Časopis April 2021

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 04/21

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 1. Nedim Čustović

Novine koje je donio Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

U „Službenim novinama FBiH“, broj 15/21 od 24.2.2021. godine objavljen je dugo očekivani novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, harmoniziran prije svega sa direktivama EU, i sa najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije i kontrole, kvaliteta rada u reviziji, transparentnosti i nadzoru, što je jedan od preduslova za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora. Zakonom se uređuje i unaprjeđuje oblast računovodstva i revizije, kao značajnog preduslova za privlačenje investicija. Zakonom se, u skladu s najboljom međunarodnom praksom, uređuje organizacija i funkcionisanje sistema knjigovodstva i računovodstva, priprema i prezentiranje kao i revizija financijskih izvještaja, potom organizacija i rad Revizorske komore Federacije BiH, nadzor nad kvalitetom rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora. Zakonom je obuhvaćena i oblast javnog nadzora, praćenja, otkrivanja i prijavljivanja kaznenih djela pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a koje nismo posebno komentarisali jer se već tretiraju lex specialis donešenim zakonima na nivou BiH.

 1. Dr. sc. Jozo Piljić

 Analiza i procjena kriterija pri određivanju koji ulagatelj kontrolira društvo

Prema MSFI-ju 10 ulagatelj kontrolira društvo u slučaju kad je izložen ili ima pravo na varijabilne povrate od ulaganja, a istovremeno ima i mogućnost utjecaja na te povrate provođenjem značajnog utjecaja nad društvom. Metoda procjene konsolidira li se društvo ili ne, u okviru MSFI-ja 10 jednaka je za sve, neovisno o tome upravlja li se relevantnim aktivnostima društva u koje se ulaže kroz glasačka prava ili ne, odnosno neovisno o tome smatra li se društvo strukturiranim. Ulagatelji koji ulaze u kompleksne sporazume koji im daju prava upravljanja aktivnostima društava u koje ulažu moraju razmotriti imaju li kontrolu te u skladu s tim konsolidirati društvo. U primjeni definicije kontrole iz MSFI-ja 10, u mnogim će slučajevima biti potrebne značajne prosudbe. Trenutne aktivnosti vezane za spajanja i akvizicije, i osnivanje novih društava mogu imati dugotrajan utjecaj na financijske izvještaje. Kontinuirano se povećava broj strukturiranih društava u mnogim industrijama, ne samo u bankarstvu i tržištima kapitala, s obzirom na to da društva traže načine unovčavanja ulaganja i disperzije rizika. Menadžment bi trebao razmotriti utjecaj MSFI-ja 10 u pregovorima oko novih sporazuma ili modificiranju postojećih.

 1. Mr. oec Denis Zukić

Osvrt na izmjene i dopune Zakona o unutrašnjem platnom prometu

 U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 4/21 od 19.01.2021. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu. Ovim izmjenama uvodi se obaveza formiranja registra računa fizičkih lica, otvaranje osnovnog računa i smanjenje međubankarskih naknada kod platnih transakcija karticama. Uspostavljanje Registra računa fizičkih lica će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u upravnim (poreznim) i izvršnim postupcima, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugo. Navedeno će doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreznih, istražnih i drugih organa kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o računima fizičkih lica, koje neće morati, kao do sada, tražiti od svake banke pojedinačno, već direktno od FIA-e.

 1. Doc.dr.sc.Semina Škandro

Revizija nekretnina, postrojenja i opreme

Revizija finansijskih izvještaja je eksterna revizija koja ispituje istinitost i objektivnost finansijskih izvještaja preduzeća kako bi se oni učinili pouzdanijim za sadašnje i potencijalne korisnike. Jedna od najznačajnjih bilansnih pozicija su nekretnine, postrojenja i oprema preduzeća. Nekretnine, postrojenja i oprema predstavljaju vidljivi, materijalni oblik stalnih sredstava koji se koristi duži niz godina za obavljanje registrovane poslovne dijelatnosti. Program revizije nekretnina, postrojenja i opreme ogleda se u procjena inherentnog rizika,razmatranje interne kontrole, provođenje kontrolnih testova, testova transakcija i nezavisnih testova salda računa i provođenje analitičkih postupaka. Nekretnine, postrojenja i oprema u smislu kontrole i procijene rizika revizijskog angažmana posebno su interesantni kod nabavka stalnih sredstava, procjene stalnih sredstava, korištenja stalnih sredstava i  prodaje stalnih sredstava. Sve navedene transakcije treba da budu odobrene od strane nadležnog organa, kako bi se izbjeglo da sredstva budu otuđena po neodgovarajućim cijenama ili da budu nabavljena za nepotrebne svrhe.

 1. Mr. Safija Žilić

Nadzor i kontrola kvaliteta rada revizorskih društava i ovlaštenih revizora

Sve brži razvoj tržišta zahtjeva od preduzetnika donošenje pravovremenih i ispravnih odluka. Da bi to mogao potrebno je raspolagati vjerodostojnim informacijama i da finansijski izvještaji preduzeća sadrže pouzdane informacije. Pouzdanost finansijskih izvještaja podrazumijeva podudaranost stvarnog stanja sa stanjem u finansijskim izvještajima, a ta podudaranost se osigurava revizijom finansijskih izvještaja. Uloga revizora je utvrditi jesu li izvještaji, koje je pripremio menadžer, u skladu s odredbama ugovora. Efikasan  nadzor računovodstvene i revizorske profesije ključan je za kvalitet finansijskih informacija te za povjerenje i oslanjanje na te informacije. Tako su investitori uvjereni da kvalificirane stručne osobe djeluju prema visokim etičkim standardima, te da su prošli stroge kontrole ocjene kvaliteta njihovog rada. Takav nadzor ojačava revizorsku praksu i internu kontrolu te sprečava manipulaciju finansijskim informacijama od strane menadžmenta preduzeća. Na kvalitet finansijskih izvještaja utiče kada je nadzor kompromitiran jer je tada povjerenje investitora u kvalitet finansijskih izvještaja također kompromitirano. Regulatorne agencije na glavnim tržištima kapitala preispituju problem kontrole kvaliteta sa ciljem uspostavljanja osnovnih principa koja će biti smjernica za rad eksternim revizorima, a sve je to poduzeto s ciljem povećanja pouzdanosti finansijskih izvještaja putem jačeg uvjerenja o nezavisnosti revizora.

 1. Bernard Iljazović

Što donose nove promjene u Zakonu o fiskalnim sistemima?

Kao jedna od najznačajnijih promjena koja bi trebala donijeti nova pravila u segmentu fiskalizacije, ističe se slanje izdanog računa kupcu u stvarnom vremenu na server Porezne uprave, a što će omogućiti uvođenje novih tehnoloških rješenja. Na taj način nadležna porezna tijela moći će dobiti bolji uvid u realno stanje stvari na terenu,  kao na primjer u strukturu izdanih fiskalnih računa, u kojem dijelu danu promet je intenzivniji, a u kojem manje intenzivan, vrstu artikala koji se prometuje. Unapređenjem sustava fiskalizacije nastoji se prvenstveno smanjiti siva ekonomija, odnosno porezne utaje koja sve više narušava gospodarski razvoj države, smanjiti nelojalna konkurencija, te prevenirati nepoštena poslovna postupanja.

     7. Dr. sc. Jasmina Hurić

Fiskalna održivost i fiskalna stabilizacija

Svaka država treba da posveti posebnu važnost fiskalnoj održivosti, kao ključnoj sponi u postizanju i očuvanju makroekonomske stabilnosti. Održivost fiskalne politike ogleda se u stabilnom javnom dugu i mogućnosti ekonomije da uredno servisira sve dospjele obaveze. Ona je određena nivoom zaduženosti, visinom stope rasta BDP-a i realnom kamatnom stopom na javni dug. U definisanju fiskalne održivosti važno je određivanje granice prihvatljivog nivoa zaduženosti i mjera kojima se to postiže. Ključne makroekonomske varijable u determinisanju fiskalne održivosti su budžetski saldo, javni dug, kamatne stope i stope rasta privrede. Fiskalna stabilizacija podrazumijeva skupinu kvalitetnih mjera za stvaranje anticiklične politike i politike postizanja makroekonomske stabilnosti kroz sve njene komponente, tj. stabilnost u proizvodnji, odgovarajućem nivou zaposlenosti i potrošnje. Pored toga, fiskalna stabilizacija podrazumijeva širok set mjera kojima se uspostavlja stabilnost poreskog i budžetskog sistema, vodeći računa o konkurentnosti ekonomije i stabilnosti ukupnog ekonomskog sistema zemlje. Ocjena fiskalne održivosti se mora sprovoditi kontinuirano i neophodno je da uključuje širok splet ocjene pokazatelja, a prema dobijenim rezultatima se mora pravovremeno reagovati.

 1. Irma Muhović, mr. iur.

Naknada i refundacija naknade plate sa posebnim osvrtom na refundaciju u slučaju privremene spriječenosti za rad uzrokovanog COVID-19

 Privremena spriječenost za rad – tj. bolovanje, je nesposobnost za rad odnosno odsutnost s rada zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti. Za vrijeme privremene spriječenosti za rad, radniku je priznato pravo na naknadu plate. Osnov po kojem radnik ima pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad daje, prije svega, Zakon o radu FBiH. Naime, član 81. Zakona o radu propisuje da radnik ima pravo na naknadu plate za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, porođajno odsustvo, plaćeno odsustvo i sl.). Iz ovako postavljene zakonske odredbe jasno proizilazi da se naknade plate utvrđuju propisima niže zakonske snage od Zakona i to kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. To podrazumijeva da Zakon daje samo jedan opći pravni okvir za priznavanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Međutim, veliki broj poslodavaca nisu potpisnici niti obveznici granskih kolektivnih ugovora, a nemaju niti obavezu donošenja Pravilnika o radu. Stoga se detaljnije određenje u pogledu načina isplate naknade plate, najvišeg odnosno najnižeg iznosa isplate kao i eventualne refundacije naknade plate poslodavci moraju potražiti u drugim zakonima i podzakonskim aktima.

 1. Džana Kadribegović

 Šta se  uređuje Pravilnikom o radu 

 Oblast  rada i radnih odnosa  u osnovi je predmet  Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18). Međutim, zakonom se većina pitanja uređuje na opšti način, tako što se uglavnom radnicima garantira minimum prava iz radnog odnosa, a sva ostala pitanja koja nisu uređena zakonom ili istim nisu decidno uređena, uređuju  se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Pravilnikom o radu, između ostalog, se uređuju: plaće, organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja značajna za radnika i poslodavca. Prilikom izrade pravilnika o radu veoma je važno imati u vidu djelatnost kojom se poslodavac bavi, kao i organizacija rada, posebni uvjeti rada i sl., a da istovremeno odredbe pravilnika budu usklađene sa zakonom.

 1. Jasmin Omeragić

 Poduzetništvo – sjaj i bijeda privatnog biznisa

Poduzetništvo u smislu bavljenja određenom poslovnom aktivnošću i to isključivo na temelju vlastitog radnog, finansijskog i svakog drugog potencijala nije nimalo jednostavno. Kroz istoriju, a i u aktuelnom vremenu, poduzetništvo konstantno teži ka novim i progresivnim idejama i poduhvatima i nikada se ne zadovoljava sa dostignutim stepenom razvoja i uspješnosti u poslovanju. Načelo, da sve ono što se dešava danas ni u kojem slučaju nije potpun i savršen model poslovanja ni za sutra, a kamoli za cijelu budućnost, nego da je to samo još jedna pređena stepenica u uspinjanju ka boljem i profitabilnijem poslovanju, glavna je odlika modernog poduzetništva. Neke studije, koje su se bavile temom neuspjeha u poduzetničkom biznisu pokazale su kako većina tek registriranih poduzetničkih firmi prestane s radom već u prve tri godine, a da se tek jedna polovina uspije održati barem pet godina. Zanimljivo je da su poduzetnici uvijek (gotovo po pravilu) bili vrlo motivirani, da su mnogo radili i da su postavljali pred sebe vrlo ambiciozne ciljeve, ali da je nedostatak adekvatnog znanja i nedovoljno raspoloživog novca najčešći razlog propadanja poduzetničkih firmi. S tim u vezi, poduzetnik se mora potruditi da po svaku cijenu dođe do pravih informacija kako se zapravo vodi poduzetnički posao, šta to on obavezno treba znati, što je to u poduzetništvu posebno važno, kako i kada treba donijeti pravilnu odluku itd.

 1. Mr. sc. Hasida Gušić

Upravljanje ljudskim resursima u malim preduzećima

Proces upravljanja ljudskim resursima u mikro i malim preduzećima znatno se razlikuje od menadžmenta ljudskih resursa velikih preduzeća. Empirijske studije provedene krajem osamdesetih i devedesetih godina dvadesetog stoljeća pokazale su da male organizacije obavljaju aktivnosti upravljanja ljudskim resursima na neformalan i fleksibilan način u usporedbi s velikim organizacijama. Općenito, mala preduzeća posvećuju mnogo manje pažnje upravljanju ljudskim resursima nego velika preduzeća. Zapošljavanje u malim preduzećima obično se provodi putem osobnih kontakata i preporuka, osposobljavanje nije formalizirano i provodi se na temelju ad hoc odluka, a slična je situacija i sa praćenjem i ocjenjivanjem radnog učinka. Ovaj način upravljanja ljudskim resursima u malim organizacijama ne generira velike troškove. Donošenjem ad hoc odluka poslodavci često dolaze u situaciju da ne mogu pronaći radnike sa odgovarajućim kvalifikacijama i vještinama, ili im za to treba dugo vremena. Tradicionalni i nesistemski pristup ljudskim resursima, sva preduzeća pa i mala, moraju  zamijeniti novim konceptom u kome ključna dimenzija pripada ljudskom faktoru.

 1. Safeta Lukačević

Pregovaranje – prolazak kroz faze i tehnike pregovaranja

Pregovaranje je jedna od strategija rješavanja konfliktnih situacija. Ove strategije podrazumijevaju procedure koje žele da pomire, uravnoteže ili harmonizuju potrebe i brige uključenih strana. Osnovno značenje pregovaranja je dobijanje onoga što želite od drugih. U pregovorima učesnici sami određuju principe pregovaranja, pogađaju se oko različitih rješenja i sami su odgovorni za implementaciju postignutog sporazuma. Pregovaranje je visoko sofisticirana forma komunikacije. Pregovaranje je partnerstvo u procesu razrješenja problema i donošenja zajedničke odluke koje teži ka boljim rješenjima koja pružaju svakome veći dio od onoga što im je potrebno na duže staze. Pregovaranje ide dalje od kompromisa. Ono promoviše kolaborativni pristup u kojem strane udružuju resurse da riješe problem na najbolji mogući način. Mora se ocijeniti značaj projekta pregovaranja i shodno tome uložiti vrijeme u pripremu. Priprema ne smije da bude izgovor da se ne krene u realizaciju.  Pregovaranje nije samo jedan događaj, već čitav proces koji uključuje neke predvidljive korake od pripreme, stvaranja prave klime, do utvrđivanja interesa i dostizanja željenih ishoda.

 1. Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti za izdavanje dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja na temelju prethodnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Novim Zakonom o strancima ukinuta je obveza donošenja Odluke o godišnjoj kvoti za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, pa je od 1. siječnja 2021. godine uveden novi sustav gdje zapošljavanje državljana trećih zemalja isključivo ovisi o prethodnom mišljenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Donošenjem novog Zakona o strancima naj­značajnije promjene doživjele su odredbe koje se odnose na boravak i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Naime, za razliku od važećeg Zakona o strancima, novi Zakon o strancima više ne sadrži odredbe koje se odnose na državljane Europskog gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji, jer je njihov status reguliran Zakonom o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji. Novi Zakon o strancima na jasniji način definira odredbe koje se odnose na ulazak, boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj, jer za razliku od dosadašnjeg Zakona o strancima, novi Zakon o strancima na potpuno drugačiji način regulira sam postupak zapošljavanja državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

 

   14.Savjetodavni servis

  15. Saopštenja za primjenu propisa

  16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.