upravljate svojom karijerom, to je veća vjerojatnost da ćete postići tako postavljene ciljeve.

13. Džana Kadribegović

Uticaj sindikata u zaštiti prava radnika

Zakonom o radu predviđeno je pravo radnika da osnivaju organizacije (sindikate) koje će predstavljati i zastupati njihove intereser u cilju ostvarivanja jednog od temeljnih prava za stvaranje jakih i pouzdanih organizacija u sistemu industrijskih odnosa.U tom smislu pomenuti zakon promovira principe kao što su: sloboda udruživanja, dobrovoljnost članstva kao i zabrana poslodavcima, odnosno udruženjima poslodavaca da se miješaju u funkcioniranje udruženja. U svakom slučaju,interes radnika i poslodavca je da imaju jake predstavnike koji će biti njihovi legitimni predstavnici u ekonomskim i socijalnim procesima, a također i u uspostavljanju i razvijanju socijalnog dijaloga kao najpoželjnijeg i najefikasnijeg načina za usklađivanje interesa svih socijalnih partnera (sindikata, udruženja poslodavaca i vlade).

14.Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.